Προκήρυξη για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου Τμήματος Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων

Με την με Αριθ. Πρωτ.: Φ.11.3/9733 της  7 Νοεμβρίου 2018

Καλούνται

Οι ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων των κλάδων που υπηρετούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση όπως προβλέπεται στο εδάφιο 2 της παραγράφου 8 του άρθρου 22 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102 /12‐06‐2018 τ.Α’), όπως ισχύει, οι οποίοι έχουν τα νόμιμα προσόντα και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, εντός προθεσμίας που αρχίζει από την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 και λήγει τη Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018

Αφήστε μια απάντηση