Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται στις παρακάτω αποφάσεις οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους στη σχολική μονάδα κύριας τοποθέτησης.

4513 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΨΤΘΓ46ΜΤΛΗ-Α24

4514 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ 9ΕΛΦ46ΜΤΛΗ-ΔΟΖ

4514 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 9ΕΛΦ46ΜΤΛΗ-ΔΟΖ

4515 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ ΡΠΚΖ46ΜΤΛΗ-Ο0Θ

4516 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΨΙΖ146ΜΤΛΗ-3ΘΚ

4517 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΟ Ρ92146ΜΤΛΗ-Β40