Αρχική » Ανακοινώσεις » ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ-ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Από το ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ σας ενημερώνουμε ότι:

Μετά την παρουσίαση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στις σχολικές μονάδες οι Διευθυντές /Προϊστάμενοι  θα πρέπει να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

1.Συμπλήρωση του Δελτίου Απογραφής Αναπληρωτή σύμφωνα με την πράξη πρόσληψης ΕΣΠΑ. Οι πράξεις που υλοποιούνται στην Α΄ φάση είναι : Προσχολική(ΟΠΣ 5069631)  ,Ενιαίος τύπος(ΟΠΣ  5069634) ,Εξατομικευμένη(ΟΠΣ  5069633),Εξειδικευμένη (ΟΠΣ 5069645),ΠΕΠ Εξειδικευμένη(ΟΠΣ 5031825).Οι αποφάσεις πρόσληψης ΥΠΑΙΘ με το ονοματεπώνυμο των εκπαιδευτικών είναι αναρτημένες στο site της Διεύθυνσης στη σελίδα ‘’Τμήμα Οικονομικό’’.

2.Άμεση ανάρτηση του Δελτίου Απογραφής Αναπληρωτή στην πλατφόρμα https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr/ στο πεδίο ‘’παραστατικά πρόσληψης’’. στο πεδίο ‘’ παραστατικά πρόσληψης’’ με αποθήκευση ΕΠΩΝΥΜΟ_ ΟΝΟΜΑ ( π.χ. ΚΑΡΑΒΑ_ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ).

3.Συμπλήρωση της Ανάληψης Υπηρεσίας Αναπληρωτή στη σχολική μονάδα και ανάρτηση στην πλατφόρμα https://invoices-schools.espa.minedu.gov.gr/ στο πεδίο ‘’αναφορές ανάληψης’’.

 1. Συγκέντρωση όλων των πρωτότυπων εγγράφων πρόσληψης των αναπληρωτών σε ατομικό φάκελο με λάστιχο και αποστολή στη Διεύθυνση ΠΕ Βοιωτίας.

 

                              ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ

Προκειμένου οι αναπληρώτριες /τές εκπαιδευτικοί και οι εκπαιδευτικοί ΕΕΠ/ΕΒΠ να αναλάβουν υπηρεσία, θα πρέπει να προσκομίσουν την ημέρα της ανάληψής τους στη σχολική μονάδα τοποθέτησής τους όλα τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που πρέπει να είναι πρωτότυπες):

         1.Πτυχίο: (σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση και η αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ). Για ξενόγλωσσο πτυχίο πρέπει να προσκομιστούν και τα τρία έγγραφα. Γίνονται δεκτές και βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά κτήσης πτυχίου.

 1. ΑΔΤ:Το φωτοαντίγραφο της ταυτότητας πρέπει να είναι ευκρινές.
 2. ΑΦΜ:Γίνεται δεκτή η εκτύπωση του ΑΦΜ από το ΟΠΣΥΔ ώς ακολούθως: εισαγωγή στο Σύστημα με κωδικούς ΟΠΣΥΔ-κλικ στο σύνδεσμο Φάκελος-δεξί κλικ και εκτύπωση εάν δίνει αυτή την επιλογή ή αποθήκευση ως… (εάν δεν είναι συνδεδεμένος ο υπολογιστής με εκτυπωτή αποθηκεύετε σε εξωτερική συσκευή αποθήκευσης και εκτυπώνετε σε Η/Υ με δυνατότητα εκτύπωσης) στην εμφανιζόμενη σελίδα όπου και αναγράφεται ο ΑΦΜ ( ΔΕΝ εκτυπώνετε την αίτηση-δήλωση περιοχών προτίμησης). Θεωρείται έγκυρη και η βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ που εκδίδει η αρμόδια ΔΟΥ. Μην προσκομίζετε εκκαθαριστικό της εφορίας ή τη βεβαίωση απογραφής ασφαλισμένου από το ΙΚΑ (όπως για ΑΜΚΑ-ΑΜΑ) στη οποία αναγράφεται και ο ΑΦΜ.
 3. Α.Μ.Κ.Α.:Γίνεται δεκτή η Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένουαπό το ΙΚΑ καθώς και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ (ηλεκτρονική αποτύπωση, όχι χειρόγραφη). Επίσης, γίνεται δεκτή και η εκτύπωση του ενημερωτικού εντύπου της ασφαλιστικής ικανότητας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Στη μηχανή Αναζήτησης πληκτρολογείτε ασφαλιστική ικανότητα-(είσοδος στη φόρμα)-εισαγωγή ΑΜΑ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ-επιβεβαιώνετε με αναγραφόμενο κωδικό-είσοδος-αριστερό κλίκ στο εικονίδιο με τον εκτυπωτή-εκτύπωση του αρχείου PDF.
 4. Α.Μ.Α:Γίνεται δεκτή η Βεβαίωση Απογραφής Ασφαλισμένουαπό το ΙΚΑ καθώς και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΚΑ σε φωτοαντίγραφο της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου του ΙΚΑ (ηλεκτρονική αποτύπωση) ή χειρόγραφη μόνο στο ειδικό πεδίο για το ΑΜΑ . Επίσης, γίνεται δεκτή και η περίπτωση αναγραφής του μαζί με το ΑΜΚΑ στο ενημερωτικό έντυπο της ασφαλιστικής ικανότητας ( όπως περιγράφεται παραπάνω).

      6.Υπεύθυνη Δήλωση για ποινική δίωξη, ποινική καταδίκη, συνταξιοδότηση….

 1. Δύο πρόσφατες πρωτότυπες ιατρικές βεβαιώσεις

   α) μόνο παθολόγου ή γενικού γιατρού και

   β) μόνο ψυχίατρου ή νευρολόγου-ψυχίατρου (Δημοσίου ή ιδιώτη).
ΠΡΟΣΟΧΗ:
α) Στις γνωματεύσεις είναι απαραίτητο να αναγράφεται: «Η παρούσα βεβαίωση χορηγείται για την άσκηση διδακτικού έργου/στήριξη μαθητών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης».
β) Να αναγράφεται και να είναι ευκρινής η ημερομηνία έκδοσης της ιατρικής γνωμάτευσης.Η προσκόμιση των ιατρικών βεβαιώσεων είναι απαραίτητη κατά την διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, καθώς αποτελεί προϋπόθεση για την καταβολή της πρώτης μισθοδοσίας.

 1. (για τους άρρενες εκπαιδευτικούς/ΕΕΠ/ΕΒΠ) Έγγραφο απόλυσης στο οποίο αναγράφεται ο Στρατιωτικός Αριθμός(ΣΑ) και ο Δήμος στον οποίο είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα Αρρένων για να γίνει αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης.
 2. Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης ή έγγραφο που χορηγείται από την τράπεζα και αναγράφεται ο IBAN (για αναπληρωτές ΕΣΠΑ & ΠΔΕ μόνο Εθνικής Τράπεζας – 1ο όνομα δικαιούχου: ο/η εν λόγω εκπ/κός):Το φωτοαντίγραφο πρέπει να είναι ευκρινές. Δεν γίνονται δεκτά φωτοαντίγραφα στα οποία έχει γραφτεί ο αριθμός ΙΒΑΝ χειρόγραφα με μολύβι ή στυλό, «πατώντας» πάνω στην ηλεκτρονική αποτύπωση.
 3. Μεταπτυχιακό συνοδευόμενο με την αίτηση αναγνώρισης συνάφειας: Όλα τα δικαιολογητικά για αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών υποβάλλονται σε δύο αντίτυπα.
  Σε περίπτωση ξενόγλωσσου προσκομίζεται το ξενόγλωσσο, η επίσημη μετάφραση, η αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ καθώς και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών.
  Σε περίπτωση προσκόμισης πιστοποιητικού κτήσης μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών θα πρέπει να συνοδεύεται από την αναλυτική βαθμολογία.
  Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα παραπάνω έγγραφα για να γίνει αναγνώριση του τίτλου.
 4. Βεβαιώσεις προϋπηρεσιώνκατ’ έτος ξεχωριστά και κατά χρονολογική σειρά συνοδευόμενη με την αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας: (όχι τη συγκεντρωτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από το ΟΠΣΥΔ) και εκτύπωση ενσήμωνακολουθώντας τα παρακάτω βήματα: Στη μηχανή αναζήτησης πληκτρολογείτε e efka-ηλεκτρονικές υπηρεσίες για ασφαλισμένους-ατομικός λογαριασμός ασφάλισης μισθωτών-εισαγωγή κωδικών TAXIS-αριστερό κλικ στο πεδίο συνέχεια στο TAXISNET- εισαγωγή κωδικών TAXIS-εισαγωγή ΑΜΚΑ- είσοδος-ένσημα από 2002 και μετά-εκτύπωση. Για ένσημα πριν το 2002: είσοδος στο ATLAS. gov.grεισαγωγή κωδικών TAXIS-ασφαλιστικό βιογραφικό
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα ένσημα πρέπει να συνοδεύουν απαραίτητα τις προϋπηρεσίες κατά την ανάληψη.
  Αναγνωρίζεται και η ιδιωτική προϋπηρεσία με προσκόμιση βεβαίωσης εγγραφής στην επετηρίδα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
  Όταν η προϋπηρεσία αφορά σε άλλο φορέα (π.χ. ΙΕΚ, ΟΑΕΔ, στρατιωτικές σχολές κλπ), θα προσκομίζεται και αντίγραφο της σύμβασης εργασίας.
 5. Πρόσφατο (εντός τελευταίου τριμήνου) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης(μόνο αν είστε έγγαμοι ή/και με ανήλικα τέκνα). Δεν γίνονται δεκτά πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πέραν του τριμήνου.
 6. Σε περίπτωση σπουδάζοντος τέκνου απαιτείται πρόσφατηβεβαίωση σπουδών στην οποία να αναγράφεται η ημερομηνία 1ης εγγραφής και τα προβλεπόμενα εξάμηνα περάτωσης των σπουδών. Για τους πρωτοετείς φοιτητές, θα συμπληρωθεί υπεύθυνη δήλωση ότι θα προσκομιστεί η βεβαίωση αμέσως μετά την εγγραφή τους.
 7. Ειδική κατηγορία:Βεβαίωση Α/βάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής από ΚΕΠΑ στην οποία να εκτίθεται το ιστορικό της ασθένειας).
 8. Όσες αναπληρώτριες έχουν γεννήσει το τελευταίο 15μηνο, να προσκομίσουν το έντυπο «Επιδόματα μητρότητας»από το ΙΚΑ.
 9.  Έναν φάκελο με λάστιχο με αναγραφή του ονοματεπώνυμού τους.

Παρακαλούνται, οι αναπληρώτριες που:
1. βρίσκονται σε περίοδο κύησης/λοχείας ή δικαιούνται άδεια ανατροφής (για συνολικό διάστημα 3,5 μηνών αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας)
2. έχουν παιδί ηλικίας έως δύο (2) ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου

να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 2261350351(κ. Καραβασίλη Παρασκευή).

ΕΝΤΥΠΑ

1

1.  ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΠΕΠ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΟΜΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΕΚΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ  ΠΔΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΔΕ COVID-19


2. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ


3. ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ


4. ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΣΠΑ-ΕΑΕΠ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΕΠ

ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΝΑΦΟΡΑ-ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΠΔΕ & ΠΔΕ-COVID-19


5.  ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΣΠΑ-ΕΑΕΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΕΠ

ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ-ΑΙΤΗΣΗ-ΠΔE & ΠΔΕ COVID-19


6.  ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΑ-ΕΑΕΠ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΕΠ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-ΠΔΕ & ΠΔΕ COVID-19


7.  ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΕΣΠΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΕΠ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΡΟΣΦ-ΔΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΠΔE & ΠΔΕ COVID-19


8.  ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΠΟΙΝ ΕΣΠΑ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΠΟΙΝΙΚ ΠΕΠ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛ ΠΟΙΝΙΚ ΠΡΟΣΔΥΓ-ΔΩΝ

ΥΠΕΥΘ ΔΗΛΩΣΗ  ΠΔΕ & ΠΔΕ COVID-19


9. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ


Σχολιάστε

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στην Τέχνη

Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 στην Τέχνη

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

DPE

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ

Αρχείο

Kατηγορίες

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων