Εργαστήριο Δεξιοτήτων

3ος  Θεματικός κύκλος20221130 100635 1

Τίτλος προγράμματος “εγώ και εσύ δυναμώνουμε μαζί”

!η Δραστηριότητα: Τί είναι ο θυμός

2η  Δραστηριότητα : Διαχείριση θυμού.

20221130 100635 2