ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

ΕΣΠΑ – ΠΔΕ 2019-2020

 

 

 

 

ΣΧOΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2019-2020

 

 ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ  2019-2020   ΑΝA ΠΡΑΞΗ

 

  ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ   ΕΣΠΑ

       ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΠΕΠ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

            ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ – ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ  ΠΡΟΣΦΥΓ-ΔΩΝ

 

Οδηγίες συμπλήρωσης του Ατομικού Ημερήσιου Απουσιολογίου

 

 

1.    ΕΣΠΑ – Πράξη «Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ: 5047058, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ατομικα-ΠΡΟΣ- ΣΧ

 

 

 

2.    ΕΣΠΑ – Πράξη «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σχολικό έτος 2019/20», με κωδικό ΟΠΣ: 5047057, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ατομικα-ΕΞΕΙΔ ΣΧ

ΑΦΙΣΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

 

3.   ΕΣΠΑ – Πράξη   «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Ή/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019/20» με Κωδικό ΟΠΣ  5047082, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ

ατομικα-ΕΞΑΤ- ΣΧ

 

 

 

4.   ΕΣΠΑ – Πράξη   :«Ένταξη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (ΕΚΟ) στα σχολεία-Τάξεις Υποδοχής, σχολικό έτος 2019-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5045765, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΚΟ

ατομικα-EKO-ΣΧ-

 

 

 

5.   ΕΣΠΑ – Πράξη    :« «ΕNIAIOΣ  ΤΥΠΟΣ  ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, 2019-20», με κωδικό ΟΠΣ: 5047065, του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ατομικα-ΕΝΙΑΙΟΥ-ΣΧ

 

 

 

6.   ΕΣΠΑ – Πράξη   :« ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ , σχολικό έτος 2019-20», με Κωδικό ΟΠΣ 504220,  του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020».

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤ.ΥΠΟΣΤ. ΔΟΜΩΝ

ατομικα-ΔΟΜΩΝ ΣΧ

 

 

 

 

7.   ΕΣΠΑ – Πράξη  : «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ή/και ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, σχολικό έτος 2019-2020», με κωδικό ΟΠΣ 5031825, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Στερεά Ελλάδα» 2014-2021.

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΠ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ

ατομικα-ΠΕΠ ΣΧ

 

 

8.   Έργο:  «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων βάσει της παρ.6, του αρ. 28, του Ν.4559/2018 (ΦΕΚ 142 Α’)», με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.)

 

ΠΔΕ-ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2019-2020

ΑΤΟΜΙΚΟ-ΔΕΛΤΙΟ-ΠΔΕ

 

 

 

9.  «Ένταξη Προσφυγοπαίδων, ηλικίας έως 15 ετών, στο Εκπαιδευτικό Σύστημα», με Κωδικό ΟΠΣ 5002810, για το σχολικό έτος 2017-2020, του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και ‘Ένταξης 2014-2020.

 

ΟΔΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΟΠΑΙΔΩΝ 2018-2019

ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

Αφήστε μια απάντηση