ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΑ 2020-2021

 

Απουσιολόγια 2020-2021

 

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ατομικού Ημερήσιου Απουσιολογίου

  • Το Ατομικό Ημερήσιο Απουσιολόγιο εκδίδεται για κάθε μήνα του διδακτικού έτους και συμπληρώνεται την 1η ημέρα κάθε μήνα για το διάστημα του προηγούμενου μήνα.
  • Το Ατομικό Ημερήσιο Απουσιολόγιο ελέγχεται και υπογράφεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από τον αναπληρωτή εκπ/κό και τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.
  • Συμπληρώνεται και υπογράφεται, σύμφωνα με το υπόδειγμα, ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ για κάθε αναπληρωτή εκπ/κό ακόμη και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν άδειες/απεργίες/απουσίες (κενό Απουσιολόγιο (με υπογραφές/σφραγίδα).
  • Στη στήλη «ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ» αναγράφεται ο αριθμός των ωρών που προβλέπεται κάθε ημέρα με βάση το εγκεκριμένο ωρολόγιο πρόγραμμα της σχολικής μονάδας.
  • Στη στήλη «ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ (ΕΙΔΟΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΠΕΡΓΙΑ/ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ /ΑΠΟΥΣΙΑ)» αναγράφεται η αιτιολογία της απουσίας.
  • Σε περίπτωση μακρόχρονης απουσίας (π.χ. άδεια κύησης, κλπ) το Απουσιολόγιο συμπληρώνεται, υπογράφεται και σφραγίζεται μόνο από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας.
  • Στη στήλη «ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ» αναγράφονται, εφόσον απαιτείται, πρόσθετες διευκρινίσεις (π.χ. σε περίπτωση στάσεων εργασίας την ίδια ημέρα, αναγράφεται στις Διευκρινίσεις η προκηρυχθείσα στάση).
  • Σε περίπτωση που το Απουσιολόγιο αναρτάται στην πλατφόρμα (invoicesschools), το πρωτότυπο παραμένει στο Σχολείο. Εάν το πρωτότυπο αποστέλλεται στη Δ/νση Εκπ/σης, στο Σχολείο φυλάσσεται αντίγραφο του Απουσιολογίου.