ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Αρχεία για 'Άδειες' Κατηγορία

Εγκύκλιος αδειών εκπαιδευτικών βάσει ρυθμίσεων για το covid-19_136503/Ε3/8-10-2020

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Οκτωβρίου 2020

9ΚΛΞ46ΜΤΛΗ-8ΔΠ

Κατηγορία Άδειες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ενημέρωση για άδειες εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ βάσει ρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 8 Σεπτεμβρίου 2020

117396_ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΔΕΙΩΝ ΕΚΠ_ΚΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΟΜΑΔΩΝ

Κατηγορία Άδειες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Άδειες άνευ αποδοχών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Μαΐου 2018

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΔΕΙΕΣ ΑΝΕΥ ΑΠΟΔΟΧΩΝ

Κατηγορία Άδειες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς της ΠΕ και της ΔΕ

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 15 Ιουνίου 2017

Λαμβάνοντας υπόψη τη συσταλτική δημοσιονομική πολιτική, τη δυσκολία αναπλήρωσης των εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα και με στόχο την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2017-2018, επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές ως εξής:

Α. ΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΟΥΣ ΤΟΥ Ι.Κ.Υ.

Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 «Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.» Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες υπηρεσιακής εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2986/2002 (Φ.Ε.Κ.24 τ.Α΄/13.02.2002), όπως τροποποιήθηκε, αντικαταστάθηκε και ισχύει (παρ.21 του άρθρου 36 του Ν.4186/2013 και της παρ.2 του άρθρου 68 του Ν.4235/2014), του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 (Φ.Ε.Κ.26 τ.Α΄/09.02.2007), των άρθρων 15 και 16 του Π.Δ.1/2003 (Φ.Ε.Κ.1 τ.Α΄/3-1-2003) και της αρ. Φ.353.1/3/102865/Δ1/4-10-2005 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1461 τ. Β΄/21-10-2005).

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στα εδάφια α’ και β’ της παρ.9 της αριθμ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53/1379/οικ.4727/19-2-2008 (Φ.Ε.Κ.315τ.Β΄/27-02-2008) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών, σε συνδυασμό και με την αριθμ.Φ.361.34/2/7747/Δ1/24-1-2012 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., ήδη ΥΠ.Π.Ε.Θ., στους εκπαιδευτικούς που λαμβάνουν υποτροφία από το Ι.Κ.Υ. η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, χωρίς γνώμη του υπηρεσιακού συμβουλίου. Επομένως, οι αιτήσεις των εκπαιδευτικών, εξετάζονται από τους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης, οι οποίοι, εφόσον διαπιστώσουν ότι συντρέχουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, εκδίδουν σχετική απόφαση.

ΑΔΕΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2017-2018

Κατηγορία Άδειες, Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της αριθμ.80/2016 Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, αναφορικά με τη χορήγηση άδειας άνευ αποδοχών στους μόνιμους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 20 Φεβρουαρίου 2017

Εγκύκλιος σχετ. με την αριθμ.80 (2016 ) Γνωμ.του Ν.Σ.Κ. σχετ. μετην 4μηνη άδεια άνευ αποδοχών τέκνου

Κατηγορία Άδειες, Εγκύκλιος, ΥΠΠΕΘ | Δεν υπάρχουν σχόλια »

«Διευκόλυνση μετακίνησης εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές Περιοχές»

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 16 Δεκεμβρίου 2015

Ενόψει των διακοπών των Χριστουγέννων, για τη διευκόλυνση της μετακίνησης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές, οι οποίες δεν εξυπηρετούνται με τακτική ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, είναι δυνατή, με αιτιολογημένη απόφαση του Συλλόγου των Διδασκόντων:

α) η αποχώρησή τους  από τη σχολική μονάδα πριν από τις 23 -12-2015, αλλά όχι νωρίτερα από τις 21-12-2015 και

β) η επιστροφή τους το αργότερο στις 10-1-2016,

με την προϋπόθεση ότι:

  • Η μετάβαση από τη σχολική μονάδα που υπηρετούν, στον τόπο κατοικίας τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη.
  • Θα αναπληρωθούν στο σύνολό τους οι διδακτικές ώρες που θα χαθούν. Για τον τρόπο αναπλήρωσης θα αποφασίσει ο Σύλλογος διδασκόντων της σχολικής μονάδας και θα ενημερωθεί η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης .

Όλο το έγγραφο ΕΔΩ

Κατηγορία Άδειες, Εγκύκλιος, Σχολικές Μονάδες | Δεν υπάρχουν σχόλια »

Έντυπα αδειών Μόνιμων – Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Σχ. Μονάδων

Συγγραφέας: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΒΟΙΩΤΙΑΣ στις 28 Οκτωβρίου 2015

Δ/ντές – Προϊσταμένοι Σχολικών Μονάδων, σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Φ.353.1/26/153324/Δ1/25-9-2014/Φ.Ε.Κ.2648τ.Β΄/7-10-2014 Υπουργική Απόφαση, έχουν την αρμοδιότητα χορήγησης των  αδειών στους  εκπαιδευτικούς .

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνηση μπορείτε ν΄απευθύνεστε στη Γραμματεία της Δ/νσης ΠΕ Βοιωτίας (τηλ. 2261023946 , κα Καραβασίλη Παρασκευή)

 

Τα υποδείγματα αδειών  ΕΔΩ

Κατηγορία Άδειες, Αναπληρωτές, Διοικητικά, Εγκύκλιος, ΕΣΠΑ, Σχολικές Μονάδες | Δεν υπάρχουν σχόλια »