Στατιστικά στοιχεία

Μαθητικό Δυναμικό  σχολικού έτους 2012-13

Α1     14

Α2    15

Β1    19

Β2   18

Γ1    17

Γ2   17

Δ    23

Ε1   18

Ε2   17

Στ1  14

Στ2   13

Μαθητικό Δυναμικό  σχολικού έτους 2011-12

Α1     19

Α2    19

Β1    17

Β2   16

Γ      25

Δ1   18

Δ2   17

Ε1   13

Ε2   13

Στ1  17

Στ2   17