Άρθρα: Γ΄Λυκείου

Μελέτη πολυωνυμικής συνάρτησης 3ου βαθμού ως προς τα κοίλα, σημείο καμπής και τη σχετική θέση της εφαπτομένης και γραφικής παράστασης.

Θεώρημα Μέσης Τιμής, Παράδειγμα μη συνεχούς συνάρτησης.

Αρχείο με αντιπαράδειγμα συνάρτησης μη παραγωγίσιμης

Αρχείο Geogebra κατάλληλο για τη διδασκαλία του θεωρήματος Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού. Με ή χωρίς φύλλο εργασίας βοηθάει στην κατανόηση της αντίστοιχης θεωρίας.

Θα δημοσιευτούν αρχεία με αντιπαραδείγματα.