Σχέδιο δράσης – ενδοσχολική επιμόρφωση 2

1

Στα πλαίσια του άξονα «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις» και του Σχεδίου δράσης «Ενδοσχολική επιμόρφωση για την αξιοποίηση λογισμικών και εφαρμογών Web 2.0 στο μάθημα» δημιουργήθηκε παρουσίαση σχετική με τα περιβάλλοντα EdPuzzle, Quizizz και LiveWorksheets.

Ενεργοποιήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε την παρουσίαση:

LiveWorkSheets, EdPuzzle, Quizizz