Αρχική » ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ » ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ – ΠΔΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

Καλώς ορίσατε!

Καλώς ορίσατε!

Διοικητήριο Περιφεριακής Ενότητας Ν.Βοιωτίας
Φίλωνος 35-39, Λιβαδειά Βοιωτίας, ΤΚ 32131
mail@dipe.voi.sch.gr
pevoigra@dipe.voi.sch.gr
http://dipe.voi.sch.gr

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΣΠΑ – ΠΔΕ & ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ     Α΄ΦΑΣΗΣ     ΑΝΑ  ΠΡΑΞΗ ΕΣΠΑ 27/8/2021

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ Α΄ΦΑΣΗΣ  31/8/2021

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ     Β’ ΦΑΣΗΣ   ΑΝΑ   ΠΡΑΞΗ   ΕΣΠΑ    28-9-2021

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ

Προκειμένου οι αναπληρώτριες /τές εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί ΕΕΠ/ΕΒΠ να αναλάβουν υπηρεσία οφείλουν να έχουν στη διάθεσή τους τους ατομικούς κωδικούς taxis net και  να προσκομίσουν την ημέρα της ανάληψής τους στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που πρέπει να είναι πρωτότυπες):

      

 1.   Φωτοαντίγραφο της πράξης ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ.
 2. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ σύμφωνα με την πράξη πρόσληψης ΕΣΠΑ-ΠΔΕ.
 3. Πτυχίο: (σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση και η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ). Για ξενόγλωσσο πτυχίο πρέπει να προσκομιστούν και τα τρία έγγραφα. Γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά κτήσης πτυχίου.
 4. ΑΔΤ: Το φωτοαντίγραφο της ταυτότητας πρέπει να είναι ευκρινές.
 5. ΑΦΜ: Γίνεται δεκτή η εκτύπωση του ΑΦΜ από το ΟΠΣΥΔ ώς ακολούθως: εισαγωγή στο Σύστημα με κωδικούς ΟΠΣΥΔ-κλικ στο σύνδεσμο Φάκελος-δεξί κλικ και εκτύπωση εάν δίνει αυτή την επιλογή ή αποθήκευση ως… (εάν δεν είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής με εκτυπωτή αποθηκεύετε σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης και εκτυπώνετε σε Η/Υ με δυνατότητα εκτύπωσης) στην εμφανιζόμενη σελίδα όπου και αναγράφεται ο ΑΦΜ ( ΔΕΝ εκτυπώνετε την αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης). Θεωρείται έγκυρη και η βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ που εκδίδει η αρμόδια ΔΟΥ. Μην προσκομίζετε εκκαθαριστικό της εφορίας ή τη βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από το ΙΚΑ (όπως για ΑΜΚΑ-ΑΜΑ) στη οποία αναγράφεται και ο ΑΦΜ.
 6. Α.Μ.Κ.Α.: Γίνεται δεκτή η Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου από το ΙΚΑ καθώς και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ (ηλεκτρονική αποτύπωση, όχι χειρόγραφη). Επίσης, γίνεται δεκτή και η εκτύπωση του ενημερωτικού εντύπου της ασφαλιστικής ικανότητας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Στη μηχανή Αναζήτησης πληκτρολογείτε ασφαλιστική ικανότητα-(είσοδος στη φόρμα)-εισαγωγή ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ-επιβεβαιώνετε με αναγραφόμενο κωδικό-είσοδος-αριστερό κλίκ στο εικονίδιο με τον εκτυπωτή-εκτύπωση του αρχείου PDF.
 7. Α.Μ.Α: Γίνεται δεκτή η Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένου από το ΙΚΑ καθώς και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΚΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ (ηλεκτρονική αποτύπωση) ή χειρόγραφη μόνο στο ειδικό πεδίο για το ΑΜΑ . Επίσης, γίνεται δεκτή και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΚΑ στο ενημερωτικό έντυπο της ασφαλιστικής ικανότητας ( όπως περιγράφεται παραπάνω).
 8. Δύο πρόσφατες (εντός τελευταίου τριμήνου) πρωτότυπες ιατρικές γνωματεύσεις.

   α) μόνο παθολόγου ή γενικού γιατρού και

   β) μόνο ψυχίατρου ή νευρολόγου-ψυχίατρου (Δημοσίου ή ιδιώτη).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
α) Στις γνωματεύσεις είναι απαραίτητο να αναγράφεται: «Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για την άσκηση διδακτικού έργου/στήριξη μαθητών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης».
β) Να αναγράφεται και να είναι ευκρινής η ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης. Η προσκόμιση των ιατρικών βεβαιώσεων είναι απαραίτητη κατά την διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας.

9.(για τους άρρενες εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ) Έγγραφο απόλυσης στο οποίο αναγράφεται ο Στρατιωτικός Αριθμός(ΣΑ) και ο Δήμος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων για να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης.

10. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας ή έγγραφο που χορηγείται από την τράπεζα και αναγράφεται ο IBAN (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ & ΠΔΕ μόνο Εθνικής Τράπεζας – 1ο όνομα δικαιούχου: ο/η εν λόγω εκπαιδευτικός):Το φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές. Δεν γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα στα οποία έχει γραφτεί ο αριθμός ΙΒΑΝ χειρόγραφα με μολύβι ή στυλό, «πατώντας» πάνω στην ηλεκτρονική αποτύπωση.

11. Μεταπτυχιακό συνοδευόμενο με την αίτηση αναγνώρισης συνάφειας: Όλα τα δικαιολογητικά για αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα.
Σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση, η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
Σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού κτήσης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να συνοδεύεται από την αναλυτική βαθμολογία.
Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα παραπάνω έγγραφα για να γίνει αναγνώριση του τίτλου. 

12. Σεμινάριο 400 ωρών (μόνο σε περίπτωση που έχει αποτελέσει προσόν διορισμού).

13. Βεβαιώσεις προϋπηρεσιών: 

α) κατ’ έτος ξεχωριστά και κατά χρονολογική σειρά συνοδευόμενη με την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας 

 β) τη συγκεντρωτική βεβαίωση προϋπηρεσίας εκτυπωμένη από το ΟΠΣΥΔ

 γ) και εκτύπωση ενσήμων ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Στη μηχανή αναζήτησης πληκτρολογείτε e efka-ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ασφαλισμένους-ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών-εισαγωγή κωδικών TAXIS-αριστερό κλικ στο πεδίο συνέχεια στο TAXISNET- εισαγωγή κωδικών TAXIS-εισαγωγή ΑΜΚΑ- είσοδος-ένσημα από 2002 και μετά-εκτύπωση. Για ένσημα πριν το 2002: είσοδος στο ATLAS. gov.grεισαγωγή κωδικών TAXIS-ασφαλιστικό βιογραφικό
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ένσημα πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα τις προϋπηρεσίες κατά την ανάληψη.
Αναγνωρίζεται και η ιδιωτική προϋπηρεσία με προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
Όταν η προϋπηρεσία αφορά σε άλλο φορέα (π.χ. ΙΕΚ, ΟΑΕΔ, στρατιωτικές σχολές κλπ), θα προσκομίζεται και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας.

14. Πρόσφατο (εντός τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα). Δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πέραν του τριμήνου.

15. Σε περίπτωση  τέκνου που σπουδάζει απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση σπουδών στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία 1ης εγγραφής και τα προβλεπόμενα εξάμηνα περάτωσης των σπουδών. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, θα συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί η βεβαίωση αμέσως μετά την εγγραφή τους.

16. Ειδική κατηγορία: Βεβαίωση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕΠΑ στην οποία να εκτίθεται το ιστορικό της ασθένειας).

17. Όσες αναπληρώτριες έχουν γεννήσει το τελευταίο 15μηνο, να προσκομίσουν το έντυπο «Επιδόματα μητρότητας» από το ΙΚΑ.

18. Φωτοαντίγραφο του ψηφιακού πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης covid-19.

19. Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα που έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση http://www.minedu.gov.gr/anaplirotes 

20. Αίτηση για επίδομα τέκνου.

21.Έναν χάρτινο φάκελο ανοιχτόχρωμο με λάστιχο με αναγραφή του ονοματεπώνυμού τους.

Παρακαλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προτίθενται να κάνουν χρήση μακροχρόνιων αδειών (άδεια ανατροφής τέκνου, επαπειλούμενης κύησης, λοχείας, μακροχρόνιας αναρρωτικής, άδειας άνευ αποδοχών) ή έχουν παιδί ηλικίας έως δύο (2) ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου να ενημερώσουν άμεσα την Υπηρεσία μας στην διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας mail@dipe.voi.sch.gr

ΕΝΤΥΠΑ

1.  ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΠΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΖΕΠ – ΕΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ   ΔΥΕΠ  –  ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΠΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΔΕ COVID-19

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΟΠΣ 5070727

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΑΓΓΛΙΚΗΣ 2021-22


2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ


3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ


4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΣΠΑ-ΕΑΕΠ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΠ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΔΕ & ΠΔΕ-COVID-19


5.  ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΣΠΑ-ΕΑΕΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΠΔE & ΠΔΕ COVID-19


6.  ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΑ-ΕΑΕΠ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΕΠ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΠΔΕ & ΠΔΕ COVID-19


7.  ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΡΟΣΦ-ΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΠΔE & ΠΔΕ COVID-19


8.  ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΠΟΙΝ ΕΣΠΑ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΠΟΙΝΙΚ ΠΕΠ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΠΟΙΝΙΚ ΠΡΟΣΔΥΓ-ΔΩΝ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛΩΣΗ  ΠΔΕ & ΠΔΕ COVID-19


9. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

ΕΝΤΥΠΑ ΑΔΕΙΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΕΣΠΑ

ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ-ΕΣΠΑ

ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ-ΕΣΠΑ

ΑΙΜΟΔΟΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΚΝΟΥ ΕΣΠΑ

ΓΑΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΕΣΠΑ

ΠΕΝΘΟΥΣ ΑΔΕΙΑ-ΕΣΠΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΔΕΙΑ-ΕΣΠΑ

ΑΔΕΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

ΑΔΕΙΑ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΝΕΑΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 1. Αναφορά Ανάληψη Υπηρεσίας.

Η ανάληψη υπηρεσίας θα πρέπει να ολοκληρώνεται μέχρι τις 13.00 το αργότερο, καθημερινά κατά τις ημέρες που έχουν οριστεί για ανάληψη υπηρεσίας, προκειμένου στη συνέχεια να διενεργούνται οι απαραίτητες επεξεργασίες για τη μαζική ενημέρωση του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.
•        Μόλις ο αναπληρωτής εκπαιδευτικός παρουσιαστεί στην σχολική μονάδα, θα πρέπει άμεσα ο Διευθυντής της  σχολικής μονάδας  να καταχωρήσει την ανάληψη υπηρεσίας στο Myschool (MYSCHOOL_MANUAL_20210826_Οδηγίες ανάληψης υπηρεσίας προσληφθέντων αναπληρωτών στο myschool v 1.0 (2).
•        Στην συνέχεια ,γίνεται καταχώριση των στοιχείων από τον αναπληρωτή στην εφαρμογή www.minedu.gov.gr/anaplirotes  της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης και η αποδοχή από τον ίδιο της ψηφιακής σύμβασης.
Σε διαφορετική περίπτωση, δεν διασφαλίζεται η ανάληψη υπηρεσίας του αναπληρωτή τη συγκεκριμένη ημέρα , η διαδικασία θα κριθεί άκυρη και θα πρέπει να γίνει την επόμενη ημέρα.

 1. Συμπλήρωση του Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή  σύμφωνα με την πράξη ΕΣΠΑ-ΠΔΕ.
 2. Ο Διευθυντής θα αναρτήσει άμεσα στην πλατφόρμα  https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr/ στο πεδίο  ‘’ παραστατικά πρόσληψης’’ το  Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή και στο δίπλα πεδίο ‘’πράξη Ανάληψης’’ την Ανάληψη Υπηρεσίας Αναπληρωτή  με αποθήκευση ΕΠΩΝΥΜΟ_ ΟΝΟΜΑ ( π.χ. ΚΑΡΑΒΑ_ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ) των αναπληρωτών που έχουν την κύρια τοποθέτηση στη σχολική μονάδα. Στο πεδίο ‘’Ανάληψη Υπηρεσίας’’ αναρτάται η ανάληψη Υπηρεσίας των αναπληρωτών στα σχολεία διάθεσης.
 3. Συγκέντρωση όλων των πρωτότυπων εγγράφων πρόσληψης των αναπληρωτών σε ατομικό φάκελο  και αποστολή στη Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας.

Για διευκόλυνση των Διευθυντών – Προϊσταμένων παρακαλούμε να συμπληρωθεί για κάθε έναν αναπληρωτή το έντυπο:  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ

 

 

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στην Τέχνη

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στην Τέχνη

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Αρχείο

Kατηγορίες

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων