Εργαστήριο Δεξιοτήτων

3ος  Θεματικός κύκλος20221130 100635 1

Τίτλος προγράμματος «εγώ και εσύ δυναμώνουμε μαζί»

!η Δραστηριότητα: Τί είναι ο θυμός

2η  Δραστηριότητα : Διαχείριση θυμού.

20221130 100635 2