ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧ. ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το Σχ. Έτος 2021 – 2022 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 12:30-13:30. Τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Σχολείου μας περιγράφονται στην με αρ. Φ.2.1/1709/26-03-2018(ΑΔΑ:Ω5ΘΒ4653ΠΣ-ΓΣΩ) απόφαση του Δ/ντή Π.Ε. Αρκαδίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για εγγραφή είναι τα παρακάτω:

1. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του μαθητή.
2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή.
3. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου.
4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Οι μαθητές/τριες της Α΄ τάξης, μπορούν να εγγράφονται στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο: «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ»

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή του Σχολείου στα τηλέφωνα 2755022016 ή 6970963001.

 

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.