Μεταθέσεις εκπαιδευτικών 2018-19 – Οδηγίες προς Διεθυντές/ντριες και Προϊσταμένους/ες των σχολικών μονάδων

Σχετικά με την διαδικασία μεταθέσεων όπως αυτή καθορίζεται στη με αρ. 186387/Ε2/2-11-2018 εγκύκλιο μεταθέσεων που σας έχουμε αποστείλει και επισυνάπτουμε εκ νέου,  σας ενημερώνουμε τα εξής:

  1. Οι Διεθυντές/ντριες και Προϊστάμενοι/ες των σχολικών μονάδων πρέπει να ενημερώσουν όλους τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους (συμπεριλαμβανομένων και των εκπ/κων ειδικοτήτων που έχουν προσωρινή τοποθέτηση στο σχολείο τους και συμπληρώνουν ωράριο αλλού) ενυπόγραφα σχετικά με το θέμα. Δεν αρκεί η προώθηση του μηνύματος ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (mail) των εκπαιδευτικών  γιατί αυτό στο παρελθόν δημιούργησε σημαντικά προβλήματα. Επιπλέον παρακαλούνται να ενημερώσουν με οποιοδήποτε δυνατό τρόπο και τους εκπαιδευτικούς αρμοδιότητάς τους που βρίσκονται σε μακροχρόνια άδεια (αναρρωτική, ανατροφής, άνευ αποδοχών κ.α. .)

  1. Τα προβλεπόμενα από την εγκύκλιο δικαιολογητικά θα ψηφιοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς και θα αποστέλλονται (σκαναρισμένα σε αρχείο pdf) εντός της προβλεπόμενης  προθεσμίας, μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ΠΕ Ιωαννίνων και στη διεύθυνση  mitrwodipe@sch.gr. Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να αποστείλουν το σχετικό αρχείο με την αίτηση και τα δικαιολογητικά κατά προτίμηση από την ηλεκτρονική τους διεύθυνση που έχουν δηλώσει στην πλατφόρμα my school για λόγους επαλήθευσης.
  2. Η Διεύθυνση ΠΕ Ιωαννίνων θα παρέχει πληροφορίες στο τηλ. 2651020793 και 2651028609 (γραφείο 8 κα Ελένη Ζώνιου) αλλά δεν θα παραλαμβάνει δικαιολογητικά αφού στο πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης η διαδικασία θα γίνει από τους εκπ/κους μόνο με τον καθορισμένο τρόπο.
  3. Τα δικαιολογητικά (Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, γέννησης-εντοπιότητας, συνυπηρέτησης, σπουδών των παιδιών κ.λπ.) πρέπει να είναι πρόσφατα (από Σεπτέμβριο 2018 και μετά). Αν κάποιος εκπαιδευτικός δεν κράτησε φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης σπουδών του παιδιού του  που την υπέβαλε για χορήγηση οικογενειακής παροχής μπορεί να προσέρχεται στην υπηρεσία μας, στο γραφείο 6 και να παραλαμβάνει φωτοαντίγραφο ώστε να το υποβάλλει με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά ψηφιοποιημένο.

ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Π.Ε ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αφήστε μια απάντηση