ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Μαγνησίας – Βόρειας Εύβοιας

.jpg1ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Πορταριάς «Ν. Τσοποτός»,  Δημοτικό Σχολείο Κεραμιδίου, Δημοτικό Σχολείο Λίμνης, Δημοτικό Σχολείο Μαντουδίου

Με την υποστήριξη  του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 1. Πρόλογος

Οι πρόσφατες καταστροφικές συνέπειες των δασικών πυρκαγιών του καλοκαιριού του 2021 αναδεικνύουν για ακόμη μια φορά την ανάγκη ανάπτυξης διαχειριστικών πρακτικών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος, που εξαιτίας και των κλιματικών αλλαγών, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις μπορεί να αποκτήσει την έκταση καταστροφής.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια», με αφορμή τις πρόσφατες καταστροφές εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών στη Βόρεια Εύβοια, προσανατολίζεται: α) στην ευαισθητοποίηση των μαθητών/-τριών σχετικά με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών, τις επιπτώσεις τους στο φυσικό περιβάλλον, στην κοινωνία και στην οικονομία, β) στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων αναφορικά με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον και γ) στην ενεργό συμμετοχή των μαθητών/-τριών και την ανάληψη δράσεων. Οι δράσεις που προτείνονται στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος παρέχουν την ευελιξία σε επίπεδο σχολικών μονάδων ή σε επίπεδο σχολικών τμημάτων, μαθητές και μαθήτριες να αναλάβουν την υλοποίηση κάποιας ή κάποιων από αυτές, προσαρμόζοντάς την/τις ανάλογα με τον σχεδιασμό και προγραμματισμό τους για το σχολικό έτος 2021-22.

Είναι σημαντικό οι προτεινόμενες δράσεις να μην περιορίζονται μόνο σε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να ιδωθούν υπό μία οπτική εκτόνωσης της συναισθηματικής φόρτισης των νέων ειδικά ανθρώπων όσον αφορά τις καταστροφικές επιπτώσεις των δασικών πυρκαγιών, αλλά να παρέχουν τη δυνατότητα εμβάθυνσης σε ζητήματα σημαντικά όπως είναι η διαχείριση των οικοσυστημάτων και των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Επιπλέον, να παρέχουν τη δυνατότητα για συγκρότηση νέων δικτύων και συνεργασιών μεταξύ των σχολείων, καθώς και επέκταση των ήδη υπαρχόντων δικτύων.

 1. Σκοποί και στόχοι του δικτύου:

Σκοπός του δικτύου είναι οι μαθητές των συμμετεχόντων σχολείων αλλά και οι ευρύτερες σχολικές και εκπαιδευτικές κοινότητες και οι τοπικές κοινωνίες να  συνειδητοποιήσουν την αξία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος του τόπου καθώς και να συμμετάσχουν στην εθελοντική προσφορά με στόχο την αειφορία και στην ανάπτυξη συνεργασίας σχολείων, δομών και φορέων της Μαγνησίας με σχολεία που συμμετέχουν στο δίκτυο  της Βόρειας Εύβοιας.

Οι στόχοι του προγράμματος επιδιώκουν οι μαθητές/τριες:

 • να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα προστασίας του φυσικού και του πολιτιστικού περιβάλλοντος,
 • να ενημερωθούν για τις δυνατότητες του τόπου τους με τη συμβολή ειδικών και στη συνέχεια να τον προβάλουν και να τον αναδείξουν αξιοποιώντας τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας,
 • να ανοίξουν διαύλους επικοινωνίας και συνεργασίας με τους/τις μαθητές/τριες των σχολικών μονάδων της Βόρειας Εύβοιας, ο τόπος των οποίων επλήγη από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αξιοποίηση των Δικτύων ή άλλων επιλογών,
 • να επισκεφτούν τη Βόρεια Εύβοια και να βιώσουν εμπειρίες μοναδικές,
 • να συνειδητοποιήσουν την αξία του εθελοντισμού για την επίτευξη της αειφορίας,
 • να μετουσιώσουν τα αρνητικά συναισθήματά τους από τις τραγικές συνέπειες των πυρκαγιών, σε δράσεις που:

α) προωθούν την πολιτειότητα, την απόκτηση δημοκρατικής συνείδησης και

β) ενισχύουν ευφάνταστες δημιουργίες που θα συγκινούν, θα προβληματίζουν και θα εμπνέουν.

 1. Ανάπτυξη δικτύου αλληλεγγύης «Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Σχολείων Μαγνησίας – Βόρειας Εύβοιας»

Τα δημοτικά σχολεία που συμμετέχουν συγκροτούν δίκτυο όπως προβλέπεται από το σχετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας με τίτλο «ΣτηρίΖΟΥΜΕ την Βόρεια Εύβοια», παράλληλα με την πρόβλεψη του άξονα 7 του  Συλλογικού Προγραμματισμού – Εσωτερικής και Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου της σχολικής μονάδας/ΙΕΠ.

Στο πλαίσιο του Δικτύου «Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Σχολείων Μαγνησίας – Βόρειας Εύβοιας»:

 1.  Οι νόμιμοι εκπρόσωποι των σχολικών μονάδων υπογράφουν την παρούσα πράξη δημιουργίας του Δικτύου
 2. Την παρούσα πράξη καλείται να υπογράψει και ως συνεργαζόμενος και  υποστηρικτικός φορέας και ο εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 3. Για τον συντονισμό του Δικτύου δημιουργείται Ομάδα Συντονισμού συγκροτούμενη από τους Διευθυντές των σχολείων ή τους αναπληρωτές τους και τον εκπρόσωπο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής εκπαίδευσης του  Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 4. Οι συμμετέχοντες μπορούν να ορίζουν εκπρόσωπο με τον αναπληρωτή του για την επικοινωνία και την οργάνωση των επιμέρους δράσεων των συμμετεχόντων σχολείων όπως κοινά θέματα δραστηριοτήτων στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων, ανταλλαγές, κοινές διαδικτυακές συναντήσεις, δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, υποστήριξης σχολικών μονάδων κ.λπ.
 5. Για την ανάπτυξη, οργάνωση, υλοποίηση και διάχυση καλών πρακτικών συγκροτούνται επιμέρους ομάδες δράσης
 6. Η δραστηριότητα του Δικτύου αναρτάται σε σχετικούς χώρους του Υπουργείου Παιδείας, του ΙΕΠ και των συμμετεχόντων
 1. Η δημοσιοποίηση των δραστηριοτήτων αποτελεί βασική δραστηριότητα στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης για την Βόρεια Εύβοια
 1. Διάρκεια και χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης:

Η προβλεπόμενη διάρκεια του Δικτύου ανέρχεται σε δύο (2) έτη με δυνατότητα παράτασης μετά την αποτίμηση του δεύτερου χρόνου και την διαπίστωση θέλησης για συνέχιση του Δικτύου.

Προτείνουμε όπως οι ομάδες των σχολείων του δικτύου την πρώτη χρονιά να συγκεντρώσουν πληροφορίες και υλικό για το θέμα που ασχολούνται, να το αξιολογήσουν και να το παρουσιάσουν. Παράλληλα στα πλαίσια της ανάπτυξης της αλληλεγγύης μπορούν να οργανωθούν ανταλλαγές μεταξύ των συμμετεχόντων.

Τη δεύτερη χρονιά μπορούν να επικεντρώσουν τη μελέτη τους σε πρακτικές και προτάσεις αειφορικής ανάπτυξης, να αναπτύξουν δράσεις προς αυτήν την κατεύθυνση και να κάνουν την τελική τους παρουσίαση.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας αναλαμβάνει την υποστήριξη των σχολείων και των δράσεων

Οι συνεδριάσεις της συντονιστικής ομάδας του δικτύου θα γίνονται μία φορά το χρόνο για να χαράξουν και να αξιολογήσουν το ξεκίνημα, την πορεία και τις δράσεις του δικτύου.

Για την επίτευξη των στόχων προτείνεται η συνεργασίας με φορείς της Βόρειας Εύβοιας και της Μαγνησίας, κυβερνητικούς και μη κυβερνητικούς φορείς, που:

 • Εργάζονται και ενδιαφέρονται για την εκπαίδευση
 • Συγκεντρώνουν, μελετούν, φροντίζουν για την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της Βόρειας Εύβοιας και την άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Δραστηριοποιούνται σε δίκτυα αλληλεγγύης και εθελοντισμού

Η παρούσα πράξη που αποτελεί και πρωτόκολλο συνεργασίας  υπογράφεται όπως ακολουθεί:

24 Νοεμβρίου 2021

Οι συμμετέχοντες στο Δίκτυο «Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Σχολείων Μαγνησίας – Βόρειας Εύβοιας»

2

………………………………………………………………………………………………….

Σχεδιασμός – Υλοποίηση της Δράσης
……………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Στα πλαίσια του δικτύου αλληλεγγύης «Γ.Ε.Φ.Υ.Ρ.Α. Σχολείων Μαγνησίας – Βόρειας Εύβοιας» πραγματοποιήθηκαν διάφορες δράσεις και επισκέψεις.

 •  Οι μαθητές της Στ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου Λίμνης δέχτηκαν τις  χριστουγεννιάτικες κάρτες των μαθητών της Στ΄ τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς με την ευχή ″να γίνουν όλα όπως πρώτα».
 •  Στις 2 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση μεταξύ των εταίρων του δικτύου, όπου συζητήθηκε  η απόφαση μας  το σχολείο μας και οι μαθητές/τριές του να ασχοληθούν με την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου τους και να αναδείξουν πολιτιστικά στοιχεία της περιοχής τους, εστιάζοντας κυρίως στο Ιστορικό – Λαογραφικό Μουσείο της Λίμνης και στην ιδιωτική Συλλογή Παραδοσιακών Φορεσιών του Ανδρέα Παπαγεωργίου – Πέρη.

 • Στις 6 Απριλίου 2022 οι τάξεις Γ΄ και ΣΤ΄ του σχολείου μας επισκέφτηκαν το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο.  Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης οι μαθητές/τριες περιηγήθηκαν όλους τους χώρους του όμορφου νεοκλασικού κτηρίου που στεγάζει το Λαογραφικό μας Μουσείο, παρακολούθησαν με ξεχωριστό ενδιαφέρον όλα όσα μας εξήγησε ο ξεναγός μας, εντυπωσιάστηκαν από τον πλούτο των εκθεμάτων, αναγνώρισαν την χρήση πολλών από αυτά και εξέφρασαν τις απορίες τους. Ξεχωριστό ενδιαφέρον απέκτησε το Μουσείο, όταν συνειδητοποίησαν πως πολλά αντικείμενα που φιλοξενούνται προέρχονται από οικεία τους πρόσωπα.

1            5

4               2

 • Στις 7 Απριλίου πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συνάντηση με τους εταίρους του δικτύου. Αντιπροσωπεία των μαθητών της Στ΄ τάξης του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» με τη συνοδεία του Διευθυντή του σχολείου κ. Ηρακλή Καραγιάννη, του εκπροσώπου του Π.Τ.Δ.Ε, καθηγητή κ. Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη καθώς και φοιτητριών του τμήματος, επισκέφθηκαν το σχολείο μας, πρόσφεραν δώρα και αντάλλαξαν ευχές για το Πάσχα με τους μαθητές της Στ΄ τάξης του σχολείου μας. Ακόμα μας ενημέρωσαν για τις δικές τους εργασίες και μας πρότειναν τη χρήση ψηφιακών εργαλείων για τη δημιουργία βίντεο.

 

 • Στις 18 Μαΐου, ημέρα αφιερωμένη στα Μουσεία, όλες οι τάξεις του σχολείου μας επισκέφτηκαν τα δύο μουσεία της περιοχής μας. Συγκεκριμένα οι Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄ τάξεις επισκέφτηκαν το Λαογραφικό-Ιστορικό Μουσείο. Οι Γ΄ και ΣΤ΄ τάξεις  το Μουσείο Παραδοσιακών Φορεσιών.

 

 • Στο Μουσείο Παραδοσιακών Φορεσιών, οι μαθητές απόλαυσαν με ξεχωριστό ενδιαφέρον την ξενάγηση που μας έγινε από τους υπεύθυνους του χώρου. Είδαν από κοντά την πλούσια προσωπική συλλογή με παραδοσιακά ενδύματα από κάθε περιοχή της Ελλάδας (από τις πιο πλούσιες που διαθέτει η χώρα μας), προϊόν πολύχρονης και πολυέξοδης προσπάθειας. Θαύμασαν τον πλούτο των χρωμάτων και των υλικών, έμαθαν για τις αυστηρές προδιαγραφές συντήρησης, προκειμένου να παραδοθούν ακέραιες σε επόμενες γενιές, μάρτυρες της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ιστορίας μας.  Βιντεοσκοπήσαμε ερωτήσεις που έκαναν οι μαθητές/τριές μας καθώς και τις απαντήσεις από την υπεύθυνη παρουσίασης. Κατόπιν συνεννόησης με τον υπεύθυνο του Μουσείου, μαθητής μας φωτογραφήθηκε με αυθεντική φορεσιά.  Αισθάνθηκαν περήφανα που η μικρή τους πόλη διαθέτει ένα τόσο σπουδαίο και άρτιο μουσείο!

4                14

12                1.

 • Στο τέλος  του προγράμματος γνωριμίας και ανάδειξης του τόπου μας, που αφορά στα Μουσεία, η έκπληξη από τον πλούτο και την αρτιότητα των εκθεμάτων έδωσε τη θέση της στο  ενδιαφέρον, στη γνώση και στην περηφάνια που ο τόπος μας φιλοξενεί δύο τόσο σπουδαίους χώρους! Με το υλικό που συνέλεξαν και τις φωτογραφίες που τράβηξαν δημιουργήσαμε ένα δισέλιδο φυλλάδιο αφιέρωμα, το οποίο μεταφράσαμε και στα αγγλικά , το διανείμαμε σε όλους τους μαθητές και το αναρτήσαμε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου μας.

  Τα Μουσεία μας πόλος έλξης επισκεπτών, θεματοφύλακες της ιστορίας και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς!

ελ

2 1

Στις 27 Μαΐου στην τρίτη συνάντηση με τους εταίρους του Δικτύου αντιπροσωπεία των μαθητών των Δ΄και  Στ΄ τάξεων του 1ου Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου Πορταριάς «Ν. Τσοποτός» με τη συνοδεία του Διευθυντή του σχολείου κ. Ηρακλή Καραγιάννη, του εκπροσώπου του Π.Τ.Δ.Ε, καθηγητή κ. Τριαντάφυλλου Τριανταφυλλίδη καθώς και φοιτητριών, επισκέφθηκαν το σχολείο μας. Οι μαθητές/τριες των Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων του σχολείου μας  ευχήθηκαν «Καλό καλοκαίρι!» στους μαθητές του Δημοτικού  Πορταριάς με αυτοσχέδιες κάρτες. Ακόμη  τους χάρισαν σελιδοδείκτες  με μηνύματα για την εξοικονόμηση  ενέργειας, τους οποίους  κατασκεύασαν κατά τη διάρκεια του προγράμματος «Μαθαίνω να εξοικονομώ ενέργεια, νοιάζομαι για το κλίμα!» 

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος ΣτηρίΖΟΥΜΕ Βόρεια Εύβοια οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης ανέδειξαν σημεία ενδιαφέροντος της Λίμνης μέσω βίντεο που δημιούργησαν με τη βοήθεια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

https://www.canva.com/design/DAFC0NwGPgM/8ZjcoW1fLJ7UKqKXfwJe6Q/watch?utm_content=DAFC0NwGPgM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink