ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΥΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ & ΟΔΗΓΟΙ ΕΣΠΑ – ΠΔΕ 2020-2021

 

ΣΧOΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2020-2021


 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΩΡΩΤΩΝ ΥΠΑΙΘ–Β’ ΦΑΣΗ–21-09-2020

2020-09-21_ΕΚΟ_ΕΕΠ_ΑΠΟΦ_66ΔΣ46ΜΤΛΗ-ΒΩ7

2020-09-21_ΕΞΑΤΟΜ_ΕΕΠΕΒΠ_ΑΠΟΦ_9ΩΓΙ46ΜΤΛΗ-8Φ5

2020-09-21_ΕΞΕΙΔ ΤΟΜΕΑΚΟ_ΕΕΠΕΒΠ_ΨΤΩ746ΜΤΛΗ-ΦΧΝ

125817_Ε1_ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ_ΩΕΙΔ46ΜΤΛΗ-ΘΝ2

125821_Ε1_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ_ΨΤΧΛ46ΜΤΛΗ-2ΥΓ

ΕΚΟ_125823_Ε1_ΤΥΖΕΠ_Ψ1Ι746ΜΤΛΗ-ΚΟ5

ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ_125806_Ε1_ΣΜΕΑ_ΩΔ3Λ46ΜΤΛΗ-ΡΦΕ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ_Β΄ΦΑΣΗ   20200921

 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΩΡΩΤΩΝ ΥΠΑΙΘ–Α’ ΦΑΣΗ–26-08-2020

110768_Ε1_ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ_

110767_Ε1_ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

110765_Ε1_ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΑΕ 

110742 Ε4_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ 

110763_Ε1_ΣΜΕΑ_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

110761Ε4_ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ  ΠΕΠ_ΕΕΠ-ΕΒΠ_

110739 Ε4_ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΕΠ-ΕΒΠ

 


1.    ΕΣΠΑ – Πράξη :«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ: 5069631,του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


2.    ΕΣΠΑ – Πράξη «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ: 5069645, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ


3.   ΕΣΠΑ – Πράξη   :«Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2020-2021»  με κωδικό ΟΠΣ 5069633, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ


4.   ΕΣΠΑ – Πράξη   :«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2020-2021» με κωδικό ΟΠΣ 5069864, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 6, 8 και 9, του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΟ


5.   ΕΣΠΑ – Πράξη    :«Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, 2020-2021», με κωδικό ΟΠΣ 5069634,του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ


6.   ΕΣΠΑ – Πράξη   :« «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5069632,  του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤ.ΥΠΟΣΤ. ΔΟΜΩΝ


7.   ΕΣΠΑ – Πράξη  : «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5031825, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Στερεά Ελλάδα» 2014-2021.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ


8.   Έργο:  «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει της παρ.6, του αρ. 28, του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’)», με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

ΠΔΕ-ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2019-2020


9.  «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το σχολικό έτος 2017-2020, του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ 2018-2019


 

Αφήστε μια απάντηση