ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2021-22

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι εγγραφές των μαθητών/τριών -με έτος γέννησης το 2015-  για την Α΄ τάξη του Δημοτικού  Σχολείου  για το σχολικό έτος  2021-2022 θα γίνουν από

01 έως 20 Μαρτίου 2021

Παρακαλούνται οι γονείς-κηδεμόνες να προσκομίσουν αποκλειστικά εντός του ανωτέρου

χρονικού διαστήματος στη Διεύθυνση του Δημ. Σχολείου Κλειδίου τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού (ΒΥΠ) με το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

      2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας (ΑΔΥΜ)

Το ΑΔΥΜ  συμπληρώνεται από Ιατρούς των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά Ιατρεία, κλπ.) ή τον ιατρό παιδιατρικής ειδικότητας των ΤΟΜΥ ή των εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)  ή τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία). Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν  τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του ΑΔΥΜ  είναι: παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή, σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι. Εκτός από το ΑΔΥΜ συμπληρώνεται και το Φύλλο Ιατρικής Εξέτασης (ΦΙΕ) το οποίο δεν παραδίδεται στο σχολείο.

     3.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986

Η υπεύθυνη δήλωση συμπληρώνεται με τα στοιχεία του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού. Δηλαδή στη θέση όνομα θα μπει το όνομα αυτού/ής (του πατέρα ή της  μητέρας) που γράφει-συμπληρώνει τη δήλωση. Το ίδιο και στο επώνυμο και σε όλες τις άλλες θέσεις. Τα μόνα στοιχεία που θα αναγραφούν από τον γονέα στην υπεύθυνη δήλωση και που αφορούν στο παιδί-μαθητή/τρια είναι όσα αναγράφονται στο κάτω μέρος της δήλωσης και αναφέρονται: στο όνομα, στο επώνυμο στο όνομα του πατέρα του παιδιού, στο όνομα της μητέρας του παιδιού και στην ημερομηνία γέννησής του/της. Δεν ξεχνάμε να συμπληρώσουμε την ημερομηνία και να βάλουμε υπογραφή.

 Μέσω της Υπεύθυνης Δήλωσης θα αναζητήσει ο διευθυντής του σχολείου το Πιστοποιητικό Γέννησης   του/της μαθητή/τριας από το πληροφοριακό σύστημα του υπουργείου παιδείας και θρησκευμάτων   myschool.

   4. Λογαριασμός ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητής τηλεφωνίας, κλπ, ως αποδεικτικό  διεύθυνσης κατοικίας.

Για τους αλλοδαπούς μαθητές χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησης (ή ληξιαρχική πράξη γέννησης) μεταφρασμένο από επίσημο φορέα στην Ελλάδα. Δεν χρειάζεται ο γονέας αλλοδαπού μαθητή να συμπληρώσει την υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. Σχολ: 23330 71 206

 

                                                                                                                                        Ο Διευθυντής του Σχολείου

                                                                                                                                                 Σαράντης Βασίλης