ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με Αναβαθμισμένο Ολοήμερο (στα οποία ανήκει πλέον το Σχολείο μας) σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ.6/48378/Δ1/28- 04-2023 δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:

α) Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους, η οποία ως τις 28-05-2024 θα πρέπει να έχει κατατεθεί συμπληρωμένη από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στην σχολική μονάδα, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα. Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, απαιτείται η γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και μόνο για λόγους που κρίνονται ιδιαίτερα σοβαροί.

β) Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται πλέον, είτε στις 14.55, 15.50, είτε στις 17.30, σύμφωνα με την επιθυμία που θα δηλωθεί στην αίτηση εγγραφής.

γ) Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος είναι 10 φοιτώντες μαθητές.

δ) Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρωινής Ζώνης (7:00-8:00) σε σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο πρόγραμμα. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του τμήματος Πρωινής Ζώνης μαθητών είναι οι 10 μαθητές για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται χωρίς προϋποθέσεις όλοι οι μαθητές του σχολείου.

Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα ώρα

αποχώρησης των μαθητών/τριών, που αναγράφεται στη σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή τους.

Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.

Το Ολοήμερο Πρόγραμμα διαμορφώνεται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, ύστερα από εισήγηση του/της Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας. Για τη διαμόρφωσή του συνυπολογίζονται η υλικοτεχνική υποδομή της σχολικής μονάδας καθώς και το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό. Η σειρά των ωρών διδασκαλίας (2η και 3η), κατά τη σύνταξη του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος Διδασκαλίας του Ολοήμερου, προσαρμόζεται σύμφωνα με τις ανάγκες λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα εντάσσεται καθημερινά και για μία (1) διδακτική ώρα το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης-Προετοιμασίας το οποίο ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων.

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύναται να εντάσσεται καθημερινά και για μία (1) διδακτική ώρα επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο.

Στο Αναβαθμισμένο Ολοήμερο Πρόγραμμα, μετά τις 16.00 διδάσκεται επιλεγόμενο διδακτικό αντικείμενο για ένα συνεχόμενο διδακτικό δίωρο.

Η φοίτηση των μαθητών του ολοήμερου προγράμματος διακόπτεται όταν ο μαθητής συμπληρώσει 15 συνεχόμενες απουσίες οι οποίες δε δικαιολογούνται από ιατρική γνωμάτευση, όταν ο γονέας ή κηδεμόνας του ζητήσει την διακοπή της φοίτησης με γραπτή αίτησή του ή όταν ο γονέας ή κηδεμόνας δεν επικαιροποιήσει την εγγραφή του μαθητή.

Σύμφωνα με τα παραπάνω σας καλούμε να εγγράψετε τα παιδιά στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του σχολείου μας, εφόσον επιθυμείτε να εκμεταλλευθείτε την εν λόγω παροχή, μέχρι τις 28-5-2024.

Σε μία δήλωση μπορείτε να εγγράψετε όλα τα τέκνα σας που φοιτούν στο Σχολείο μας.