Άρθρα: Κατεύθυνση

Αρχείο Geogebra κατάλληλο για τη διδασκαλία του θεωρήματος Μέσης Τιμής του Διαφορικού Λογισμού. Με ή χωρίς φύλλο εργασίας βοηθάει στην κατανόηση της αντίστοιχης θεωρίας.

Θα δημοσιευτούν αρχεία με αντιπαραδείγματα.