Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η με αριθ. πρωτ. Φ.10/ΜΑ/115032/Δ1/04-9-2020 Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 3787/τ.Β΄/09-9-2020 με θέμα: «Λειτουργία Παραρτημάτων Νηπιαγωγείων
για το σχολικό έτος 2020-2021»

ΕΞΕ – 118997 – 2020 – Γνωστοποίησης δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης

118997 ΦΕΚ Β΄3787_09-9-20