Εσωτερικός-Κανονισμός-Μνημόνιο-Ενεργειών-Διαχείρισης-εκτάκτων-αναγκών σχ. έτους 2023-2024Λήψη αρχείου

Μνημόνιο Ενεργειών για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο

ΜΝΗΜΟΝIΟ ΕΝΕΡΓΕIΩΝ

Α    ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ

Σ   ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Π     ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΙΡΡΑ 2022-2023

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ο.Α.Σ.Π.)

 

 

 

 

Μνημόνιο Ενεργειών

για τη Διαχείριση του Σεισμικού Κινδύνου σε Σχολική Μονάδα

 

 

 

 

 

Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας Τμήμα Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης

 

 

 

 

 

ΚΙΡΡΑ 2022-2023

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

 1. Εισαγωγή………………………………………………………………………………………………… σελ. 3
 2. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό ………..…….…….………..………………. σελ. 3 1. Ενέργειες Πριν το Σεισμό ……………………………………………………….……..…..…….….. σελ. 3

2.1.1. Γενικά Στοιχεία ………………………………………………….……….……..…………..…. σελ. 3

2.1.2. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Προσωπικό του Σχολείου .….…….……..…… σελ. 4

2.1.3. Συμμετοχή Μαθητών ……………………………………………………..…..…..……….… σελ. 8

2.1.4. Επισήμανση & Άρση Επικινδυνοτήτων …………………………….…..………..….. σελ. 8

 • Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού …………………….…………….……..…………. σελ. 10 2.1. Ενέργειες Εκπαιδευτικών ……………………………………………….…..….…….….. σελ. 10 2.2.2. Ενέργειες Μαθητών ………………………………………………………….……….…..… σελ.10 2.2.3. Ενέργειες Επισκεπτών……………………………………………………….……………… σελ. 10
 • Ενέργειες Μετά το Τέλος του Σεισμού ……………….…………………….………..……….. σελ. 10
  • Ενέργειες Διευθυντή / Υποδιευθυντών ….……………………….……..………… σελ. 10 3.2. Ενέργειες Εκπαιδευτικών .…………………………………………………….…….…… σελ. 11 2.3.3. Ενέργειες Μαθητών …………………….……………………………………….…….…… σελ. 11 2.3.4. Ενέργειες Επισκεπτών……………………………………………………….……………… σελ. 12

2.3.5. Ενέργειες Ομάδων Εργασίας…………………….………….……………………….…. σελ. 12

 1. Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας ……………………………..……….……………….…… σελ. 12
  • Άσκηση κατά τη διάρκεια διδασκαλίας ………………….…….….………………….……… σελ. 13
  • Άσκηση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος………………………..…….………..……… σελ. 14
  • Διαδικασία Εκκένωσης του Κτιρίου ……………………………………..…..………..….…… σελ. 14

3.4. Αποτίμηση Άσκησης Ετοιμότητας.……………………………………….………….….….…… σελ. 15

 

 1. Ενημέρωση Μαθητών – Εκπαιδευτικών – Γονέων ……………………………..…..….…. σελ. 17

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α:    Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας….…..….…..……. σελ. 18

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β:   Πίνακας Μέτρων Αντισεισμικής Προστασίας – Ανάρτηση σε

αίθουσες ….……………………………………………….…….……………..…. σελ. 21

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ:   Πίνακας εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του

σχολείου …………………………..…………….…………………….…………… σελ. 22 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Πίνακας Ομάδων Εργασίας ………………………………..…………..….… σελ. 23 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Ημερολόγιο Ασκήσεων Ετοιμότητας …………………………….………. σελ. 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Πίνακας Χρήσιμων Τηλεφώνων …………………….….…….………….. σελ. 25 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Πηγές ………………………………………………………….………………………….σελ. 27

 

1.   Εισαγωγή

Η Ελλάδα κατέχει την πρώτη θέση από άποψη σεισμικότητας στην Ευρώπη και την έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι γενικά παραδεκτό ότι η μείωση των επιπτώσεων των σεισμών μπορεί να επιτευχθεί όταν οι πολίτες έχουν ενημερωθεί σχετικά με τα μέτρα αντισεισμικής προστασίας που πρέπει να λάβουν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό. Σε ότι αφορά στη σχολική κοινότητα, καθοριστικής σημασίας είναι η ανάπτυξη αντισεισμικής συνείδησης και συμπεριφοράς στους εκπαιδευτικούς και στους μαθητές με τη διαρκή ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους.

Στην κατεύθυνση της εκπόνησης του Αντισεισμικού Σχεδιασμού της σχολικής μας μονάδας για το παρόν σχολικό έτος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

 • σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του ήδη υπάρχοντος Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου
 • διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό
 • ενημέρωση των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.

 

 

2.   Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 1ου 2/θ Νηπιαγωγείου Ιτέας, το οποίο στεγάζεται     στο     επί     της     οδού     Καραϊσκάκη 113     κτίριο     (όροφοι: Ισόγειο ), συντάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021 με ευθύνη  της Προϊσταμένης του Νηπιαγωγείου , σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Ο.Α.Σ.Π. και του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και αφορά στη σχολική περίοδο 2021-2022

Το Σχέδιο αυτό, το οποίο περιγράφει τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας (πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από σεισμό), θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ενέργειες που αφορούν στη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου της σχολικής μας μονάδας σχετίζονται και με τις αντίστοιχες ενέργειες των ακόλουθων συστεγαζόμενων στο συγκεκριμένο κτίριο σχολικών μονάδων.

Για τον λόγο αυτό με ευθύνη των Διευθυντών θα συζητηθούν τα κοινά θέματα των Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης και θα ληφθούν, όπου απαιτείται, αποφάσεις για κοινές δράσεις π.χ. διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας.

 

 

 

 • Ενέργειες Πριν το Σεισμό

2.1.1. Γενικά Στοιχεία

 1. Την ευθύνη εκπόνησης του Σχολικού Αντισεισμικού Σχεδιασμού έχει Διευθύντρια του Σχολείου μας, η οποία μετά την έγκριση του Σχεδιασμού από τον σύλλογο διδασκόντων θα ενημερώσει για την εκπόνησή του την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ο Αντισεισμικός Σχεδιασμός επικαιροποιείται στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς και όποτε άλλοτε κριθεί αναγκαίο.

 1. Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών θα εγκρίνει μετά από πρόταση του Διευθυντή τη σύνθεση των ομάδων εργασίας που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο και οι οποίες θα μεριμνήσουν για τις ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στο Σχολείο μας (Πίνακας 1, Παραρτήματα Γ και Δ).
 2. Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης και κυρίως για το μέρος των ενεργειών που του αναλογεί, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε σεισμικό συμβάν ή άσκηση ετοιμότητας για περίπτωση σεισμού.
 3. Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών συμμετέχει στις δοκιμαστικές εφαρμογές του Σχεδίου και κάνει σχετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση και τη βελτίωσή του.
 4. Ο Διευθυντής θα ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση των προβλεπόμενων ασκήσεων ετοιμότητας.

 

2.1.2. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Προσωπικό του Σχολείου

Ο ορισμός αρμοδιοτήτων στο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό γίνεται ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης του σχολείου και τις ανάγκες του, τον αριθμό των μαθητών, του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού κ.λπ., και βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:

Ø  Οι ρόλοι και αρμοδιότητες του προσωπικού πρέπει να προσδιορίζονται τόσο για την προσεισμική, όσο και για την άμεση μετασεισμική περίοδο.

 • Οι ρόλοι και οι αρμοδιότητες πρέπει, στις περισσότερες περιπτώσεις, να καθορίζονται ανάλογα με τον χώρο που βρίσκεται ο κάθε εκπαιδευτικός την ώρα του συμβάντος και όχι απαραίτητα να συσχετίζονται με συγκεκριμένο πρόσωπο.

Ø  Οι εκπαιδευτικοί που έχουν διδακτικά καθήκοντα την ώρα του σεισμού έχουν ως προτεραιότητα την προστασία τη δική τους και των μαθητών τους την ώρα του συμβάντος, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα προστασίας στον χώρο που βρίσκονται, και την στη συνέχεια ασφαλή εκκένωση του κτιρίου μετά το τέλος του σεισμού και τη συγκέντρωση των μαθητών στον χώρο καταφυγής με τη διαδικασία που ορίζεται στο Σχολικό Σχέδιο.

 • Οι ενέργειες μετά από έναν σεισμό ουσιαστικά αποτελούν προσεισμικές ενέργειες μιας νέας δόνησης.

Για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των εκτάκτων αναγκών σε κάθε σχολική μονάδα προβλέπονται διάφορες ομάδες έκτακτης ανάγκης, ανάλογα με το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό και τις ανάγκες της. Στον Πίνακα 1 περιγράφονται ρόλοι και αρμοδιότητες κάποιων ομάδων εργασίας, το σχολείο όμως μπορεί να δημιουργήσει και άλλες ομάδες εργασίας ανάλογα με τις ανάγκες του.

 

 

Πίνακας 1

 

Α/ Α   Ρόλοι- Αρμοδιότητες Καθορισμός Ατόμου ή

Περιγραφή Θέσης

1 Γενικός Υπεύθυνος Προσεισμικά:

–       Ευθύνη υλοποίησης του Αντισεισμικού Σχεδιασμού.

–       Μέριμνα εκπόνησης του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης στην αρχή κάθε σχολικού έτους (ή επικαιροποίησής του όποτε κριθεί αναγκαίο) και συντονισμού όλων των σχετικών ενεργειών.

–       Μέριμνα για ευαισθητοποίηση, εκπαίδευση και προετοιμασία του προσωπικού και των μαθητών.

–       Ευθύνη πραγματοποίησης των Ασκήσεων Ετοιμότητας, καταγραφής τους στο Ημερολόγιο του Σχολείου και αποτίμησής τους.

–       Λήψη αποφάσεων σχετικά με τις ελλείψεις που παρατηρήθηκαν.

–       Γνωστοποίηση στους γονείς και κηδεμόνες της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί σε περίπτωση σεισμού. Ενημέρωσή τους για τον χώρο καταφυγής, και την παραλαβή των παιδιών τους, εάν αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

–       Ενημέρωση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την εκπόνηση του Σχεδίου, μετά από συζήτηση και έγκρισή του από τον Σύλλογο Διδασκόντων με την έναρξη του σχολικού έτους.

–       Ενημέρωση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για την υλοποίηση ασκήσεων ετοιμότητας στο τέλος κάθε σχολικού έτους.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Μετασεισμικά:

–         Συντονισμός όλων των σχετικών ενεργειών για τη μετασεισμική εφαρμογή του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

–         Επικοινωνία με την Προϊσταμένη Αρχή ή άλλους εμπλεκόμενους αρμόδιους φορείς για αλληλοενημέρωση.

–         Ενημέρωση του προσωπικού για τις ενέργειες διαχείρισης που θα ακολουθηθούν, σύμφωνα με τις οδηγίες της Προϊσταμένης Αρχής.

–         Μέριμνα για υλοποίηση των αποφάσεων των αρμοδίων υπηρεσιών (Προϊσταμένη Αρχή, Δήμος, Περιφέρεια κ.ά.).

–         Συντονισμός της μετακίνησης των μαθητών σε άλλο προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής, εάν και εφόσον το προαύλιο του σχολείου δεν είναι κατάλληλο.

–         Εφαρμογή άλλων λύσεων επικοινωνίας που έχουν προεπιλεγεί (π.χ. αγγελιοφόρος) σε περίπτωση που οι γραμμές τηλεφωνίας τεθούν εκτός λειτουργίας μετά από έναν ισχυρό σεισμό.

–         Μέριμνα για αποτίμηση της Διαχείρισης του συμβάντος και επικαιροποίηση του Σχεδιασμού.

 

 

2 Ομάδα

Σύνταξης Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης

Προσεισμικά:

–         Σύνταξη ή Επικαιροποίηση του Σχεδίου του Σχολείου.

–         Διενέργεια τακτικού ελέγχου των χώρων και καταγραφή των ελλείψεων σχετικά με την τήρηση βασικών προϋποθέσεων όπως:

–        Επισήμανση των οδεύσεων διαφυγής και των εξόδων του κτιρίου.

–       Εξασφάλιση της ασφαλούς πρόσβασης στις οδούς διαφυγής και τις εξόδους.

–        Προμήθεια απαραίτητων εφοδίων όπως: βασικά είδη παροχής πρώτων βοηθειών, τηλεβόας κ.λπ.

–       Επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων στους χώρους του σχολείου.

–       Ανάρτηση του Σχεδίου στις αίθουσες, στους διαδρόμους κ.λπ.

–       Επιλογή του κύριου και του δευτερεύοντα χώρου καταφυγής.

–         Μέριμνα για την ενημέρωση των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, για τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό, σε συνεργασία με τον Διευθυντή.

–         Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας για σεισμό.

–         Αποτίμηση Ασκήσεων Ετοιμότητας.

–         Υποβολή προτάσεων για επικαιροποίηση του Σχεδιασμού στον Διευθυντή του Σχολείου.

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά

καθήκοντα)

Μετασεισμικά:

–     Αποτίμηση της Διαχείρισης του συμβάντος και υποβολή προτάσεων για

Επικαιροποίηση του Σχεδιασμού.

3 Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών Προσεισμικά:

–         Ενημέρωση των μελών της Ομάδας, κατά προτεραιότητα, για θέματα παροχής πρώτων βοηθειών από αρμόδιους φορείς.

–         Μέριμνα για ενημέρωση του εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού σε θέματα Πρώτων Βοηθειών (σε συνεννόηση με τον Διευθυντή).

–         Μέριμνα για την πληρότητα του φαρμακευτικού υλικού και ενημέρωση του Διευθυντή για την ανάγκη προμήθειας απαραίτητων υλικών.

–         Προμήθεια Ειδών Πρώτων Βοηθειών και κατάλληλη αποθήκευσή τους.

–         Ενημέρωση σχετικά με τον χώρο αποθήκευσης του φαρμακευτικού υλικού της σχολικής μονάδας.

Εκπαιδευτικοί που έχουν

επιμορφωθεί σε θέματα παροχής Πρώτων Βοηθειών

Μετασεισμικά:

–        Παροχή       Πρώτων       Βοηθειών       σε       όσους              έχουν                       υποστεί μικροτραυματισμούς.

–        Ενημέρωση του Διευθυντή για τους τυχόν τραυματισμούς ώστε να γίνει επικοινωνία με  το Ε.Κ.Α.Β., τους γονείς κ.λπ.

 

 

 

4 Ομάδα Πυρασφάλειας Προσεισμικά:

–      Ενημέρωση σχετικά με τα μέσα πυροπροστασίας και τη χρήση τους.

–      Προμήθεια των απαραίτητων μέσων πυροπροστασίας και μέριμνα για την τοποθέτησή τους στο σχολικό κτίριο.

–      Συντήρηση των συστημάτων πυροπροστασίας (π.χ. αναγόμωση των πυροσβεστήρων κ.λπ.).

–      Μέριμνα για την ενημέρωση των συναδέλφων τους σε θέματα πυροπροστασίας   και    τη    χρήση    των    πυροσβεστικών   μέσων,                                       σε

συνεννόηση με τον Διευθυντή.

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά

καθήκοντα)

Μετασεισμικά:

– Κατάσβεση    μικροεστιών    πυρκαγιάς    (εφόσον    είναι    δυνατόν)                           και ενημέρωση του Διευθυντή για να κληθεί η Πυροσβεστική, έχοντας

πάντοτε υπόψη ότι προέχει η ατομική ασφάλεια.

Όλο το προσωπικό (όποιος είναι πλησιέστερα στην εστία)
5 Ομάδα Ελέγχου Δικτύων

Προσεισμικά:

–      Γνώση της θέσης των κεντρικών διακοπτών ηλεκτροδότησης, ύδρευσης, και φυσικού αερίου, καθώς και της διαδικασίας διακοπής της παροχής.

–      Σύνταξη προτάσεων προς τον Διευθυντή ώστε να γίνει προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού (εάν δεν υπάρχει ήδη), όπως μονωτικά γάντια

κ.ά.

Όλο το προσωπικό

 

Μετασεισμικά:

–      Μέριμνα για διακοπή ηλεκτροδότησης και υδροδότησης (εφόσον είναι δυνατόν) και ενημέρωση του Διευθυντή.

–      Επικοινωνία με τους αρμόδιους για αποκατάσταση βλαβών στα δίκτυα.

Όλο το προσωπικό (όσοι έχουν διδακτικά

καθήκοντα)

6 Υπεύθυνοι Τμημάτων Προσεισμικά:

– Δημιουργία καταλόγου με τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων, κηδεμόνων και εφεδρικών προσώπων επικοινωνίας-παραλαβής των

μαθητών τους (επίθετο, διεύθυνση, τηλ. επικοινωνίας κ.ά.).

Όλο το προσωπικό
7 Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ Προσεισμικά:

–      Ενημέρωση όλου του προσωπικού για το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα και τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία.

–      Συζήτηση με το Άτομο για τις ενέργειες προστασίας που πρέπει να κάνει σε περίπτωση σεισμικού γεγονότος.

–      Σχεδιασμός της διαδικασίας υποστήριξής του κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και ενημέρωση του Διευθυντή για τυχόν ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου.

–      Ενημέρωση του προσωπικού και των γονέων – κηδεμόνων για τις ενέργειες που προβλέπονται στο Σχολικό Σχέδιο και αφορούν στο ΑμεΑ. Όλο το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει:

–    σε ποια αίθουσα βρίσκεται το Άτομο με Αναπηρία,

–    τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία

–    τη διαδικασία εκκένωσης- παραλαβής που θα πρέπει να ακολουθηθεί.

Όλο το προσωπικό
Μετασεισμικά:

– Υποστήριξη του Ατόμου με Αναπηρία κατά τη διάρκεια της εκκένωσης και της παραμονής του στον χώρο καταφυγής, έως την παραλαβή του.

Όλο το προσωπικό (όσοι δεν έχουν διδακτικά

καθήκοντα)

 

2.1.3.  Συμμετοχή Μαθητών

Οι μαθητές πρέπει να:

 • ενημερώνονται για το φαινόμενο του σεισμού και τα ενδεδειγμένα μέτρα προστασίας πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από έναν σεισμό.
 • ενημερώνονται για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του σχολείου.
 • συμμετέχουν με σοβαρότητα στις ασκήσεις ετοιμότητας και να εκπαιδεύονται στην εφαρμογή του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για περίπτωση σεισμού.
 • εκπονούν με τη συνδρομή των εκπαιδευτικών εργασίες και προγράμματα σε σχετικά θέματα.
 • συζητούν με το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον τους για τις ενέργειες πρόληψης που έμαθαν στο σχολείο.

 

 

2.1.4.  Επισήμανση & Άρση Επικινδυνοτήτων

Η Ομάδα Σύνταξης του Σχολικού Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης είναι υπεύθυνη για την επισήμανση των τυχόν επικινδυνοτήτων που υπάρχουν στους χώρους του κτιρίου και του προαυλίου του σχολείου και τη σύνταξη προτάσεων για άρση τους.

Ο όρος επισήμανση και άρση επικινδυνοτήτων αναφέρεται στις απαραίτητες προσεισμικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν, με στόχο την αποφυγή του τραυματισμού των μαθητών και του προσωπικού του σχολείου, που μπορεί να προκληθεί από βλάβες σε μη δομικά στοιχεία του κτιρίου και στον εξοπλισμό του. Η τοποθέτηση των επίπλων σε κατάλληλες θέσεις ώστε να μην προκαλούνται επιπλέον προβλήματα κατά την εκκένωση, η στήριξη των επίπλων και του εξοπλισμού με κατάλληλο τρόπο στον τοίχο, στο δάπεδο ή πάνω σε έπιπλα κ.α., η συντήρηση των φωτιστικών, η στερέωση κάδρων, πινάκων ή ραφιών, η χωροθέτηση των θρανίων κ.λπ. είναι απαραίτητες ενέργειες για να προστατευτεί η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού.

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο αποτελεί τμήμα του Δελτίου Αυτοψίας για τον Έλεγχο της Μη Δομικής Τρωτότητας Κτιρίων που έχει εκδώσει ο Ο.Α.Σ.Π. και έχει αναρτηθεί στον δικτυακό του τόπο: http://www.oasp.gr/userfiles/midomiki_frm.pdf.

 

 

Τμήμα Δελτίου Αυτοψίας για τον Έλεγχο της Μη Δομικής Τρωτότητας Κτιρίων Επισήμανση Άρση
Τα ψηλά ντουλάπια, τα ράφια κ.λπ. είναι στηριγμένα με κατάλληλο τρόπο στον τοίχο και/ή στο δάπεδο;    
Τα συρτάρια ή οι πόρτες των ντουλαπιών κλείνουν ασφαλώς;    
Υπάρχουν ελαστικές ταινίες έτσι ώστε να συγκρατούνται τα βιβλία;    
Οι αναρτημένες τηλεοράσεις, κάμερες, ηχεία είναι επαρκώς στερεωμένες;    
Οι οθόνες, οι κεντρικές μονάδες υπολογιστών και οι εκτυπωτές είναι κατάλληλα στερεωμένοι πάνω στα γραφεία (με αυτοκόλλητους συνδέσμους) ή βρίσκονται αρκετά μακριά από την άκρη ώστε να μην μπορούν να ανατραπούν σε περίπτωση

σεισμού;

   

 

 

Τα καλώδια έχουν επαρκές μήκος και εύκαμπτες συνδέσεις με τις ηλεκτρικές συσκευές;    
Τα χημικά, τα φάρμακα και τα υλικά εργαστηρίων είναι τοποθετημένα ασφαλώς, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των κατασκευαστών σε ράφια ή συρτάρια και σε ικανή απόσταση μεταξύ τους έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ανάμιξης;    
Οι πόρτες εξόδου ανοίγουν προς τα έξω;    
Έχουν οι αυτόματες πόρτες κάποιο χειροκίνητο σύστημα λειτουργίας για την περίπτωση διακοπής ρεύματος μετά από έναν σεισμό;    
Οι άκρες των βαθμίδων έχουν κάλυψη από αντιολισθητικό υλικό;    
Υπάρχουν ράμπες με τις απαιτούμενες προδιαγραφές για ΑμεΑ;    
Υπάρχει κουπαστή που να επιτρέπει τη συνεχή ολίσθηση του χεριού πάνω σε

αυτή;

   
Οι ψευδοροφές, σωληνώσεις, φωτιστικά, χωρίσματα και διακοσμητικά γύψινα στοιχεία είναι κατάλληλα στερεωμένα ώστε να αποφευχθεί η πτώση τους σε περίπτωση σεισμού κατά μήκος των εξόδων διαφυγής;    
Τα έπιπλα και/η τα περιεχόμενά τους είναι ικανοποιητικά στερεωμένα ώστε σε περίπτωση σεισμού να μην κλείσουν τις εξόδους διαφυγής;    
Τα μη στερεωμένα έπιπλα είναι τοποθετημένα μακριά από τις πόρτες εξόδου;    
Τα τζάμια που χρησιμοποιούνται στις προσόψεις και στα παράθυρα είναι ασφαλείας (από γυαλί οπλισμένο με πλέγμα ή με επικάλυψη ειδικής μεμβράνης);    
Τα στηθαία, τα γείσα, οι καμινάδες, τα κεραμίδια κ.λπ. είναι κατάλληλα στηριγμένα;    
Τα αναρτημένα προσαρτήματα, οι πινακίδες και τα λοιπά διακοσμητικά στοιχεία είναι αγκυρωμένα κατάλληλα στο κτίριο;    
Τα σώματα θέρμανσης και κλιματισμού είναι ασφαλώς στηριγμένα;    
Οι πυροσβεστήρες είναι τοποθετημένοι σε κατάλληλες θέσεις;    
Συντηρούνται τακτικά τα συστήματα ενεργητικής πυροπροστασίας;    
Οι διακόπτες του ηλεκτρικού και ειδικά ο γενικός διακόπτης που σταματά την παροχή του ηλεκτρικού βρίσκεται σε προσβάσιμη θέση;    
Υπάρχουν στην είσοδο του κτιρίου όσο και στους κοινόχρηστους χώρους σχεδιαγράμματα και οδηγίες για τη θέση των πυροσβεστικών μέσων;    

 

 • Ενέργειες Κατά τη Διάρκεια του Σεισμού

2.2.1. Ενέργειες Εκπαιδευτικών και Διοίκησης

 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους.
 • Ζητούν από τους μαθητές τους να καλυφθούν κάτω από τα θρανία τους, κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, δίνοντας την οδηγία: «Παιδιά καλυφθείτε – Σεισμός». Οι ίδιοι προφυλάσσονται με τον ίδιο τρόπο κάτω από την έδρα.
 • Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού, σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στον χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας την ώρα της δόνησης. Πιο συγκεκριμένα εάν δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν στο χώρο που βρίσκονται, γονατίζουν όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
 • Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.

 

2.2.2. Ενέργειες Μαθητών

 • Καλύπτονται αμέσως κάτω από τα θρανία τους κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του θρανίου, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκονται μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.
 • Προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται την ώρα του σεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν στο χώρο που βρίσκονται δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθούν, γονατίζουν στο μέσον του χώρου όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες και καλύπτουν το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
 • Παραμένουν προφυλαγμένοι για όσο χρόνο διαρκεί ο σεισμός.
 • Παραμένουν στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου, εάν βρίσκονται στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

 

2.2.3.  Ενέργειες Επισκεπτών

 • Εφαρμόζουν τα μέτρα προστασίας που προαναφέρθηκαν, ανάλογα με τον χώρο που βρίσκονται.

 

 • Ενέργειες Μετά το Τέλος του Σεισμού

2.3.1. Ενέργειες Διευθυντή / Υποδιευθυντών

 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών και του προσωπικού.
 • Επιτηρούν την εφαρμογή του Σχολικού Σχεδιασμού, δηλαδή την ασφαλή εκκένωση των αιθουσών και των άλλων χώρων του κτιρίου και τη συγκέντρωση των μαθητών στο προαύλιο του σχολείου.
 • Επικοινωνούν με την Προϊσταμένη τους Αρχή και άλλους αρμόδιους φορείς (εάν απαιτείται), για να ενημερωθούν για τις ενέργειές τους σε ότι αφορά στη διακοπή ή όχι της λειτουργίας του σχολείου ή για να ενημερώσουν για τυχόν προβλήματα που προέκυψαν από τον σεισμό.

 

 • Παραμένουν μαζί με τους συναδέλφους τους και τους μαθητές τους στον χώρο καταφυγής για όσο χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί από τον Δήμο, την Περιφέρεια κ.λπ. απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στον χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν όλοι οι μαθητές από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.
 • Λαμβάνουν, κατά την κρίση τους, κάθε μέτρο για τη διασφάλιση της ζωής και της ακεραιότητας διδασκομένων και διδασκόντων, καθώς και της περιουσίας του Δημοσίου.

 

 

2.3.2. Ενέργειες Εκπαιδευτικών

 • Διατηρούν την ψυχραιμία τους και μεριμνούν για την ανύψωση του ηθικού των μαθητών τους και των συναδέλφων τους.
 • Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης ζητούν από τους μαθητές να προετοιμαστούν για την εκκένωση της αίθουσά τους.
 • Ζητούν από τους μαθητές τους να μην τρέχουν, να κινούνται γρήγορα αλλά με ηρεμία και τάξη κατά την εκκένωση του κτιρίου.
 • Ανοίγουν την πόρτα της αίθουσάς τους, ελέγχουν για τυχόν επικινδυνότητες, παρακολουθούν την εκκένωση των αιθουσών που προηγούνται της δικής τους και δίνουν το έναυσμα της εκκένωσης όταν έρθει η σειρά της συγκεκριμένης αίθουσας, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου (Παράρτημα Α).
 • Παίρνουν μαζί τους το απουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών που υπάρχει στην αίθουσα, πριν την εκκενώσουν.
 • Βεβαιώνονται ότι δεν έμεινε κανένας μαθητής μέσα στην αίθουσα και φεύγουν τελευταίοι από την αίθουσα πίσω από τους μαθητές, κατευθυνόμενοι προς τον ασφαλή προκαθορισμένο χώρο συγκέντρωσης. Προσέχουν τις επικινδυνότητες που βρίσκονται στη διαδρομή τους.
 • Καταμετρούν τους μαθητές τους όταν συγκεντρωθούν στο προαύλιο. Όσοι εκπαιδευτικοί δεν είχαν καθήκοντα διδασκαλίας την ώρα της σεισμικής δόνησης ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.
 • Παραμένουν μαζί με τους συναδέλφους τους και μαθητές τους στον χώρο καταφυγής για όσο χρόνο απαιτηθεί. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί από τον Δήμο, την Περιφέρεια κ.ά. απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραμείνουν στον χώρο καταφυγής έως ότου όλοι οι μαθητές τους παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους.

 

 

2.3.3. Ενέργειες Μαθητών

 • Μετά το τέλος της σεισμικής δόνησης, βγαίνουν από τα θρανία κάτω από τα οποία είχαν προφυλαχθεί, και προετοιμάζονται για την εκκένωση της αίθουσάς τους σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού τους.
 • Εκκενώνουν το σχολικό κτίριο, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, χωρίς να τρέχουν, γρήγορα και με τάξη, έχοντας τα χέρια τους κάτω. Δεν παίρνουν μαζί τους τις τσάντες τους παρά μόνο τα πανωφόρια τους.

 

 • Συγκεντρώνονται ανά τμήμα στον χώρο καταφυγής και βοηθούν τον εκπαιδευτικό τους να ολοκληρώσει την καταμέτρησή τους.
 • Ακολουθούν με σοβαρότητα τις οδηγίες που τους δίνονται από τους εκπαιδευτικούς.
 • Παραμένουν στον χώρο καταφυγής έως ότου παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους, σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας του Σχολείου.
 • Εάν οι μαθητές βρεθούν μόνοι τους εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα (εκτός αίθουσας διδασκαλίας) την ώρα του σεισμού, όπως έχει ήδη αναφερθεί παραπάνω προφυλάσσονται κατάλληλα ανάλογα με τον χώρο που βρίσκονται την ώρα του σεισμού και εκκενώνουν το σχολικό κτίριο μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου, δηλαδή κατευθύνονται στο προκαθορισμένο σημείο συγκέντρωσης του προαύλιου του Σχολείου όπου συναντούν το τμήμα τους.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτιρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική δόνηση σταματά αμέσως η διαδικασία εκκένωσης, οι μαθητές προφυλάσσονται κατάλληλα στη θέση που βρίσκονται (αίθουσα, κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.α.), σύμφωνα πάντοτε με την οδηγία: «Μένω στο χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας και του σεισμού αυτού συνεχίζουν κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτιρίου από το σημείο που βρίσκονται.

 

2.3.4.  Ενέργειες Επισκεπτών

 • Εφαρμόζουν τον Αντισεισμικό Σχεδιασμό του Σχολείου, χωρίς να παρακωλύουν την έξοδο των μαθητών.

 

2.3.5.  Ενέργειες Ομάδων

Όπως περιγράφονται στον σχετικό πίνακα της σελ. 6.

 

3.   Διοργάνωση Ασκήσεων Ετοιμότητας

Οι ασκήσεις ετοιμότητας δίνουν τη δυνατότητα να αποκτηθεί η ενδεδειγμένη αντισεισμική στάση και συμπεριφορά των μαθητών, εκπαιδευτικών και διοικητικού προσωπικού και να βελτιωθούν οι δεξιότητές τους. Η πρώτη άσκηση ετοιμότητας του σχολείου πρέπει να πραγματοποιηθεί με την έναρξη κάθε σχολικού έτους και θα πρέπει να ακολουθήσει τουλάχιστον μία ακόμα, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια των ασκήσεων μπορούν να προβλέπονται διάφορα πιθανά σενάρια (σεισμός σε ώρα μαθήματος, σεισμός σε ώρα διαλείμματος, σεισμός όταν βρίσκονται όλοι οι μαθητές στην αίθουσα εκδηλώσεων, αδυναμία επικοινωνίας με την Προϊσταμένη Αρχή λόγω βλαβών στο δίκτυο τηλεφωνίας κ.λπ.).

Στο     ημερολόγιο     ασκήσεων    ετοιμότητας     (Παράρτημα    Ε)    θα    πρέπει     να    καταγράφονται          οι πραγματοποιηθείσες ασκήσεις.

Η έναρξη της άσκησης/της προσομοίωσης της δόνησης καθώς και το τέλος της προσομοίωσης της δόνησης γίνεται   με        τον                  ακόλουθο                       προαποφασισμένο,         συνθηματικό                  ήχο     σφυρίχτρας.

 

Σε περίπτωση πραγματικού σεισμού η ίδια η δόνηση αποτελεί το έναυσμα εκκίνησης σχετικών ενεργειών, οπότε δεν θα ηχήσει κανένας συνθηματικός ήχος.

 • Άσκηση κατά τη διάρκεια διδασκαλίας

Εφαρμόζεται ο αντισεισμικός σχεδιασμός του σχολείου. Πιο συγκεκριμένα:

 • Ο εκπαιδευτικός διατηρεί την ψυχραιμία του και ζητά να καλυφθούν οι μαθητές κάτω από τα θρανία κρατώντας με το χέρι τους το πόδι του επίπλου και να μείνουν σε αυτή τη θέση μέχρι να τελειώσει ο σεισμός. Ο ίδιος καλύπτεται κάτω από την έδρα με αντίστοιχο τρόπο.
 • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που δεν βρίσκονται σε αίθουσα διδασκαλίας και δεν υπάρχει τραπέζι, γραφείο ή θρανίο στον χώρο που βρίσκονται, πρέπει να σκύψουν και να γονατίσουν, όσο το δυνατόν μακριά από επικινδυνότητες, προστατεύοντας το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια τους.
 • Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος λήξης του σεισμού, ο εκπαιδευτικός ζητά από τους μαθητές να σηκωθούν και ο ίδιος κατευθύνεται προς την πόρτα εισόδου-εξόδου της αίθουσας για να ελέγξει το διάδρομο.
 • Καθησυχάζει και ενθαρρύνει τους μαθητές που έχουν έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις.
 • Όταν έρθει η σειρά του συγκεκριμένου Τμήματος να εκκενώσει το κτίριο (σύμφωνα με το Σχολικό Σχέδιο), ζητά από τους μαθητές να είναι ήρεμοι και προσεκτικοί, και να τους παροτρύνει να ακολουθήσουν την προσχεδιασμένη πορεία με τάξη και ψυχραιμία, προκειμένου να βγουν στο προαύλιο, μένοντας ο ίδιος πίσω απ’ αυτούς. Πρώτα εκκενώνουν οι μαθητές την αίθουσα έχοντας τα χέρια κάτω, και παίρνοντας μαζί τους μόνο το κατάλληλο ένδυμα ανάλογα με την εποχή και τελευταίος αποχωρεί ο εκπαιδευτικός. Ο εκπαιδευτικός εκκενώνει την αίθουσα αφού πρώτα μεριμνήσει ώστε να έχουν μαζί τους το απουσιολόγιο και την κατάσταση με τα στοιχεία των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στη διαδικασία εκκένωσης του Τμήματος που θα εκκενώσει πρώτο κάθε όροφο, ώστε τα παιδιά να κινηθούν με τάξη.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του σχολικού κτιρίου εκδηλωθεί κάποιος νέος σεισμός σταματά άμεσα η εκκένωση του κτιρίου, και θα πρέπει να ακολουθηθεί από όλους εκ νέου η βασική οδηγία αυτοπροστασίας: “Μένω στον χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι και παραμένω στη θέση μου μέχρι να τελειώσει ο σεισμός”. Μετά το πέρας του σεισμού θα συνεχιστεί η διαδικασία εκκένωσης.
 • Όταν οι μαθητές συγκεντρωθούν, ο εκπαιδευτικός τους καταμετρά.
 • Εάν το προαύλιο δεν αποτελεί κατά τη μετασεισμική περίοδο τον κατάλληλο χώρο καταφυγής θα πρέπει να μετακινηθούν οι μαθητές στον δεύτερο προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής, αφού πρώτα επιβεβαιωθεί ότι αυτός συνεχίζει να είναι κατάλληλος. Η μετακίνηση των μαθητών γίνεται ανά ομάδες των 30 – 40 ατόμων περίπου, με τη συνοδεία εκπαιδευτικών. Προσοχή πρέπει να δοθεί σε επικινδυνότητες που τυχόν υπάρχουν κατά τη διαδρομή προς τον δεύτερο χώρο καταφυγής.
 • Οι Ομάδες των Εκπαιδευτικών ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη ότι οι εκπαιδευτικοί που είχαν διδασκαλία την ώρα του σεισμού, έχουν ως προτεραιότητα την καθοδήγηση και την προστασία των μαθητών κατά τη διάρκεια του σεισμού, κατά την εκκένωση του κτιρίου και όχι τυχόν άλλα καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί.

 

 • Οι μαθητές παραμένουν στους χώρους καταφυγής έως ότου υπάρξει σχετική ενημέρωση από την Προϊσταμένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. Στην περίπτωση που αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τους προκαθορισμένους στο Σχολικό Σχέδιο χώρους καταφυγής.
 • Άσκηση κατά τη διάρκεια του διαλείμματος
  • Οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στον αύλειο χώρο παραμένουν εκεί και απομακρύνονται από τις προσόψεις του κτιρίου και άλλες επικινδυνότητες.
  • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί στους ορόφους, οι επιμελητές και οι τυχόν υπάρχοντες μαθητές εφαρμόζουν τις σχετικές οδηγίες αυτοπροστασίας ανάλογα με τον χώρο που βρίσκονται.
  • Μόλις ακουστεί ο προαναφερόμενος συνθηματικός ήχος λήξης της άσκησης, οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί και οι επιμελητές εκκενώνουν το κτίριο σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου. Οι επιμελητές παίρνουν μαζί τους το απουσιολόγιο.
  • Προσεισμικά οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να μεριμνούν καθημερινά για την υποχρεωτική εκκένωση των αιθουσών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, ώστε να μην υπάρχουν μαθητές στις αίθουσες .
  • Οι εφημερεύοντες εκπαιδευτικοί κάθε ορόφου θα πρέπει μετά τη λήξη του σεισμού και πριν εκκενώσουν το κτίριο να ελέγξουν τις αίθουσες και τους άλλους χώρους του ορόφου για να επιβεβαιώσουν ότι έχουν εκκενωθεί.

 

 • Διαδικασία Εκκένωσης του κτιρίου

Σε ότι αφορά στη διαδικασία εκκένωσης όλοι οι εκπαιδευτικοί είναι υπεύθυνοι για την εκκένωση της αίθουσας στην οποία διδάσκουν την ώρα του σεισμού, σύμφωνα με τις οδηγίες που υπάρχουν στο Σχολικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

Μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης εφαρμόζεται η διαδικασία εκκένωσης των αιθουσών ανά όροφο που περιγράφεται στο Παράρτημα Α, ακολουθώντας την αρχή της εγγύτητας των αιθουσών σε σχέση με την έξοδο, δηλαδή εκκενώνονται πρώτα τα τμήματα και οι πτέρυγες που βρίσκονται πλησιέστερα στο κάθε κλιμακοστάσιο.

Πιο συγκεκριμένα:

 • Οι Α΄ τάξη και όποια τάξη βρίσκεται στην αίθουσα προβολών θα φύγουν από την κεντρική είσοδο – έξοδο του σχολείου με τη σειρά που αναφέρονται. Πρώτα η Α΄ τάξη και στη συνέχεια η τάξη που τυχόν βρίσκεται στην αίθουσα προβολών. Από την αριστερή σκάλα θα κατευθυνθούν στο γήπεδο βόλεϊ.
 • Οι Γ΄,Δ΄ και Στ΄ τάξεις  θα φύγουν από την Δυτική  είσοδο – έξοδο του σχολείου με τη σειρά που αναφέρονται.

Πρώτα η Γ΄ τάξη στη συνέχεια η Δ΄ τάξη και τέλος η Στ΄ τάξη. Από την δεξιά σκάλα θα κατευθυνθούν στο γήπεδο βόλεϊ.

 • Οι  Β΄ και Ε΄ τάξεις  φύγουν από την Ανατολική  είσοδο – έξοδο του σχολείου με τη σειρά που αναφέρονται.

Πρώτα η Β΄ τάξη και τέλος η Ε΄ τάξη. .Από την αριστερή σκάλα θα κατευθυνθούν στο γήπεδο βόλεϊ

.

Ο πρώτος χώρος καταφυγής των μαθητών μετά τον σεισμό είναι η Ανατολική  πλευρά του  προαύλιου στο γήπεδο βόλεϊ, όπου θα γίνει και καταμέτρησή τους. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προαύλιο δεν είναι ασφαλές, οι μαθητές μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν στο δεύτερο χώρο καταφυγής που είναι το:

Το κέντρο της πλατείας νότια του σχολείου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Οι μαθητές που κατά την εκδήλωση του σεισμού βρίσκονται μόνοι τους σε διαδρόμους, στο γυμναστήριο ή στις τουαλέτες θα πρέπει να προστατευτούν την ώρα της δόνησης στον χώρο που

 

 

 

βρίσκονται και μετά το πέρας του σεισμού θα πρέπει να κατευθυνθούν προς την έξοδο με μεγάλη προσοχή, αποφεύγοντας να προσεγγίσουν τις προσόψεις του κτιρίου.

 • Αμέσως μετά την έξοδο των μαθητών από το κτίριο και τη συγκέντρωσή τους στο προκαθορισμένο χώρο (Παράρτημα Α), ο εκπαιδευτικός κάθε τμήματος θα καταμετρήσει τους μαθητές, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι όλοι οι παρόντες στην αίθουσα μαθητές βρίσκονται εκτός του σχολείου. Σε περίπτωση σεισμού κατά την ώρα του διαλείμματος ο εκπαιδευτικός που θα κάνει την καταμέτρηση των μαθητών θα είναι ο διδάσκων της επόμενης ώρας.
 • Στη συνέχεια ο κάθε εκπαιδευτικός θα αναφέρει στον Διευθυντή την τυχόν απουσία μαθητών από τον χώρο καταφυγής, ώστε να γίνει επικοινωνία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία για την ανεύρεση των απόντων μαθητών.
 • Οι Ομάδες ενεργούν σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που τους έχουν ανατεθεί στο Σχέδιο.
 • Εάν διαπιστωθεί ότι το προαύλιο δεν είναι ασφαλές, οι μαθητές μπορεί να χρειαστεί να μετακινηθούν στον δεύτερο, προαποφασισμένο χώρο καταφυγής (αφού πρώτα γίνει έλεγχος του χώρου), ανά ομάδες των 30 – 40 ατόμων περίπου με τη συνοδεία εκπαιδευτικών.
 • Οι μαθητές παραμένουν στον χώρο καταφυγής έως ότου υπάρξει σχετική ενημέρωση από την Προϊσταμένη Αρχή για τις περαιτέρω ενέργειες. Στην περίπτωση που αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τους προκαθορισμένους στο Σχολικό Σχέδιο χώρους καταφυγής.

 

Προσοχή: Οι μαθητές δεν θα πάρουν μαζί τους τις τσάντες τους κατά την εκκένωση του κτιρίου, παρά μόνο τα κατάλληλα για την εποχή ρούχα κ.λπ.

 

 

 • Αποτίμηση Άσκησης Ετοιμότητας

Μετά από κάθε άσκηση ακολουθεί αποτίμησή της από τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να επισημανθούν τυχόν προβλήματα ή αδυναμίες στο επί χάρτου Σχολικό Σχέδιο και να προταθούν βελτιώσεις. Είναι στην κρίση του Διευθυντή η συμμετοχή των μαθητών στην αποτίμηση της άσκησης.

Για την καλύτερη αξιολόγηση της άσκησης μπορεί να έχουν οριστεί εκ των προτέρων εκπαιδευτικοί ή μαθητές ως «Αξιολογητές», οι οποίοι κατά τη διάρκεια της άσκησης θα καταγράφουν τις στάσεις και συμπεριφορές των μαθητών και των εκπαιδευτικών και να τις συγκρίνουν με τις τυποποιημένες διαδικασίες, ώστε να επισημανθούν τυχόν αδυναμίες και να γίνουν βελτιωτικές παρεμβάσεις.

Το παρακάτω ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί από τον Διευθυντή του σχολείου, όλους τους εκπαιδευτικούς που έλαβαν μέρος, το διοικητικό προσωπικό, τους «Αξιολογητές» κ.λπ. και να αξιοποιηθεί για την αποτίμηση της άσκησης ετοιμότητας για σεισμό και την επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ερωτηματολόγιο Αποτίμησης Άσκησης Ετοιμότητας για

Σεισμό

Ναι Όχι
1 Ήταν ενημερωμένοι οι εκπαιδευτικοί για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου;    
2 Ήταν ενημερωμένοι οι μαθητές για τα μέτρα αυτοπροστασίας και για το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου;    
3 Ήταν όλοι ενημερωμένοι για το σενάριο της άσκησης;    
4 Γνώριζαν οι εκπαιδευτικοί τους ρόλους τους;    
5 Όταν    ακούστηκε    το     προαποφασισμένο     ηχητικό    σήμα    οι             μαθητές συνειδητοποίησαν ότι ξεκίνησε η άσκηση;    
6 Το ηχητικό σήμα ήταν γνωστό σε όλους;    
7 Παρέμειναν οι μαθητές στην τάξη τους όταν ξεκίνησε η άσκηση;    
8 Έλαβαν οι μαθητές τα απαραίτητα μέτρα αυτοπροστασίας;    
9 Έγινε αντιληπτό από όλους το ηχητικό σήμα της λήξης του σεισμού;    
10 Γνώριζαν οι μαθητές τι έπρεπε να κάνουν μετά τη λήξη του σεισμού;    
11 Έδωσε τις κατάλληλες οδηγίες εκκένωσης ο εκπαιδευτικός;    
12 Το Τμήμα εκκένωσε το σχολικό κτίριο σύμφωνα με τη σειρά που ορίζεται στο Σχολικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης;    
13 Ακολούθησαν οι μαθητές τις οδηγίες του εκπαιδευτικού;    
14 Ήταν οι μαθητές συνεργάσιμοι και προσεκτικοί;    
15 Πήρε ο απουσιολόγος/ή ο εκπαιδευτικός το απουσιολόγιο μαζί του;    
16 Υπήρχε Άτομο με Αναπηρία στο Τμήμα; Εάν ναι, ήρθε εγκαίρως η Ομάδα Υποστήριξης του ΑμεΑ για να το βοηθήσει κατά την εκκένωση;    
17 Γνώριζε η Ομάδα Υποστήριξης του ΑμεΑ την διαδικασία εκκένωσης που θα έπρεπε να ακολουθηθεί;    
18 Εκκένωσαν οι μαθητές το κτίριο με γρήγορο βήμα, χωρίς να τρέχουν;    
19 Ακολουθούσε ο εκπαιδευτικός το Τμήμα του καθ’ όλη τη διάρκεια της εκκένωσης;    

 

 

20 Γνώριζαν οι μαθητές τη διαδρομή που έπρεπε να ακολουθήσουν για να εκκενώσουν το κτίριο;    
21 Έχει γίνει άρση επικινδυνοτήτων στις οδεύσεις διαφυγής;    
22 Είναι γνωστός σε όλους ο χώρος καταφυγής;    
24 Είναι ασφαλής ο χώρος καταφυγής;    
25 Συγκεντρώθηκαν άμεσα οι μαθητές στον χώρο καταφυγής;    
26 Έγινε καταμέτρηση των μαθητών στον χώρο καταφυγής;    
27 Διαπιστώθηκαν απόντες μαθητές ή εκπαιδευτικοί;    
28 Παρατηρήθηκαν τραυματισμοί;    
29 Η    Ομάδα    Παροχής    Πρώτων    Βοηθειών    ενήργησε    σύμφωνα    με    τα προβλεπόμενα;    
30 Γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τις βασικές οδηγίες για Παροχή Πρώτων Βοηθειών;    
31 Γνωρίζουν όλοι οι εκπαιδευτικοί τις οδηγίες για τη χρήση του πυροσβεστήρα;    
32 Γνωρίζουν οι γονείς – κηδεμόνες των μαθητών τον χώρο από τον οποίο θα παραλάβουν τα παιδιά τους σε περίπτωση σεισμού;    
33 Ήταν κατά τη γνώμη σας ικανοποιητική η διοργάνωση της άσκησης;    
34 Είχε η άσκηση τα προσδοκώμενα για εσάς αποτελέσματα;    
35 Θεωρείτε απαραίτητη τη διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας στο σχολείο;    
36 Επιθυμείτε να συμμετέχετε πάλι σε άσκηση ετοιμότητας;    

 

 

 

4.   Ενημέρωση Μαθητών – Εκπαιδευτικών – Γονέων

Για την εμπέδωση των προαναφερομένων πρέπει να υπάρξει σχετική ενημέρωση των μαθητών και των εκπαιδευτικών για τις ενδεδειγμένες οδηγίες προστασίας στην περίπτωση εκδήλωσης σεισμού, ώστε να αποφευχθεί τυχόν πανικός και τραυματισμοί (Παράρτημα Β).

Οι γονείς και κηδεμόνες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε περίπτωση που ανακοινωθεί από τις Αρχές διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους από τον προεπιλεγμένο χώρο καταφυγής του σχολείου.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Διαδικασία Εκκένωσης της Σχολικής Μονάδας

Ισόγειο: Εκκενώνεται με την ακόλουθη σειρά:

 

Αίθουσα 1    Πρώτη

 

Αίθουσα 2    Δεύτερη

 

Χώρος Καταφυγής

Οριοθετείται  μεταξύ  δυτικής εισόδου και δυτικού προαύλιου χώρου 1ου Δ.Σ Ιτέας

 

2ος Χώρος Καταφυγής

Οριοθετείται  μεταξύ  των γηπέδων μπάσκετ στην πλατεία Καραγκούνη

 

 

Η διαδικασία εκκένωσης απεικονίζεται και στις ακόλουθες κατόψεις.

Στην κάθε αίθουσα του σχολείου θα αναρτηθεί και η αντίστοιχη κάτοψη του ορόφου με την πορεία διαφυγής που θα ακολουθήσουν οι μαθητές του συγκεκριμένου τμήματος.

 

 

 

 

Κάτοψη Ισογείου

 

Κάτοψη Χώρου Καταφυγής .Η κόκκινη διαδρομή καταλήγει στον πρώτο χώρο καταφυγής.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κάτοψη 2ου Χώρου Καταφυγής Η κίτρινη διαδρομή καταλήγει στον δεύτερο χώρο καταφυγής.

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Πίνακας Μέτρων Αντισεισμικής Προστασίας – Ανάρτηση σε αίθουσες

 

Κατά τη διάρκεια του σεισμού

Ø Διατήρησε την ψυχραιμία σου.

 • Ακολούθησε τις οδηγίες του εκπαιδευτικού.
 • Καλύψου αμέσως κάτω από το θρανίο σου κρατώντας με το χέρι σου το πόδι του, εάν την ώρα του σεισμού βρίσκεσαι μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
 • Προφυλάξου κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκεσαι την ώρα του σεισμού (π.χ. διάδρομο, τουαλέτα), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στον χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι», εάν δεν βρίσκεσαι σε αίθουσα διδασκαλίας. Εάν δηλαδή στον χώρο που βρίσκεσαι δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθείς, γονάτισε (εάν αυτό είναι δυνατόν) μακριά από επικινδυνότητες και κάλυψε το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια σου.
 • Παράμεινε προφυλαγμένος για όσα δευτερόλεπτα διαρκεί ο σεισμός.
 • Παράμεινε στον αύλειο χώρο, μακριά από τις όψεις του κτιρίου ή άλλα επικίνδυνα σημεία, εάν βρίσκεσαι στο προαύλιο κατά τη διάρκεια της σεισμικής δόνησης.

 

Μετά το τέλος του σεισμού

 • Προετοιμάσου για την εκκένωση της αίθουσας σύμφωνα με τις οδηγίες του εκπαιδευτικού και όσα προβλέπονται στο Σχέδιο του Σχολείου και στις ασκήσεις ετοιμότητας που συμμετείχες.
 • Εκκένωσε την αίθουσά σου και το σχολικό κτίριο σύντομα και με τάξη, όταν δοθεί η σχετική οδηγία, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου, χωρίς να τρέχεις και με τα χέρια κάτω.
 • Παράμεινε μαζί με το τμήμα σου στο προαύλιο και βοήθησε τον εκπαιδευτικό να πάρει παρουσίες. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί διακοπή της λειτουργίας του Σχολείου θα παραμείνεις στον χώρο καταφυγής έως ότου να έρθουν οι γονείς ή οι κηδεμόνες σου να σε παραλάβουν.
 • Εάν βρεθείς μόνος σου εντός του σχολικού κτιρίου π.χ. διάδρομο, τουαλέτα (εκτός αίθουσας διδασκαλίας), και δεν υπάρχει γερό, ξύλινο τραπέζι ή γραφείο για να καλυφθείς, γονάτισε (εάν αυτό είναι δυνατόν) μακριά από επικινδυνότητες και κάλυψε το κεφάλι και τον αυχένα με τα χέρια σου την ώρα του σεισμού. Μετά το πέρας της σεισμικής δόνησης εκκένωσε το σχολικό κτίριο σύμφωνα με το Σχέδιο του Σχολείου, δηλαδή κατευθύνσου στο προαύλιο του Σχολείου ώστε να βρεις το Τμήμα σου.
 • Εάν κατά τη διάρκεια της εκκένωσης του κτιρίου εκδηλωθεί νέα σεισμική δόνηση, προφυλάξου κατάλληλα ανάλογα με τη θέση που βρίσκεσαι (αίθουσα, κλιμακοστάσιο, διάδρομο κ.α.), σύμφωνα με την οδηγία: «Μένω στον χώρο που βρίσκομαι, Σκύβω, Καλύπτομαι, Κρατιέμαι». Μετά το πέρας του σεισμού αυτού συνέχισε κανονικά την εκκένωση του σχολικού κτιρίου.
 • Ακολούθησε τις οδηγίες των εκπαιδευτικών σου και μην πλησιάζεις επικίνδυνα σημεία (προσόψεις του κτιρίου, στύλους κ.λπ.).
 • Γνώριζε ότι στην περίπτωση που αποφασιστεί διακοπή της λειτουργίας των σχολείων οι μαθητές πρέπει να παραληφθούν από τους γονείς ή τους κηδεμόνες τους από τους προκαθορισμένους στο Σχολικό Σχέδιο χώρους καταφυγής.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Πίνακας εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του σχολείου

 

 

Α/Α Εκπαιδευτικοί Έλαβε Γνώση
1    
2    
3    
4    
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Πίνακας Ομάδων Εκπαιδευτικών

 

 

α/α Ομάδες Εκπαιδευτικών
1. Γενικός Υπεύθυνος για τις Ενέργειες Διαχείρισης του Σεισμικού Κινδύνου

α. Προϊσταμένη  του  Νηπιαγωγείου

β.  Η αναπληρώτριά της

2. Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για Σεισμό

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά

καθήκοντα)

3. Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

Όλο το προσωπικό

4. Ομάδα Πυρασφάλειας

Προσεισμικά:

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά

καθήκοντα)

Μετασεισμικά:

Όλο το προσωπικό του Σχολείου είναι η Ομάδα Πυρασφάλειας      μετά από έναν σεισμό. Όποιος είναι πιο κοντά στη μικροεστία πυρκαγιάς παρεμβαίνει για την κατάσβεσή της, έχοντας όμως υπόψη ότι προέχει η ατομική ασφάλεια.

 

 

5. Ομάδα Ελέγχου Δικτύων

Όλο το προσωπικό

6. Υπεύθυνοι Τμημάτων

Τμήμα 1:    Μυρτώ Μπαντίδα

Τμήμα 2 :   Ηλιάνα Παπαντώνη

Ολοήμερο: Αντωνία Φαλούτσα

 

7. Ομάδα Υποστήριξης Ατόμου με Αναπηρία

Προσεισμικά:

Όλο το προσωπικό (όσοι δεν έχουν διδακτικά

καθήκοντα)

Μετασεισμικά:

Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στο σχολείο διαθέσιμα άτομα με αποκλειστική αρμοδιότητα την υποστήριξη του Ατόμου με Αναπηρία (συνοδοί), τη μετασεισμική περίοδο τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου που δεν είχαν καθήκοντα διδασκαλίας την ώρα του σεισμού και το διοικητικό προσωπικό του σχολείου αποτελούν την Ομάδα Υποστήριξης του Ατόμου.

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

Ημερολόγιο Ασκήσεων Ετοιμότητας

 

Α/Α Ημερομηνία Άσκησης Ώρα Άσκησης Αξιολόγηση
1      
2      
3      

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

Φορέας Τηλέφωνο Διεύθυνση Δικτυακός

Τόπος

email
Γ.Γ.Π.Π. –

Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

112      
Ελληνική Αστυνομία 100      
Πυροσβεστική

Υπηρεσία

199      
Ε.Κ.Α.Β. 166      
Διεύθυνση Α/θμιας

Εκπαίδευσης

2265029403

2265028301

Ιωάννου Γιδογιάννου 31, Τ.Κ .  33100 Άμφισσα Φωκίδας http://dipe.fok.sch.gr/wp442/ mail@dipe.fok.sch.gr
Περιφερειακή Διεύθυνση

Εκπαίδευσης

Τηλεφωνικό Κέντρο: 22310 66151-2-3 Αρκαδίου 8, Λαμία 351 00 https://stellad.pde.sch.gr mail@stellad.pde.sch.gr
Δήμος 2265351101 ΗΛ. ΤΡΙΓΚΑ 47 ΙΤΕΑ Τ.Κ. 33 200 http://www.dimosdelfon.gr de.iteas@delphi.gov.gr
Περιφερειακή

Ενότητα

    https://www.pedstereas.gr/book/perifereiaki-enotita-fokidos  
Περιφέρεια 22310-27368 Λεωνίδου 6 & Πατρόκλου, Λαμία, 35100 https://www.pedstereas.gr/ info@pedstereas.gr
Λιμεναρχείο 2265032319                 Λεωφόρος Ηρώων 1 & 28ης Οκτωβρίου, Ιτέα Φωκίδας, 33200    

itea@hcg.gr

 

 

 

Καταγραφή Εξοπλισμού και Μέσων

 

 

Εξοπλισμός, Εφόδια και Συστήματα Πυροπροστασίας Περιγραφή
Είδη Πρώτων Βοηθειών 1. Οινόπνευµα

2. Φυσιολογικό ορό, για καθαρισµό τραύµατος

3. Αντισηπτικό διάλυµα (Betadine ή άλλο), για αντισηψία τραύµατος

4. Αµµωνία (stick), για τσιµπήµατα εντόµων

5. Αντιισταµινική αλοιφή (Fenistil ή άλλη), για τσιµπήµατα εντόµων και

δερµατικές αλλεργίες

6. Αλοιφή για εγκαύµατα (Bepanthol ή άλλη)

7. Βαµβάκι

8. Λευκοπλάστης σε ρολό

9. Αυτοκόλλητα επιθέµατα (Hansaplast, Traumaplast ή άλλα)

10. Ελαστικοί επίδεσµοι  για επίδεση και ακινητοποίηση

11. Αποστειρωµένες γάζες σε πακέτα (µικρές, κοµπρέσες), για τον

καθαρισµό ανοικτών τραυµάτων

12. Στιγµιαίες παγοκοµπρέσες, παγοκύστες  πάγος στην κατάψυξη

13. Ψυκτικό σπρέι

14. Γάντια ελαστικά (latex), για τον καθαρισµό ανοικτών τραυµάτων

15. Μάσκα CPR, για τεχνητή αναπνοή

16. Άλλα υλικά: Ψαλίδι, Θερµόµετρο,

 

Εφόδια Έκτακτης Ανάγκης α. Φακός

β. Μπαταρίες

γ. Νερό

δ. Σφυρίχτρα

 

Συστήματα Ενεργητικής Πυροπροστασίας ανά χώρο α. Αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης

β. Πυροσβεστήρες σε όλες τις αίθουσες και στο λεβητοστάσιο.

 

Συστήματα προειδοποίησης, συναγερμού κ.ά. ΝΑΙ
Συστήματα παροχής εφεδρικής ενέργειας ΟΧΙ
Τρόποι επικοινωνίας με τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες Τηλεφωνικά

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

Πηγές

 • Νόμος 4559/2018 ( ΦΕΚ Α΄142/03.08.2018)
 • Ο.Α.Σ.Π. (2014). «Οδηγίες Προστασίας – Μετασεισμική Περίοδος», 15 σελ.
 • Ο.Α.Σ.Π. (2014). «Στην Ελλάδα γίνονται συχνά σεισμοί για αυτό όλοι μας πρέπει να ξέρουμε τι να κάνουμε (easy to read)», 8 σελ

 

 • Ο.Α.Σ.Π. (2014): «Προετοιμάζομαι για τον Σεισμό. Οδηγίες για άτομα με Κινητική Αναπηρία», 16 σελ.
 • Ο.Α.Σ.Π. (2014): «Μαθαίνω τι να κάνω στον σεισμό (MAKATON)», 8 σελ
 • Ο.Α.Σ.Π. (2012). «Προετοιμάσου από Τώρα για τον Σεισμό», 8 σελ.
 • Ο.Α.Σ.Π. (2008).«Μαθαίνοντας για το Σεισμό & τα Μέτρα Προστασίας», 32 σελ.
 • Ο.Α.Σ.Π. (2007). «Σεισμός – Η Γνώση είναι Προστασία», (Β΄ Έκδοση), 103 σελ.
 • Ο.Α.Σ.Π. (2000). «Σεισμός – Ας είμαστε προετοιμασμένοι», (Ε΄ Έκδοση), 10 σελ.
 • oasp.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διεύθυνση Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας/ Τμήμα Εκπαίδευσης – Ενημέρωσης

Ξάνθου 32 15451, Ν. Ψυχικό – Τηλ.: 210 6728000, 210 6725233, Fax: 210 6779561,

e-mail: info@oasp.gr, www.oasp.gr

 

 

ΙSBN 978-618-80586-9-9

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας (Δ.Α.Ι) &   Μνημόνιο Ενεργειών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εσωτερικός Κανονισμός Σχολικής Μονάδας

(Δ.Α.Ι)

 

&

                                 Μνημόνιο Ενεργειών

για τη διαχείριση πυρκαγιών, ακραίων καιρικών φαινομένων, τεχνολογικών καταστροφών και ΧΒΡΠ περιστατικών.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ

 

2022-2023

 

ΠΙΝΑΚΑΣ    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 1. 1. Εισαγωγή………………………………………………………………………..….……………….……σελ.4

1.1. Σύνταξη Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης για  έκτακτο περιστατικό………….…….σελ.4

1.2. Ενέργειες πριν το έκτακτο περιστατικό…………….………………………..…….…….σελ.6

1.2.1.   Γενικά Στοιχεία………………………………………………….……………………….σελ.6

1.2.1α.Προσωπικό του Σχολείου ……………………………………………………….….σελ.6

1.2.2.   Ανάθεση αρμοδιοτήτων στο προσωπικό του Σχολείου ……….…….σελ.6

1.2.2α.Ενέργειες Ομάδων ………….…………….…………………………….…………….σελ.7

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 1. 2. Μέτρα Πυρασφάλειας ΔΑΙ…………………….…………………….…………….……………….σελ.15

2.1. Σκοπός………………………………………………………………………………….…….σελ.15

2.2. Οργάνωση……..………………………………………………………….……….………….σελ.15

2.3. Προληπτικά Μέτρα…..…………………………………………………….…….………..σελ.15

2.4. Κατασταλτικά Μέσα………………………………………………………………….σελ.16

2.5. Προσωπικό Πυρασφάλειας………………………………………………………..σελ.16

2.6. Κατηγορίες Πυρκαγιών……………………………………………………………..σελ.18

2.7. Τύποι Φορητών Πυροσβεστήρων……………………………………………….σελ.19

2.8. Αντιμετώπιση πυρκαγιών με Πυροσβεστήρες………………………………σελ.21

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

 1. 3. Πλημμύρες ……………….………………….………..………………………………………………σελ.24

3.1. Οδηγίες προστασίας από πλημμύρες ….………………………….……………..σελ.24

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

 1. Έντονα καιρικά φαινόμενα…………………………………………………………………….σελ.26

4.1 Θυελλώδεις άνεμοι………….………….……………………………………………..σελ.26

4.2. Καταιγίδες …………………….…………………..……………………………….………..σελ.26

4.3. Χαλαζόπτωση ..…….…………………….………….……………..…………..…………σελ.27

4.4. Χιονόπτωση-Δριμύ Ψύχος ……………………….………….……………..….….….σελ.27

4.5. Παγετός ………………………………………………………………………………….σελ.28

4.6. Καύσωνας ……………………………………………………………………………….σελ.28

4.7. Κατολισθήσεις …………………………………………………………………………σελ.29

4.8. Γενικές Οδηγίες ……………………………………………………………………….σελ.30

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

5.Τεχνολογικά Ατυχήματα…………………………………………………………………………σελ.31

5.1 Οδηγίες αντιμετώπισης Τεχνολογικών Ατυχημάτων……………………..σελ.31

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

 1. ΧΒΡΠ (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιενεργά, Πυρηνικά) συμβάντα………….σελ.35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Πίνακας Προσωπικού…………………………………………………………..σελ.38

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Πίνακας Ομάδων Εργασίας…………………………………………………..σελ.39

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ Χρήσιμα τηλέφωνα………………………………………………………………σελ.41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ Σχετικές Εγκύκλιοι-Πηγές……………………………………………………..σελ.41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Πίνακας Εκπαίδευσης Προσωπικού……………………………………….σελ.41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Πίνακας Προβλεπόμενου Υλικού………………………………………….σελ.42

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ Σύστημα Συναγερμού ΔΑΙ……………………………………………………..σελ.42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ΕΝΟΤΗΤΑ 1

 

 1. Εισαγωγή

 

Το   Δ.Σ ΚΙΡΡΑΣ   (Σχολείο)  χαρακτηρίζεται, σύμφωνα  με  τις διατάξεις του Ν.Δ. 17/1974 ως Δημόσιο  Ανεξάρτητο Ίδρυμα (ΔΑΙ), σε υλοποίηση της αριθμ. 107/1/158/17-4-91 οδηγίας της Δ/νσης ΠΣΕΑ Της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Τάξης και υποχρεούται να καταρτίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Σε εφαρμογή του εν λόγω Σχεδίου καταρτίζεται ο παρών Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας. Αποστολή αυτού είναι η προστασία των εργαζομένων και των φοιτούντων   στο   Σχολείο   αυτό   μαθητών, η προστασία του κτιριακού συγκροτήματος, του εξοπλισμού και του αρχειακού υλικού, σε περιπτώσεις εκδήλωσης εκτάκτων περιστατικών.

 

Στην κατεύθυνση αυτή, στη Σχολική μας Μονάδα για το παρόν σχολικό έτος θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

 

–    σύνταξη ή/και επικαιροποίηση του Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης του Σχολείου

 

 • διοργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας για σεισμό ή άλλο έκτακτο περιστατικό.

 

–      ενημέρωση του προσωπικού, των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων καθώς και

 

των αρμόδιων φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην υλοποίηση του

 

Σχεδίου.

 

 

 

 

1.1.Σύνταξη  Σχεδίου  Έκτακτης  Ανάγκης για έκτακτο περιστατικό.

 

 

 

Το παρόν Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης του 6/Θ Δημοτικού Σχολείου Κίρρας , το οποίο στεγάζεται στο επί της οδού Αγ. Ιωάννου 57 κτίριο (όροφοι: 1), συντάχθηκε τον μήνα Σεπτέμβριο του 20220 με ευθύνη του  Διευθυντή Ηρακλή Σαλαγιάννη, από την ομάδα σύνταξης του σχεδίου (Αρχηγό και Υπαρχηγό Πολιτικής Άμυνας) σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, λοιπών αρμόδιων αρχών & φορέων και  αφορά στη σχολική περίοδο 2022-2023

 

 

 

 

Το Σχέδιο αυτό θα επικαιροποιηθεί κατά τη διάρκεια της σχολικής αυτής χρονιάς οποτεδήποτε κριθεί απαραίτητο.

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι οι ενέργειες που αφορούν στη διαχείριση κινδύνων στη Σχολική Μονάδα σχετίζονται και με τις αντίστοιχες ενέργειες των ακόλουθων συστεγαζόμενων στο συγκεκριμένο κτίριο σχολικών μονάδων:

 

 

α. ………………………………………………………………………………..…

 

β. ……………………………………………………………………………………

 

 

Για  το  λόγο  αυτό  με  ευθύνη  των  Διευθυντών  θα  συζητηθούν  τα  σχετικά  Σχέδια Έκτακτης Ανάγκης και θα ληφθούν, όπου απαιτείται, αποφάσεις για κοινές δράσεις και ασκήσεις  ετοιμότητας.

 

1.2. Ενέργειες πριν το έκτακτο περιστατικό

1.2.1. Γενικά Στοιχεία

 1. 1. Την ευθύνη σύνταξης του παρόντος Σχεδίου και συντονισμού των ενεργειών για την εφαρμογή του έχει ο Διευθυντής/Διευθύντρια του Σχολείου, ο/η οποίος/α στη συνέχεια θα υποβάλει σχετική βεβαίωση σύνταξής του στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας/Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο Διευθυντής ορίζεται αυτοδίκαια ως Αρχηγός ΔΑΙ με Υπαρχηγό τον Υποδιευθυντή όπου υφίσταται ή άλλο προσωπικό της εκπαιδευτικής μονάδας.
 2. 2. Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της εφαρμογής του Σχεδίου και κυρίως για το μέρος των ενεργειών που του αναλογούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά από κάθε συμβάν ή άσκηση ετοιμότητας.
 3. 3. Ο Σύλλογος  των  Εκπαιδευτικών  συμμετέχει  στις  δοκιμαστικές  εφαρμογές  του

Σχεδίου και κάνει σχετικές προτάσεις για την επικαιροποίηση και τη βελτίωσή του.

 1. 4. Ο Σύλλογος των Εκπαιδευτικών εγκρίνει, μετά από πρόταση του Διευθυντή, τη σύνθεση των ομάδων εργασίας που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο και οι οποίες θα μεριμνήσουν για τις ενέργειες διαχείρισης του κινδύνου στο Σχολείο.

 

1.2.1.α Προσωπικό του Σχολείου

 

α.  Διευθυντής/ντρια ( Αρχηγός ΔΑΙ ):Ηρακλής Σαλαγιάννης

β.  Υποδιευθυντής/ντρια ( Υπαρχηγός ΔΑΙ ):Χρυσή Τσομπανίδη

γ.  Προσωπικό. Άνδρες :4  Γυναίκες: 8   Μαθητές:72

δ.  Προσωπικό Πολιτικής Άμυνας: Άνδρες3, Γυναίκες 2, Σύνολο: 5

 

 

1.2.2. Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στο Προσωπικό του Σχολείου

 

Οι εκπαιδευτικοί και το λοιπό διοικητικό προσωπικό του σχολείου:

–   ενημερώνονται για το Σχέδιο και το μελετούν ώστε να γνωρίζουν τα καθήκοντά τους.

–   εκπαιδεύονται  και  εκπαιδεύουν  τους  μαθητές  σχετικά  με  τις  ενέργειες  που

προβλέπονται  για  την  εφαρμογή  του  Σχεδίου  Έκτακτης  Ανάγκης, συμμετέχοντας στις προβλεπόμενες ασκήσεις ετοιμότητας.

–   μεριμνούν για τη βελτίωση του Σχεδίου κάνοντας σχετικές προτάσεις.

 

 

 

 

 1.2.2.α  Ενέργειες Ομάδων

 

 

 1. Γενικός Υπεύθυνος (Αρχηγός ΔΑΙ) για τις Ενέργειες Διαχείρισης του έκτακτου περιστατικού.

 

 

Γενικός υπεύθυνος:

 

Διευθυντής  με   αναπληρώτρια την Υποδιευθυντρια .

Αρμοδιότητες:

–   Ευθύνη εκπόνησης του Σχεδίου.

–   Συντονισμός όλων των σχετικών ενεργειών.

–   Ευθύνη για εκπαίδευση και  προετοιμασία του προσωπικού και των μαθητών.

–   Υποβολή σχετικής Βεβαίωσης σύνταξης του Σχεδίου στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μετά την έγκρισή του από το Σύλλογο Διδασκόντων  κατά τη διάρκεια της σχετικής συνεδρίασης.

–   Ευθύνη πραγματοποίησης  των απαραίτητων Ασκήσεων Ετοιμότητας, καταγραφής τους στο Ημερολόγιο του Σχολείου και αξιολόγησής τους.

–   Λήψη  αποφάσεων  σχετικά  με  τις  ελλείψεις  που  παρατηρήθηκαν  κατά  τη διάρκεια του σχετικού ελέγχου από την Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου (περισσότερα στην επόμενη παράγραφο), καθώς και τις προτάσεις των υπολοίπων Ομάδων Εργασίας.

–   Γνωστοποίηση  στους  γονείς  και  κηδεμόνες  των  μαθητών  ότι  μετά  από  ένα συμβάν θα πρέπει να παραλάβουν τα παιδιά τους από το χώρο καταφυγής του σχολείου, εάν αποφασιστεί από τους αρμοδίους φορείς η διακοπή της λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

 

 

Ο Γενικός Υπεύθυνος επίσης αναλαμβάνει:

 

–     Το συντονισμό όλων των σχετικών ενεργειών για την ασφαλή εκκένωση του σχολικού κτιρίου ή όχι, ανάλογα της φύσης του συμβάντος σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης.

 

–   Την   επικοινωνία   με   την   Προϊσταμένη   Αρχή   για   να   ενημερώσει   και   να ενημερωθεί σχετικά, και άλλους φορείς όταν κριθεί αναγκαίο.

–   Τη μέριμνα για την παραμονή των μαθητών στο χώρο καταφυγής έως ότου ενημερωθεί για τις περαιτέρω ενέργειες από τους αρμοδίους. Σε περίπτωση που ανακοινωθεί απόφαση διακοπής της λειτουργίας των σχολείων μεριμνά για την ασφαλή παραμονή των μαθητών στο χώρο καταφυγής έως ότου τους παραλάβουν οι γονείς τους.

 

 

 

 1. Ομάδα Σύνταξης του Σχεδίου

 

Μέλη:

 

α.  Διευθυντής  ( αρχηγός ΔΑΙ )

β.  Υποδιευθυντρια ( υπαρχηγός ΔΑΙ )

γ.  Σύλλογος Διδασκόντων

 

 

 Αρμοδιότητες:

 

–    Εκπόνηση του Σχεδίου.

–     Διενέργεια  τακτικού  ελέγχου  των  χώρων  του  κτιρίου  κατά  τη  διάρκεια της σχολικής χρονιάς και καταγραφή των ελλείψεων που παρατηρούνται σχετικά  με την τήρηση βασικών προϋποθέσεων για την εφαρμογή του Σχεδίου όπως:

– Ανάρτηση του Σχεδίου στις αίθουσες, στους διαδρόμους, στο χώρο εισόδου

του σχολείου κ.λπ.

– Επισήμανση των οδών διαφυγής και των εξόδων του κτιρίου.

– Δυνατότητα πρόσβασης στις οδούς διαφυγής και τις εξόδους του κτιρίου.

– Προμήθεια   απαραίτητων   εφοδίων   όπως:   ραδιόφωνο   με   μπαταρίες, τηλεβόας, βασικά είδη παροχής πρώτων βοηθειών, κ.λπ.

– Επισήμανση και άρση των επικινδυνοτήτων στους χώρους του σχολείου.

– Επιλογή του χώρου καταφυγής των μαθητών.

– Ενημέρωση των εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων – κηδεμόνων.

– Επικαιροποίηση των στοιχείων επικοινωνίας των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών.

– Μέριμνα για απρόσκοπτη και ταχεία πρόσβαση στους κεντρικούς διακόπτες

ηλεκτροδότησης, καυστήρα θέρμανσης, παροχής νερού και φυσικού αερίου.

– Συνεχής  ενημέρωση  για  τις  επικαιροποιημένες  ενέργειες  προστασίας από τον Ο.Α.Σ.Π.  τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και το Αυτοτελές τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας,  και Θρησκευμάτων.

– Πραγματοποίηση σε συνεργασία με τον Διευθυντή των προβλεπόμενων ασκήσεων ετοιμότητας και αξιολόγησής τους.

– Ενημέρωση του Διευθυντή του Σχολείου για τις καταγεγραμμένες ελλείψεις και κατάθεση προτάσεων για τη λήψη μέτρων.

Ο Αρχηγός Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος αναγράφει στο Ημερολόγιο Ενεργειών σε ποιες ενέργειες έχει προβεί για την Οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας του Ιδρύματος, την προμήθεια των υλικών, την εκπαίδευση του προσωπικού, καθώς και κάθε άλλο σημαντικό γεγονός που λαμβάνει χώρα στο Σχολείο.

 

 

 1. Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

 

 

Μέλη:

α   Ανδρέας Καρανάσος

β   Δημήτριος Κεφάλας

γ   Ευάγγελος Κακκανάς

δ   Παναγιώτα Λαλλά

ε    Ελένη Καπράλου

στ  Ελένη Κοντογιαννάτου

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά

καθήκοντα)

 

Η Ομάδα  αυτή  συγκροτείται  από  τους  καθηγητές  Φυσικής  Αγωγής καθώς και  εκπαιδευτικούς και διοικητικό προσωπικό που έχουν επιμορφωθεί σχετικά.

 

Αρμοδιότητες:

–     Ενημέρωση σχετικά με το χώρο αποθήκευσης του φαρμακευτικού υλικού της σχολικής μονάδας.

–     Μέριμνα για την πληρότητα του φαρμακευτικού υλικού και ενημέρωση του

Διευθυντή για την ανάγκη προμήθειας απαραίτητων υλικών.

–     Ενημέρωση των μελών της Ομάδας, κατά προτεραιότητα, για θέματα παροχής πρώτων βοηθειών.

–     Μέριμνα για την ενημέρωση των ιδίων και των συναδέλφων τους σε θέματα παροχής πρώτων βοηθειών (με τη σύμφωνη γνώμη του Διευθυντή), συν- διοργανώνοντας ημερίδες ή σεμινάρια με τον αρμόδιο φορέα της Πολιτείας για σχετικά θέματα.

–     Παροχή πρώτων βοηθειών σε μαθητές ή μέλη του προσωπικού του σχολείου σε περίπτωση τραυματισμού τους.

–     Συγκέντρωση τραυματιών που μπορούν να μετακινηθούν σε πρόσφορο σημείο διακομιδής, κοντά στην έξοδο του κεντρικού προαυλίου του σχολείου,ενώ στους βαριά τραυματισμένους παρέχεται βοήθεια στη θέση που βρίσκονται έως ότου φτάσει το Ε.Κ.Α.Β.

 

Ως χώρος της εγκατάστασης Σταθμού Α’ Βοηθειών ορίζεται ο χώρος:  Το γήπεδο Βόλεϊ.

 

 

4.Ομάδα Πυρασφάλειας

Μέλη:

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά καθήκοντα)

Η Ομάδα Πυρασφάλειας είναι επιφορτισμένη να μεριμνά, να οργανώνει το σύστημα πυρόσβεσης και να καταστέλλει την εκδήλωση πυρκαγιάς στο αρχικό της στάδιο εφόσον πρώτα εκκενωθεί το κτίριο ή παράλληλα της εκκένωσης αν οι συνθήκες το επιτρέπουν.

 

Αρμοδιότητες:

 

–     Ενημέρωση σχετικά με τα μέσα πυρόσβεσης της σχολικής μονάδας.

 

–     Εισήγηση προμήθειας   των   απαραίτητων   μέσων   πυρόσβεσης   και   μέριμνα   για   την τοποθέτησή τους στο σχολικό κτίριο.

 

–     Τακτικός έλεγχος της κατάστασης των πυροσβεστικών μέσων και του καυστήρα της κεντρικής θέρμανσης και ενημέρωση του Διευθυντή για τυχόν προβλήματα ή βλάβες.

 

–     Γνώση της χρήσης των μέσων πυρόσβεσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 

–     Μέριμνα για την ενημέρωση των ιδίων και των συναδέλφων τους σε θέματα πυρόσβεσης  συν-διοργανώνοντας  ημερίδες  με  τον  αρμόδιο  φορέα  της Πολιτείας καθώς και εκπαίδευσή τους στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων, μέσω πρακτικής εφαρμογής.

–     Παρέμβαση στην κατάσβεση μικροεστιών πυρκαγιάς.

 

Όλο το προσωπικό του σχολείου πρέπει να γνωρίζει τις βασικές οδηγίες πυροπροστασίας και τη χρήση πυροσβεστικών μέσων, γιατί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης υπεύθυνος για την κατάσβεση τυχόν μικροεστίας είναι όποιος βρίσκεται πιο κοντά σε αυτήν.

Προτείνεται:

-Στους χώρους εκπαίδευσης (αίθουσες, διαδρόμους, κλπ. ) κάθε 15 μ. και ένας πυροσβεστήρας ξηράς σκόνης 6 kg

-Στους χώρους των εργαστηρίων και των γυμναστηρίων ένας πυροσβεστήρας 12 kg ξηράς σκόνης.

-Στο χώρο του λεβητοστασίου ένας πυροσβεστήρας οροφής 12 kg ξηράς σκόνης πάνω από τον καυστήρα και ένας πυροσβεστήρας διοξειδίου άνθρακα 6 kg στην είσοδο του λεβητοστασίου.

 

 1. Ομάδα Ασφάλειας- Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία

 

Μέλη:

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά καθήκοντα)

 Αρμοδιότητες:

–                 Περιορισμός  των  μαθητών  στο  χώρο  που  έχει  οριστεί  ως  ασφαλής  χώρος καταφυγής.

 

–                 Αποτροπή  της  προσέγγισης  των  μαθητών  σε  επικίνδυνα  σημεία  (προσόψεις κτιρίων, στύλους, ηλεκτροφόρα καλώδια κ.λπ.).

 

 

 1. Ομάδα Ελέγχου Δικτύων-Αποκατάστασης Βλαβών

 

  Μέλη:

α   Ανδρέας Καρανάσος

β   Δημήτριος Κεφάλας

 Αρμοδιότητες:

–     Γνώση  της  θέσης  των  κεντρικών  διακοπτών  ηλεκτροδότησης  και  ύδρευσης, καθώς και πώς θα γίνει η διακοπή στην ηλεκτροδότηση και στην υδροδότηση του Σχολείου με ασφάλεια.

–  Μέριμνα ενεργειών για την αποκατάσταση βλαβών κατά τη διάρκεια της καθημερινής λειτουργίας του σχολείου, σε συνεργασία με τον Διευθυντή.

 

–     Σύνταξη προτάσεων προς το Διευθυντή ώστε να γίνει προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού μόνωσης , εάν δεν υπάρχει ήδη ( μονωτικά γάντια, μπότες, κ.ά).

 

 

 

 

 

 

 1. Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων  που  δεν  έχουν  παρουσιαστεί  στο  χώρο καταφυγής

 

 Μέλη:

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά καθήκοντα)

 Αρμοδιότητες:

 • Αναζήτηση των κατόψεων του σχολείου και ενημέρωση για όλους τους χώρους του κτιρίου
 • Διενέργεια σχετικού  ελέγχου  για  να  αποκτήσει  η  Ομάδα  πλήρη  γνώση  των επιμέρους χώρων ώστε να είναι αποτελεσματική σε περίπτωση που χρειαστεί.
 • Συνεργασία με την Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών.
 • Εντοπισμός μαθητών ή εκπαιδευτικών που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής και ίσως είναι τραυματισμένοι ή εγκλωβισμένοι.

 

 

 

 1. Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του σχολείου

 

 

 Μέλη:

α. Ηρακλής Σαλαγιάννης

β.  Χρυσή Τσομπανίδη

Αρμοδιότητες:

–     Γνώση  του  χώρου  φύλαξης  και  των  περιεχομένων  ειδών  του  αρχείου  της σχολικής μονάδας.

 

–     Ενημέρωση   για   τα   στοιχεία   που   εμπεριέχονται   στους   υπολογιστές   της γραμματείας του σχολείου, καθώς και για τα μέσα αποθήκευσης των εφεδρικών αντιγράφων της βάσης δεδομένων.

 

–    Επεξεργασία στοιχείων και καθορισμός της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί,

εάν χρειαστεί, για την ασφαλή μεταφορά του αρχείου.

 

 

 1. 9. Υπεύθυνοι Επικοινωνίας με τους αρμόδιους φορείς

 

 Μέλη:

 

Α. Ηρακλής Σαλαγιάννης

β.  Χρυσή Τσομπανίδη

 

 Αρμοδιότητες:

–               Καταγραφή  των  τηλεφώνων  των  εμπλεκομένων  φορέων  –  υπηρεσιών  στη διαχείριση της έκτακτης ανάγκης, ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με τους αρμόδιους  φορείς,  μετά  την  εκδήλωση  ενός  έκτακτου περιστατικού  και  την  εκκένωση  της σχολικής μονάδας.

 

–               Επεξεργασία   εναλλακτικών   λύσεων   επικοινωνίας   (π.χ.   αγγελιοφόρος)  σε περίπτωση  που  οι  γραμμές  τηλεφωνίας  τεθούν  εκτός  λειτουργίας.

 

–               Ενημέρωση των εμπλεκομένων υπηρεσιών σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας που έχει καθοριστεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Ομάδα Υποστήριξης ΑμεΑ

Μέλη:

Τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου που δεν έχουν καθήκοντα διδασκαλίας την ώρα του έκτακτου περιστατικού

 

 

Τα μέλη της Ομάδας αυτής είναι τα προαναφερόμενα. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν στο σχολείο διαθέσιμα άτομα με αποκλειστική αρμοδιότητα την υποστήριξη του Ατόμου με Αναπηρία, τα μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του σχολείου που δεν έχουν καθήκοντα διδασκαλίας την ώρα του έκτακτου περιστατικού και του διοικητικό προσωπικό του σχολείου αποτελούν την Ομάδα Υποστήριξης του Ατόμου. Επομένως όλοι θα πρέπει να γνωρίζουν τις ενέργειες που προβλέπονται στο Σχέδιο του σχολείου για την υποστήριξη του ΑμεΑ.

 

Αρμοδιότητες:

–  Ενημέρωση όλου του προσωπικού για το ημερήσιο σχολικό πρόγραμμα και τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία.

–   Συζήτηση με το Άτομο για τις ενέργειες προστασίας που πρέπει να κάνει σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης γεγονότος.

–   Σχεδιασμός  της  διαδικασίας  υποστήριξής  του  κατά  τη  διάρκεια  της εκκένωσης  και  ενημέρωση  του  Διευθυντή  για  τυχόν  ενέργειες  που πρέπει να γίνουν για την ασφαλή εκκένωση του κτιρίου από το ΑμεΑ σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

–   Ενημέρωση του προσωπικού για τις ενέργειες που προβλέπονται στο Σχολικό Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης και αφορούν στο Άτομο με αναπηρία. Όλο το εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό πρέπει να γνωρίζει:

-σε ποια αίθουσα βρίσκεται το ΆμεΑ, γιατί αμέσως μετά το πέρας του συμβάντος         θα πρέπει να κατευθυνθούν στη συγκεκριμένη αίθουσα για να το βοηθήσουν να την εκκενώσει.

– τις ανάγκες του Ατόμου με Αναπηρία

– τη διαδικασία εκκένωσης που πρέπει να ακολουθηθεί.

 

 

 

 

 

Σημείωση

 

Οι ανωτέρω ομάδες ταυτίζονται τόσο σε περίπτωση περιστατικού έκτακτης ανάγκης (όπως αυτά παρατίθενται ακολούθως) όσο και στην περίπτωση σεισμικού κινδύνου.

Σε περίπτωση Πολιτικής Κινητοποίησης οι εν λόγω ομάδες αναλαμβάνουν και

καθήκοντα Πολιτικής Άμυνας, όπως προβλέπεται από το Ν.Δ.  17/74 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Π.Σ.Ε.Α) (ΦΕΚ Α΄/236/1994) και από τις Οδηγίες Οργανώσεως Πολιτικής Αμύνης Δημοσίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων & Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων (ΔΑΙ & ΑΙ), με αριθ. Πρωτ. 107/1/54 του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως.

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2

 

ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  ΔΑΙ

 

2.1. Σκοπός

Η πρόληψη ή ο περιορισμός των πυρκαγιών που προκαλούνται από διάφορες αιτίες, η κατάσβεσή τους και απελευθέρωση ατόμων που εγκλωβίζονται μέσα στα κτίρια ή άλλους χώρους των ΔΑΙ – ΑΙ.

 

2.2. Οργάνωση

Η Πυρασφάλεια των ΔΑΙ-ΑΙ επιτυγχάνεται με :

 • Προληπτικά Μέτρα
 • Κατασταλτικά Μέτρα
 • Καθορισμό και οργάνωση του προσωπικού πυρασφάλειας
 • Εξασφάλιση των απαραίτητων για την διάσωση και πυρόσβεση μέσων
 • Εκπαίδευση όλου του προσωπικού του Ιδρύματος στη χρήση των παραπάνω διασωστικών και κατασβεστικών μέσων και
 • Εκπαίδευση των ομάδων Πυρασφάλειας, ώστε σε περίπτωση οποιουδήποτε συμβάντος, να είναι σε θέση να το αντιμετωπίσουν με επιτυχία και να καθοδηγήσουν με ασφάλεια το υπόλοιπο προσωπικό του Ιδρύματος.

 

2.3. Προληπτικά μέτρα

Ο Αρχηγός Π.Α. κάθε ΔΑΙ-ΑΙ πρέπει να μελετήσει όλους τους τρόπους που θα συμβάλουν στην πρόληψη ή τον περιορισμό των κινδύνων εκδήλωσης πυρκαγιών από διάφορες αιτίες και να λάβει τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό μέτρα, μερικά από τα οποία αναφέρονται παρακάτω:

 • Μεταφέρει έγκαιρα τις αποθηκευμένες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ύλες, αλλά και όσες δεν είναι άμεσης χρήσης, σε χώρους μακριά από το προσωπικό  ή σε άλλους με στερεά και άφλεκτη στέγη που να παρέχουν ασφάλεια.
 • Προβλέπει να υπάρχει σύστημα μόνιμων εγκαταστάσεων καταιωνισμού (νερού, αφρού, κόνης ή αδρανών αερίων κλπ) σε αποθήκες εύφλεκτων υλών και σε δεξαμενές υγρών καυσίμων κλπ κατά περίπτωση.
 • Φροντίζει για την αποφυγή ανάμιξης των διαφόρων υλικών και ειδικότερα των χημικών προϊόντων, την απομάκρυνσή τους και την κατάλληλη τοποθέτηση των υλών εκείνων για τις οποίες υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.
 • Μεριμνά για την ύπαρξη διόδων ανάμεσα στα αποθηκευμένα υλικά, για να διευκολύνεται η επέμβαση σε περίπτωση πυρκαγιάς, για την διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος τις ώρες που δεν λειτουργεί το Ίδρυμα, (πλην των φώτων ασφαλείας) και για την επιμελή συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων προς αποφυγή βραχυκυκλώματος.
 • Φροντίζει για την ύπαρξη αλεξικέραυνου, που επιθεωρείται τακτικά. Με αλεξικέραυνο πρέπει να εφοδιάζονται όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες παρουσιάζουν σοβαρούς κινδύνους από τους κεραυνούς.
 • Αναρτά πινακίδες σε εμφανή σημεία, που σ’ αυτές να αναγράφονται οδηγίες πρόληψης πυρκαγιών και άλλων ατυχημάτων ( εκγλωβισμών, δηλητηριάσεων κλπ), τρόποι ενεργειών του προσωπικού σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς, αλλά και κάθε άλλου μέτρου που θα συμβάλει στην αποφυγή της πυρκαγιάς και την μείωση του κινδύνου από αυτή.
 • Εποπτεύει, ώστε να γίνεται τακτικός έλεγχος από αρμόδιο όργανο, στις ηλεκτρικές και λοιπές εγκαταστάσεις του Ιδρύματος και γενικά σε όλους τους χώρους στους οποίους υπάρχει κίνδυνος να εκδηλωθεί και να αναπτυχθεί μια πυρκαγιά.
 • Φροντίζει για την εγκατάσταση αυτόματου συστήματος αποκάλυψης πυρκαγιών (ανιχνευτές φλόγας, θερμότητας, καπνού και αερίων), εκεί  όπου κατά περίπτωση κρίνεται αναγκαίο.

 

2.4. Κατασταλτικά μέτρα (κατάσβεση πυρκαγιών)

Αυτά συνίστανται στον εξοπλισμό των ΔΑΙ-ΑΙ και είναι απαραίτητα μέσα καταστολής-κατάσβεσης που διακρίνονται σε:

 • Στοιχειώδη ή άμεσης επέμβασης
 • Τακτικά

 

Στοιχειώδη ή άμεσης επέμβασης μέσα και υλικά :

 • Είναι τα πρόχειρα φορητά και τροχήλατα μέσα, τα οποία χρησιμοποιούνται με μεγάλη ευκολία και είναι πολύ αποτελεσματικά στην καταπολέμηση των πυρκαγιών στο αρχικό τους στάδιο και για την κατάσβεση νέων μικρών εστιών της φωτιάς.
 • Τοποθετούνται εντός και εκτός των κτιριακών εγκαταστάσεων σε επίκαιρες και προσιτές για το προσωπικό θέσεις, σε κάθε όροφο ή χώρο και αποτελούν τα βασικά και ειδικά πυροσβεστικά σημεία των ΔΑΙ & ΑΙ.

Ειδικότερα τα φορητά μέσα (πυροσβεστήρες) πρέπει να τοποθετούνται σε τοίχους σε ύψος 1,20 μέχρι 1,50 μ. από το δάπεδο, μακριά από μεγάλες εστίες θερμότητας και ανά ένας φορητός πυροσβεστήρας κόνεως κοντά στην ηλεκτρική εγκατάσταση και στον χώρο κεντρικής θέρμανσης.

Επιπλέον στο χώρο του λεβητοστασίου και πάνω από τον καυστήρα και την δεξαμενή πρέπει να τοποθετείται ένας ή και περισσότεροι αυτοδιεγειρόμενοι πυροσβεστήρες οροφής ανάλογοι σε αριθμό και περιεχόμενο της διάστασης του χώρου που πρόκειται να καλύψουν από άποψη πυροπροστασίας.

 

 

2.5. Προσωπικό Πυρασφάλειας (ομάδα Πυρασφάλειας)

 

 • Το προσωπικό πυρασφάλειας πρέπει να επιλέγεται από τους μη στρατεύσιμους άνδρες κάθε ΔΑΙ ή ΑΙ, κατά προτίμηση από τους νεώτερους και σωματικώς ισχυρότερους του εργατικού ή υπαλληλικού προσωπικού του, οι οποίοι και θα αποτελούν την ομάδα Πυρασφάλειας του Ιδρύματος.
 • Η σύνθεση της ομάδας πυρασφάλειας αποτελείται από υποομάδες κάθε μια από τις οποίες περιλαμβάνει 3-10 άνδρες και εξαρτάται κυρίως από σταθερούς συντελεστές όπως:
 • Το μέγεθος του Ιδρύματος
 • Τη δύναμη σε προσωπικό του Ιδρύματος
 • Τα παραγόμενα προϊόντα και ο κίνδυνος πυρκαγίας από τη φύση των προϊόντων αυτών
 • Την κατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων
 • Τον κίνδυνο πυρκαγιάς έξω και
 • Την αναμενόμενη βοήθεια και την απόσταση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας από το Ίδρυμα. Στα Ιδρύμα που εργάζονται περισσότερες από μια βάρδιες, η ομάδα πυρασφάλειας πρέπει να καλύπτει όλες τις βάρδιες του 24ώρου.
 • Αρχηγός της Ομάδος Πυρασφάλειας και υπεύθυνος για την πυρασφάλεια του Ιδρύματος, ορίζεται ο πλέον κατάλληλος από ο προσωπικό (π.χ. με προϋπηρεσία στην Πυροσβεστική, Μηχανικός ή Χημικός κλπ). Ένα άτομο από το προσωπικό πυρασφάλειας ορίζεται αναπληρωτής αυτού. Όλα τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν πλήρη γνώση των εγκαταστάσεων και των κινδύνων που υπάρχουν σ’ αυτές.
 • Τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις του Αρχηγού Πυρασφάλειας καθορίζονται από τον Αρχηγό Πολιτικής Άμυνας κάθε ΔΑΙ ή ΑΙ και αναγράφονται στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Α. του Ιδρύματος
 • Υποχρεώσεις –καθήκοντα Αρχηγού Πυρασφάλειας:

 

 • Εκπαιδεύεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης και αναλαμβάνει την οργάνωση των μέτρων πυρασφάλειας, την συγκρότητση της ομάδας και τη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση των ανδρών της. Βρίσκεται σε τακτική επαφή με την Πυροσβεστική Υπηρεσία και συμβουλεύεται αυτή για κάθε είδους θέμα που αφορά την καλύτερη οργάνωση της πυρασφάλεις του ΔΑΙ- ΑΙ
 • Για το σκοπό αυτό εκπαιδεύει το προσωπικό πυρασφάλειας του Ιδρύματος:
 • Στη χρήση των πυροσβεστικών μέσων που υπάρχουν.
 • Στην πρόληψη της πυρκαγιάς ή άλλων συναφών κινδύνων.
 • Στην έγκαιρη σήμανση συναγερμού και αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.
 • Στην τεχνική αντιμετώπιση των πυρκαγιών ή την πρόληψη αυτών (η παραπάνω εκπαίδευση πραγματοποιείται αρχικά από την τοπική Πυροσβεστική Υπηρεσία).
 • Υποχρεούται στην εφαρμογή και παρακολούθηση των υποδειχθέντων από την Π.Υ. προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων πυρασφάλειας.
 • Επιλέγει τις κατάλληλες θέσεις για την τοποθέτηση των πυροσβεστικών μέσων.
 • Αναγράφει εξωτερικά το είδος των πυροσβεστήρων και την ημερομηνία αναγόμωσης και τους ελέγχει κατά περιόδους.
 • Αναρτά πινακίδες σε επίκαιρες θέσεις στους επικίνδυνους χώρους με την ένδειξη «Απαγορεύεται το Κάπνισμα».
 • Κατά την πολεμική περίοδο καθορίζει μικρή δύναμη από τους άνδρες του προσωπικού των ομάδων πυρασφάλειας η οποία βρίσκεται σε επιφυλακή όλο το 24ώρο, τόσο τις εργάσιμες όσο και τις μη εργάσιμες ημέρες.
 • Προβαίνει στην κατάσβεση των πυρκαγιών που τυχόν θα εκδηλωθούν.
 • Εκπαιδεύει το προσωπικό του Ιδρύματος και ειδικότερα την ομάδα πυρασφάλειας σε ενέργειες κατάσβεσης πυρκαγιών που εκδηλώνονται μέσα σε ευπαθείς χώρους στους οποίους υπάρχουν εύφλεκτα υλικά, χημικά προϊόντα, αυτοαναφλέξιμα σώματα κλπ καθώς και στη διάνοιξη διόδων για την ευκολότερη απελευθέρωση τυχόν παγιδευθέντων ατόμων και την μεταφορά τους σε ασφαλείς θέσεις.
 • Διενεργεί κατά καιρούς πρακτικές ασκήσεις σε εικονικές πυρκαγιές ή τεχνικώς δημιουργούμενες εστίες φωτιάς, για την απόκτηση ετοιμότητας, ψυχραιμίας και εθισμού του προσωπικού στο σωστό χειρισμό των πυροσβεστικών μέσων.
 • Ενημερώνει όλο το προσωπικό του Ιδρύματος, για τα σημεία και τις θέσεις που βρίσκονται τα πυροσβεστικά μέσα και υλικά και υπενθυμίζει σε αυτό ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς ή άλλου συμβάντος, υποχρεούται στην άμεση σήμανση συναγερμού και την ειδοποίηση της Π.Υ., παράλληλα με τις ενέργειες κατάσβεσής της.
 • Τηρεί υποχρεωτικά βιβλίο επιθεωρήσεων στο οποίο καταχωρούνται οι διαπιστούμενες από αυτόν ελλείψεις, παραλείψεις ή άλλες συνθήκες που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή δυσμενείς καταστάσεις και ενημερώνει για τον σκοπό αυτόν τον Αρχηγό Π.Α. του Ιδρύματος.

 

 

 • Κατηγορίες Πυρκαγιών

 

Α: Στερεών καυσίμων υλικών

B: Υγρών καυσίμων υλικών ή στερεών που υγροποιούνται κατά την καύση του

C: Αερίων καυσίμων υλικών (π.χ. μεθάνιο, προπάνιο, υδρογόνο, ασετιλίνη, κ.α.).

D: Μετάλλων (π.χ. νάτριο, κάλιο, μαγνήσιο, τιτάνιο, κ.α.).

E: Ηλεκτρικές πυρκαγιές.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7. Τύποι φορητών πυροσβεστήρων

 

 

1.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΞΗΡΑΣ ΣΚΟΝΗΣ ΜΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΙΑΛΙΔΙΟ

 

 

3.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ

 

 

 

 

4.ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ CO2

2.8. Αντιμετώπιση πυρκαγιών με πυροσβεστήρες

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 3

 

Πλημμύρες

 

Οι πλημμύρες αποτελούν τη δεύτερη πιο συχνή φυσική καταστροφή, μετά τις δασικές πυρκαγιές και  συμβαίνει λόγω ραγδαίων βροχοπτώσεων και ισχυρών καταιγίδων, από το ανέβασμα της στάθμης των ποταμών ή από το λιώσιμο χιονιού. Συμβαίνει επίσης από υποχώρηση φραγμάτων και στην περίπτωση αυτή οι συνέπειες είναι πολύ μεγάλες.

Η πλημμύρα από φυσικά αίτια είτε παρουσιάζει βραδεία εξέλιξη είτε ανήκει στην κατηγορία της ξαφνικής πλημμύρας, που είναι και το πιο συνηθισμένο φαινόμενο στην Ελλάδα. Στον Ελληνικό χώρο οι πλημμύρες οφείλονται σε καταρρακτώδεις βροχές, που συνοδεύουν τη διέλευση υφέσεων.

Οι ξαφνικές πλημμύρες εμφανίζονται σε μικρό χρονικό διάστημα λίγων ωρών ή λιγότερο και έχουν σαν αποτέλεσμα ταχεία ύψωση νερού, το οποίο στο πέρασμα του μπορεί να προκαλέσει μεγάλες καταστροφές σε κατασκευές, όπως κτίρια, γέφυρες κλπ, να παρασύρει αυτοκίνητα, να ξεριζώσει δέντρα. Τα περισσότερα θύματα εξαιτίας πλημμυρών προέρχονται από τις ξαφνικές πλημμύρες.

Ένα σπανιότερα εμφανιζόμενο είδος πλημμύρας στην Ελλάδα είναι η παράκτια πλημμύρα, η οποία εμφανίζεται στις παράκτιες περιοχές λόγω του κυματισμού της θάλασσας. Ο κυματισμός προκαλείται συνήθως από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή.

 

3.1  Οδηγίες Προστασίας για τις πλημμύρες.

 • Προετοιμασία:

Σε περίπτωση που ενημερωθείτε για την εκδήλωση έντονης βροχόπτωσης στην περιοχή σας

-Βεβαιωθείτε ότι τα φρεάτια έξω από το Σχολείο δεν είναι φραγμένα και οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά.

-Περιορίστε τις μετακινήσεις σας και αποφύγετε την εργασία και την παραμονή σε υπόγειους χώρους

 • Κατά τη διάρκεια της πλημμύρας:

Αν είστε μέσα στο κτίριο

-Εγκαταλείψτε υπόγειους χώρους και μετακινηθείτε σε ασφαλές υψηλό σημείο.

Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο

-Μείνετε μακριά από ηλεκτροφόρα καλώδια.

Μην πλησιάζετε σε περιοχές όπου έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις.

 

 • Μετά την πλημμύρα:

Αν βρίσκεστε σε ανοικτό χώρο

–  Μείνετε μακριά από περιοχές που έχουν πλημμυρίσει ή είναι επικίνδυνες να ξαναπλημμυρίσουν τις επόμενες ώρες.
–  Η πλημμύρα ενδέχεται να έχει μεταβάλει τα χαρακτηριστικά γνώριμων περιοχών και τα νερά να έχουν παρασύρει μέρη του δρόμου, των πεζοδρομίων κλπ.
–  Εγκυμονούν κίνδυνοι από σπασμένα οδοστρώματα, περιοχές με επικίνδυνη κλίση, λασποροές κλπ.
–  Τα νερά ενδέχεται να είναι μολυσμένα αν έχουν παρασύρει μαζί τους απορρίμματα, αντικείμενα και νεκρά ζώα.

-Προσέξτε να μην εμποδίζετε τα συνεργεία διάσωσης.

-Μην πλησιάζετε σε περιοχές που έχουν σημειωθεί κατολισθήσεις και πτώσεις βράχων.

-Αποφύγετε τα λιμνάζοντα νερά. Ενδέχεται να αποτελέσουν καλούς αγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος καθώς κρύβουν υπόγεια καλώδια ή διαρροές από εγκαταστάσεις.

-Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

-Θυμηθείτε ότι οι κίνδυνοι από την πλημμύρα δεν υποχωρούν αμέσως μετά την απόσυρση των υδάτων.

-Βεβαιωθείτε από τις Αρχές ότι η περιοχή που βρίσκεται η σχολική μονάδα ή ο χώρος εργασίας σας είναι πλέον ασφαλής και κατόπιν επιστρέψτε σε αυτήν ειδικά αν έχει προηγηθεί εκκένωση.

-Κλείστε την τροφοδοσία του ηλεκτρικού ρεύματος, ακόμα και αν στην περιοχή σας έχει διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα.

-Κλείστε την παροχή νερού, για το ενδεχόμενο βλάβης στο δίκτυο ύδρευσης.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4

 ΈΝΤΟΝΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ

 4.1 Θυελλώδεις άνεμοι

Άνεμος είναι η φυσική κίνηση του ατμοσφαιρικού αέρα που ρέει γενικά παράλληλα προς το έδαφος. Αιτία του ανέμου είναι η οριζόντια διαφορά της ατμοσφαιρικής πίεσης. Όσο μεγαλύτερη είναι η διαφορά πίεσης μεταξύ δύο δεδομένων σημείων τόσο μεγαλύτερη είναι και η ένταση του ανέμου.

 • Πριν και κατά τη διάρκεια θυελλωδών ανέμων

-Ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

-Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

-Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σχολικού συγκροτήματος.

-Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

 

4.2 Καταιγίδες

Οι καταιγίδες είναι από τα πιο βίαια ατμοσφαιρικά φαινόμενα και συνοδεύονται από ραγδαίες βροχές, ισχυρούς ανέμους με μεταβλητή ένταση και διεύθυνση, οι οποίοι μπορεί να φτάσουν τα 50 με 80km/h ή ακόμα και τα 100km/h, από ισχυρές ηλεκτρικές εκκενώσεις, δηλαδή κεραυνούς και πολλές φορές από χαλάζι.

Πώς να εκτιμήσετε την απόσταση από μια καταιγίδα

Μετρήστε το χρόνο που μεσολαβεί μεταξύ της αστραπής και της βροντής σε δευτερόλεπτα. Διαιρέστε το χρόνο που μετρήσατε με το 3 ώστε να υπολογίσετε την απόσταση της καταιγίδας σε χιλιόμετρα.

Λάβετε γρήγορα τα απαραίτητα μέτρα, πριν η καταιγίδα σας πλησιάσει. Η απόσταση είναι ενδεικτική καθώς η καταιγίδα μπορεί να εμφανιστεί πολύ γρήγορα πάνω από την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

 • Κατά τη διάρκεια της καταιγίδας:

Αν βρίσκεστε στο σχολικό συγκρότημα

-Ασφαλίστε αντικείμενα, που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο ή τη ραγδαία βροχόπτωση και ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

-Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα.

-Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

-Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (τουαλέτες ,  βρύσες ) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

-Καταφύγετε στο σχολικό κτίριο ή διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να -ξαπλώσετε.

-Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

-Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

-Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.)

 

 

4.3 Χαλαζόπτωση

Προφυλαχθείτε αμέσως. Μην εγκαταλείψετε τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθείτε ότι η καταιγίδα πέρασε.

 

4.4 Χιονόπτωση / Δριμύ ψύχος

Κατά τη διάρκεια του χειμώνα σημειώνονται στη χώρα μας χιονοπτώσεις που διαρκούν από μερικές ώρες μέχρι μερικές ημέρες και συχνά συνοδεύονται από χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους.

Οι χιονοπτώσεις μπορεί να είναι τοπικές ή να επηρεάσουν μεγάλο μέρος της χώρας. Συνήθως, οι ισχυρότερες χιονοπτώσεις σημειώνονται στις βόρειες και ορεινές περιοχές της χώρας, όπου το χιόνι παραμένει για όλη σχεδόν τη χειμερινή περίοδο.

 

 • Προετοιμασία:

-Φροντίστε για εξοπλισμό καθαρισμού του χιονιού (π.χ. φτυάρια).

 • Κατά τη διάρκεια της χιονόπτωσης:

Αν βρίσκεστε στο σχολικό συγκρότημα

-Διατηρείστε το ζεστό και παραμείνετε σε αυτό όσο μπορείτε.

-Μην αφήνετε τα παιδιά να βγουν έξω ασυνόδευτα.

-Φορέστε κατάλληλα ρούχα και παπούτσια.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

-Πηγαίνετε σε ασφαλές μέρος χωρίς να εκτεθείτε στη χιονοθύελλα.

-Ντυθείτε με πολλά στρώματα από ελαφριά και ζεστά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και φορέστε ζεστές αδιάβροχες μπότες. Προτιμήστε ένα αδιάβροχο εξωτερικό ρούχο.

-Προσέξτε τις μετακινήσεις σας σε περιοχές όπου προβλέπονται χιονοπτώσεις.

 

4.5 Παγετός

Σε περιοχές όπου έχει δημιουργηθεί παγετός απαιτείται προσοχή όταν μαθητές βρίσκονται σε εξωτερικούς χώρους, για την αποφυγή τραυματισμών από ολισθηρότητα.

 

4.6 Καύσωνας

Ημέρες με υψηλές θερμοκρασίες είναι ημέρες κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν σε υψηλά επίπεδα τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες.Καύσωνας, για τις κλιματικές συνθήκες της Ελλάδας, θεωρείται μια περίοδος τουλάχιστον 3 ημερών, όπου οι θερμοκρασίες στις πεδινές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας ξεπερνούν τους 37°C και η μέση ημερήσια θερμοκρασία είναι τουλάχιστον 31°C, δηλαδή η θερμοκρασία δε μειώνεται αρκετά κατά τις νυκτερινές ώρες (δεν πέφτει κάτω από τους 25-26°C).

-Αποφύγετε την έκθεση και παραμονή σε εξωτερικούς χώρους και παραμείνετε σε σκιερά και δροσερά μέρη μακριά από χώρους όπου επικρατεί συνωστισμός.

-Αποφύγετε το βάδισμα για πολύ ώρα ή το τρέξιμο κάτω από τον ήλιο.

-Προτιμήστε τα ελαφρά, άνετα και ανοιχτόχρωμα ρούχα από φυσικό υλικό για να διευκολύνεται ο αερισμός του σώματος και η εξάτμιση του ιδρώτα.

-Φροντίστε η διατροφή σας να αποτελείται από ελαφρά και μικρά γεύματα, με έμφαση στα φρούτα και τα λαχανικά. Περιορίστε τα λιπαρά.

-Πίνετε άφθονα υγρά (νερό και χυμούς φρούτων).

 

 

4.7. Κατολισθήσεις / Καθιζήσεις

Το φαινόμενο της κατολίσθησης αναφέρεται στη διατάραξη της ισορροπίας μιας μάζας εδάφους ή βράχου. Οι κατολισθήσεις αποτελούν μέρος των φυσικών διεργασιών εξέλιξης του γήινου ανάγλυφου, ωστόσο μπορούν να προκληθούν και από εξωτερικές παρεμβάσεις με την έμμεση ή άμεση συμβολή του ανθρώπου.

 

 • Ενέργειες πριν την εκδήλωση της κατολίσθησης

Οι κατολισθήσεις συμβαίνουν συνήθως σε περιοχές που έχουν συμβεί και στο παρελθόν. Ζητήστε πληροφορίες για τις κατολισθήσεις στην περιοχή σας, και ενδεχομένως ζητήστε μια λεπτομερή πραγματογνωμοσύνη της περιοχής του  Σχολικού συγκροτήματος.
Τι να κάνετε αν υποψιάζεστε ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος κατολισθήσεων.

-Επικοινωνήστε με τις τοπικές Αρχές, Πυροσβεστική, Αστυνομία ή Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. Οι τοπικοί φορείς είναι οι πλέον κατάλληλοι να εκτιμήσουν έναν ενδεχόμενο κίνδυνο.

-Αν βρίσκεστε σε περιοχές επικίνδυνες για κατολισθήσεις και λασποροές, ενημερωθείτε για τις πιθανές οδούς διαφυγής.

-Ενημερωθείτε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και το διαδίκτυο για προειδοποιήσεις σχετικές με φαινόμενα έντονων ή παρατεταμένων βροχοπτώσεων. Μετά από περιόδους παρατεταμένων βροχοπτώσεων αυξάνεται ο κίνδυνος εκδήλωσης κατολισθήσεων.

 • Ενέργειες κατά την διάρκεια εκδήλωσης κατολισθήσεων

-Απομακρυνθείτε το ταχύτερο δυνατό από την περιοχή εκδήλωσης της κατολίσθησης.

-Αν παραμείνετε στο Σχολικό συγκρότημα, μετακινηθείτε σε ψηλότερους ορόφους.

-Εάν είναι αδύνατο να απομακρυνθείτε καθίστε στο πάτωμα σε εμβρυακή στάση και προστατέψτε το κεφάλι σας.

-Να είστε έτοιμοι να μετακινηθείτε γρήγορα. Δώστε προτεραιότητα στην ασφάλεια του εαυτού σας και όχι των υπαρχόντων σας.

 • Ενέργειες μετά την εκδήλωση κατολισθήσεων

-Μείνετε μακριά από την περιοχή της κατολίσθησης. Μπορεί να υπάρχει κίνδυνος εκδήλωσης νέας κατολίσθησης.

-Παρακολουθείτε τους τοπικούς ραδιοφωνικούς ή τηλεοπτικούς σταθμούς για τις τελευταίες πληροφορίες σχετικά με την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν από την εκδήλωση της κατολίσθησης.

-Ελέγξτε για τραυματίες και παγιδευμένα άτομα περιμετρικά του χώρου εκδήλωσης της κατολίσθησης, χωρίς να εισέλθετε σε αυτόν. Κατευθύνεται τα σωστικά συνεργεία στις θέσεις των παγιδευμένων.

-Ελέγξτε για βλάβες σε δίκτυα κοινής ωφέλειας.

-Ελέγξτε για ζημιές τα κρίσιμα σημεία για την στατικότητα του Σχολικού συγκροτήματος.

 

 

 

4.8 Γενικές Οδηγίες

 

Φροντίστε να ενημερώνεστε διαρκώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων. Οι επίσημες πηγές ενημέρωσης είναι η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.) και η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Σε περίπτωση ανάγκης καλέστε εναλλακτικά: Αστυνομία 100, Πυροσβεστικό Σώμα 199, ΕΚΑΒ 166, τον (δωρεάν) Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.

Μόλις περάσει η κακοκαιρία

Παρακολουθείτε συνεχώς από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση τις επίσημες προειδοποιήσεις ή συμβουλές.

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 5

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

 

Οι διάφορες ανέσεις και ευκολίες, οι οποίες θεωρούνται αυτονόητες στα πλαίσια του σύγχρονου πολιτισμού, οφείλονται στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και είναι το αποτέλεσμα των σχετικών ανθρωπίνων δραστηριοτήτων. Οι δραστηριότητες αυτές συνεπάγονται ταυτόχρονα και την δημιουργία αντιστοίχων νέων κινδύνων για τον πληθυσμό και το περιβάλλον. Σε εθνικό επίπεδο, αλλά και διεθνώς, έχουν θεσπιστεί και συνεχώς αναπροσαρμόζονται κανονισμοί και τεχνικές προδιαγραφές, που στοχεύουν κατ’ αρχήν στην πρόληψη, δηλαδή στην αποφυγή των συμβάντων (ατυχημάτων), αλλά και στην μείωση των επιπτώσεών τους στον πληθυσμό αλλά και στο περιβάλλον. Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι κανονισμοί, καθώς και τα βελτιωμένα συστήματα διοίκησης, έχουν σαν αποτέλεσμα την μείωση του αριθμού των συμβάντων, αλλά δεν εξασφαλίζουν ότι δεν θα συμβούν ατυχήματα.

Οι τεχνολογικές καταστροφές οφείλονται συνήθως σε τεχνολογικούς κινδύνους, οι οποίοι δεν αντιμετωπίζονται κατ΄ αρχήν με τον πρέποντα τρόπο ή σε τεχνολογικά συμβάντα (ατυχήματα) τα οποία προκαλούνται από ανθρώπινα λάθη, αστοχίες εξοπλισμού, οργανωτικές ή διοικητικές δυσλειτουργίες, κλπ. και ξεφεύγουν από τον έλεγχο. Μπορούν όμως να είναι και το αποτέλεσμα είτε άλλων φυσικών καταστροφών (σεισμών, κεραυνών, ισχυρών βροχοπτώσεων κλπ) είτε σκόπιμων ανθρώπινων ενεργειών.

 

5.1 Οδηγίες αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων

Αν το Σχολείο ή το Σχολικό συγκρότημα βρίσκεται σε περιοχή στην οποία υπάρχουν τεχνολογικοί κίνδυνοι οι επιλογές είναι δύο: είτε να παραμείνετε/να καταφύγετε σε κλειστό χώρο είτε να εκκενώσετε το χώρο. Οι αρμόδιες Αρχές θα αποφασίσουν την καλύτερη λύση.

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό:

-Να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα δοθούν από τις αρμόδιες Αρχές.

-Να μελετήσετε, να εξοικειωθείτε και να εφαρμόσετε τις παρακάτω γενικές οδηγίες μέχρι να σας δοθούν οι ειδικές οδηγίες κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος.

 

 • Προετοιμασία:

Συγκεντρώστε στον ίδιο χώρο ή φροντίστε να είναι εύκολο να συγκεντρωθούν σε λίγο χρόνο:
–  Κολλητική μονωτική ταινία (χαρτοταινία).
–  Ψαλίδια.
–  Πλαστικά φύλλα (κομμένα στις κατάλληλες διαστάσεις) και πλαστικές σακούλες σκουπιδιών.
–  Πετσέτες και πανάκια.
–  Ραδιόφωνο με μπαταρίες (οι μπαταρίες να μην είναι μέσα στο ραδιόφωνο αλλά να βρίσκονται δίπλα, αλλιώς ελέγχετέ τις συχνά).
–  Φακός με μπαταρίες (οι μπαταρίες να μην είναι μέσα στο φακό αλλά να βρίσκονται δίπλα, αλλιώς ελέγχετέ τις συχνά).
–  Επιπλέον καινούργιες μπαταρίες.
–  Εμφιαλωμένο νερό σε μικρές ποσότητες.
–  Συσκευασμένη τροφή σε μικρές ποσότητες.
–  Σαπούνι.
–  Βαλιτσάκι πρώτων βοηθειών.

 • Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος

– Παραμείνετε ή καταφύγετε σε κλειστό χώρο

Σκοπός είναι να διαφυλάξετε την υγεία σας από επικίνδυνες χημικές ουσίες που μπορεί να εισέλθουν στο Σχολείο, από πιθανές εκρήξεις (πρωτογενή και δευτερογενή θραύσματα) και από τη θερμική ακτινοβολία.

-Ασφαλίστε ερμητικά με χαρτοταινία και πλαστικά φύλλα όλα τα συστήματα θέρμανσης και τις εισόδους απαγωγών και συστημάτων εξαερισμού, τις πόρτες και τα παράθυρα.

-Μην χρησιμοποιήσετε φιάλες υγραερίου.

-Μην πλησιάζετε σε παράθυρα για οποιοδήποτε λόγο.

-Μην χρησιμοποιείτε άσκοπα το τηλέφωνο (κινητό ή σταθερό).

-Αν παρ’ όλες τις ενέργειές σας, τα επικίνδυνα αέρια εισέλθουν στο κτίριο, διπλώστε αρκετές φορές μία πετσέτα ή ένα πανί, καλύψτε το στόμα και τη μύτη σας και πάρτε ελαφρές αναπνοές.

 

Αν ζητηθεί από τις Αρχές να εκκενώσετε την περιοχή

-Διατηρείστε την ψυχραιμία σας.

-Ακολουθείστε τις οδούς διαφυγής που θα σας υποδειχθούν.

-Έχετε το ραδιόφωνο ανοικτό ώστε να παρακολουθείτε τις ανακοινώσεις και να εφαρμόζετε τις οδηγίες των Αρχών.

 

Αν βρίσκεστε έξω από το κτίριο και κοντά στο χώρο του ατυχήματος:

– Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και προσπαθήστε να προφυλάξετε καταρχήν τον εαυτό σας.

– Προσφέρετε βοήθεια σε όποιους τη χρειάζονται μόνο εάν γνωρίζετε πώς πρέπει να ενεργήσετε.

– Απομακρυνθείτε από το χώρο του ατυχήματος το συντομότερο δυνατόν.

– Μην περπατάτε και μην αγγίζετε άσκοπα εκεί που βρίσκεται η ουσία που έχει διαρρεύσει.

– Μην καπνίζετε.

– Καλύψτε το σώμα σας όσο το δυνατόν περισσότερο.

-«Φιλτράρετε» τον αέρα που αναπνέετε από επικίνδυνα αέρια, σκόνη ή σταγονίδια καλύπτοντας με μία διπλωμένη πετσέτα ή πανί το στόμα και τη μύτη σας και παίρνετε ελαφρές αναπνοές.

Αν εκτεθείτε σε χημική ουσία:

– Καλέστε αμέσως ιατρική βοήθεια

– Κέντρο Δηλητηριάσεων: 210 7793777

– ΕΚΑΒ: 166

Γενικές οδηγίες που να καλύπτουν κάθε περίπτωση έκθεσης σε μία επικίνδυνη ουσία (δηλητηρίαση, χημικό έγκαυμα) δεν είναι δυνατόν να δοθούν. Αν όμως προβείτε σε ορισμένες κατάλληλες ενέργειες μειώνετε την πιθανότητα της μόλυνσης και τις επιπτώσεις της.

Αν μία επικίνδυνη ουσία έρθει σε επαφή με τα μάτια σας ενεργείστε ΑΜΕΣΩΣ. Οποιαδήποτε καθυστέρηση αυξάνει την πιθανότητα σοβαρής βλάβης. Εκτός κι αν ενημερωθείτε ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε νερό για τη συγκεκριμένη χημική ουσία, κάντε τα εξής:

–  Ξεπλύνετε τα χέρια σας γρήγορα.

–  Αν φοράτε φακούς επαφής, αφαιρέστε τους.
–  Ξεπλύνετε κάθε μάτι ξεχωριστά χωρίς ιδιαίτερη πίεση με καθαρό χλιαρό νερό και με κατεύθυνση από την μύτη προς τα εξω για τουλάχιστον 15 λεπτά. Συνεχίστε τη διαδικασία έως ότου να μην αισθάνεστε ενόχληση.
–  Ζητείστε ιατρική βοήθεια.

Αν βάσιμα νομίζετε ότι έχετε εκτεθεί σε επικίνδυνη ουσία:
–  Βγάλτε αμέσως όποια ρούχα θεωρείτε ότι έχουν μολυνθεί.
–  Γδυθείτε με τέτοιο τρόπο ώστε τα ρούχα να μην έρθουν σε επαφή με το πρόσωπό σας. Διαφορετικά σκίστε ή κόψτε τα με ψαλίδι.
–  Βάλτε τα σε πλαστικές σακούλες ή σε δοχείο και κλείστε το καλά.
–  Πλυθείτε προσεκτικά με νερό.
–  Περιμένετε ιατρική βοήθεια.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6

 ΧΒΡΠ (Χημικά, Βιολογικά, Ραδιενεργά, Πυρηνικά) συμβάντα

 

Η προσπάθεια πρόκλησης επιδημιών, η προσθήκη μολυσματικών, ρυπογόνων παραγόντων στο σύστημα ύδρευσης και η χρήση επικίνδυνων χημικών ουσιών με τελικό σκοπό την επικράτηση κατά του αντιπάλου σε πολεμικές συρράξεις είναι καταγεγραμμένη από αρχαιοτάτων χρόνων. Τον περασμένο αιώνα η μεγάλη ανάπτυξη των χημικών, βιολογικών και πυρηνικών όπλων οδήγησε στην περιστασιακή χρήση τους κατά τον πρώτο και δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και άλλες περιφερειακές συρράξεις. Καταγράφηκαν επίσης ατυχήματα σε εγκαταστάσεις παραγωγής ΧΒΡΠ όπλων. Τις τελευταίες δεκαετίες καταγράφηκαν περιστατικά χρήσης ή προετοιμασίες για πραγματοποίηση επιθέσεων με ΧΒΡ παράγοντες από τρομοκρατικές οργανώσεις και εκτός πλαισίου πολεμικών συρράξεων. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις ΗΠΑ και τα περιστατικά με την αποστολή επιστολών με σκόνη άνθρακα, το θέμα της χρήσης ΧΒΡΠ παραγόντων κατά του πληθυσμού βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Στη χώρα μας και στην Ε.Ε. η πλευρά της διαχείρισης των συνεπειών ΧΒΡΠ περιστατικών έχει ενταχθεί στο αντικείμενο της Πολιτικής Προστασίας μαζί με τις φυσικές και τις τεχνολογικές καταστροφές (Νόμος 3013/2002). Ένα συμβάν κατά το οποίο ένας Χημικός παράγων ή μία βιομηχανική χημική ουσία χρησιμοποιείται σαν τρομοκρατικό όπλο ονομάζεται Χημικό Περιστατικό. Αντίστοιχα ονομάζεται Βιολογικό/Ραδιολογικό περιστατικό το συμβάν κατά το οποίο ένας βιολογικός/ραδιολογικός παράγων χρησιμοποιείται σαν τρομοκρατικό όπλο.

 • Προετοιμασία:

Η αντιμετώπιση ενός ΧΒΡΠ περιστατικού εξαρτάται από πολλούς παράγοντες (είδος, ποσότητα και καθαρότητα ΧΒΡΠ παράγοντα, μέθοδος διασποράς, χώρος, μετεωρολογικές συνθήκες, κλπ.). Επομένως δεν είναι η ίδια για κάθε περίπτωση.

Παρόλα αυτά οι βασικές ενδεδειγμένες ενέργειες συνοψίζονται στα εξής:

-Μειώστε το χρόνο παραμονής στο επικίνδυνο περιβάλλον και επομένως της έκθεσης στον ΧΒΡΠ παράγοντα.

-Απομακρύνετε το ΧΒΡΠ παράγοντα από το σώμα σας.

-Απομακρυνθείτε από το χώρο του περιστατικού και παραμείνετε σε ασφαλή χώρο.

-Εφαρμόστε τις οδηγίες των αρμοδίων Αρχών και συνεργαστείτε με το προσωπικό τους.

-Στη συνέχεια παρατίθενται οι γενικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθήσετε έως ότου σας δοθούν ειδικές οδηγίες από τις αρμόδιες Αρχές. Επιπλέον, συμβουλευτείτε και τις οδηγίες για τα τεχνολογικά ατυχήματα.

 • Κατά τη διάρκεια του ατυχήματος:

Αν βρεθείτε σε χώρο όπου είναι αντιληπτή η απελευθέρωση ΧΒΡΠ παράγοντα

-Διατηρείστε την ψυχραιμία σας και μην πανικοβάλλεστε.

-Αν το περιστατικό συμβεί σε ανοικτό χώρο απομακρυνθείτε από την περιοχή πεζή χωρίς να αγγίξετε τίποτε. Μην απομακρυνθείτε πάρα πολύ και μην χρησιμοποιήσετε δημόσια ή ιδιωτικά μέσα μεταφοράς (λεωφορεία, τρόλεϊ, ηλεκτρικό, μετρό, ταξί, αυτοκίνητα, μηχανάκια). Κάτι τέτοιο ίσως προκαλέσει διασπορά του επικίνδυνου παράγοντα στα μέσα μεταφοράς και τον υπόλοιπο πληθυσμό. Η εξάπλωση του προβλήματος θα δυσχεράνει και την προσφορά βοήθειας προς εσάς.

-Αν το περιστατικό συμβεί σε κλειστό χώρο, κλείστε τα επιμέρους συστήματα εξαερισμού και το κεντρικό, βγείτε από το κτίριο και περιμένετε τις Aρχές.

-Προφυλαχθείτε μπαίνοντας στο πλησιέστερο κτίριο που δεν έχει υποστεί ζημιές. Σε περίπτωση έκρηξης σε ανοιχτό χώρο αν παραμείνετε ή καταφύγετε σε κλειστό χώρο μειώνεται η έκθεσή σας σε ΧΒΡΠ παράγοντες.

-Αφού βρεθείτε σε «ασφαλή» χώρο βγάλτε τα ρούχα σας το συντομότερο δυνατόν. Προσέξτε να μην εκθέσετε περισσότερο στους ΧΒΡΠ παράγοντες τα ευαίσθητα σημεία και τις περιοχές εισόδου του οργανισμού σας (μάτια, μύτη και στόμα). Πλυθείτε με άφθονο νερό μόνοι σας ή καλύτερα ανά δύο ώστε να είναι δυνατός ο καλύτερος καθαρισμός στα δύσκολα σημεία και μέρη του σώματος (πίσω από τα αυτιά, μάτια, μασχάλες κλπ.). Τοποθετείστε τα ρούχα σε πλαστική σακούλα που κλείνει καλά.

-Αν δεν είναι εφικτό να βγάλετε όσα ρούχα είναι δυνατόν (και αν το επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες) περιμένετε τις δυνάμεις που θα αναλάβουν το έργο της απολύμανσης/απορρύπανσής σας. Να είστε προετοιμασμένοι ότι θα πρέπει να βγάλετε ή να σας βγάλουν τα ρούχα (μερικά από αυτά σκίζοντας τα ή κόβοντάς τα με ψαλίδι). Θα χρειαστεί να στέκεστε χωρίς ρούχα μπροστά σε άγνωστους και γνωστούς ανθρώπους. Είναι απαραίτητο για την καλύτερη δυνατή προστασία της υγείας σας.

-Συνεργαστείτε με το προσωπικό των υπηρεσιών που έχουν ως αποστολή την αντιμετώπιση του συμβάντος για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα (τη δική σας υγεία). Ακολουθείστε πιστά τις οδηγίες που σας δίνουν και μην διαφωνείτε.

-Μην παραξενευτείτε αν δείτε το προσωπικό των υπηρεσιακών δυνάμεων να φορά προστατευτικό εξοπλισμό που εσείς βέβαια δεν έχετε. Η προστασία τους είναι απαραίτητη για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη προσφορά βοήθειας σε εσάς.

-Μην ξεχνάτε να αναφέρετε στις Aρχές οτιδήποτε παρατηρείτε.

 

Αν εκτεθείτε σε κάποιο ΧΒ παράγοντα χωρίς να το γνωρίζετε

-Ίσως εμφανίσετε συμπτώματα που μοιάζουν με ίωση ή κρυολόγημα δηλ. πυρετό, βήχα, κοιλιακούς ή μυϊκούς πόνους κλπ. (π.χ. βιολογικό παράγοντα) ή συμπτώματα έκθεσης σε τοξική χημική ουσία (π.χ. «μουστάρδα», φυτοφάρμακο).

-Παρακολουθείστε προσεκτικά την ενημέρωση (αν έχει γίνει) από τις αρμόδιες Αρχές και δείτε αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στις ανακοινώσεις. Διαφορετικά ενημερώστε τις Αρχές.

-Επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τον ιατρό σας ή με ιατρικές υπηρεσίες και μην παρουσιάζεστε σε χώρο παροχής ιατρικής φροντίδας (νοσοκομείο, ιατρείο) χωρίς προηγουμένως να έχετε ενημερώσει.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Πίνακας εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού του σχολείου

 

 

 

Α/Α Εκπαιδευτικοί Έλαβε Γνώση
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

 

 

Α/Α Διοικητικό Προσωπικό Έλαβε Γνώση
     
     
     
     

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β Πίνακας Ομάδων Εργασίας

 

 

 

1. Γενικός  Υπεύθυνος  

α. Διευθυντής/ντρια του Σχολείου β. Υποδιευθυντή/ντρια

ή τον αναπληρωτή τους

 

2. Ομάδα σύνταξης του Σχεδίου

α. Διευθυντής/ντρια του Σχολείου

β. Υποδιευθυντή/ντρια

ή τον αναπληρωτή τους

 

γ. Σύλλογος Διδασκόντων

 

 

3. Ομάδα Παροχής Πρώτων Βοηθειών

 

 

α   Ανδρέας Καρανάσος

β   Δημήτριος Κεφάλας

γ   Ευάγγελος Κακκανάς

δ   Παναγιώτα Λαλλά

ε    Ελένη Καπράλου

στ  Ελένη Κοντογιαννάτου

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά

καθήκοντα)

 

 

4. Ομάδα Πυρασφάλειας

 

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά καθήκοντα)

 
5. Ομάδα Ασφάλειας– Ελέγχου Προσέγγισης μαθητών σε επικίνδυνα σημεία

 

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά καθήκοντα)

 
6. Ομάδα Ελέγχου Δικτύων-Αποκατάστασης Βλαβών

 

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά καθήκοντα)

 
7.

 

Ομάδα Αναζήτησης Ατόμων που δεν έχουν παρουσιαστεί στο χώρο καταφυγής

 

Όλο το προσωπικό (όσοι  έχουν διδακτικά καθήκοντα)

 
  8.

 

 

 Ομάδα Φύλαξης του Αρχείου του Σχολείου

α. Ηρακλής Σαλαγιάννης

β.  Χρυσή Τσομπανίδη

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

Χρήσιμα Τηλέφωνα

 

 

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης…………….…………………………………………112

Πυροσβεστικό Σώμα……………………………….……………………………………………………….………..199

Αστυνομία…………………………………………….………………………………..…………………….…………..100

Ε.Κ.Α.Β……………………………………………..………….…………………………………………………………….166

Δήμος………………………………………………………………………………………………………………………………

Νοσοκομείο……………………………………………………………………………………………………………………..

Λιμεναρχείο……………………………………………………………………………………………………………………..

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

Σχετικές Εγκύκλιοι – Έγγραφα

 

 

 

 

 • Έγγραφο ΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΔΒΜΘ, 180/18-11-2008: «Οργάνωση Πολιτικής Άμυνας Σχολικών Μονάδων»

 

 

 •   Έγγραφο    ΠΑΜ/ΠΣΕΑ/ΥΠΔΒΜΘ,    137/17-3-2011:    «Υπενθύμιση    εφαρμογής μέτρων    οργάνωσης της πολιτικής προστασίας όλων των εν γένει εκπαιδευτικών ιδρυμάτων»

 

 •          Ιστοσελίδα Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας:  www.civilprotection.gr

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε

            Πρόγραμμα εκπαίδευσης Προσωπικού

α) Ανά τακτά χρονικά διαστήματα γίνεται εκπαίδευση Α’ Βοηθειών από ιατρό της Δ/νσης Υγείας της   Περιφερειακής Ενότητας ή άλλης υγειονομικής μονάδας.

β) Κάθε (εξάμηνο,) γίνεται εκπαίδευση πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία .

Ο   αρχηγός   ΔΑΙ   είναι   υπεύθυνος   για   την   οργάνωση   των   εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

 

 

 

 

 

                                               

                 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ

 

Πίνακας Προβλεπόμενου Υλικού

 

 

Σειρήνα χειροκίνητη

Ηλεκτρικό κουδούνι

Φακός μπαταρίας

Σφυρίχτρες

Ομάδας Πυρασφάλειας

Φορητοί πυροσβεστήρες διοξειδίου του άνθρακα ή ξηράς σκόνης(ανάλογα με τους χώρους)

 

Φτυάρια

Τσεκούρια ή λοστούς σιδερένιους

Σκαπάνια με κοντάρια

 

 

 

        ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ

  

Σύστημα Συναγερμού ΔΑΙ

 

Το σήμα του συναγερμού δίνεται από το Τμήμα ΠΣΕΑ της Περιφερειακής Ενότητας……..μέσω  της…. Δ/νσης. Το σύνθημα του συναγερμού στο προσωπικό δίνεται από τον Αρχηγό, ο οποίος αμέσως οφείλει να ειδοποιήσει το Προσωπικό αναμένοντας να ηχήσουν οι σειρήνες του Δήμου. Η Θέση του Ιδρύματος είναι τέτοια που θα ακουσθούν οπωσδήποτε οι σειρήνες του Δήμου.

 

Μέσα σήμανσης Συναγερμού.

α) Με ηλεκτροκίνητη σειρήνα

β) Σε περίπτωση διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος με σφυρίχτρα.