Εργασίες μαθητών ΣΤ΄ Δημοτικού στις ΤΠΕ

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Δημοτικού στα πλαίσια του μαθήματος ΤΠΕ ,
σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Παππά Κωνσταντίνο ΠΕ86, δημιούργησαν τις
παρακάτω εργασίες στο προγραμματιστικό περιβάλλον SCRATCH

Hit the plane!

MNA2

Touch the Stars!