Εκπαιδευτική Νομοθεσία

 

    Για την  ενημέρωση  των γονέων των μαθητών της σχολικής μας μονάδας και πιστεύοντας πως με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην καλύτερη και συνεργασία,  στην σελίδα αυτή αναρτώνται νομοθετικές διατάξεις που διέπουν την λειτουργία  του σχολείου.

 

ΘΕΜΑ

ΕΓΓΡΑΦΑ

Βασικοί νόμοι για την εκπαίδευση Π.Δ.79/2017. Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

1566/ 1986 Νόμος-πλαίσιο για την εκπαίδευση

Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340, τ. Β’) Υ.Α. (Καθηκοντολόγιο)

Ωρολόγιο πρόγραμμα εξαθέσιου   σχολείου  Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,

(ΦΕΚ 1139/2006, τ.Β΄),

Κατ΄οίκον εργασίες
Φ.12/428/85241/Γ1/18-8-2003 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Φ.12/342/35602/Γ1/9-5-2005 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Αξιολόγηση μαθητών- επανάληψη τάξης
Υπ. αριθ. πρωτ. Φ.7Α/ΦΜ/212191/Δ1/04-12-2017 Υ.Α.

Π.Δ. 8/1995 (ΦΕΚ 3, τ. Α’)

Π.Δ. 121/1995 (ΦΕΚ 75, τ. Α’)
Φ.7/228/Γ1/1561/15-11-1996 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.,
Επιλογή σημαιοφόρων
Π.Δ.79/2017. Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων
Φ.10/84/Γ1/480/21-6-2001 (ΦΕΚ 863, τ.Β΄) Υ.Α
Φ.10/592/115806/Γ1/7-10-2011 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Φ.10/610/118443/Γ1/14-10-2011 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Εμβολιασμός μαθητών
πρωτ.Φ.4/155/Γ1/1237/11-9-96, (ΦΕΚ 893, τ. Β΄) Υ.Α.
116184/Γ1/10-9-2008 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Φ.3/960/102679/Γ1/20-8-2010 Εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Μεταφορά σχολικής τσάντας
Φ.7/531/129567/Γ1/15-10-2010 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
   
Διδακτικές επισκέψεις- εκδρομές Π.Δ.79/2017. Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

Αριθμ. 33120/ΓΔ4 Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολεί- ων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας.

Ασφάλεια μαθητών 2368/Γ2/9-1-2007 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

 

Χρήση κινητών τηλεφώνων
132328/Γ2/7-12-2006 Υ.Α. Υ.ΠΑΙ.Θ.
100553/Γ2/4-9-2012 Υ.Α.
Επιτήρηση μαθητών
Π.Δ.79/2017. Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων

παράγραφος 18 του άρθρου 36 της με αριθμ.Φ.353.1/324/105657/Δ1/8-10-2002, (ΦΕΚ 1340, τ. Β΄) Υ.Α.

Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006,(ΦΕΚ1139,τ.Β΄) Υ.Α.
Φ.350/12/59201/Δ1/7-5-2008 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.
Εφαρμογή ωραρίου σε απουσία εκπαιδευτικού
άρθρο 36, παρ. 25 της Φ.353.1./324/105657/Δ1/8-10-02, (ΦΕΚ 1340 τ. Β΄)Υ.Α. και άρθρο 29, παρ. 8 της ιδίας Υ.Α.,
άρθρο 13, παρ. 8, του Νόμου 1566/85
Ειδική αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ν. 3699/ τ.Α” 199/02.10.2008
Διδασκαλία Β΄Ξένης Γλώσσας
Φ.52/ 63/12873/Γ1/6-2-2012 (ΦΕΚ 253, τ. Β΄) Υ.Α.
68008/Γ1/05-05-2014 (ΑΔΑ ΒΙΦΓ9-ΜΨΟ) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο (Π.Δ. 8/95, Π.Δ. 121/95 και Π.Δ. 201/98) και τις σχετικές οδηγίες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου η αξιολόγηση των μαθητών του δημοτικού σχολείου γίνεται ως εξής:

Διαδικασία Αξιολόγησης

1. Η αξιολόγηση του μαθητή κατά τη διάρκεια της φοίτησής του στο Δημοτικό Σχολείο γίνεται από τον εκπ/κο της τάξης και σύμφωνα με :

α. Την καθημερινή προφορική εξέταση και  συμμετοχή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και στις άλλες σχολικές δραστηριότητες και τη συμμετοχή του στην καθημερινά στην τάξη. Εκτός από τα συγκεκριμένα μαθησιακά του επιτεύγματα, αξιολογούνται:

 • η προσπάθεια που καταβάλλει
 • το ενδιαφέρον του και η ικανότητα συμμετοχής του στο διάλογο που πραγματοποιείται στην τάξη
 • τα επιχειρήματα που χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος
 • η ακρίβεια στο λόγο
 • η κριτική αντιμετώπιση προσώπων, γεγονότων και καταστάσεων
 • η διατύπωση υποθέσεων και η διαδικασία επαλήθευσής τους
 • η ικανότητα εφαρμογής των γνώσεων σε καταστάσεις της καθημερινής πραγματικότητας κ.τ.λ.

β. Στα αποτελέσματα της επίδοσής του στα κριτήρια αξιολόγησης

γ. Στα αποτελέσματα των εργασιών για το σχολείο ή το σπίτι

2. Μπορούν να εκπονούνται και πρόσθετα κριτήρια από το δάσκαλο της τάξης, όταν αυτός το θεωρεί απαραίτητο.

Για όλες τις τάξεις ισχύει η περιγραφική αξιολόγηση. Στις τάξεις Α’ και Β’ δεν δίνεται έλεγχος προόδου, αλλά γίνεται  προφορική ενημέρωση των γονέων, με βάση τα στοιχεία της περιγραφικής αξιολόγησης και τις ιδιαίτερες παρατηρήσεις που αφορούν την επίδοση του μαθητή.

Στις υπόλοιπες τάξεις γίνεται προφορική ενημέρωση των γονέων και χορηγείται έλεγχος προόδου με βάση την κλίμακα βαθμολογίας, που περιλαμβάνει:

Για τις τάξεις Γ’ και Δ’ τους χαρακτηρισμούς:

Άριστα (Α’)

Πολύ Καλά (Β’)

Καλά (Γ’)

Σχεδόν Καλά (Δ’)

Για τις τάξεις Ε’ και ΣΤ’ τους χαρακτηρισμούς:

Άριστα (9-10)

Πολύ Καλά (7-8)

Καλά (5-6)

Σχεδόν Καλά (1-4)

 

Διδακτικές επισκέψεις

Σύμφωνα με το Π.Δ. 201/1998  (ΦΕΚ 161 Α΄, Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών Σχολείων) οι σχολικές μονάδες μπορούν να πραγματοποιήσουν μέχρι 9 διδακτικές επισκέψεις σε χώρους ιστορικής και πολιτιστικής αναφοράς (μουσεία, θέατρα, χώροι εκθέσεων, βιβλιοθήκες, εργαστήρια, μονάδες παραγωγής, αξιοθέατα κ.λπ.). Οι διδακτικές επισκέψεις έχουν διάρκεια μιας ή περισσοτέρων διδακτικών ωρών και μπορούν και να παραταθούν πέραν του ωραρίου λειτουργίας, μέχρι και δύο διδακτικές ώρες, για τις περιπτώσεις που αυτό καθίσταται αναγκαίο για την ολοκλήρωση της επίσκεψης. Ορίζονται με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων και εντάσσονται στον ετήσιο ή τριμηνιαίο προγραμματισμό, ο οποίος υποβάλλεται στο Σχολικό Σύμβουλο.

Σχετικά με την παρακολούθηση θεαμάτων και θεατρικών παραστάσεων από μαθητές εντός του σχολικού ωραρίου ισχύουν τα εξής:

 • Οι παραστάσεις που  επιλέγονται για παρακολούθηση από τους μαθητές θα πρέπει να συμβαδίζουν με τους σκοπούς και τις αξίες της παιδαγωγικής, όπως είναι η ψυχική καλλιέργεια, η βίωση των αξιών της ζωής, η γνώση και η ορθή αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων. Παράλληλα, θα πρέπει να ανταποκρίνονται στα ενδιαφέροντα και την αντιληπτική ικανότητα της ηλικίας των μαθητών στους οποίους απευθύνονται και να διαθέτουν άρτιο λόγο, άψογο περιεχόμενο και ποιοτική αισθητική προσέγγιση.
 • Θα πρέπει οπωσδήποτε να προηγείται προετοιμασία ανάλογη με την ηλικία των μαθητών, η οποία να περιλαμβάνει πληροφορίες για το έργο, τον δημιουργό του, τη χρονική στιγμή της δημιουργίας και γενικά στοιχεία που θα βοηθήσουν τους μαθητές να προσλάβουν τη μέγιστη ωφέλεια από την παρακολούθηση του θεάματος
 • Οι μαθητές και οι μαθήτριες θα πρέπει πριν από την παρακολούθηση να έχουν ενημερωθεί για τους κανόνες συμπεριφοράς που ισχύουν κατά τη μετάβαση στον χώρο του θεάματος και κυρίως μέσα στις αίθουσες των θεαμάτων, όπου θα πρέπει να απαγορεύεται η κατανάλωση τροφίμων.
 • Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί  παρευρίσκονται μέσα στην αίθουσα που παρουσιάζεται το θέαμα καθ’ όλη τη διάρκειά του.
 • Σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την παρακολούθηση του θεάματος και σε κατάλληλη χρονική στιγμή, που θα επιλέγεται από τον εκπαιδευτικό, θα ακολουθεί συζήτηση πάνω στα θέματα που έθιγε η παράσταση, τη γνώμη των μαθητών για τους χαρακτήρες του έργου, την απόδοσή τους από τους ηθοποιούς, τις παρατηρήσεις τους για την εικαστική διάσταση, την ηχητική  κάλυψη κ.ά. Με τη συζήτηση αυτή θα επιδιώκεται η γενικότερη καλλιέργεια των μαθητών σχετικά με τα θεάματα αλλά και η ανάπτυξη της κριτικής τους ματιάς.

Για την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών επισκέψεων τηρούνται στο ακέραιο οι προβλεπόμενες διατάξεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επίσκεψης είναι η συμμετοχή των 3/4 των μαθητών κάθε τάξης .

Εφόσον απαιτείται συγκοινωνιακό μέσο για τη μετάβαση στο χώρο των επισκέψεων, επιλέγεται  η πλέον συμφέρουσα οικονομικά πρόταση, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο εξυπηρέτησης και συνεργασίας  σε προηγούμενες επισκέψεις μας. Κάθε λεωφορείο πριν την αναχώρηση για το χώρο της διδακτικής επίσκεψης ελέγχεται, από την τροχαία Ιτέας που έρχεται στο σχολείο, για την καταλληλότητα του οχήματος και του οδηγού. Οι μαθητές καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδρομής παραμένουν προσδεδεμένοι  στα καθίσματά τους με τις ζώνες ασφαλείας, επιτηρούμενοι από τους συνοδούς εκπαιδευτικούς.

Η συγκέντρωση των μαθητών γίνεται στον καθορισμένο χρόνο στο προαύλιο του σχολείου. Είναι σημαντική η έγκαιρη προσέλευση, ώστε να μην εκτρέπεται εξαρχής ο προγραμματισμός της διδακτικής επίσκεψης, ιδιαίτερα όταν αυτή αφορά θεάματα με καθορισμένη και ανελαστική ώρα έναρξης (π.χ. θεατρικές παραστάσεις).

Αν την ημέρα της επίσκεψης κάποιος μαθητής είναι ασθενής και δεν θα συμμετάσχει, παρακαλούνται οι γονείς να επικοινωνήσουν πριν την ώρα της αναχώρησης με το σχολείο και να ενημερώσουν για την απουσία του, ώστε να μην καθυστερήσει η αναχώρηση των υπολοίπων και εκτραπεί ο χρονικός προγραμματισμός. Επίσης, αν η απουσία μαθητή που έχει δηλώσει συμμετοχή στην εκδρομή είναι γνωστή στους γονείς του από την προηγούμενη ημέρα, παρακαλούνται οι γονείς να επικοινωνούν τηλεφωνικά με το σχολείο και να την αναφέρουν εγκαίρως, ώστε να μην καθυστερεί η αναχώρηση κατά την ημέρα της επίσκεψης. Για τους μαθητές που δε συμμετέχουν στη διδακτική επίσκεψη και έχουν προκαταβάλλει το κόστος της μεταφοράς ή του εισιτηρίου, αυτό θα τους επιστρέφεται .

Οι συνοδοί εκπαιδευτικοί παραλαμβάνουν τους μαθητές από τους γονείς τους στην πόρτα του σχολείου και κατά την επιστροφή τους παραδίδουν σε αυτούς στο ίδιο σημείο.

Σε κάθε εκπαιδευτική επίσκεψη ο αρχηγός της εκδρομής έχει μαζί του ονομαστικές καταστάσεις των μαθητών με τα τηλέφωνα που έχετε γνωστοποιήσει στο σχολείο, οπότε ακόμα και στην περίπτωση που θα προκύψει οποιοδήποτε θέμα, θα επικοινωνήσουν μαζί σας οι συνοδοί εκπαιδευτικοί.

Το σχολείο καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την ασφαλή μετακίνηση των μαθητών του και για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι διδακτικές αυτές επισκέψεις .