Συν _μετεχω , ☺ Συν_φροντιζω , ☺Συν _βουλευω με το προγραμμα «Μυθικά Ταξίδια»