Συμμετοχή σε εθνικές εξετάσεις διαγνωστικού χαρακτήρα

Η ΣΤ τάξη του σχολείου μας συμμετείχε
υποχρεωτικά στις Εθνικές Εξετάσεις Διαγνωστικού Χαρακτήρα (ΕΕΔΧ) του
Ι.Ε.Π. του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και
Μαθηματικών από τις 9:00-12:10 την Τετάρτη 20/05/2024.