ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ

 1. Αίτηση (υπόδειγμα δ΄).
 2. Απόφαση τοποθέτησης και διάθεσης των εκπαιδευτικών από το αρμόδιο όργανο (ΠΥΣΠΕ) για συμπλήρωση ωραρίου.
 3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 όπου δηλώνεται ο τόπος κατοικίας την τρέχουσα σχολική περίοδο.
 4. Ωρολόγια προγράμματα όλων των σχολείων που υπηρετούν (σύμφωνα με το υπόδειγμα στ΄).
 5. Μηνιαίος ημερολογιακός πίνακας των ωρών διάθεσής τους ανά σχολείο (υπόδειγμα γ΄) μόνο για τους μόνιμους εκπαιδευτικούς.
 6. Αναλήψεις υπηρεσίας των σχολείων εργασίας του εκπαιδευτικού που μετακινείται (μόνο την 1η φορά της αποστολής των εγγράφων).
 7. Υπεύθυνη δήλωση μετακίνησης του εκπαιδευτικού, στην οποία να αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος καθώς και ο αριθμός της άδειας οδήγησης του ιδίου (σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου το οποίο πρέπει να ανήκει στον ίδιο ή σε άτομο με πρώτου βαθμού συγγένειας).
 8. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας του αυτοκινήτου και της άδειας οδήγησης του μετακινούμενου.
 9. Βεβαιώσεις χιλιομετρικής απόστασης από τον ιστότοπο: https://kmd.ggde.gr/ μεταξύ Έδρας – Σχολείου Διάθεσης(εκτυπώνεται από τον ενδιαφερόμενο).
 10. Αποδείξεις διοδίων σε περίπτωση όπου υπάρχουν στη διαδρομή. 
 11. Πρωτότυπα εισιτήρια και αποδείξεις είσπραξης/πληρωμής των εισιτηρίων (για τους μετακινούμενους με συγκοινωνιακά μέσα).
 12. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του λογαριασμού που θα γίνει η κατάθεση των χρημάτων.

  Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα συμπληρώνονται και θα συγκεντρώνονται ανά μήνα ξεχωριστά και θα αποστέλλονται στη υπηρεσία μας ,υποχρεωτικά ,στο τέλος κάθε μήνα.

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση