Ανακοινώνουμε τον προσωρινό πίνακα των εκπαιδευτικών αρμοδιότητάς μας οι οποίοι αιτήθηκαν οριστική τοποθέτηση/βελτίωση θέσης σε σχολικές μονάδες Π.Ε. του νομού, με επιφύλαξη μέχρι την οριστικοποίησή του.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για τυχόν ενστάσεις είναι από 25-01-2016 μέχρι και 29-01-2016, ενώ η προθεσμία για τυχόν ανακλήσεις είναι μέχρι και 29-01-2016.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2015-2016