Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου

Σας παραθέτουμε τον εσωτερικό κανονισμό της σχολικής μας μονάδας, όπως αυτός εγκρίθηκε από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Ανατολικής Αττικής και ισχύει απαρέγκλιτα για όλους τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην σχολική ζωή.

 

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολείου