Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης που είτε είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, είτε βρίσκονται σε άδεια
κύησης, λοχείας ή ανατροφής παιδιού, παρακαλούμε η ανάληψη υπηρεσίας στην οργανική
τους θέση με τη λήξη του διδακτικού έτους 2018-2019 να γίνεται δεκτή με αποστολή
υπεύθυνης δήλωσης μέσω τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η οποία στη
συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά…. Δείτε την σχετική εγκύκλιο Διευκόλυνση για ανάληψη υπηρεσίας

Αφήστε μια απάντηση