ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Υπερωριακή απασχόληση

 

Η ανάθεση και η αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:

 • Τις διατάξεις των παραγράφων 16, 18 και 19 του αρ.14 του Ν.1566/85 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τις διατάξεις της παραγράφου 8 του αρ.18 του Ν.2470/97 καθώς και τις διατάξεις του Ν.4823/2021 άρθρο 100 παρ. 3.
 • Τις διατάξεις του νόμου 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο – βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
 • Την αρ. Φ12.718/Γ1/851/27-8-97 δ/γη ΥΠ.Ε.Π.Θ. «Ωράριο εκπ/κων σε Δημοτικά σχολεία
 • Την αρ. 2/78400/0022/14-11-2011 έγγραφο του ΓΛτΚ, Δ/νση 22ηΜισθολογίου, «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Δεύτερου Κεφαλαίου του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015»
 • Την αρ. Φ.12/79/51/33/14-1-2000 (ΦΕΚ 43/21-1-00 τ.Β΄
 • Την αρ. ΣΤ5/23/14-4-2000 Υπουργική Απόφαση
 • Την αρ. Φ361.1/953/146655/Δ1 Εγκύκλιο Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
 • Την αρ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139, τ.Β΄) «Αναμόρφωση Ωρολογίων προγραμμάτων στο Δημοτικό Σχολείο» όπως τροποποιήθηκε από την Φ,12/520/61575/Γ1/16-06-2011 (ΦΕΚ1327, τ.Β΄)

Σε σχέση με τις υπερωρίες στα Μονοθέσια και Διθέσια Δημοτικά Σχολεία προβλέπεται η ανάθεση υπερωριακής απασχόλησης 5 ώρες ανά εκπαιδευτικό την εβδομάδα. Στα Τριθέσια 3 ώρες ανά εκπαιδευτικό την εβδομάδα. Όταν τα παραπάνω σχολεία λειτουργικά υπερβαίνουν την οργανικότητα τότε ανατίθενται υπερωριακή απασχόληση με βάση τη λειτουργικότητα. Στα Πολυθέσια σχολεία ανατίθενται κατά μέγιστο 5 ώρες ανά εκπαιδευτικό την εβδομάδα, μετά την εξάντληση του υποχρεωτικού ωραρίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011, οι πληρωτέες υπερωρίες δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις είκοσι (20)  μηνιαίως ανά εκπαιδευτικό.

 

Για την αποζημίωση υπερωριών Πολυθέσιων, Ολιγοθέσιων, Ολοήμερων, Φροντιστηριακών Τμημάτων, Κατ΄ Οίκον Διδασκαλίας, Συμπλήρωσης ωραρίου, Οδοιπορικών, η υποβολή δικαιολογητικών θα γίνεται( σε δύο αντίγραφα) κάθε μήνα, προς το Οικονομικό Τμήμα της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Βοιωτίας μέσα στο πρώτο πενθήμερο του επόμενου μήνα.

Παρακαλείστε να προβείτε στις ανάλογες ενέργειες, γιατί οποιαδήποτε αργοπορία υποβολής των δικαιολογητικών δημιουργεί κώλυμα στην εύρυθμη λειτουργία όχι μόνο της υπηρεσίας μας, αλλά και των αρμόδιων υπηρεσιών που εμπλέκονται στη διαδικασία έγκρισης των αποζημιώσεων με αποτέλεσμα τη μη καταβολή των σχετικών ποσών στους δικαιούχους.

Ο αρχικός έλεγχος των παραστατικών διενεργείται από το Δ/ντή – Προϊστάμενο της Σχολικής Μονάδας. Ο δευτερογενής από τη Δ/νση Π.Ε. Βοιωτίας και ο τελικός από την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Δ.Υ.Ε.Ε.)

Για το λόγο αυτό, εφιστούμε την προσοχή έτσι ώστε να υποβάλλονται έγκαιρα, για να είναι στη διάθεσή μας για έλεγχο ως την ημερομηνία που προαναφέρεται, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται και αναφέρονται στη συνέχεια. Επισημαίνεται ότι όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει:

 • να είναι επικυρωμένα από τον Διευθυντή του σχολείου
 • να υποβάλλονται κάθε φορά εκ νέου

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ :

Α. Για υπερωρίες σε ολιγοθέσια.

 

 1. Πρακτικό του συλλόγου διδασκόντων ή απόφαση ανάθεσης υπερωριών του Διευθυντή ή Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας που να αναγράφεται η Οργανικότητα/Λειτουργικότητα του σχολείου, το υποχρεωτικό ωράριο του εκπαιδευτικού και οι μέρες και οι ώρες υπερωρίας.
 2. Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου εγκεκριμένο από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων (υπόδειγμα στ΄) , με υπογραμμισμένες με μελάνι διαφορετικού χρώματος τις ώρες των υπερωριών και σημειωμένες παρατηρήσεις που αναφέρονται τα ονόματα των δασκάλων , τα μαθήματα, οι ώρες και οι τάξεις που εργάζονται υπερωριακά.
 3. Μηνιαίο ημερολογιακό πίνακα με τα σύνολα των ωρών που εργάζεται ο κάθε εκπαιδευτικός υπερωριακά από το Myschool->προσωπικό->καταχώρηση υλοποιημένων υπερωριών.
 4. Αναφορές Ανάληψης Υπηρεσίας, για κάθε εκπαιδευτικό, σε ακριβές φωτοαντίγραφο μόνο για μία (την πρώτη) φορά.

  Β. Για υπερωρίες Ολοήμερων
  απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά και επιπλέον το πρόγραμμα του Ολοήμερου. (Προσοχή : επισυνάπτονται και τα δύο προγράμματα -Πρωινό και Ολοήμερο- του σχολείου εγκεκριμένα από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων).

Γ. Φροντιστηριακά Τμήματα

 1. Εβδομαδιαίο ωρολόγιο Πρόγραμμα Φροντιστηριακού Τμήματος (υπόδειγμα α΄)
 2. Κατάσταση με τις ημερομηνίες και ώρες λειτουργίας του Φροντιστηριακού Τμήματος (υπόδειγμα β΄)
 3. Απόφαση της Περιφ. Δ/νσης για την ίδρυση των Φ. Τ. Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα Φ.Τ. αποζημιώνονται από την ημερομηνία της έγκρισής τους από την Περ. Δ/νση.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμα των φροντιστηριακών μαθημάτων μπορεί να φθάνει τις δέκα ώρες και πρέπει να παραμένει το ίδιο όλη τη διάρκεια του έτους, άσχετα από αργίες , εκδρομές κλπ.

Σε περίπτωση που κάποιος δάσκαλος Φ.Τ. σε μέρες απεργίας είναι απεργός δεν αποζημιώνεται για τη συγκεκριμένη ημέρα. Επομένως τις μέρες που κάποιος απεργεί πρέπει να απέχει και από το φροντιστηριακό μάθημα.

Δ. Κατ΄ Οίκον Διδασκαλία

 1. Έγκριση από το ΠΥΣΠΕ.
 2. Μηνιαίο ημερολογιακό πίνακα με τα σύνολα των ωρών που εργάζεται ο κάθε εκπαιδευτικός υπερωριακά από το Myschool->προσωπικό->καταχώρηση υλοποιημένων υπερωριών.
 3. Ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου εγκεκριμένο από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων  (υπόδειγμα στ΄).
 4. Αναφορές Ανάληψης Υπηρεσίας, για κάθε εκπαιδευτικό, σε ακριβές φωτοαντίγραφο μόνο για μία (την πρώτη) φορά.
 5. Πρόγραμμα για την κατ’ οίκον διδασκαλία εγκεκριμένο από την Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων.
 6. Αντίγραφο πράξης του Συλλόγου Διδασκόντων που αφορά την ανάθεση υπερωριών (το πρακτικό πρέπει να έχει προγενέστερη ημερομηνία της ανάθεσης) .

Προσοχή:

Από 1-11-2011 σύμφωνα με τις διατάξεις της πσρ.1 του άρθρου 20 του ν.4024/2011, η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. επιτρέπεται μόνο γιο την αντιμετώπιση εποχικών, έκτακτων ή επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών. Επιπλέον, σύμφωνα με το εδάφιο 4 της ίδιας παραγράφου, όρθρου και νόμου, οι κατά τα ως άνω ώρες απογευματινής υπερωριακής εργασίας δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις είκοσι (20) ανά υπάλληλο μηνιαίως.

Να μη συμπεριλαμβάνονται προς αποζημίωση οι  μέρες απεργιών, αργιών, αναστολής λειτουργίας σχολείων λόγω εκτάκτων αναγκών, συνελεύσεων, εκδρομών, αναρρωτικών αδειών ή μέρες που για οποιοδήποτε άλλο λόγο δεν παρείχατε υπηρεσία.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων