Αγωγή Υγείας

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
1. Σκοπός και γενικοί στόχοι
Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι µία κατεξοχήν διαθεµατική δραστηριότητα, η οποία συµβάλλει στην αναβάθµιση
της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου µε την κοινωνική πραγµατικότητα.
Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας και
της κοινωνικής ευεξίας των µαθητών, αφενός µε την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους
σκέψης, αφετέρου µε την αναβάθµιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.
Γενικοί στόχοι της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση και η προαγωγή της ψυχικής και σωµατικής υγείας και της
κοινωνικής ευεξίας. Η πρόληψη του αποκλεισµού των νεαρών ατόµων από την κοινωνία και την αγορά εργασίας. Η
ανάπτυξη δεξιοτήτων και η διαµόρφωση ατόµων µε κριτική στάση. Η µείωση της σχολικής αποτυχίας και της πρόωρης εγκατάλειψης της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

1 σχόλιο στο “Αγωγή Υγείας

Τα σχόλια είναι κλειστά.