Ι.Ε.Π. Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας ( έτος αναφοράς 2022-2023)