Α Τάξη

Μέθοδος διδασκαλίας των μαθημάτων της Α’ Τάξης Δημοτικού

Reading_by_Tooshtoosh

Στην Α’ τάξη το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με νέες μαθησιακές συνθήκες όπως είναι το οργανωμένο σχολικό περιβάλλον της τάξης (π.χ θρανία) όπως με τη μεθοδική διδασκα-λία των γνώσεων, τους κανόνες της τάξης, τις υποχρεώσεις και τα  δικαιώματα που αναγνωρίζονται από τους κανονισμούς του  σχολείου, με τη  μελέτη των μαθημάτων και  με την υπευθυνότητα.

Πρωταρχικός μας στόχος, είναι η ομαλή μετάβαση του παιδιού από το  νηπιαγωγείο στο δημοτικό και γι’ αυτό φροντίζουμε το σχολικό περιβάλλον  να είναι φιλικό όσο και διδακτικό, καλλιεργούμε σχέσεις αγάπης, σεβασμού,  κατανόησης, και ενισχύουμε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του παιδιού.  Δημιουργώντας τις σωστές προϋποθέσεις στοχεύουμε να έχουμε ένα παιδί ήρεμο,  χαρούμενο, που δε φοβάται το σχολείο αλλά αντιθέτως είναι πρόθυμο να αναλάβει  τις νέες του ευθύνες.

α1

 

Για να γίνει αυτό, αρχικά διαθέτουμε ένα χρονικό διάστημα για την      ανακάλυψη των εμπειριών και των βιωμάτων του παιδιού, ώστε να  είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε και να οργανώσουμε ένα εξατομικευμένο  εκπαιδευτικό πρόγραμμα με κύριο γνώρισμα την βιωματική διδασκαλία.  Εκμεταλλευόμενοι την εμπειρία του παιδιού, ακολουθούμε μία βιω-ματική προσέγγιση  των νέων γνώσεων που μας οδηγεί σταδιακά στην  κατάκτησή τους. Η βιωματική μέθοδος διδασκαλίας απαιτεί την ενεργή  συμμετοχή του παιδιού στην ανακάλυψη και κατάκτηση της νέας γνώσης  και επιτρέπει την σύνδεση με τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες του,  γεγονός που καθιστά το οικοδόμημα της γνώσης ολοκληρωμένο, οργανωμένο  και σταθερό. Το παιδί πλέον προσλαμβάνει τη νέα γνώση σαν κάτι απολύτως  φυσικό που ανακάλυψε το ίδιο και δεν αποστηθίζει έτοιμες θεωρίες. Επιπλέον  η καθημερινή μελέτη στο σχολείο αλλά και στο σπίτι σε συνδυασμό με μικρές   επαναληπτικές ασκήσεις, παρέχουν την απαιτούμενη εξάσκηση που θα  βοηθήσει το παιδί να κατανοήσει και να κατακτήσει όσα μαθαίνει καθημερινά.  Φροντίζουμε η εργασία για το σπίτι να μην απαιτεί πολύ από το χρόνο του                   παιδιού,γιατί το αποτέλεσμα θα είναι να το κουράσει και να του στερήσει  χρόνο από το παιχνίδι του που είναι εξίσου πολύτιμο για την ηλικία του.

                                                                 Γλώσσα

imagesΗ Γλώσσα αποτελεί ένα από τα κυριότερα μαθήματα της Α’ τάξης. Φυσικά,   όταν το παιδί έρχεται στο σχολείο, ήδη εκφράζεται μέσω του προφορικού  λόγου και ήδη έχει κάποιες εμπειρίες από τον γραπτό (έχει «διαβάσει» ένα  παραμύθι, έχει δει ένα βιβλίο, μία εφημερίδα, τις ετικέτες των προϊόντων κ.λ.π.).  Παράλληλα λοιπόν με το βιβλίο του μαθητή, το τετράδιο εργασιών, το Ανθολόγιο  και τις σημειώσεις των εκπαιδευτικών μας, οργανώνονται δραστηριότητες που  στόχο έχουν την ανακάλυψη και αφομοίωση νέων γνώσεων οικοδομώντας τες         πάνω στις ήδη υπάρχουσες.  Ο λόγος, προφορικός ή γραπτός, διέπει κάθε  δραστηριότητα, σχολική  και μη, οπότε είναι  εξ’ορισμού διαθεματικός ο χα-ρακτήρας του. Πέρα λοιπόν από τις σχεδιασμένες παιγνιώδεις δραστηριότητες    που στοχεύουν σε ορισμένη γλωσσική ενότητα, η γλώσσα κυριαρχεί σε όλες  τις δραστηριότητες με αποτέλεσμα το παιδί να αφομοιώνει πιο εύκολα τις  γνώσεις αλλά και να ανακαλύπτει διαρκώς νέες. Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας  γίνεται επανάληψη, η οποία βοηθάει στην καλύτερη σύνδεση και οργάνωση της  ύλης που έχει διδαχτεί.

Σκοπός του μαθήματος της Νεοελληνικής γλώσσας είναι να μάθει στα       παιδιά να γράφουν και να διαβάζουν σωστά. Ακόμη να τα κάνει ν’ αγαπήσουν  το «καλό βιβλίο».

Στην Α΄ τάξη υιοθετούμε ένα συνδυαστικό μοντέλο για τη διδασκαλία της ανάγνωσης και της γραφής, το οποίο συνθέτει στοιχεία της αναλυτικοσυνθετικής μεθόδου με στοι-χεία της αναδυόμενης γραφής αλλά και της ολικής προσέγγισης της γλώσσας. Η ανά-γνωση και η γραφή είναι πράξεις με νόημα και κατά συνέπεια η διδασκαλία τους, πρέ-πει να αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση πραγματικών επικοινωνιακών αναγκών.  Στη γραμματική ξεκινούμε με βασικές έννοιες όπως η Λέξη – Πρόταση –Αλφάβητο-Άρθρο-Ουσιαστικό-Καταλήξεις-Επίθετο-Βασικά σημεία στίξης-Ρήματα-Κλίση Ενεστώτα κ.α Στο Σκέφτομαι και Γράφω ασχολούμαστε με  περιγραφικές εκθέσεις. Μαθαίνουμε να φτιάχνουμε προτάσεις. Βάζουμε έννοιες  σε λογική σειρά. Φτιάχνουμε παράγραφο.

                                                            Μαθηματικά

α2

Τα Μαθηματικά είναι επίσης ένα βασικό μάθημα της Α’ δημοτικού. Το παιδί θα πρέπει να εξοικειωθεί με

  • τις τέσσερις βασικές αριθμητικές πράξεις (πρόσθεση, πολλαπλασιασμός, αφαίρεση, διαίρεση), 
  •  με τους αριθμούς τουλάχιστον μέχρι το 100, 
  • με τις έννοιες της μονάδας, της δεκάδας, της εκατοντάδας, 
  • με τα νομίσματα.

Στόχος μας είναι ο Αριθμός. Διδάσκεται αισθησιοκινητικά και βιωματικά.

√Από την αρχή της μάθησης των αριθμών φροντίζουμε να παρουσιάζουμε τους       αριθμούς με τη μορφή του αθροίσματος, με βάση το 5 και στη συνέχεια με      βάση το 10.
√Ο πολλαπλασιασμός διδάσκεται συνδέοντάς τον με την πρόσθεση. Έχουμε  μια πρώτη επαφή με την προπαίδεια.
√Η διαίρεση διδάσκεται μέσα από το μοίρασμα των υλικών.
√Τέλος στα Μαθηματικά δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα και αφιερώνεται μεγάλη έκταση στη λύση του προβλήματος.
Μέσα στην τάξη αναδεικνύονται και ενθαρρύνονται διαφορετικές                    στρατηγικές.

                                                   Μελέτη Περιβάλλοντος

α3

Το τρίτο μάθημα της Α΄ τάξης είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος. Σκοπός της είναι η από-κτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, που επιτρέπει στο μαθητή να παρατηρεί, να περιγράφει και να ερμηνεύει τη λειτουργία του φυσικού και ανθρωπογενούς  περιβάλλοντος μέσα στο οποίο αναπτύσσεται ο άνθρωπος στο χώρο και             στο χρόνο.  Το μάθημα προσεγγίζεται βιωματικά.

√ Όπως κάθε χρόνο θα πραγματοποιούνται επισκέψεις,
οι οποίες θα συνδυάζονται με τα μαθήματα της Α΄ Τάξης και υπάρ-
χουν επίσης πολλές ενδοσχολικές δράσεις μεταξύ των τάξεων

Εβδομαδιαία Προγράμματα Α1- Α2 τάξεων

 

πρ1

Πάτησε πάνω στην εικόνα αν θες να το εκτυπώσεις.

Εκπαιδευτικό υλικό-Δραστηριότητες στην τάξη

ταξ

Πάτησε στην εικόνα!

Αφήστε μια απάντηση