Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

του Oλοήμερου Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Αίγινας

για το σχολικό έτος 2022-2023

Α. Εισαγωγή

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020)

επιδιώκει να εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες που είναι απαραίτητες για να

πραγματοποιείται όσο καλύτερα γίνεται το έργο του σχολείου και να επιτυγχάνονται όσο

γίνεται καλύτερα οι στόχοι που θέτουμε κάθε φορά ως σχολική κοινότητα (μαθητές/τριες,

εκπαιδευτικοί, άλλο επιστημονικό/βοηθητικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες).

Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση

και τη λειτουργία των δημόσιων Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές

και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Ολοήμερου

Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Αίγινας.

1. Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση της

Διευθύντριας του Σχολείου κ. Ευαγγελία Βογιατζή, με τη συμμετοχή όλων των μελών του

Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και

Κηδεμόνων του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Βαθέος Αίγινας, καθώς και εκπροσώπου

του Δήμου Αίγινας. Έχει εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κ.

Καλαματιανού Μαρία, που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από

τη Διευθύντρια Εκπαίδευσης (Αριθμ. 13423/ΓΔ4/9-2-2021 Απόφαση ΥΠΑΙΘ – ΦΕΚ Β

491/2021).

Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους

κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού

έτους στον ιστότοπο του Σχολείου (https://blogs.sch.gr/dimvatheos/ ).

Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της

σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του

βοηθητικού προσωπικού, των μαθητών/τριών, των γονέων και κηδεμόνων.

Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της

προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής

κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να

ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά

καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.

2. Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας

Το 2009 ιδρύεται το νέο 3/θ Δημοτικό Σχολείο Βαθέος Αίγινας (που βρίσκεται 200

μέτρα από το παλαιό σχολείο). Το κτίριο αποτελείται από δυο ορόφους. Οι αίθουσες

5

διδασκαλίας είναι σύγχρονες και διαθέτουν τεχνολογικό εξοπλισμό που αποκτήθηκε από

ευρωπαϊκούς πόρους από το πρόγραμμα ERASMUS κατά το έτος 2021-2022. Για τις

ανάγκες της διδασκαλίας και της μάθησης, δημιουργήθηκε επίσης ένα σύγχρονο

εργαστήριο πληροφορικής το οποίο διαθέτει ικανοποιητικό τεχνολογικό εξοπλισμό.

Υπάρχει αίθουσα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Με πρωτοβουλία του Συλλόγου

Διδασκόντων ιδρύθηκε σχολική βιβλιοθήκη, με περισσότερους από 1000 τίτλους βιβλίων,

ενταγμένη στο Π.Σ.Δ (2018). Το σχολείο διαθέτει επίσης ξεχωριστή αίθουσα Αγγλικών

(2018) και ξεχωριστή αίθουσα ψυχαγωγίας. Ο αύλειος χώρος είναι μεγάλος με γήπεδο

μπάσκετ .

Φέτος με την βοήθεια και την υποστήριξη της Διευθύντριας εκπαίδευσης κ.

Αθανασίας Μεϊντάση και του αναπληρωτή Διευθυντή Εκπαίδευσης και Προϊστάμενου

Εκπαιδευτικών Θεμάτων κ. Ιωάννη Σακκιώτη, το σχολείο μας λειτουργεί ως 5/θέσιο. Πιο

συγκεκριμένα οι τάξεις λειτουργούν ως ακολούθως : Α ́,Β ́, Γ ́-Δ ́, Ε ́, ΣΤ ́. Όραμά μας είναι

το σχολείο μας να γίνει 6/θ.

Εκπαιδευτικοί και μαθητές/τριες εργάζονται με αφοσίωση, δημιουργικότητα και

ελευθερία μέσα σ’ ένα κλίμα συνεργασίας κι αλληλοβοήθειας.

Οι δάσκαλοι/άλες μας προτρέπουν τους/τις μαθητές/τριες να αξιοποιούν στον

ύψιστο βαθμό τις ικανότητές τους και ν’ αναπτύσσουν δεξιότητες που θα συμβάλλουν

στην ουσιαστική ένταξή τους στην κοινωνία του αύριο, ως ενεργοί πολίτες, και στη

συνύπαρξή τους με τους άλλους ως ολοκληρωμένες προσωπικότητες.

Πιστεύουμε σε ένα σχολείο ανοιχτό στην κοινωνία, που συνεργάζεται αρμονικά με

τους γονείς/κηδεμόνες και την τοπική κοινότητα. Ένα σχολείο που θα καλλιεργεί την

αποδοχή της διαφορετικότητας, τον σεβασμό προς τους άλλους και την ευαισθησία για το

περιβάλλον. Ένα σχολείο, όπου κάθε παιδί θα γεύεται τη χαρά της μάθησης με ασφάλεια,

θα χαίρεται το παρόν και θα προετοιμάζεται για το μέλλον.

3. Επικοινωνία με το Σχολείο

Τηλέφωνο 1: 2297052091

Τηλέφωνο 2: 2297053086

Email: mail@dim-vatheos.att.sch.gr

Ιστοσελίδα: https://blogs.sch.gr/dimvatheos

Β. Βασικές αρχές και στόχοι του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας

Ο Κανονισμός, περιλαμβάνει όρους και κανόνες, κατανομή αρμοδιοτήτων και

ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι

ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που

διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα

οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της

σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και

ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών. Βασικοί στόχοι του

Κανονισμού είναι οι μαθητές/τριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να

6

διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι

οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα

αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της

ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η

αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η

περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας,

της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας. Μέσω των συμφωνημένων αρχών/κατευθύνσεων

του Κανονισμού του Σχολείου μας επιδιώκεται:

● Να εξασφαλίζεται ένα υποστηρικτικό πλαίσιο για να πραγματοποιείται με

επιτυχία το εκπαιδευτικό έργο και η απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην

εκπαιδευτική διαδικασία.

● Να καλλιεργείται κατάλληλο κλίμα για την ανάπτυξη της προσωπικότητας

του/της κάθε μαθητή/μαθήτριας.

● Να αναπτύσσει ολόπλευρα, αρμονικά και ισόρροπα τις διανοητικές και

ψυχοσωματικές δυνάμεις των μαθητών, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να

εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να ζήσουν δημιουργικά

(άρθρο 1, Ν.1566/1985).

● Να διασφαλίζεται η σωματική και ψυχική υγεία όλων των μελών της σχολικής

κοινότητας.

● Να δημιουργούνται οι συνθήκες αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών

διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.

Το σχολείο είναι ο χώρος όπου οι μαθητές/τριες ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν,

σκέφτονται, δημιουργούν, παίζουν, κάνουν φιλίες, διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους,

υιοθετούν στάσεις και αξίες ζωής. Οφείλει να αφήνει περιθώρια για αυτόνομη λειτουργία

των μαθητών, προάγοντας τη συνέπεια και την υπευθυνότητα.

Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το πολυδιάστατο έργο του σχολείου είναι

απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη κανόνων.

Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Σχολείου δεν υποκαθιστά την ισχύουσα

νομοθεσία αναφορικά με τη λειτουργία του σχολείου, αλλά είναι πλήρως εναρμονισμένος

με αυτήν και με αυτή στοιχίζεται σε όσα θέματα δεν περιλαμβάνονται ρητά στη

θεματολογία του.

Γ. Λειτουργία του Σχολείου

1. Ωράριο του Σχολείου

Η έναρξη, η λήξη, η διάρκεια μαθημάτων του υποχρεωτικού προγράμματος και του

ολοήμερου, τα διαλείμματα, ο χρόνος διδασκαλίας κάθε διδακτικού αντικειμένου καθώς

και η έναρξη και λήξη του διδακτικού έτους καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και

αποφάσεις του Υ.ΠΑΙ.Θ. Ανακοινώνονται στους γονείς και τα παιδιά με την έναρξη του

διδακτικού έτους και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Σχολείου

https://blogs.sch.gr/dimvatheos .

Για το σχολικό έτος 2022-2023 το πρόγραμμα του σχολείου μας διαμορφώνεται ως

7

εξής (άρθρο 11, ΠΔ79/2017):

Πρωινή Ζώνη

● υποδοχή των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο: 07:00- 07:15

● διάρκεια προγράμματος Πρωινής Ζώνης: 07:15-08:00

Υποχρεωτικό πρόγραμμα

● υποδοχή των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο: 07.50- 08:15

● άφιξη της σχολικής τροχονόμου στις 7:40

● άφιξη των μαθητών. που μεταφέρονται με το λεωφορείο της Περιφέρειας στις

08:00

● έναρξη 1ης διδακτικής περιόδου: 08:15

● λήξη υποχρεωτικού προγράμματος- αποχώρηση μαθητών/μαθητριών: 13:15

Ολοήμερο πρόγραμμα

(μόνο για τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου που συμμετέχουν στο Ολοήμερο)

● έναρξη λειτουργίας των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 13:20

● λήξη των δραστηριοτήτων Ολοήμερου προγράμματος: 16:00.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών που είναι εγγεγραμμένοι/ες στο

Ολοήμερο πρόγραμμα δηλώνουν από την αρχή της σχολικής χρονιάς την ακριβή ώρα

αναχώρησης από το σχολείο είτε στις 15:00 είτε στις 16:00. Τη φετινή σχολική χρονιά

όλοι/ες οι μαθητές/τριες θα σχολάνε στις 16:00.

2. Προσέλευση και αποχώρηση μαθητών/μαθητριών

Προσέλευση

Η έγκαιρη προσέλευση και η καλά οργανωμένη και ελεγχόμενη αποχώρηση είναι

απαραίτητες προϋποθέσεις για την πραγματοποίηση του διδακτικού έργου και την

εύρυθμη λειτουργία του σχολείου γενικότερα. Είναι δε μαζί με την υπηρεσία των

εφημερευόντων εκπαιδευτικών, ο μηχανισμός εκείνος που προστατεύει την ασφάλεια

των μαθητών/μαθητριών και του προσωπικού του σχολείου.

Οι εκπαιδευτικοί εφημερίας που είναι υπεύθυνοι, υποδέχονται τους μαθητές και τις

μαθήτριες στην κεντρική είσοδο του Σχολείου και οι γονείς/κηδεμόνες-συνοδοί

αποχωρούν. Κατά τη διάρκεια του χρόνου προσέλευσης των μαθητών/μαθητριών δεν

παρευρίσκεται χωρίς άδεια στον χώρο του σχολείου κανένας επισκέπτης.

Μετά το ηχητικό σήμα (κουδούνι), οι είσοδοι-έξοδοι του σχολείου κλείνουν στις

8:15 με ευθύνη των εφημερευόντων και παραμένουν κλειστές καθ’ όλη τη διάρκεια

λειτουργίας του σχολείου (άρθρο 18, παρ. Β1 & Β3, ΠΔ79/2017).

Ακολουθεί η συγκέντρωση των μαθητών και η προσευχή στον αύλειο χώρο.

Σε περίπτωση καθυστερημένης προσέλευσης ή αδιαθεσίας ο/η γονέας/κηδεμόνας

ενημερώνει το σχολείο (τηλεφωνικά). Εάν αυτό επαναλαμβάνεται συχνά, γίνεται σύσταση

στον/στη γονέα/κηδεμόνα, τονίζοντας την παιδαγωγική διάσταση της έγκαιρης

προσέλευσης στο σχολείο.

8

Αποχώρηση

Οι μαθητές και οι μαθήτριες σε καμία περίπτωση δε φεύγουν από το σχολείο πριν

τη λήξη των μαθημάτων χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης

κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο/η

γονέας/κηδεμόνας για να προσέλθει στο Σχολείο και να συνοδεύσει το παιδί στο σπίτι του.

Επίσης, ο/η γονέας/κηδεμόνας που θα χρειαστεί για ειδικό λόγο να πάρει το παιδί του

πριν τη λήξη των μαθημάτων, ενημερώνει εγκαίρως τη Διεύθυνση του Σχολείου. Σε κάθε

περίπτωση πρόωρης αποχώρησης μαθητή/τριας από το σχολείο, ενημερώνεται ο/η

γονέας/κηδεμόνας και συμπληρώνει σχετικό έντυπο που τηρείται στο σχολείο (άρθρο 12,

παρ. 10, ΠΔ79/2017).

Οι μαθητές και οι μαθήτριες που συνοδεύονται καθημερινά κατά την αποχώρησή

τους περιμένουν τον/τη γονέα/κηδεμόνα τους και δε φεύγουν ποτέ από το Σχολείο χωρίς

τη συνοδεία τους. Οι γονείς/κηδεμόνες που προσέρχονται για την παραλαβή των μαθητών

και των μαθητριών, παραμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου, χωρίς να

παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των

συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών που

ολοκληρώνουν το πρόγραμμά τους αλλά και αυτών που παρακολουθούν το Ολοήμερο

Πρόγραμμα. Οι μαθητές/τριες που μεταφέρονται με το λεωφορείο μαζεύονται στην

είσοδο και με τη συνοδεία της Σχολικής τροχονόμου επιβιβάζονται στο λεωφορείο .

Η ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών πριν και μετά το ωράριο λειτουργίας του

σχολείου τόσο στο πρωινό ωράριο (πριν τις 8:15 και μετά τις 1:15) όσο και στο Ολοήμερο

(μετά τις 4μ.μ.) βαραίνει αποκλειστικά τον/τη γονέα/κηδεμόνα. Οι γονείς-κηδεμόνες είναι

υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις

ανακοινώσεις του σχολείου. Οι ενήλικες που συνοδεύουν τους/τις μαθητές/τριες κατά την

αναχώρησή τους, τους περιμένουν έξω από την είσοδο του σχολείου και πρέπει να

προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή τους. Τα παιδιά που αποχωρούν με το

λεωφορείο κατά την αποβίβασή τους παραλαμβάνονται με ευθύνη των γονέων τους.

3. Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Σχολείου

Το Σχολείο μας εφαρμόζει το Ωρολόγιο Πρόγραμμα, όπως αυτό ορίζεται από τη

νομοθεσία (άρθρο 11, ΠΔ79/2017) και τις εγκυκλίους του Υ.ΠΑΙ.Θ. και εξειδικεύεται από

τον Σύλλογο Διδασκόντων με ευθύνη του Διευθυντή.

Για το σχολικό έτος 2022-2023, το Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα (ΕΩΠ)

αναπροσαρμόζεται ως προς τη διεξαγωγή μαθημάτων και διαλειμμάτων καθώς και του

προγράμματος εφημεριών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

9

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΩΝ

ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

7:00-7:15 15 ́ Πρωινή υποδοχή

7:15-8:00 45’ Πρόγραμμα Πρωινής Ζώνης

8:00-8:15 15 ́ Προσέλευση μαθητών/τριών

ΒΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΕΩΝ

ΤΑΞΕΙΣ Α,Β,Γ-Δ,Ε,ΣΤ

ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΞΟΔΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1η 8:15 9:00 45 ́

2η 9:00 9:40 40 ́

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 9:40 10:00 20 ́

3η 10:00 10:45 45 ́

4η 10:45 11:30 45 ́

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 11:30 11:45 15 ́

5η 11:45 12:25 40 ́

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 12:25 12:35 10 ́

6η 12:35 13:15 40 ́

ΤΑΞΕΙΣ Α, Β, Γ-Δ,Ε,ΣΤ

ΩΡΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

13:15 – 13:20 5 ́ Μετάβαση στις αίθουσες σίτισης

13:20 – 14:00 40’ Σίτιση

14:00 – 14:15 15 ́ Διάλειμμα

14:15 – 15:00 45 ́ 1η διδακτική ώρα

15:00 – 15:15 15 ́ Διάλειμμα

15:15 – 16:00 45 ́ 2η διδακτική ώρα

16:00 Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος – Αποχώρηση

μαθητών/τριών

Δ. Σχολική και Κοινωνική Ζωή

1. Φοίτηση

Η φοίτηση των μαθητών/μαθητριών στο Δημοτικό Σχολείο είναι υποχρεωτική και

εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις

καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του Υ.ΠΑΙ.Θ.

(άρθρο 13, παρ. 1, ΠΔ79/2017). Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο,

δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών/τριών, οδηγεί σε

φτωχά μαθησιακά αποτελέσματα και μπορεί να οδηγήσει σε επανάληψη της τάξης. Την

10

ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών/τριών, φέρουν

κατά τον νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.

Όσον αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς

και στις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση

Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) για τους/τις μαθητές/τριες των τάξεων Α’ και Δ’

(Φ.6/304/75662/Γ1/21.5.2014, ΦΕΚ 1296 τ. Β ́/2014).

2. Σχολικοί χώροι

Κοινός στόχος όλων είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου. Ο σεβασμός στα

περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, τις υποδομές, τον εξοπλισμό αλλά και το φυσικό

περιβάλλον του Σχολείου αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής

κοινότητας. Με το ίδιο σκεπτικό υπάρχει φροντίδα για την τάξη και την καλαισθησία στις

σχολικές αίθουσες, καθώς είναι ο ιδιαίτερος χώρος, όπου παραμένουν και εργάζονται

μαθητές/τριες και εκπαιδευτικοί πολλές ώρες. Φροντίδα όλων να διατηρούνται οι χώροι

καθαροί.

3. Διάλειμμα

Με την ολοκλήρωση κάθε διδακτικής ώρας, οι μαθητές/τριες βγαίνουν στο

προαύλιο. Ο/η εκπαιδευτικός εξέρχεται τελευταίος/τελευταία, αφού κλειδώσει την

αίθουσα. Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών/τριών στις αίθουσες ή στους

διαδρόμους του σχολείου .

Σε περίπτωση κακοκαιρίας οι μαθητές/τριες παραμένουν στους στεγασμένους

χώρους του σχολείου στα σημεία όπου ορίζονται από τους/τις εκπαιδευτικούς. Αν

επιθυμεί ο εκπαιδευτικός μπορεί να παραμείνει στην αίθουσα διδασκαλίας του

εποπτεύοντας τους/τις μαθητές/τριές του.

Το διάλειμμα είναι χρόνος παιχνιδιού, ανάπτυξης κοινωνικών σχέσεων αλλά και

χρόνος ικανοποίησης βιολογικών αναγκών (φαγητό, νερό, πλύσιμο χεριών, τουαλέτα). Οι

μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν, παίζουν αρμονικά και για οποιοδήποτε πρόβλημα ή

δυσκολία αντιμετωπίζουν απευθύνονται στους/στις εφημερεύοντες/ουσες

εκπαιδευτικούς που βρίσκονται στο προαύλιο.

Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος δεν επιτρέπεται κανένας ανήλικος ή ενήλικος να

παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές/τριες του σχολείου από

τα κάγκελα του προαύλιου χώρου.

Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα οι μαθητές/τριες προσέρχονται στον

προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης για κάθε τάξη, όπου τους παραλαμβάνουν οι

εκπαιδευτικοί με τους οποίους έχουν μάθημα και τους συνοδεύουν στην αίθουσα

διδασκαλίας ή στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

4. Σχολική εργασία

Οι μαθητές/τριες παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή

διδακτική διαδικασία. Φέρνουν μαζί τους καθημερινά τα απαραίτητα βιβλία και μόνο ό,τι

11

είναι απαραίτητο για τη σχολική εργασία τους. Όταν ανατίθεται στα παιδιά εργασία για

το σπίτι (κατ’ οίκον εργασία) αυτή είναι σχεδιασμένη από τον/την εκπαιδευτικό της τάξης

σύμφωνα με τις ανάγκες και το επίπεδο του/της κάθε μαθητή/τριας. Οι κατ’ οίκον

εργασίες ενίοτε αποτελούν συμπλήρωμα της εργασίας που γίνεται στην τάξη. Τα παιδιά

μαθαίνουν να εργάζονται μόνα τους, να δημιουργούν, να αυτενεργούν, να είναι

υπεύθυνα. Οι γονείς/κηδεμόνες συμμετέχουν στη μελέτη του παιδιού τους, επιβλέποντάς

το.

Στόχος είναι το παιδί να μάθει να μελετά αυτόνομα, όσον το δυνατό νωρίτερα,

ακολουθώντας την πορεία της φθίνουσας καθοδήγησης. Οι γονείς/κηδεμόνες δεν

διεκπεραιώνουν τις εργασίες του παιδιού αντί αυτού και αποφεύγουν να του προκαλούν

άγχος. Η εμπιστοσύνη μεταξύ γονέων/κηδεμόνων και εκπαιδευτικών έχει κοινό στόχο την

υγιή ανάπτυξη παιδιών με ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

5. Συμπεριφορά – Δικαιώματα – Υποχρεώσεις

Η Διευθύντρια

● Συμβάλλει στη δημιουργία κλίματος δημοκρατικής συμπεριφοράς των

διδασκόντων/διδασκουσών και των μαθητών/μαθητριών και είναι υπεύθυνη, σε

συνεργασία με τους διδάσκοντες/ουσες, για την εύρυθμη λειτουργία του

σχολείου.

● Καθοδηγεί τη σχολική κοινότητα, ώστε να θέσει υψηλούς στόχους και να

εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις επίτευξής τους.

● Δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης μεταξύ των μελών της

σχολικής κοινότητας και εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία.

● Παρακινεί τους εκπαιδευτικούς στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών και ενθαρρύνει

την καινοτομία στην τάξη.

● Λαμβάνει μέριμνα για την εξασφάλιση παιδαγωγικών μέσων και εργαλείων, την

καλή χρήση τους στη σχολική τάξη, τη λειτουργικότητα και την αντικατάστασή

τους, σε περίπτωση φθοράς.

● Ενημερώνει τον Σύλλογο Διδασκόντων για την εκπαιδευτική νομοθεσία, τις

εγκυκλίους και τις αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του Σχολείου και την

εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.

● Συνεργάζεται με τους γονείς και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων σε τακτική

βάση για θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων τους.

● Είναι υπεύθυνη, μαζί με τους/τις εκπαιδευτικούς, για την καθαριότητα και

αισθητική των χώρων του διδακτηρίου, καθώς και για την προστασία της υγείας

και ασφάλειας των μαθητών/μαθητριών.

Οι εκπαιδευτικοί

● Εκπαιδεύουν τους/τις μαθητές/τριες, σύμφωνα με τους σκοπούς και τους

στόχους της εκπαίδευσης και μέσα στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής πολιτικής, με

την καθοδήγηση των Στελεχών της εκπαίδευσης.

● Προετοιμάζουν καθημερινά και οργανώνουν το μάθημά τους, εφαρμόζοντας

12

σύγχρονες και κατάλληλες μεθόδους διδασκαλίας, με βάση τις ανάγκες των

μαθητών/μαθητριών και τις ιδιαιτερότητες των γνωστικών αντικειμένων.

● Συνεργάζονται με τους/τις μαθητές/τριες, σέβονται την προσωπικότητά τους,

καλλιεργούν και εμπνέουν σ’ αυτούς, κυρίως με το παράδειγμά τους,

δημοκρατική συμπεριφορά.

● Μεριμνούν για τη δημιουργία κλίματος αρμονικής συνεργασίας και συνεχούς και

αμφίδρομης επικοινωνίας με τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών,

και τους ενημερώνουν για τη φοίτηση, τη διαγωγή και την επίδοση των παιδιών

τους.

● Φροντίζουν για την πρόοδο όλων των μαθητών/μαθητριών τους και τους

προσφέρουν παιδεία διανοητική, ηθική και κοινωνική.

● Συμβάλλουν στην εμπέδωση ενός ήρεμου, θετικού, συνεργατικού,

συμπεριληπτικού, εποικοδομητικού σχολικού κλίματος.

● Ενδιαφέρονται για τις συνθήκες ζωής των μαθητών/μαθητριών τους στην

οικογένεια και στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, λαμβάνουν υπόψη τους

παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο και συμπεριφορά των

μαθητών/μαθητριών τους και υιοθετούν κατάλληλες παιδαγωγικές ενέργειες,

ώστε να αντιμετωπισθούν πιθανά προβλήματα.

● Ενθαρρύνουν τους/τις μαθητές/τριες να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση

και λήψη αποφάσεων για θέματα που αφορούν τους ίδιους και το Σχολείο και

καλλιεργούν τις αρχές και το πνεύμα αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

● Συνεργάζονται με τη Διευθύντρια, τους γονείς και τα αρμόδια Στελέχη για την

καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς,

σεβόμενοι την προσωπικότητα και τα δικαιώματα των μαθητών/μαθητριών.

● Ανανεώνουν και εμπλουτίζουν τις γνώσεις τους, σχετικά με τα διάφορα γνωστικά

αντικείμενα και τις επιστήμες της αγωγής, τόσο μέσω των διαφόρων μορφών

επιμόρφωσης και επιστημονικής γνωστικής καθοδήγησης, όταν αυτές

παρέχονται θεσμικά από το σύστημα της οργανωμένης εκπαίδευσης, όσο και με

την αυτοεπιμόρφωση.

Το βοηθητικό προσωπικό

● Η καθαρίστρια οφείλει να βρίσκεται στο σχολείο στο καθορισμένο ωράριο της

και να ασκεί σχολαστικά τα καθήκοντά της.

● Το ίδιο ισχύει και για τη σχολική τροχονόμο.

● Η καθαρίστρια οφείλει να ασφαλίζει τα υλικά εργασίας της και να κρατά την

αποθήκη της πάντα κλειδωμένη.

● Απευθύνεται στη Διευθύντρια για τα τυχόν προβλήματά της.

● Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών ή των γονέων με την

καθαρίστρια για ό,τι σχετίζεται με το έργο της, γίνεται αποκλειστικά και μόνο

μέσω της Διευθύντριας του σχολείου.

13

Οι μαθητές/τριες/μαθήτριες

Οφείλουν να:

● Φέρονται με σεβασμό προς κάθε μέλος της σχολικής κοινότητας.

● Συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία, ακολουθούν

τους κανόνες της τάξης και σέβονται το δικαίωμα των

συμμαθητών/συμμαθητριών τους για μάθηση.

● Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και

ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους

δημιουργεί εμπόδιο στη σχολική ζωή και πρόοδό τους.

● Προσέχουν και διατηρούν καθαρούς όλους τους χώρους του Σχολείου. Δεν

ρυπαίνουν τον σχολικό χώρο, δε γράφουν στους τοίχους, χρησιμοποιούν τα

καλάθια απορριμμάτων και φροντίζουν να διατηρούν καθαρούς τους

κοινόχρηστους χώρους και τις τουαλέτες

● Διατηρούν το θρανίο τους καθαρό και σε άριστη κατάσταση. Κάθε τμήμα

οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την αίθουσα του καθαρή και σε άριστη

κατάσταση.

● Σέβονται την υλική περιουσία του σχολείου, ενώ οι γονείς ή κηδεμόνες τους

επιβαρύνονται με τα έξοδα αντικατάστασης οποιασδήποτε υλικής φθοράς.

● Φροντίζουν τα σχολικά βιβλία που παρέχονται δωρεάν από την πολιτεία.

● Μεταφέρουν στην τσάντα τους μόνο τα απαραίτητα βιβλία και τετράδια του

καθημερινού προγράμματος. Δεν μεταφέρουν στο σχολείο αντικείμενα αξίας ή

όσα δεν χρειάζονται στο σχολείο (κινητά τηλέφωνα, ηλεκτρονικά παιχνίδια,

πολλά χρήματα κλπ) (Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010).

● Δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού

χώρου, αλλά και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που

διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας ή ήχου.

● Αποφεύγουν την οποιαδήποτε μορφή βίας (σωματική, λεκτική ή ψυχολογική).

● Προσπαθούν να λύνουν τις αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο, ακολουθώντας

διαδοχικά τα παρακάτω βήματα:

1) Συζητούν άμεσα και ειρηνικά με αυτόν που έχουν τη διαφορά.

2) Απευθύνονται στον υπεύθυνο εκπαιδευτικό τμήματος ή στον

εφημερεύοντα.

3) Απευθύνονται στη Διευθύντρια .

● Συμβάλλουν στην υιοθέτηση αειφορικών πρακτικών, όπως η εξοικονόμηση

ενέργειας και η ανακύκλωση υλικών.

● Ακολουθούν τους συνοδούς εκπαιδευτικούς και συμπεριφέρονται με ευγένεια

και ευπρέπεια στις σχολικές εκδηλώσεις και γιορτές αλλά και στις διδακτικές

επισκέψεις εκτός σχολείου.

● Όταν υπάρχει ανάγκη, ζητούν από τον/τη δάσκαλό/α τους να επικοινωνήσει

τηλεφωνικά με τους γονείς τους.

14

Γονείς και κηδεμόνες

● Φροντίζουν ώστε το παιδί να έρχεται έγκαιρα και ανελλιπώς στο σχολείο και να

ενημερώνουν σε περίπτωση απουσίας του.

● Οι γονείς μπορούν να δικαιολογούν τις απουσίες με Υπεύθυνη Δήλωση για

απουσία 1-2 ημερών και με πιστοποιητικό γιατρού ή σχετική βεβαίωση από

δημόσιο νοσοκομείο για απουσία μεγαλύτερη από 3 μέρες.

● Διαβάζουν προσεκτικά όλες τις ανακοινώσεις (έντυπες, ηλεκτρονικές μέσω

email, αναρτημένες στον πίνακα ανακοινώσεων ή στην ιστοσελίδα του σχολείου)

ώστε να ενημερώνονται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου.

● Τηρούν τις προθεσμίες που θέτει το Σχολείο για διάφορα ζητήματα (επιστροφή

αιτήσεων-δηλώσεων κλπ).

● Συνεργάζονται αρμονικά σε προσωπικό επίπεδο αλλά και μέσω του Συλλόγου

Γονέων με τη Διεύθυνση και τον Σύλλογο Διδασκόντων για θέματα που αφορούν

τους/τις μαθητές/τριες.

● Ενημερώνουν έγκαιρα και προσκομίζουν τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για

κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους – θέματα υγείας, ειδικές

εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής

κατάστασης – τα οποία μπορούν να επηρεάσουν την επίδοση, τη φοίτηση και

συμπεριφορά του παιδιού τους και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.

● Για οποιαδήποτε αποχή από το μάθημα της Γυμναστικής, της Μουσικής ή των

Θρησκευτικών για μεγάλο ή μικρό χρονικό διάστημα ισχύει η υπ. αρ.

79942/ΓΔ4/21-5-2019 εγκύκλιος.

6. α.) Παιδαγωγικός έλεγχος

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο

συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον εκπαιδευτικό/την εκπαιδευτικό υπεύθυνο

της τάξης, τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, τον Σύλλογο Διδασκόντων και τη

Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κ. Μαρία Καλαματιανού, προκειμένου να υπάρξει η

καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση του θέματος.

Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή παιδευτική – διδακτική

διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα, σεβόμενοι το δικαίωμα των

συμμαθητών/συμμαθητριών για μάθηση.

Απευθύνονται στους/στις εκπαιδευτικούς και στη Διεύθυνση του Σχολείου και

ζητούν τη βοήθειά τους, για κάθε πρόβλημα που τους απασχολεί και τους δημιουργεί

εμπόδιο στη σχολική ζωή και την πρόοδό τους.

β.) Σχολικός εκφοβισμός

Στις σχέσεις μεταξύ των μαθητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού πρέπει να

καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημιουργικός διάλογος, η αποδοχή, η αλληλεγγύη

και η συνέπεια. Οι μαθητές/τριες επιλύουν τις διαφορές τους με τρόπο ειρηνικό. Δε

φωνάζουν, δε χτυπούν, δεν εκβιάζουν και δε χρησιμοποιούν άσχημες λέξεις.

15

Η ευγενής άμιλλα είναι χρήσιμη. Εκείνο που πρέπει να αμβλύνεται είναι ο επιθετικός

ανταγωνισμός.

Κάθε είδους λεκτική ή σωματική βία δεν είναι αποδεκτή, εκλαμβάνεται ως

παραβατική συμπεριφορά και ως τέτοια αντιμετωπίζεται με τους κατάλληλους

παιδαγωγικούς χειρισμούς. Σε περίπτωση που μαθητής βρεθεί αντιμέτωπος με

συμπεριφορές που συνιστούν σχολικό εκφοβισμό, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς

του σχολείου.

Αποκλίσεις από την δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου, τους

όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του σχολείου, τον οφειλόμενο σεβασμό στους

εκπαιδευτικούς, στη σχολική περιουσία, στον/στη συμμαθητή/τρια, από όλα αυτά που το

σχολείο θέτει ως κανόνες λειτουργίας του, θεωρούνται μη αποδεκτές συμπεριφορές.

Τα ζητήματα μη αποδεκτής συμπεριφοράς στο σχολείο αποτελούν αντικείμενο

συνεργασίας των γονέων/κηδεμόνων με τον/την υπεύθυνο/η εκπαιδευτικό της τάξης, τον

Σύλλογο Διδασκόντων, τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας και τη Συντονίστρια

Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική

αντιμετώπιση του θέματος. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση,

λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των

δικαιωμάτων του παιδιού.

Το σχολείο, ως φορέας αγωγής, έχει καθήκον να λειτουργεί με τέτοιον τρόπο ώστε

οι μαθητές/τριες και μαθήτριες να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε πράξη τους έχει

συνέπειες, να μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους και να γίνουν

υπεύθυνοι πολίτες. Αν η συμπεριφορά του μαθητή και της μαθήτριας δεν εναρμονίζεται

με τα αποδεκτά πρότυπα και αποκλίνει από την τήρηση του εσωτερικού κανονισμού του

σχολείου, τότε αντιμετωπίζει τον παιδαγωγικό έλεγχο, σύμφωνα με τις αρχές της

ψυχολογίας και παιδαγωγικής που διέπουν την ηλικία του αλλά και τις κείμενες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται άμεσα από το Σχολείο για

την όποια μη αποδεκτή συμπεριφορά των παιδιών τους και των ενεργειών που θα

αναληφθούν. Η στενή συνεργασία σχολείου-γονέων/κηδεμόνων είναι πάντα αναγκαία και

επιβεβλημένη.

7. Καινοτόμες πρακτικές που έχουν υιοθετηθεί στο σχολείο

Κατά το σχολικό έτος 2022-2023, το σχολείο έχει υιοθετήσει τις παρακάτω

καινοτόμες πρακτικές:

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Το σχολείο μας από τις αρχές του 2022 συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα

ERASMUS με τίτλο «Συμπερίληψη στην Παιδαγωγική Διαδικασία» (Inclusion).

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος το προηγούμενο σχολικό έτος πραγματοποιήθηκαν

εκπαιδευτικά ταξίδια από τους εκπαιδευτικούς του σχολείου μας στις χώρες που

συμμετέχουν στο ίδιο πρόγραμμα. Πιο συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί μας επισκέφθηκαν

τις χώρες : Ολλανδία, Αυστρία και Φινλανδία.

Τη φετινή χρονιά θα πραγματοποιηθούν ταξίδια στις συμμετέχουσες χώρες και στα

16

πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος το σχολείο μας θα υποδεχτεί μαθητές/τριες

από τις χώρες της Γερμανίας και της Ολλανδίας.

Η συμμετοχή μας στο παραπάνω πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία στους

εκπαιδευτικούς μας να έρθουν σε επαφή με τα εκπαιδευτικά συστήματα άλλων χωρών,

τα αναλυτικά τους προγράμματα, τις εκπαιδευτικές τους διαδικασίες και να ανταλλάξουμε

πολύτιμες πληροφορίες για τον τρόπο της συμπερίληψης των μαθητών με γνωσιακές και

λοιπές δυσκολίες.

Επίσης το σχολείο μας έχοντας ένα σθεναρό περιβαλλοντικό προσανατολισμό

διοργανώνει και συμμετέχει σε πολλές περιβαλλοντικές δράσεις: ανακύκλωση χαρτιού,

πλαστικού, μπαταριών, καθαρισμό ακτών του νησιού μας κ.ά.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

1. Δικτύωση (Internet) σε όλες τις αίθουσες διδασκαλίας του σχολείου.

2. Βιντεοπροβολείς σε όλες τις αίθουσες

3. Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές – Οθόνες

4. 1 Διαδραστικός πίνακας

5. Εκτυπωτές

6. Laptop

8. Σχολική Βιβλιοθήκη

Στο σχολείο υπάρχει και λειτουργεί σχολική βιβλιοθήκη, η οποία σε καθορισμένες

ημέρες και ώρες της εβδομάδας και με τον τρόπο που έχει προβλεφθεί αξιοποιείται και

λειτουργεί ως δανειστική. Κάθε μαθητής και εκπαιδευτικός μπορεί να δανειστεί βιβλία σε

ποσότητες και για όσες ημέρες ορίζεται από τις υπεύθυνες της βιβλιοθήκης : Μαρία

Τσαρνά και Ιωάννα Σαββίδη.

Τα δανειζόμενα έντυπα της βιβλιοθήκης πρέπει να επιστρέφονται σε καλή

κατάσταση, αλλιώς ο μαθητής – εκπαιδευτικός οφείλει να τα αντικαταστήσει με άλλα

καινούρια.

9. Ιστοσελίδα του Σχολείου

Το σχολείο διαθέτει και λειτουργεί επίσημη ιστοσελίδα

https://blogs.sch.gr/dimvatheos στη βάση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ), η

οποία λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα,

γνωστοποιώντας τις ανακοινώσεις του Σχολείου μας και προωθώντας καλές

πρακτικές/εμπειρίες/στιγμές της μαθησιακής διαδικασίας προβάλλοντας και διαχέοντας

τις δράσεις του σχολείου ιδιαίτερα στην τοπική κοινωνία.

Υπεύθυνοι για τη διαχείριση του παραπάνω επίσημου ιστότοπου είναι οι

εκπαιδευτικοί Αγγελική Αναστασιάδη και Παυλίνα Δημητροπούλου. Κάθε εκπαιδευτικός

του Σχολείου μπορεί να αναρτά, σε συνεννόηση με τις υπευθύνους ή τη Διευθύντρια ό,τι

θεωρεί σχετικό με το εκπαιδευτικό έργο της τάξης του ή του σχολείου.

Η Διευθύντρια και όλο το προσωπικό μεριμνά για την ασφάλεια των ευαίσθητων

17

προσωπικών δεδομένων των μαθητών/τριών στο Διαδίκτυο και ακολουθεί τις σχετικές

οδηγίες του ΠΣΔ.

10. Άλλα θέματα

Προσωπικά δεδομένα

Τηρείται απαρέγκλιτα η ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των

μελών της σχολικής κοινότητας. Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τον

Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR), επιβάλλεται η

γραπτή συγκατάθεση των γονέων ως προς τη συλλογή, επεξεργασία και δημοσιοποίηση

οπτικού/ακουστικού υλικού των παιδιών τους. Οι βεβαιώσεις των γονέων/κηδεμόνων

που συναινούν υπογράφονται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς

Εμβολιασμός μαθητών/μαθητριών

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών υποχρεωτικά

είναι όλα εκείνα τα εμβόλια που είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Ένα από τα δικαιολογητικά εγγραφής, αποτελεί και η επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας ή

άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (άρθρο

7, παρ. 4α (δδ), ΠΔ79/2017).

Διατροφή μαθητών-μαθητριών

Οι εκπαιδευτικοί επιμένουν ιδιαίτερα και προσπαθούν να καλλιεργήσουν στους

μαθητές/τριες και μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα την αξία της ισορροπημένης

διατροφής σε συνάρτηση και με το οικολογικό αποτύπωμα αυτής.

Ε. Επικοινωνία και Συνεργασία Γονέων/Κηδεμόνων -Σχολείου

1. Σημασία της επικοινωνίας και της συνεργασίας σχολείου-οικογένειας

Πολύ σημαντική παράμετρος της συνολικής λειτουργίας του Σχολείου και του

κλίματος που δημιουργείται είναι η επικοινωνία και η εποικοδομητική συνεργασία με

τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών και με τον Σύλλογο Γονέων. Η

εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ενισχύεται από

τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.

Για οποιοδήποτε θέμα που απασχολεί τους γονείς/κηδεμόνες αυτοί απευθύνονται

στον/στην υπεύθυνο/η δάσκαλο/α της τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει

ικανοποιητική επικοινωνία ή συνεννόηση, μόνο τότε οι γονείς /κηδεμόνες απευθύνονται

στη Διευθύντρια του Σχολείου. Αν δεν ικανοποιηθούν από την επικοινωνία τους αυτή,

μπορούν να απευθυνθούν στη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου που έχει την

παιδαγωγική και επιστημονική ευθύνη του σχολείου.

2. Διαδικασίες ενημέρωσης και επικοινωνίας Σχολείου και γονέων/κηδεμόνων

Οι συναντήσεις για ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων με τους

εκπαιδευτικούς προγραμματίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων (άρθρο 14,

18

ΠΔ79/2017):

● Στην αρχή του διδακτικού έτους, λαμβάνει χώρα ενημέρωση για ζητήματα που

αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου.

● Μια φορά τουλάχιστον τον μήνα σε προκαθορισμένη από τον/την εκπαιδευτικό

του τμήματος ημέρα και ώρα, για θέματα που αφορούν στην αγωγή και πρόοδο

των μαθητών/μαθητριών.

● Κάθε φορά που ο/η εκπαιδευτικός της τάξης κρίνει αναγκαία μια έκτακτη

συνάντηση.

● Κατά την επίδοση του Ελέγχου προόδου ανά τρίμηνο.

● Κατά την ολοκλήρωση του σχολικού έτους για τους τίτλους προόδου – σπουδών.

Η είσοδος των γονέων/κηδεμόνων στον σχολικό χώρο επιτρέπεται μόνο στις

παρακάτω περιπτώσεις και αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία:

1) κατά τις προβλεπόμενες ώρες συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς των τάξεων.

2) κατόπιν προγραμματισμένης συνάντησης με εκπαιδευτικό ή τη Δ/ντρια.

3) μετά από άδεια της Δ/ντριας.

Οι γονείς-κηδεμόνες οφείλουν να επικαιροποιούν τα στοιχεία επικοινωνίας τους,

και να ενημερώνουν άμεσα τους/τις εκπαιδευτικούς για κάθε αλλαγή, ώστε το Σχολείο να

έχει τα ισχύοντα τηλέφωνά τους και τις έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τους για την

αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων ή/και βεβαιώσεων για την πραγματοποίηση

εκπαιδευτικών εκδρομών, για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών θεαμάτων κ.λπ..

Επίσης, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται τις ανακοινώσεις στην

ιστοσελίδα του Σχολείου https://blogs.sch.gr/dimvatheos και να ενημερώνονται

υπεύθυνα και γρήγορα για τα θέματα του Σχολείου. Τέλος, οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει

να έχουν φροντίσει είτε οι ίδιοι ή πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει να είναι άμεσα

διαθέσιμοι σε επικείμενες έκτακτες περιπτώσεις.

3. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών κάθε Σχολείου συγκροτούν τον

Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που φέρει την επωνυμία του σχολείου και συμμετέχουν

αυτοδικαίως σε αυτόν. Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων είναι ένας σημαντικός θεσμός,

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σχολικής Κοινότητας και για αυτό είναι σημαντική η

συμμετοχή όλων των γονέων/κηδεμόνων. Βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με τη

Διευθύντρια, τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, αλλά και με τον Πρόεδρο της

Σχολικής Επιτροπής του Δήμου.

Για το σχολικό έτος 2022-2023, ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του Ολοήμερου

Δ.Σ. Βαθέος Αίγινας απαρτίζεται από τους παρακάτω γονείς/κηδεμόνες:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟ E-MAIL

Σταυρούλα Γκαρή ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 6979173830 stavroulagari@gmail.com

Ελένη Μπήτρου ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 6984234961 bitroueleni@gmail.com

Παναγιώτα Γιαννάρου ΤΑΜΙΑΣ 6979976663 Bt1252@yahoo.gr

19

Κατερίνα Υφαντούδα ΜΕΛΟΣ 6932998370 katerinaifa0@gmail.com

Ευαγγελία Καλαμάρα ΜΕΛΟΣ 6983292246 kalamaraeyagelia@hotmail.com

Γεωργία Πάπαρη ΜΕΛΟΣ 6932475718 gpapari@hotmail.com

Ξανθή Τζίτζη ΜΕΛΟΣ 6976843530 nenamaira291215@gmail.com

Στέλλα Χατζησταυρίδου ΜΕΛΟΣ 6973095270 stella_xatzistavridou@yahoo.gr

4. Σχολικό Συμβούλιο

Σε κάθε σχολική μονάδα λειτουργεί το Σχολικό Συμβούλιο όπως ορίζεται από το

ΦΕΚ136/3-8-2021. Το Σχολικό Συμβούλιο συνεδριάζει νόμιμα με όσα μέλη του είναι

παρόντα υποχρεωτικά τουλάχιστον μία φορά ανά δύο (2) μήνες και εκτάκτως, όποτε

κρίνεται απαραίτητο, από τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας και έχει τις ακόλουθες

αρμοδιότητες:

α) εισηγείται στη Διευθύντρια και στον Σύλλογο Διδασκόντων σχέδια δράσης της

σχολικής μονάδας που αφορούν ενδεικτικώς στην οργάνωση και λειτουργία της, στην

υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, στις συνθήκες υγιεινής, στην επικοινωνία μεταξύ

των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων/κηδεμόνων τους, καθώς και κάθε άλλο

θέμα αναφορικά με την ταυτότητα και τον προσανατολισμό της σχολικής μονάδας,

β) εισηγείται στη Διευθύντρια και στον Σύλλογο Διδασκόντων συγκεκριμένο σχέδιο

αντιμετώπισης των κρίσεων που εμφανίζονται εντός της σχολικής μονάδας και τους

υποστηρίζουν κατά την υλοποίησή του,

γ) συμβάλλει στη διοργάνωση εκπαιδευτικών επισκέψεων, εκδρομών και

εκδηλώσεων κάθε είδους και συνεργάζεται με φορείς της τοπικής κοινωνίας για την

υλοποίησή τους,

δ) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων της σχολικής μονάδας και με τους

εκπροσώπους του Δήμου στη σχολική επιτροπή ιδίως στα θέματα που σχετίζονται με την

υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας, τη χρηματοδότηση αυτής από άλλες πηγές,

πλην της τακτικής κρατικής επιχορήγησης, καθώς και τη διοργάνωση και τον συντονισμό

δραστηριοτήτων κάθε είδους στην τοπική κοινωνία,

ε) συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων, τον Δήμο, τους εκπροσώπους των

μαθητικών κοινοτήτων, καθώς και τους εκπροσώπους αποφοίτων της σχολικής μονάδας,

εφόσον υπάρχει σύλλογος αποφοίτων, όσον αφορά στα θέματα που σχετίζονται με την

προσφορά της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία.»

5. Η σημασία της σύμπραξης όλων

Ένα ανοιχτό, συνεργατικό, συμπεριληπτικό και δημοκρατικό Σχολείο έχει ανάγκη

από τη σύμπραξη όλων −μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών, Διευθύντριας, Συλλόγου

Γονέων και Κηδεμόνων, Σχολικής Επιτροπής, Τοπικής Αυτοδιοίκησης−, για να επιτύχει

στην αποστολή του.

ΣΤ. Πολιτική του σχολείου προστασίας από πιθανούς κινδύνους

1. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών

Οι φυσικές καταστροφές παρουσιάζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια με

20

ποικίλες συνέπειες στο ανθρωπογενές περιβάλλον. Οι σχολικές μονάδες, ως λειτουργικοί

χώροι φιλοξενίας και δραστηριοποίησης ευάλωτης ομάδας του πληθυσμού, απαιτούν

αυξημένο βαθμό ετοιμότητας έναντι των κινδύνων αυτών.

Για την προστασία από σεισμούς και συνοδά φυσικά φαινόμενα κατά το σχολικό

έτος 2022-2023, ο Σύλλογος Διδασκόντων του Σχολείου μας με την αριθ. 6/29-9-2022

Πράξη του αποφάσισε και ενέκρινε:

1. την επικαιροποίηση του «Σχεδίου Μνημονίου Ενεργειών για τη Διαχείριση του

Σεισμικού Κινδύνου στη σχολική μονάδα» και

2. την επικαιροποίηση του «Εσωτερικού Κανονισμού Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι.) &

Μνημονίου Ενεργειών Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών».

Παράλληλα, θα υλοποιηθούν ασκήσεις ετοιμότητας σεισμού, στις 21/10/2022,

3/02/2023 και 12/05/2023.

Η Διευθύντρια του σχολείου, στην αρχή του σχολικού έτους και σε συνεργασία με

τον Σύλλογο Διδασκόντων, προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που

προβλέπονται για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών εντός του σχολικού χώρου.

Επίσης ενημερώνουν τους μαθητές/τριες για τους βασικούς κανόνες και τρόπους

αντίδρασης κατά την εκδήλωση των φαινομένων αυτών.

Σε καταστάσεις πανδημίας ή ακραίων-επικίνδυνων φαινομένων, εκπαιδευτικοί,

μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, Διευθύντρια, οφείλουν να συμμορφώνονται και να

ακολουθούν ρητά τις οδηγίες που εκδίδουν οι εκάστοτε αρμόδιοι φορείς/υπηρεσίες: π.χ.

ΕΟΔΥ, Υ.ΠΑΙ.Θ., Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, κ.λ.π. για την εύρυθμη λειτουργία της

σχολικής μονάδας και την ασφάλεια των μελών της.

2. Χώρος συγκέντρωσης σε περίπτωση ανάγκης

● Χώρος Καταφυγής

Οριοθετείται μεταξύ των ορίων του γηπέδου του Μπάσκετ ο χώρος μόνο της

συγκέντρωσης των μαθητών σε έκτακτες συνθήκες. Ωστόσο δεν υπάρχει δυνατότητα

διαφυγής από τον χώρο συγκέντρωσης, καθώς η έξοδος διαφυγής προς τον κεντρικό

δρόμο έχει εμποδιστεί με κλειδωμένη πόρτα ιδιώτη (επισημαίνεται με πράσινο βέλος).

21

Ζ. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας – Διαδικασίες διασφάλισης

εφαρμογής του

Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις

σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες

του Σχολείου (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό/ βοηθητικό προσωπικό,

γονείς/κηδεμόνες) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό ρόλο τους, αποτελεί προϋπόθεση

της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το

Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.

Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό,

αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων,

σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική

νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.

Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται από την

ιστοσελίδα του σχολείου σχετικά με τον κανονισμό του σχολείου.

Βαθύ Αίγινας, 29/09/2022

Ο Σύλλογος Διδασκόντων