Βοηθητικό Προσωπικό

  1. Ευαγγελία Γιαγκουλίδου, Νοσηλεύτρια
  2. Ιωάννης Καραπαναγιωτίδης, Επιστάτης
  3. Βασίλειος Χρόνης, Βοηθός Επιστάτη
  4. Γεώργιος Καριώτης, Φύλακας
  5. Αικατερίνη Γαμβίλη, Βιβλιοθηκονόμος
  6. Μαρία Πανή, Βιβλιοθηκονόμος