Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 3882/12-09-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ.120126/ΓΔ4/12-09-2020 KΥΑ. με θέμα: «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2020-21».

ΕΞΕ – 120143 – 2020 – Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης – Έκδοση 1

120143 ΦΕΚ Β 3882_20_ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 120126_ΓΔ4_12_09_20