Δανεισμός ταμπλετών σε μαθητές/τριες για τις ανάγκες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Αγαπητοί γονείς, σύμφωνα με την Φ.7/57620/Δ1 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας το σχολείο μας δύναται να διαθέσει σε μαθητές/τριες ή εκπαιδευτικούς για προσωρινή χρήση τάμπλετ που του χορήγησε το Υπουργείο Παιδείας και εξασφάλισε ο νυν Δήμαρχος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης για το σχολείο μας, προκειμένου να διευκολυνθεί η υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Επειδή ο αριθμός τους είναι περιορισμένος και η ζήτηση μεγάλη η απόφαση σε ποιον, κατά προτεραιότητα μαθητή/τρια ή εκπαιδευτικό της σχολικής μονάδας, δύναται να διατεθεί κάθε ηλεκτρονική συσκευή, θα λαμβάνεται από τη Διεύθυνση του Σχολείου με γνωμοδότηση του Συλλόγου Διδασκόντων, με βάση κοινωνικά και άλλα κριτήρια, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ιδίως το χαμηλό εισόδημα, η ανεργία γονέων/κηδεμόνων, η ιδιότητα μέλους μονογονεϊκής, πολύτεκνης, τρίτεκνης ή ορφανικής οικογένειας, οι ειδικές δυσκολίες μάθησης ή οι εξαιρετικές επιδόσεις μαθητή/τριας.

Κατά την παράδοση της ηλεκτρονικής συσκευής από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας, ο παραλήπτης (γονέας/κηδεμόνας ή εκπαιδευτικός) υπογράφει Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποίαν αναφέρει ρητά ότι παρέλαβε τη συγκεκριμένη συσκευή, αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός μεν επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους του παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε του ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας και αφετέρου καταβολής αποζημίωσης στο Ελληνικό Δημόσιο ή αντικατάστασης της ηλεκτρονικής συσκευής σε περίπτωση απώλειας, καταστροφής ή βλάβης, η οποία υπερβαίνει την αναμενόμενη από τη συνήθη χρήση της και δεν οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής, καθώς και σε περίπτωση που απλώς αρνηθεί την επιστροφή της στη σχολική μονάδα, από την οποία την παρέλαβε.

Στην περίπτωση που επιθυμείτε, αποδεχόμενοι τους παραπάνω όρους δανεισμού των φορητών ηλεκτρονικών συσκευών (τάμπλετ) και τηρώντας τουλάχιστον ένα ή περισσότερα από τα παραπάνω κριτήρια, σας παρακαλούμε να προσέλθετε  στο Διευθυντή του σχολείου (καθημερινά από 11.30΄ως 13.00΄) με αποδεικτικά των εν λόγω κριτηρίων, π.χ. εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης, κάρτα ανεργίας, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, προκειμένου να φτιαχτεί λίστα αιτούντων οικογενειών  και να γίνει η επιλογή των μαθητών/τριών που θα τους χορηγηθεί τάμπλετ άμεσα ή σε πιθανή μελλοντική χορήγηση φορητών συσκευών στο σχολείο μας.

Ο διευθυντής του σχολείου

Αφήστε μια απάντηση