Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου

Εισαγωγή
Ως Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου (άρθρο 37, Ν.4692/2020, ΥΑ 13423/ΓΔ4, 491 Β΄/2021) ορίζεται το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις, για να πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του. Επίσης, περιλαμβάνει κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών, δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτσι ώστε να διαμορφώνεται στο σχολείο ένα παιδαγωγικό και διδακτικό κλίμα που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία του. Ταυτόχρονα οι δυσκολίες και τα προβλήματα που προκύπτουν αντιμετωπίζονται από τα μέλη της σχολικής κοινότητας ως προκλήσεις και ευκαιρίες βελτίωσης, ανάπτυξης και ενδυνάμωσης παιδαγωγικών, διδακτικών, και άλλων πρακτικών.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Σχολείου αποτελεί σημαντικό παιδαγωγικό μέσο που βοηθά στην ομαλή σχολική ζωή, στη συνεργασία, στην αλληλεγγύη, στο δημοκρατικό διάλογο και στην αποδοχή της διαφορετικότητας.
Σκοπός του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Σχολείου είναι η θεμελίωση ενός πλαισίου που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό έργο και την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων στην εκπαιδευτική διαδικασία, η διαμόρφωση κλίματος που στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών/τριών, η εξασφάλιση της σωματικής ασφάλειας και της συναισθηματικής πλήρωσης όλων των μελών της σχολικής κοινότητας και η δημιουργία αξιοπρεπών και αποδοτικών συνθηκών διδασκαλίας, μάθησης και εργασίας.
Βασικοί στόχοι του Κανονισμού είναι οι μαθητές/μαθήτριες να διαμορφώσουν την προσωπικότητά τους, να διαπαιδαγωγηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να αποκτήσουν δεξιότητες οι οποίες έχουν βασικό και κυρίαρχο ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και ταυτόχρονα αποτελούν δεξιότητες ζωής, όπως η δημιουργικότητα, ο αυτοέλεγχος, η συναίσθηση της ευθύνης, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, ο αμοιβαίος σεβασμός, η αλληλοκατανόηση, η αποδοχή της διαφορετικότητας, ο σεβασμός όλων σε κοινούς συμφωνημένους κανόνες, η περιβαλλοντική συνείδηση, η προστασία της υγείας, καθώς και η εδραίωση της ισότητας, της αλληλεγγύης και της δημοκρατίας.
Ο Κανονισμός βασίζεται σε όσα προβλέπονται από την πολιτεία για την εκπαίδευση και τη λειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών Σχολείων, ενσωματώνει αποδεκτές παιδαγωγικές αρχές και είναι προσαρμοσμένος στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του Σχολείου και τα χαρακτηριστικά της τοπικής σχολικής και ευρύτερης κοινότητας.
Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθύντριας του Σχολείου κα Χρυσούλα Ντούρα με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και τον εκπρόσωπο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας κ. Κουνέλη Δημήτριο (Πρόεδρος Δημοτικού Διαμερίσματος Λουσικών). Εγκρίθηκε από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Κονιδάρη Γεώργιο που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από τον Διευθυντή Εκπαίδευσης κ. Σταυρογιαννόπουλο Αναστάσιο.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου κοινοποιείται σε όλους τους γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται στον ιστότοπο του Σχολείου μας, https://blogs.sch.gr/dimlousi/.
Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών, των μαθητών, άλλου επιστημονικού προσωπικού, του βοηθητικού προσωπικού και των γονέων και κηδεμόνων. Ο Κανονισμός, όταν κριθεί αναγκαίο αναπροσαρμόζεται, μέσω της προβλεπόμενης από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων του.
Ταυτότητα του σχολείου
Για το σχολικό έτος 2021-2022 στη σχολική μονάδα λειτουργεί ένα πρωινό τμήμα με συνολικό αριθμό 77 μαθητών. Η λειτουργία του Ολοήμερου τμήματος ανεστάλη ένεκα μειωμένου ενδιαφέροντος από τους γονείς.
Άξονας 1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.
Η έναρξη και η λήξη του βασικού ημερήσιου υποχρεωτικού προγράμματος, η διάρκεια της κάθε διδακτικής ώρας και τα διαλείμματα καθορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και αποφάσεις του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ).
Προσέλευση είσοδος μαθητών στο προαύλιο
Η καθημερινή προσέλευση των μαθητών το πρωί γίνεται από τις 08.00΄ ως τις 08.15΄.
Οι μαθητές εισέρχονται στο προαύλιο και από τις δύο εισόδους του σχολικού συγκροτήματος σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό και ανάλογα τη θέση της αίθουσα της Τάξης τους στο σχολικό συγκρότημα.
Ειδικότερα, από τη νότια θύρα (επί της επαρχιακής οδού Λουσικών – Καλαμακίου) εισέρχονται οι μαθητές των Τάξεων Δ΄, Γ΄ και ΣΤ΄ (σύνολο 36 μαθητές). Από την ανατολική θύρα (στο δρόμο παραπλεύρως του σχολείου) εισέρχονται οι μαθητές των Τάξεων Α΄, Β΄ και Ε΄ (σύνολο 41 μαθητές).
Οι μαθητές κατευθύνονται στο χώρο του προαυλίου που έχει οριστεί για την Τάξη τους προκειμένου να αφήσουν τις τσάντες τους και να παραμείνουν σε αυτόν μέχρι την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος, που σηματοδοτείται με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού. Σε αυτή τη φάση οι μαθητές επιτηρούνται από τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στις Τάξεις την 1η διδακτική ώρα.
Κατά την προσέλευση τους στις εισόδους του σχολείου, οι ενήλικες συνοδοί των μαθητών τους παραδίδουν στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς και δεν εισέρχονται στο χώρο του σχολείου. Δεν επιτρέπεται η παραμονή τρίτων στους χώρους του σχολείου χωρίς προκαθορισμένο ραντεβού και άδεια από τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας.
Συζητήσεις για θέματα προόδου των μαθητών, μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων στην πόρτα του σχολείου, πριν από την έναρξη του σχολικού ωραρίου πρέπει ν’ αποφεύγονται.
Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο καθώς και η τακτική και ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
Μετά τις 08:15΄ η είσοδος στο σχολείο τόσο για τους αργοπορημένους μαθητές όσο και για το κοινό του σχολείου επιτρέπεται από την ανατολική θύρα που βρίσκεται στο μικρό δρόμο παραπλεύρως. Οι αργοπορημένοι μαθητές εισέρχονται στο προαύλιο και κατευθύνονται άμεσα στις αίθουσες των Τάξεων τους για να ακολουθήσουν το ημερήσιο πρόγραμμα της Τάξης τους.
Πρώτο κουδούνι
Με το πρώτο χτύπημα του κουδουνιού (στις 08:15΄) και μετά την πιθανή αναγγελία ανακοινώσεων προς τους μαθητές, σηματοδοτείται η έναρξη της 1ης Διδακτικής Ώρας. Οι εφημερεύοντες κλειδώνουν τις εξώπορτες του προαυλίου και οι μαθητές εισέρχονται στις αίθουσες με τάξη, συνοδεία των εκπαιδευτικών που διδάσκουν την 1η διδακτική ώρα.
Έναρξη Διδακτικού Ωραρίου – Προσευχή
Η προσευχή διεξάγεται στην αίθουσα της κάθε Τάξης με ευθύνη του εκπαιδευτικού που διδάσκει την 1η διδακτική ώρα. Όταν οι συνθήκες το επιτρέπουν η προσευχή γίνεται στο χώρο του προαυλίου με τη συμμετοχή των μαθητών όλων των Τάξεων. Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή με σεβασμό. Ετερόδοξοι μαθητές έχουν δικαίωμα να μη μετέχουν σ’ αυτήν, οφείλουν, όμως, να παραμένουν στην αίθουσα όσο αυτή διαρκεί και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής.
Παραμονή μαθητών στο σχολείο
Πρόωρη αποχώρηση μαθητών από το πρωινό Ολοήμερο πρόγραμμα δεν προβλέπεται. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το σχολείο πριν από τη λήξη των μαθημάτων. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου (π.χ. ασθένεια), ενημερώνεται ο γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το παιδί του υπογράφοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση.
Σε περίπτωση που κάποιος γονέας χρειαστεί, για ειδικό λόγο, να παραλάβει το παιδί του πριν τη λήξη των μαθημάτων, χρειάζεται να ενημερώσει εγκαίρως τον εκπαιδευτικό της Τάξης και τη Διεύθυνση του σχολείου και να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση κατά την παραλαβή του.
Κανένας μαθητής δεν αποχωρεί από το σχολείο χωρίς συνοδεία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις είναι δυνατή η αποχώρηση μαθητή με συνοδό τρίτο άτομο (το οποίο υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση), με άδεια της Διευθύντριας ή της αναπληρώτριας Διευθύντριας και αφού έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες για την γνωστοποίηση των στοιχείων του ατόμου που θα παραλάβει το μαθητή.
Διδακτική Ώρα
Οι μαθητές τηρούν το ωράριο του καθημερινού προγράμματος και κάθε άλλης σχολικής εκδήλωσης (εορταστικές εκδηλώσεις, εκπαιδευτικές εξορμήσεις, εκδρομές κ.ά.).
Κατά τη διάρκεια της κάθε διδακτικής ώρας υπεύθυνος για την ασφάλεια και την επιτήρηση των μαθητών είναι ο εκπαιδευτικός που διδάσκει τη συγκεκριμένη διδακτική ώρα. Ο εκπαιδευτικός οφείλει να εποπτεύει τους μαθητές του μέχρι τη στιγμή που θα τους παραδώσει στον εκπαιδευτικό που διδάσκει την επόμενη διδακτική ώρα. Οι μαθητές
οφείλουν να συνεργάζονται με τον εκάστοτε εκπαιδευτικό που διδάσκει στην Τάξη τους και να παραμένουν υπό την εποπτεία του σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας.
Σε περιπτώσεις απουσίας εκπαιδευτικού και εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός για να αναλάβει την εποπτεία των μαθητών της Τάξης, οι μαθητές μοιράζονται σε μικρές ομάδες στις υπόλοιπες Τάξεις.
Φοίτηση
Η φοίτηση των μαθητών στο Δημοτικό Σχολείο είναι υποχρεωτική και εποπτεύεται από τον/την εκπαιδευτικό της Τάξης, ο οποίος/η οποία καταγράφει τις καθημερινές απουσίες και τις καταχωρίζει στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΑΙΘ. Σε περίπτωση απουσίας μαθητή από το σχολείο θα πρέπει να ενημερώνεται τηλεφωνικά και έγκαιρα το σχολείο για το λόγο απουσίας του. Επίσης, το σχολείο επικοινωνεί με την οικογένεια απόντων μαθητών ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μακρόχρονης ή επαναλαμβανόμενης απουσίας.
Η ελλιπής φοίτηση και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, δυσχεραίνει τόσο το σχολικό έργο όσο και την πρόοδο των μαθητών. Η συμμετοχή των μαθητών πρέπει να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Την ουσιαστική αλλά και την τυπική ευθύνη απέναντι στο σχολείο και την πολιτεία για τη φοίτηση των μαθητών, φέρουν κατά το νόμο οι γονείς/κηδεμόνες τους.
Διαλλείματα
Κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στις αίθουσες χωρίς την άδεια εκπαιδευτικού. Εκπαιδευτικοί που αναθέτουν σε μαθητές να ολοκληρώσουν ή να πραγματοποιήσουν εργασία μέσα στην αίθουσα, κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων, είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την επιτήρηση αυτών των μαθητών.
Σε περίπτωση κακοκαιρίας ορίζονται από τους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς οι προκαθορισμένοι χώροι (στεγασμένη πέργκολα, αίθουσες των Τάξεων) παραμονής των μαθητών.
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να πλησιάζουν στο χώρο της «παιδικής χαράς» αφού απαγορεύεται η χρήση της λόγω ακαταλληλότητας αυτής.
Απαγορεύεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο πίσω από το κτίριο του σχολείου, στην πλευρά των τουαλετών.
Οι μαθητές μπορούν να κάθονται και να παραβρίσκονται μόνο στα δύο πρώτα (από το έδαφος) σκαλοπάτια της τσιμεντένιας κερκίδας που βρίσκεται στο προαύλιο.
Δεν επιτρέπονται στα διαλείμματα οι αθλοπαιδιές και οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό λόγω στενότητας του προαυλίου.
Κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων οι μαθητές απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς για οποιοδήποτε ζήτημα ή δυσκολία αντιμετωπίζουν.
Κατά τη διάρκεια των διαλλειμάτων δεν επιτρέπεται κανένα άτομο (ανήλικο ή ενήλικο) να προσεγγίζει την περίφραξη του Σχολείου, να παρακολουθεί, να συνομιλεί ή να δίνει αντικείμενα σε μαθητές από τα κάγκελα της μάντρας του προαυλίου. Σε τυχόν τέτοιο περιστατικό οι εφημερεύοντες καλούν τους μαθητές ν’ απομακρυνθούν από την περίφραξη και χτυπούν το κουδούνι προκειμένου οι μαθητές να συγκεντρωθούν στον προκαθορισμένο χώρο.
Σε περίπτωση που κάποιο άτομο αιτείται να εισέλθει στο Σχολείο ο εκπαιδευτικός ή το μέλος του βοηθητικού προσωπικού του Σχολείου, διαπιστώνει πρώτα την ιδιότητα και τα στοιχεία του ατόμου καθώς και το σκοπό της επίσκεψης του και ενημερώνει άμεσα τη
Διευθύντρια ή την αναπληρώτρια Διευθύντρια. Στη συνέχεια επιτρέπει την είσοδο του στο Σχολείο ανοίγοντας τη θύρα και συνοδεύοντας το άτομο αυτό κατευθείαν στο γραφείο της Διευθύντριας. Σε περίπτωση, έστω και της παραμικρής αμφιβολίας για το άτομο και τις προθέσεις του τότε δεν επιτρέπεται η είσοδος του στο Σχολείο.
Με το χτύπημα του κουδουνιού για μάθημα οι μαθητές προσέρχονται στις αίθουσές τους χωρίς να τρέχουν και αφού πρώτα έχουν πάρει τα πράγματα τους από το προαύλιο (νερό, φαγητό κτλ.) .
Κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο, κάθε φορά που οι μαθητές χρησιμοποιούν τη σκάλα για να κατευθυνθούν στο προαύλιο του σχολείου ή στις αίθουσες των Τάξεων τους το πράττουν με ωριμότητα, τάξη, ηρεμία και χωρίς να τρέχουν για την αποφυγή ατυχήματος και τραυματισμού τους.
Λήξη Ωραρίου – Αποχώρηση μαθητών
Η λήξη του πρωινού ολοήμερου προγράμματος γίνεται στις 13:15΄ και σηματοδοτείται με το τελευταίο χτύπημα του κουδουνιού.
Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί μεριμνούν για την ασφαλή αποχώρηση των παιδιών μετά τη λήξη των μαθημάτων.
Οι μαθητές αποχωρούν και από τις δύο εισόδους του σχολικού συγκροτήματος σύμφωνα με τον εγκεκριμένο προγραμματισμό και ανάλογα τη θέση της αίθουσα της Τάξης τους στο σχολικό συγκρότημα.
Συγκεκριμένα, πρώτα αποχωρούν από την ανατολική θύρα οι μαθητές που μεταφέρονται με ταξί.
Οι μαθητές των Τάξεων Α΄, Β΄ και Ε΄ που αποχωρούν με τη συνοδεία γονέων ή μόνοι τους αποχωρούν από την ανατολική θύρα, μετά την αποχώρηση των ταξί, ενώ οι μαθητές των Τάξεων Δ΄, Γ΄ και ΣΤ΄ που αποχωρούν με τη συνοδεία γονέων ή μόνοι τους αποχωρούν από τη νότια θύρα.
Οι μαθητές που μεταφέρονται με λεωφορεία χωρίζονται σε τρεις ομάδες, μια για κάθε δρομολόγιο και παραμένουν στο χώρο του προαυλίου (κερκίδες) που έχει οριστεί για κάθε ομάδα μέχρι την έλευση του λεωφορείου. Καθημερινά, και εκ περιτροπής εκπαιδευτικός του σχολείου αναλαμβάνει υπεύθυνος επίβλεψης μεταφερόμενων μαθητών (ΥΕΜΜ), κατά τη λήξη του ωραρίου. Ο ΥΕΜΜ παραμένει με τους μεταφερόμενους μαθητές στο χώρο που έχει οριστεί και είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια τους. Με την ολοκλήρωση της αποχώρησης των μαθητών που χρησιμοποιούν την Ανατολική θύρα η εν λόγω θύρα κλειδώνεται και ο εφημερεύων εκπαιδευτικός προσέρχεται στο χώρο φύλαξης των μεταφερόμενων μαθητών προκειμένου να αναλάβει την επιτήρησή τους από τον ΥΕΜΜ. Σε περιπτώσεις έντονων καιρικών φαινομένων οι μεταφερόμενοι μαθητές θα περιμένουν την αναχώρηση των λεωφορείων στο στεγασμένο χώρο της πέργκολας-υπόστεγου έξω από το βασικό κτίριο του σχολείου (αντί των κερκίδων) υπό την επιτήρηση των εφημερευόντων εκπαιδευτικών, του ΥΕΜΜ καθώς και όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου που διδάσκουν την τελευταία διδακτική ώρα.
Οι γονείς-κηδεμόνες είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν το ωράριο των παιδιών τους και να ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου. Προσέρχονται έγκαιρα για την παραλαβή των μαθητών, παραμένουν έξω από τις εισόδους του σχολείου, χωρίς να παρεμποδίζουν τη διαδικασία αποχώρησης. Κάθε καθυστέρηση στην προσέλευση των
συνοδών δημιουργεί κινδύνους για την ασφάλεια των μαθητών και παρεμποδίζει τη λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Άξονας 2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός Έλεγχος (Διαχείριση τάξης).
Σχολικά παραπτώματα είναι οι αποκλίσεις των μαθητών: από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου και της Τάξης, τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό στους εκπαιδευτικούς, στη σχολική περιουσία, στους συμμαθητές.
Οι μαθητές κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τηρούν τους κανόνες της Τάξης, παρακολουθούν και συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή διδακτική διαδικασία και δεν παρακωλύουν το μάθημα σεβόμενοι το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση.
Σέβονται τους εκπαιδευτικούς του σχολείου καθώς και το υπόλοιπο βοηθητικό προσωπικό. Γενικότερα, οι μαθητές είναι ευγενικοί, ήρεμοι και υπεύθυνοι, επιδεικνύοντας σεβασμό και φιλικότητα προς τους υπόλοιπους μαθητές του Σχολείου. Δεν τους ειρωνεύονται και δεν τους προσβάλλουν με λόγια ή πράξεις ή συμπεριφορές για οποιονδήποτε λόγο. Δεν διαδίδουν φήμες για άλλους μαθητές και δεν αποκλείουν μαθητές από παιχνίδια.
Δείχνουν αυτοσυγκράτηση, και δεν ασκούν καμιά μορφή βίας (σωματική, λεκτική, παθητική) στους συμμαθητές τους έστω κι αν προκληθούν. Προσπαθούν να λύνουν τυχόν αντιθέσεις ή διαφωνίες με διάλογο.
Οφείλουν να προστατεύουν όσους μαθητές δέχονται προσβολές, βία ή αποκλεισμούς και να απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς για την επίλυση προβληματικών καταστάσεων.
Τα ζητήματα παραβατικής συμπεριφοράς των μαθητών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της υπεύθυνου/νης εκπαιδευτικού της Τάξης με το/τη Σύμβουλο Σχολικής Ζωής, τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας, το Σύλλογο Διδασκόντων και το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπιση τους. Σε κάθε περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.
Σε κάθε περίπτωση, η παραβατική συμπεριφορά αντιμετωπίζεται με σεβασμό στην προσωπικότητα και τα δικαιώματα του μαθητή και των άλλων προσώπων του Σχολείου, με συζήτηση και συνεργασία όλων των εμπλεκομένων.
Για την επίλυση διαφωνιών, αντιθέσεων και προβλημάτων μεταξύ μαθητών, ασέβειας προς εκπαιδευτικό και φθορά σχολικής περιουσίας ακολουθούνται διαδοχικά τα ακόλουθα βήματα:
α) Οι διαφωνούντες μαθητές συζητούν μεταξύ τους προκειμένου να επιλύσουν μόνοι τους τη διαφωνία τους με διάλογο και ειρηνικό τρόπο. Για φθορά σχολικής περιουσίας ή ασέβεια προς εκπαιδευτικό γίνεται διάλογος ανάμεσα στο μαθητή/τρια και τον/την εκπαιδευτικό.
β) Απευθύνονται στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς ή στον/στην εκπαιδευτικό της Τάξης τους.
γ) Απευθύνονται στη Διευθύντρια του σχολείου.
Το σχολείο ενημερώνει τηλεφωνικά το γονέα/κηδεμόνα του μαθητή που παρουσιάζει παραβατική συμπεριφορά.
Σε περιπτώσεις επαναλαμβανόμενης και ακραίας παραβατικής συμπεριφοράς από τον ίδιο μαθητή, αποτυχίας του μέσου του διαλόγου και της πειθούς, αποτυχίας του γονέα/κηδεμόνα να νουθετήσει το/τη μαθητή/τρια και αφού έχουν εξαντληθεί όλα τα παιδαγωγικά μέσα, επιβάλλονται πειθαρχικά μέτρα στο/στη μαθητή/τρια.
Τα πειθαρχικά μέτρα δεν προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα του μαθητή, δε χρησιμοποιούνται ως απειλή ή εκφοβισμός, αλλά ως συνέπεια των πράξεων του. Επιβάλλονται πρωτίστως για την προσωπική νουθεσία και όφελος του μαθητή, αλλά και για να εξασφαλιστεί η ασφάλεια των μαθητών και η εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Δεν επιβάλλεται σαν ποινή και ούτε χρησιμοποιείται ως απειλή, η μείωση της βαθμολογίας στα μαθήματα.
Στόχος των παρακάτω μέτρων είναι να βοηθήσουν τον μαθητή να αναστοχαστεί πάνω στις πράξεις ή παραλείψεις του οι οποίες θίγουν μέλη της σχολικής κοινότητας και να επιδιωχθεί με διάλογο η ειλικρινής μεταμέλεια του η οποία μπορεί να αναστείλει το μέτρο παιδαγωγικού ελέγχου της συμπεριφοράς. Προς το σκοπό αυτό αξιοποιούμε την δυναμική της ομάδας των συμμαθητών και τη συμμορφωτική πίεση της Τάξης-κοινότητας καθώς και εκπαιδευτικούς με καλή σχέση με τον συγκεκριμένο μαθητή ή και ειδικούς για την δημιουργία προγράμματος τροποποίησης της συμπεριφοράς του μαθητή.
Τα είδη των πειθαρχικών μέτρων επιβάλλονται στους μαθητές ανάλογα με την παραβατική συμπεριφορά τους από το δάσκαλο, τη Διευθύντρια και το Σύλλογο Διδασκόντων.
Συνοπτικά τα επίπεδα επιβολής των πειθαρχικών μέτρων σε μαθητή/τρια που συνεχίζει να έχει συστηματικά παραβατική συμπεριφορά είναι:
1ο Επίπεδο
-Παρατήρηση από το δάσκαλο.
-Επίπληξη από το δάσκαλο.
-Παρατήρηση από τη Διευθύντρια και τηλεφωνική ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα.
-Επίπληξη από τη Διευθύντρια και κλήση του γονέα/κηδεμόνα στο σχολείο για κοινή αντιμετώπιση του προβλήματος.
2ο Επίπεδο
Σε αποτυχία των μέτρων του 1ου Επιπέδου τότε επιβάλλονται πρόσθετα μέτρα:
-Ο μαθητής ακολουθεί εκπαιδευτικό πρόγραμμα διαχείρισης προβληματικής συμπεριφοράς και προσυπογράφει πρωτόκολλο πρέπουσας συμπεριφοράς. Ενημέρωση του γονέα/κηδεμόνα.
3ο Επίπεδο
Σε αποτυχία και των μέτρων του 2ου Επιπέδου ενημερώνεται ο Σύλλογος Διδασκόντων, ο οποίος καλείται να αντιμετωπίσει το ζήτημα ως ακολούθως:
– έκκληση προς το γονέα/κηδεμόνα για κοινή προσπάθεια αντιμετώπισης του προβλήματος,
– έκκληση προς το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου να συνδράμει την προσπάθεια Σχολείου και γονέα/κηδεμόνα στην αντιμετώπιση του προβλήματος,
– έκκληση προς παιδοψυχολόγο ή άλλο ειδικό επιστήμονα του 2ου ΚΕΣΥ Αχαΐας να συνδράμει την προσπάθεια Σχολείου και γονέα/κηδεμόνα στην αντιμετώπιση του προβλήματος (με τη σύμφωνη γνώμη και συνεργασία του γονέα/κηδεμόνα),
– σύγκλιση Συλλόγου Διδασκόντων προκείμενου να επιληφθεί του θέματος. Αν το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό και επαναλαμβανόμενο, εξετάζεται η αλλαγή τμήματος του μαθητή,
– τελευταίο μέτρο αποτελεί η αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος του μαθητή με την προϋπόθεση της σύμφωνης γνώμης του γονέα/κηδεμόνα.
Παράλληλα, το Σχολείο με κάθε ευκαιρία επιβραβεύει με ποικίλους τρόπους τόσο σε επίπεδο Τάξης όσο και σε επίπεδο Σχολείου τις επιθυμητές συμπεριφορές των μαθητών π.χ. περισσότερες εκπαιδευτικές επισκέψεις, χειροκρότημα και απόδοση ευσήμων σε θετικές συμπεριφορές την ώρα συγκέντρωσης μετά το διάλλειμα και ενώπιον όλων των μαθητών, διοργάνωση ενδοσχολικών αγώνων και δράσεων με επικεφαλείς τους μαθητές που έδειξαν βελτίωση στη συμπεριφορά τους.
Τέλος, οι σωματικές ποινές δεν επιτρέπονται.
Άξονας 3. Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού.
Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς/κηδεμόνες επιδιώκουν την ανάπτυξη και συντήρηση θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος με: αμοιβαίο σεβασμό, αποδοχή της διαφορετικότητας, προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια, ως σημαντικού παράγοντα της διαδικασίας πρόληψης ή/και αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού εκφοβισμού.
Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, σε κάθε ευκαιρία, γίνεται αναφορά από το Διευθυντή και τους εκπαιδευτικούς στην αποφυγή βίας και εκφοβισμού και αναλαμβάνονται σχετικές προληπτικές δράσεις. Όλοι οι εκπαιδευτικοί επιβάλλεται να αφιερώνουν χρόνο για συζητήσεις, νουθεσίες, συμβουλές και παραινέσεις στους μαθητές αναφορικά με τη συμπεριφορά τους, την ευγένεια και την αποφυγή βίας κάθε μορφής.
Για την αντιμετώπιση περιπτώσεων μαθητών που παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς, το σχολείο απευθύνεται στις Υποστηρικτικές Δομές Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης (ΕΔΕΑΥ, ΚΕΣΥ). Άξονας 4. Σχολικές εκδηλώσεις – δραστηριότητες.
Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των μαθητών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους. Παράλληλα, οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις και οι σχολικές δραστηριότητες πρέπει να εμπλουτίζουν τις γνώσεις των μαθητών, να στοχεύουν στη σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, να εμπλουτίζουν τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών, να τους ευαισθητοποιούν σε κοινωνικά θέματα και να διευκολύνουν την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής.
Άξονας 5. Συνεργασία σχολείου – οικογένειας – Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.
Η συνεργασία του σχολείου με την οικογένεια του μαθητή, το Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και τους Φορείς αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποτελεσματική και επιτυχή λειτουργία του προς όφελος των μαθητών. Ωστόσο, είναι σημαντικό ο ρόλος των ανωτέρω να είναι διακριτός, όπως ξεκάθαρα περιγράφεται από τη σχετική νομοθεσία. Εξυπακούεται, ότι το Σχολείο λειτουργεί μόνο με διαδικασίες που προβλέπονται από τη νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία των γονέων στη σχολική ζωή περιγράφεται στο «Σχολικό οδηγό Γονέων» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Οι γονείς/κηδεμόνες συνεργάζονται στενά με το σχολείο, προκειμένου να παρακολουθούν την αγωγή και την πρόοδο των παιδιών τους σε τακτική βάση (συναντήσεις βάσει προγραμματισμού του Συλλόγου Διδασκόντων), συμμετέχοντας στις ενημερωτικές συναντήσεις που οργανώνονται από το σχολείο ή στις ατομικές συναντήσεις κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.
Το σχολείο ενημερώνει άμεσα το γονέα/κηδεμόνα όταν δημιουργείται ζήτημα με το παιδί του προκειμένου αυτός να ενημερωθεί και να συνεργαστεί με το Σχολείο.
Για οποιοδήποτε ζήτημα οι γονείς/κηδεμόνες απευθύνονται στον αρμόδιο εκπαιδευτικό ή στο δάσκαλο/στη δασκάλα της Τάξης. Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κοινά αποδεκτή λύση ή συνεννόηση, τότε απευθύνονται στη Διευθύντρια του Σχολείου. Σε αδυναμία εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα τους απευθύνονται στο Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου. Τέλος, όταν το ζήτημα εξακολουθεί να υφίσταται απευθύνονται στον Προϊστάμενο Εκπαιδευτικό Θεμάτων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.
Η εμπιστοσύνη του παιδιού στο σχολείο ενισχύεται από τη θετική στάση των γονέων/κηδεμόνων προς το Σχολείο και τον εκπαιδευτικό.
Ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνει το σχολείο σε περίπτωση απουσίας του μαθητή και είναι υπεύθυνος/νη για την καθημερινή και έγκαιρη παρουσία του/της στο σχολείο. Επίσης, φροντίζει να ενημερώνεται για θέματα λειτουργίας του Σχολείου από τις σχετικές ανακοινώσεις.
Ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνει έγκαιρα τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό της Τάξης και τη Διευθύντρια του Σχολείου και προσκομίζει τα σχετικά έγγραφα, αν υπάρχουν, για κάθε ειδικό θέμα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους (θέματα υγείας, ειδικές εκπαιδευτικές ικανότητες ή ανάγκες, θέματα οικογενειακής και κοινωνικής κατάστασης) το οποίο μπορεί να επηρεάσει την επίδοση, τη φοίτηση και συμπεριφορά του παιδιού και ζητούν τη συνδρομή του σχολείου.
Άξονας 6. Ποιότητα του σχολικού χώρου.
Κοινός στόχος όλων των μελών της σχολικής κοινότητας είναι ο σεβασμός του σχολικού χώρου και η εξασφάλιση της ευταξίας σε όλο το σχολικό χώρο με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς. Εκπαιδευτικοί και γονείς/κηδεμόνες προσπαθούν να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σε θέματα που αφορούν την καθαριότητα, την υγιεινή και την αισθητική του χώρου στον οποίο φοιτούν.
Ένας από τους στόχους του Σχολείου είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της ευθύνης στους μαθητές σε ότι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας, διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η ψυχή του παιδιού. Φροντίδα όλων είναι να διατηρούνται οι χώροι καθαροί. Τεράστια συμβολή σε αυτό έχει και η υπεύθυνη καθαριότητας του σχολείου.
Οι μαθητές διατηρούν όλους τους χώρους του Σχολείου καθαρούς, ρίχνουν τα απορρίμματα στα καλάθια απορριμμάτων και τα ανακυκλώσιμα υλικά στον κάδο ανακύκλωσης.
Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις τουαλέτες ανάλογα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής (π.χ. τα χαρτιά στους κάδους, τακτικό πλύσιμο χεριών, κλείσιμο της βρύσης).
Ο σεβασμός στα περιουσιακά στοιχεία του Σχολείου, στο σχολικό κτίριο, στις υποδομές, στον εξοπλισμό αλλά και στο φυσικό περιβάλλον του αποτελεί βασική υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας. Η προστασία του Σχολείου είναι υπόθεση όλων μας. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν το μαθητή στην αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας. Σε περίπτωση φθοράς στην περιουσία του Σχολείου, με ευθύνη του μαθητή, η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του. Αντίστοιχα, η δαπάνη αποκατάστασης φθοράς στην περιουσία του σχολείου, που οφείλεται σε εκπαιδευτικό, βαραίνει τον τελευταίο.
Φθορές που παρατηρούνται στο σχολικό συγκρότημα και δεν είναι ευθύνη των μελών της σχολικής κοινότητας δηλώνονται στη Διευθύντρια προκειμένου να μεριμνήσει για την αποκατάστασή τους.
Άλλα Θέματα.
Οι γονείς/κηδεμόνες εμπιστεύονται τους εκπαιδευτικούς του παιδιού τους και το προτρέπουν να τους εμπιστευτεί και το ίδιο (Σχολικός Οδηγός Γονέων, σ.42). Δεν διακινούν πληροφορίες μεταξύ τους για κάποιο θέμα χωρίς να έχουν πρώτα συνεργαστεί με το Σχολείο για το θέμα αυτό.
Η ενημέρωση και η επικοινωνία του Σχολείου με τους γονείς/κηδεμόνες γίνεται: α) έντυπα, με ενημερωτικό σημείωμα που διανέμεται από τον εκπαιδευτικό που διδάσκει στην Τάξη, β) με αναγραφή στον πίνακα και αντιγραφή από τους μαθητές, γ) με ηλεκτρονική αλληλογραφία, δ) με την ιστοσελίδα του Σχολείου.
Κανένα φάρμακο δε χορηγείται από τους εκπαιδευτικούς στους μαθητές. Σε περιπτώσεις μαθητών που χρήζουν φαρμακευτικής αγωγής, οι γονείς οφείλουν να αιτούνται την άδεια της Διευθύντριας προκειμένου να εισέρχονται στο Σχολείο οι ίδιοι , ώστε να την χορηγήσουν.
Για την περιποίηση απλών τραυμάτων των μαθητών που προκαλούνται από μικροατυχήματα κατά την παρουσία τους στο Σχολείο, χρησιμοποιούνται από τους εκπαιδευτικούς μόνο αντισηπτικά, αντιβιοτικά σπρέυ, απολυμαντικά και κόκκινο βάμμα ιωδίου. Δε χρησιμοποιούμε οινόπνευμα και μπενταντίν. Σε περίπτωση σοβαρού ατυχήματος κατά την παραμονή των μαθητών στο Σχολείο ενημερώνεται το ΕΚΑΒ (166) για τη μεταφορά του μαθητή/τριας σε Νοσοκομειακό Ίδρυμα. Παράλληλα, ενημερώνονται τηλεφωνικά οι γονείς/κηδεμόνες. Για παρόμοια περιστατικά καθώς και για ειδικότερα περιστατικά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο Πρωτόκολλο Διαχείρισης Περιστατικού (Π.ΔΙ.ΠΕ.) της σχολικής μονάδας.
Για τη συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και τις αθλητικές δραστηριότητες του σχολείου, είναι απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.) για τους μαθητές των Α και Δ Τάξεων και θα πρέπει να προσκομίζεται έγκαιρα, εντός των χρονικών ορίων που ορίζονται.
Η χρήση και κατοχή κινητών τηλεφώνων και συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας από τους μαθητές δεν επιτρέπεται στον χώρο του σχολείου, με βάση τη σχετική νομοθεσία. Όταν οι μαθητές χρειάζεται να επικοινωνήσουν με τους γονείς τους, ενημερώνουν τον εκπαιδευτικό της Τάξης και χρησιμοποιούν το τηλέφωνο του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί δύνανται να χρησιμοποιούν και τον προσωπικό τους ηλεκτρονικό εξοπλισμό, κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα.
Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να φέρουν στο Σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές κάθε είδους, ειδικό εξοπλισμό, παιχνίδια, ή αντικείμενα μεγάλης αξίας. Το Σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλεια τέτοιων αντικειμένων.
Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του σχολείου από τους εκπαιδευτικούς, το λοιπό προσωπικό, τους γονείς/κηδεμόνες και τους επισκέπτες.
Οι μαθητές δικαιούνται να μεταφέρονται από την οικία τους στο Σχολείο με ταξί και με λεωφορεία όταν η κατοικία τους βρίσκεται σε απόσταση άνω των 1.200 μ. από το σχολείο.
Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει τακτικά να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Σχολείου, https://blogs.sch.gr/dimlousi/ και να ενημερώνονται υπεύθυνα και γρήγορα για τα θέματα του Σχολείου.
Το Σχολείο τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.
Ο εκάστοτε μαθητής/τρια και ο εκάστοτε γονέας/κηδεμόνας τηρεί απαρέγκλιτα την ισχύουσα νομοθεσία για τα προσωπικά δεδομένα των υπόλοιπων μαθητών του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του υπόλοιπου προσωπικού.
Κάθε φορά που κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, ειδικές συνθήκες επιβάλλουν την προσαρμογή του τρόπου λειτουργίας του Σχολείου (σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κάθε φορά) οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερώνονται από το Σχολείο αναλόγως.
Τη χρονική περίοδο έξαρσης του ιού COVID-19, η λειτουργία της σχολικής μας μονάδας προσαρμόζεται στο πλαίσιο των οριζόμενων κανόνων και οδηγιών για την προστασία από τον ιό.
Σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης και φυσικών καταστροφών ακολουθούνται τα προβλεπόμενα στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών της σχολικής μονάδας.
Σε έκτακτο σοβαρό περιστατικό που αφορά στην υγεία μαθητή ακολουθούνται όσα προβλέπονται στο πρωτόκολλο διαχείρισης περιστατικού (ΠΔΙΠΕ) για ανάλογες καταστάσεις.
Ο κοινά συμφωνημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, γονείς/κηδεμόνες, βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στο διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου. Είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί το σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.
Θέματα που ανακύπτουν στην εκπαιδευτική καθημερινότητα και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση από τη Διευθύντρια κα. Χρυσούλα Ντούρα και το Σύλλογο Διδασκόντων, καθώς και από το Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου κ. Κονιδάρη Γεώργιο σύμφωνα με τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο μέσο, έντυπο ή ηλεκτρονικό, σχετικά με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Σχολείου.

ΛΟΥΣΙΚΑ, 14 Οκτωβρίου 2021
Η Διευθύντρια του Σχολείου
Ντούρα Χρυσούλα