ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΜΟΝΙΜΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ)

 1. Αίτηση (υπόδειγμα δ΄).
 2. Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης των εκπαιδευτικών από το αρμόδιο όργανο (ΠΥΣΠΕ) για συμπλήρωση ωραρίου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται ο τόπος κατοικίας την τρέχουσα σχολική περίοδο.
 4. Ωρολόγια προγράμματα όλων των σχολείων που υπηρετούν (σύμφωνα με το υπόδειγμα στ΄).
 5. Μηνιαίος ημερολογιακός πίνακας των ωρών διάθεσής τους ανά σχολείο (υπόδειγμα γ΄) .
 6. Αναλήψεις υπηρεσίας των σχολείων εργασίας του εκπαιδευτικού που μετακινείται (μόνο την 1η φορά της αποστολής των εγγράφων).
 7. Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης του εκπαιδευτικού, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και ο αριθμός της άδειας οδήγησης του ιδίου (σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου το οποίο πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σε άτομο με πρώτου βαθμού συγγένεια).
 8. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης του μετακινούμενου.
 9. Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης από τον ιστότοπο: https://kmd.ggde.gr/ μεταξύ Έδρας – Σχολείου Διάθεσης(εκτυπώνεται από τον ενδιαφερόμενο).
 10. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση όπου υπάρχουν στη διαδρομή. 
 11. Πρωτότυπα εισιτήρια και αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής των εισιτηρίων (για τους μετακινούμενους με συγκοινωνιακά μέσα).
 12. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού που θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα συμπληρώνονται και θα συγκεντρώνονται ανά μήνα ξεχωριστά και θα αποστέλλονται στη υπηρεσία μας, υποχρεωτικά, στο τέλος κάθε μήνα.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ)

 1. Αίτηση 
 2. Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης των εκπαιδευτικών από το αρμόδιο όργανο (ΠΥΣΠΕ) για συμπλήρωση ωραρίου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται ο τόπος κατοικίας την τρέχουσα σχολική περίοδο.
 4. Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης του εκπαιδευτικού, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και ο αριθμός της άδειας οδήγησης του ιδίου (σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου το οποίο πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σε άτομο με πρώτου βαθμού συγγένειας).
 5. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης του μετακινούμενου.
 6. Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης από τον ιστότοπο: https://kmd.ggde.gr/ μεταξύ Έδρας – Σχολείου Διάθεσης
 7. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση όπου υπάρχουν στη διαδρομή. 
 8. Πρωτότυπα εισιτήρια και αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής των εισιτηρίων (για τους μετακινούμενους με συγκοινωνιακά μέσα).
 9. Βεβαίωση μετακινήσεων 
 10. Κατάσταση πληρωμής δαπάνης

Τα παραπάνω δικαιολογητικά συμπληρώνονται και αποστέλλονται στην υπηρεσία μας μία φορά (τα πρώτα 6 να αποστέλλονται στην αρχή και τα υπόλοιπα στο τέλος της σχολικής χρονιάς.

 

Αφήστε μια απάντηση