Περιβαλλοντική παρουσίαση-συζήτηση

Οι μαθητές/-τριες όλων των τάξεων παρακολούθησαν τη διά ζώσης παρουσίαση-
συζήτηση με θέμα “Καθαρισμός των Βυθών και ακτών”, που έγινε από την εταιρεία
Aegean Rebreath σε συνεργασία με τον Δήμο Κέας ,με στόχο οι μαθητές να ενημερωθούν,
να κατανοήσουν και να εκτιμήσουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα, όπως επίσης να μάθουν
να αναζητούν λύσεις σε ένα ενδεχόμενο περιβαλλοντικό πρόβλημα.