ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021-2022

Εσωτερικός Κανονισμός
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
 2021-2022
6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Μουρικίου Διεύθυνση A’/θμιας Κοζάνης
ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Κωδικός Σχολείου (ΥΠAIΘ) 9270103
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Έδρα Σχολείου, διεύθυνση: Αναρράχη – Εμπόριο Εορδαίας
Τηλέφωνο: 2463061202
E-mail:  mail@dim-anarr.koz.sch.gr
Ιστοσελίδα
Διευθυντής Σχολικής Μονάδας:  Τσαγκάρης Γεώργιος
Αναπληρωτής Διευθυντής: Ξανθόπουλος Κωνσταντίνος
Πρόεδρος Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων: Πέϊτσης Ιωάννη
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Εισαγωγή……………………………………………………………………………………………4
Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του κανονισμού ……………………………………………………5
Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας ………………………………………………………….5
Προσέλευση – παραμονή στο σχολείο και αποχώρηση …………………………………………..6
Συμπεριφορά μαθητών/τριων και παιδαγωγικός έλεγχος …………………………………………7
Πρόληψη φαινομένων βίας και σχολικού εκφοβισμού …………………………………………..10
Σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες ……………………………………………………….10
Συνεργασία σχολείου – οικογένειας – Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων ………………………11
Ποιότητα σχολικού χώρου ……………………………………………………………………….12
1ο  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Εισαγωγή
Σκοπός του Σχολείου είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη, αρμονική και ισόρροπη
ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε, ανεξάρτητα από
φύλο και καταγωγή, να έχουν τη δυνατότητα να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες,
να γίνουν υπεύθυνοι, ελεύθεροι, δημοκρατικοί πολίτες. Το Σχολείο είναι ο χώρος που οι μαθητές
ζουν πολλές ώρες, μαθαίνουν, σκέφτονται, δημιουργούν, συνάπτουν σχέσεις με συνομηλίκους,
παίζουν, χαίρονται, αντιμετωπίζουν δυσκολίες και καλούνται να επιλύσουν “προβλήματα”,
διαμορφώνοντας σταδιακά συμπεριφορές και στάσεις ζωής. Για να υλοποιηθεί αποτελεσματικά το
πολυδιάστατο έργο του Σχολείου και να επιτευχθούν οι στόχοι του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι
η ύπαρξη κανόνων.
Στο κείμενο που ακολουθεί με τον γενικό τίτλο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Σχολείου περιγράφονται οι πιο σημαντικοί από αυτούς τους κανόνες. Με τον όρο σχολικός
κανονισμός εννοούμε το σύνολο των όρων και των κανόνων που αποτελούν προϋποθέσεις για να
πραγματοποιείται ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του σχολείου. Οι συνθήκες
αυτές πρέπει να αποβλέπουν στη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού και διδακτικού κλίματος, το
οποίο θα εξασφαλίζει τη συνεργασία των μελών της σχολικής κοινότητας, χωρίς εντάσεις και
συγκρούσεις, με αμοιβαίο σεβασμό, με ανοχή και αναγνώριση. Στο πλαίσιο αυτό ο όρος σχολική
πειθαρχία αποκτά δημοκρατικό περιεχόμενο και αναδεικνύεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο του
σύγχρονου δημοκρατικού σχολείου. (Υπουργείο Παιδείας) Ο Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του Σχολείου μας είναι εναρμονισμένος με την ισχύουσα νομοθεσία, τη σύγχρονη
παιδαγωγική αντίληψη και την εμπειρία των προηγούμενων χρόνων λειτουργίας του Σχολείου
μας.
Σύνταξη, έγκριση και τήρηση του Κανονισμού.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας συντάχθηκε ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή
του Σχολείου, με τη συμμετοχή όλων των μελών του Συλλόγου Διδασκόντων, των μελών του
Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και εκπροσώπου του
Δήμου μας/της Δημοτικής μας κοινότητας. Έχει εγκριθεί από τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού
Έργου που έχει την παιδαγωγική ευθύνη του σχολείου μας καθώς και από τον Διευθυντή
Εκπαίδευσης.
Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με την έναρξη του σχολικού έτους κοινοποιείται
σε όλους του γονείς/κηδεμόνες και αναρτάται με την έναρξη του σχολικού έτους στον ιστότοπο
του Σχολείου, εφόσον υπάρχει. Μια συνοπτική μορφή του διανέμεται και συζητείται διεξοδικά με
όλους τους/τις μαθητές/μαθήτριες του Σχολείου.
Η ακριβής τήρησή του αποτελεί ευθύνη και υποχρέωση όλων των μελών της σχολικής μας
κοινότητας: της διεύθυνσης του Σχολείου, των εκπαιδευτικών και του βοηθητικού προσωπικού,
των μαθητών, των γονέων και κηδεμόνων.
Ο Κανονισμός επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, μέσω της προβλεπόμενης
από τον νόμο συμμετοχικής διαδικασίας όλων των μελών της σχολικής κοινότητας, έτσι ώστε να
συμπεριλαμβάνει νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, να ανταποκρίνεται στις αλλαγές των συνθηκών
λειτουργίας του Σχολείου και τις, κατά καιρούς, αποφάσεις των αρμόδιων συλλογικών οργάνων
του.
Ταυτότητα και όραμα του σχολείου μας
Η αρμονική συνύπαρξη, εκτός από την αμοιβαία ευγένεια και τον σεβασμό, προϋποθέτει και
την τήρηση του παρόντος κανονισμού λειτουργίας του Σχολείου, ώστε να πραγματοποιείται
ανενόχλητα, μεθοδικά και αποτελεσματικά το έργο του και να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη
λειτουργία της Σχολικής Ζωής σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό η σχολική πειθαρχία αποκτά
δημοκρατικό περιεχόμενο και μετατρέπεται σε βασικό ποιοτικό στοιχείο ενός σύγχρονου σχολείου.
Οι μαθητές κάθε ηλικίας προσέρχονται στο σχολείο έχοντας διαφορετική αφετηρία και με
διαφορετικό μορφωτικό και κοινωνικό φορτίο. Παραμένουν ξεχωριστές και ανεπανάληπτες
προσωπικότητες που δικαιούνται ατομική αναγνώριση και ολοκλήρωση, χωρίς να ισοπεδώνονται
μέσα στην ομάδα. Παράλληλα, η συμμόρφωσή τους με τους κανόνες που διέπουν την σχολική ζωή
είναι απαραίτητη, αφού έχουν ως στόχο να περιγράψουν τις υποχρεώσεις και να υπερασπισθούν τα
δικαιώματά τους.
Η ευπρεπής συμπεριφορά μέσα και έξω από το Σχολείο, ο σεβασμός, η αξιοπρέπεια, η
γενναιοψυχία, η κοινωνική προσφορά είναι ιδιότητες πολιτισμένων ανθρώπων. Κάθε λέξη ή πράξη
που υποβιβάζει το άτομο ή θίγει οποιονδήποτε δεν αρμόζει: α) σε γονείς που επιδιώκουν τη
μόρφωση και την ευτυχή εξέλιξη της πορείας των παιδιών τους, β) σε νέους που φιλοδοξούν να
γίνουν συνετοί, ακέραιοι και ολοκληρωμένοι πολίτες και γ) σε εκπαιδευτικούς που οραματίζονται να
εφοδιάσουν τους μαθητές τους με τα εφόδια εκείνα που θα τους προάγουν σε υπεύθυνους πολίτες.
1. Προσέλευση – παραμονή στο Σχολείο και αποχώρηση από αυτό.
Το Σχολείο αποτελεί το φυσικό χώρο αγωγής και μάθησης, γιατί ακριβώς εξασφαλίζει τις
προϋποθέσεις συγκεκριμένης κι οργανωμένης προσπάθειας για την επίτευξη των στόχων της
αγωγής. Γι’ αυτό πρέπει η συμμετοχή των μαθητών να είναι τακτική, ενεργός και συστηματική. Η
ελλιπής φοίτηση των μαθητών και μάλιστα χωρίς σοβαρό λόγο, υπονομεύει το σχολικό έργο και
δυσχεραίνει την πρόοδο τους.
Η φοίτηση των μαθητών, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, είναι υποχρεωτική.
Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών/μαθητριών στο σχολείο καθώς και η τακτική και
ανελλιπής φοίτηση αποτελούν βασικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι
μαθητές/μαθήτριες προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ενώ όσοι
προσέρχονται με καθυστέρηση αιτιολογούν τους λόγους καθυστέρησής του στον Διευθυντή του
σχολείου και εισέρχονται στην τάξη τους μετά από την άδειά του.
Άφιξη μαθητών/τριών στο σχολείο:
Από τις 8.00 έως τις 8.15 οι μαθητές/τριες προσέρχονται στο σχολείο. Οι μαθητές της
Πρωινής Ζώνης του Ολοήμερου Τμήματος μπορούν να προσέρχονται από τις 7:00. Η έγκαιρη
προσέλευση βοηθά στην εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Οι ενήλικοι συνοδοί των
μαθητών/τριών αποχωρούν μόλις χτυπήσει το κουδούνι για την έναρξη της προσευχής. Οι
μαθητές/τριες που χρησιμοποιούν το αστικό λεωφορείο για τις μετακινήσεις τους οφείλουν να
προσέρχονται στους χώρους-στάσεις που τους έχουν υποδειχθεί και ακολουθούν τις οδηγίες της
συνοδού μέχρι να αποβιβαστούν στην είσοδο του σχολείου.
μαθητές/τριες που χρησιμοποιούν το αστικό λεωφορείο για τις μετακινήσεις τους οφείλουν να
προσέρχονται στους χώρους-στάσεις που τους έχουν υποδειχθεί και ακολουθούν τις οδηγίες της
συνοδού μέχρι να αποβιβαστούν στην είσοδο του σχολείου.
Όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή με
σεβασμό. Οι μαθητές άλλων θρησκειών ή άλλων δογμάτων έχουν δικαίωμα να μην συμμετέχουν
στην πρωινή προσευχή, οφείλουν όμως να βρίσκονται στο χώρο του σχολείου όσο αυτή διαρκεί
και να σέβονται την ιερότητα της στιγμής (ΠΔ.201/98 άρθρο.13 παρ.5). Μετά την πρωινή
προσευχή οι μαθητές/τριες εισέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας και η θύρα του σχολείου
παραμένει κλειστή (εγκύκλιος: αρ.πρωτ.2368/Γ2/9-1-2007 ΥΠΕΠΘ). Οι γονείς μπορούν να
εισέλθουν χτυπώντας το κουδούνι της κύριας εισόδου, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος.
Οι μαθητές/μαθήτριες δεν επιτρέπεται να αποχωρήσουν από το Σχολείο πριν από τη λήξη
των μαθημάτων, χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη έκτακτης αποχώρησης, κατά τη διάρκεια
του σχολικού ωραρίου (π.χ.ασθένεια), ενημερώνεται ο/η γονέας/κηδεμόνας για να παραλάβει το
παιδί του/της.
Οι απουσίες είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο της προόδου των μαθητών. Εάν δεν υπάρχουν
σοβαροί λόγοι υγείας ή ανωτέρας βίας κάθε απουσία είναι αδικαιολόγητη. Σε περίπτωση που ένας
μαθητής απουσιάζει, θα πρέπει να ενημερώνεται η Δ/νση του σχολείου για τον λόγο της απουσίας
ιδιαίτερα όταν η απουσία είναι πολυήμερη.
Αποχώρηση των μαθητών/τριών από το σχολείο:
Οι μαθητές/τριες δεν φεύγουν σε καμία περίπτωση πριν από τη λήξη των μαθημάτων
χωρίς άδεια. Αν παρουσιαστεί ανάγκη αποχώρησης κατά την διάρκεια του σχολικού ωραρίου
(π.χ. θέμα υγείας) γίνεται πάντοτε με την συνοδεία γονέα ή κηδεμόνα και φυσικά αφού είναι
ενήμερος/η ο/η δάσκαλος/α της τάξης και ο Διευθυντής του σχολείου.
Η ευθύνη για την ασφάλεια των μαθητών/τριών, μετά τη λήξη του ωραρίου λειτουργίας
του σχολείου, ανήκει αποκλειστικά στους γονείς ή στον κηδεμόνα οι οποίοι είναι ενήμεροι για το
ωράριο των παιδιών τους και ενημερώνονται από τις ανακοινώσεις του σχολείου.
Οι ενήλικοι συνοδοί των μαθητών/τριών περιμένουν έγκαιρα έξω από το χώρο του
σχολείου τα παιδιά τους στη λήξη του διδακτικού τους ωραρίου. Οι μαθητές/τριες που

συνοδεύονται καθημερινά στην αναχώρησή τους δεν αποχωρούν μόνοι τους αν ο/η

γονέα/κηδεμόνας τους προκύψει να καθυστερήσει. Περιμένουν στο σχολικό χώρο μέχρι την
έλευση του γονέα/κηδεμόνα.
Οι μαθητές που μετακινούνται με το αστικό λεωφορείο επιβιβάζονται σε αυτό με την
επίβλεψη των εκπαιδευτικών που εφημερεύουν οι οποίοι μεριμνούν για την ασφαλή αποχώρηση
των μαθητών/τριών. Οι γονείς και κηδεμόνες παραλαμβάνουν τους μαθητές από τις
προκαθορισμένες στάσεις αποβίβασής τους.
Οιεκπαιδευτικοίπουδιδάσκουντηντελευταίαδιδακτικήώρααποχωρούναπότην
αίθουσα διδασκαλίας, αφού έχουν φύγει όλοι οι μαθητές/τριες από την τάξη.
2. Συμπεριφορά μαθητών/τριών – Παιδαγωγικός έλεγχος
Η συμπεριφορά των μαθητών/τριών στην διάρκεια του μαθήματος είναι ευγενική και
κόσμια προς τους/τις δασκάλους/ες και συμμαθητές/τριες και φροντίζουν να έχουν τα απαραίτητα
για το καθημερινό πρόγραμμά τους.
Η κατανάλωση των τροφών και χυμών την ώρα του μαθήματος δεν επιτρέπεται. Κάθε
μπουκάλι νερού βρίσκεται στην θήκη της τσάντας και η κατανάλωση νερού γίνεται με προσοχή
χωρίς να προκαλείται θόρυβος και να γίνεται άσκοπη χρήση. Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να
προσφέρουν στους συμμαθητές τους κεράσματα όταν έχουν την ονομαστική τους γιορτή ή τα
γενέθλιά τους ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο ώστε να αποφεύγονται φαινόμενα δηλητηριάσεων ή
αλλεργιών από συστατικά που περιέχονται σε αυτά. Κάθε γονέας/κηδεμόνας είναι ο μόνος
υπεύθυνος για τις τροφές που θα καταναλώνει ο μαθητής στο σχολείο.
Ο/Η δάσκαλος/α της τάξης/τμήματος είναι αρμόδιος/α για τη θέση του/της μαθητή/τριας
στην αίθουσα διδασκαλίας καθώς και για τον τρόπο αλλαγής θέσης εν γένει.
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής πραγματοποιείται στον αύλειο χώρο του σχολείου,
εφόσον ο καιρός το επιτρέπει. Εάν οι καιρικές συνθήκες είναι δυσμενείς το μάθημα της Φυσικής
Αγωγής γίνεται στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων είτε στην αίθουσα διδασκαλίας της
τάξης/τμήματος. Οι μαθητές/τριες ακολουθούν τις υποδείξεις του εκπαιδευτικού Φυσικής
Αγωγής, όσο αφορά την αθλητική τους περιβολή και την συμμετοχή τους στο μάθημα. Για τη
συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, καθώς και της αθλητικές
δραστηριότητες του σχολείου, είναι οπωσδήποτε απαραίτητη η συμπλήρωση Ατομικού Δελτίου
Υγείας για τους μαθητές των^Α’ και^Δ΄Τάξεων.
Οι μαθητές/τριες μετακινούνται σε άλλη αίθουσα διδασκαλίας για μάθημα, όταν υπάρχει
εσωτερική αλλαγή δίωρου, με την άδεια των εκπαιδευτικών που διδάσκουν στα τμήματα.
Όταν χτυπήσει το κουδούνι για διάλλειμα οι μαθητές/τριες σηκώνονται και αποχωρούν με
την άδεια του/της δασκάλου/ας τους. Χρησιμοποιούν τον προαύλιο χώρο που τους έχει οριστεί
και δεν παραμένουν στις αίθουσες διδασκαλίας ούτε στους διαδρόμους. Σε περίπτωση
κακοκαιρίας το διάλειμμα γίνεται στους στεγασμένους χώρους του σχολείου. Στους διαδρόμους
του σχολείου περπατούν και κατεβαίνουν προσεχτικά τις σκάλες. Χρησιμοποιούν μόνο τις
τουαλέτες των μαθητών/τριών σύμφωνα με το φύλο τους και τηρούν τους στοιχειώδεις κανόνες
υγιεινής.
Μόλις χτυπήσει το κουδούνι για μάθημα και με τη συνοδεία των εκπαιδευτικών
προσέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας χωρίς να τρέχουν ή να σπρώχνουν και κάθονται στις
θέσεις τους. Παραμένουν σε γραμμές στο προαύλιο σε περίπτωση που έχουν μάθημα Φυσικής
Αγωγής και εφόσον ο καιρός το επιτρέπει.
Οι μαθητές που συμμετέχουν στο ολοήμερο πρόγραμμα μετά το τέλος του κανονικού
προγράμματος συγκεντρώνονται στην αίθουσα που τους έχει υποδειχθεί και ακολουθούν τις
οδηγίες του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Κατά την ώρα της σίτισης προσέρχονται στο χώρο του
εστιατορίου με τάξη και περιμένουν στις θέσεις του μέχρι να τελειώσουν όλοι οι μαθητές το
γεύμα τους. Υπεύθυνοι για το φαγητό τους είναι οι γονείς/κηδεμόνες οι οποίοι φροντίζουν τα
παιδιά τους να το έχουν μαζί τους από το πρωί σε ασφαλή συσκευασία. Οι μαθητές/τριες κατά την
διάρκεια του διαλείμματος ή τις ώρες που παραμένουν στο Ολοήμερο τμήμα δεν εισέρχονται σε
άλλες αίθουσες ή βοηθητικούς χώρους του σχολείου.
Αποκλίσεις των μαθητών από τη δημοκρατική συμπεριφορά, τους κανόνες του σχολείου,
τους όρους της ισότιμης συμμετοχής στη ζωή του Σχολείου, από τον οφειλόμενο σεβασμό
στον/στην εκπαιδευτικό, στη σχολική περιουσία, στον συμμαθητή/τη συμμαθήτρια, πρέπει να
θεωρούνται σχολικά παραπτώματα. Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το
σχολείο, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική
αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, χωρίς όμως να
αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Τα θέματα παραβατικής συμπεριφοράς των
μαθητών/μαθητριών στο Σχολείο αποτελούν αντικείμενο συνεργασίας του/της εκπαιδευτικού της
τάξης με τον/τη Σύμβουλο Σχολικής ζωής, τον Διευθυντή/ τη Διευθύντρια της σχολικής μονάδας,

τον Σύλλογο Διδασκόντων/ Διδασκουσών και τον Συντονιστή/τη Συντονίστρια Εκπαιδευτικού

Έργου, προκειμένου να υπάρξει η καλύτερη δυνατή παιδαγωγική αντιμετώπισή τους. Σε κάθε
περίπτωση και πριν από οποιαδήποτε απόφαση, λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχή του σεβασμού
της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων του παιδιού.
Οι μαθητές/τριες δεν ασκούν οποιουδήποτε είδους βία (λεκτική, σωματική, ψυχολογική,
διαδικτυακή) προς τους/τις συμμαθητές/τριές τους και απαγορεύεται κάτω από οποιεσδήποτε
συνθήκες και για οποιοδήποτε λόγο. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Συμπεριφέρονται φιλικά σε
όλους τους συμμαθητές/τριες τους και προστατεύουν ενεργητικά όσους δέχονται πειράγματα ή
άλλους είδους βία αναφέροντας τους αυτούς/ές που συμπεριφέρονται με άσχημο τρόπο.
Για οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν, απευθύνονται στους εφημερεύοντες δασκάλους/ες
που βρίσκονται στον αύλειο χώρο του σχολείου.
Οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν ότι κάθε πράξη τους έχει επιπτώσεις, ανάλογη με τη σοβαρότητα
της, έτσι θα μάθουν να αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους.
Στο παιδαγωγικό αυτό πλαίσιο οι ενέργειες που μπορεί να οριστούν είναι:
1. Παρατήρηση/Υπόδειξη λάθος συμπεριφοράς
2. Επίπληξη για την επαναλαμβανόμενη λάθος συμπεριφορά
3. Παραπομπή στον Διευθυντή
4. Ενημέρωση γονέων/κηδεμόνων προσωπικά
5. Ενημέρωση Συλλόγου Διδασκόντων
6. Ενημέρωση Σχολικής Συμβούλου
7. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
 Πρόληψη φαινομένων Βίας και Σχολικού εκφοβισμού
H ανάπτυξη θετικού σχολικού κλίματος αποτελεί σημαντικό παράγοντα της διαδικασίας
πρόληψης και της αντιμετώπισης φαινομένων βίας, παρενόχλησης, εξαναγκασμού και σχολικού
εκφοβισμού. Χαρακτηριστικά του θετικού και υγιούς σχολικού κλίματος είναι ο αμοιβαίος
σεβασμός, η αποδοχή της διαφορετικότητας, η προώθηση της συνεργασίας με Φορείς, η

συνεργασία του Σχολείου με την οικογένεια. Στις περιπτώσεις που παρατηρηθούν φαινόμενα βίας

ή σχολικού εκφοβισμού οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί που έχουν ορισθεί με πράξη του Συλλόγου
Διδασκόντων ως σχολικοί διαμεσολαβητές επιλαμβάνονται των θεμάτων κατά του σχολικού
εκφοβισμού και σε συνεργασία με τον Διευθυντή και τον Σύλλογο Διδασκόντων λαμβάνονται
αποφάσεις για την πραγματοποίηση δράσεων περιορισμού και εξάλειψης των φαινομένων.
4. Σχολικές Εκδηλώσεις – Δραστηριότητες
Το Σχολείο οργανώνει μια σειρά εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, που στόχο έχουν τη
σύνδεση σχολικής και κοινωνικής ζωής, τον εμπλουτισμό των υπαρχουσών γνώσεων των
μαθητών/μαθητριών, την απόκτηση δεξιοτήτων ζωής και την ευαισθητοποίησή τους σε κοινωνικά
θέματα. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις, οι σχολικές δραστηριότητες και η συμμετοχή σε καινοτόμα
σχολικά προγράμματα πρέπει να γίνονται με πρωτοβουλίες, ιδέες και ευθύνη των ίδιων των
μαθητών/μαθητριών, διότι έτσι αυτοί/αυτές αισθάνονται υπεύθυνοι/υπεύθυνες, αναδεικνύουν τις
ικανότητές τους, τις κλίσεις τους, τα ενδιαφέροντά τους και το ταλέντο τους.
Οι σχολικές εκδηλώσεις (εθνικές, θρησκευτικές ή άλλου τύπου π.χ. λήξης σχολικού έτους)
καθώς και οι διδακτικές επισκέψεις αποτελούν μέρος της σχολικής ζωής και βοηθούν στην
αποτελεσματική πραγματοποίηση του σχολικού έργου, γι’ αυτό οι μαθητές/τριες απουσιάζουν
από αυτές μόνο αν έχουν σοβαρό λόγο. Σε περίπτωση διδακτικής επίσκεψης ή σχολικής εορτής το
ωράριο διαμορφώνεται κατά περίπτωση και οι γονείς ενημερώνονται εκ των προτέρων.
5. Συνεργασία Σχολείου – Οικογένειας – Συλλόγου Γονέων/Κηδεμόνων
Το Σχολείο πρέπει να βρίσκεται σε αγαστή συνεργασία με την οικογένεια του μαθητή/της
μαθήτριας, με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων και Φορέων, των οποίων όμως ο ρόλος πρέπει να
είναι διακριτός. Κάθε φορά που δημιουργείται θέμα το οποίο σχετίζεται με συγκεκριμένο μαθητή/
συγκεκριμένη μαθήτρια, ο πρώτος που θα πρέπει να ενημερωθεί σχετικά είναι ο
γονέας/κηδεμόνας, ο οποίος θα πρέπει να συνεργαστεί με το Σχολείο.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες εγγράφουν τον μαθητή στο σχολείο, επικοινωνούν συχνά με
τον Διευθυντή και με τους εκπαιδευτικούς της τάξης, παρακολουθούν με ενδιαφέρον τη φοίτηση,
το ήθος και τη σχολική επίδοση και ενημερώνουν υπεύθυνα το σχολείο για όλα τα ζητήματα τα

οποία σχετίζονται με το μαθητή και επηρεάζουν τη συμπεριφορά του στο σχολείο. Ο Γονέας –

Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για τον μαθητή και οφείλει να
προσέρχεται στις συγκεντρώσεις που ορίζει ο εκάστοτε εκπαιδευτικός της τάξης.
Για τη συμμετοχή του μαθητή σε ορισμένες σχολικές εκδηλώσεις είναι απαραίτητο να
υπάρχει έγκριση του κηδεμόνα, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο
μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις,
για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Αυτή η συνεργασία εμπεριέχει σημαντική ευθύνη
και πρέπει να γίνεται με προσοχή.
Όταν το παιδί μας … μας κάνει παράπονα:
Όταν παιδιά εκφράζουν παράπονα για το Σχολείο ή για τους συμμαθητές τους τα ακούμε
προσεκτικά, χωρίς να παίρνουμε άμεσα θέση, αν δε βεβαιωθούμε πώς έχει το θέμα. Να μην μας
διαφεύγει ότι συχνά τα παιδιά προκειμένου να δικαιολογηθούν ή επειδή αντιλαμβάνονται τα
γεγονότα με τρόπο διαφορετικό απ’ ότι εμείς οι μεγάλοι, μεταφέρουν ανακρίβειες ή
παρουσιάζουν τη μισή αλήθεια, και όσο γίνονται πιστευτά, τόσο συνεχίζουν. Στη συνέχεια
απευθυνόμαστε στο Σχολείο για να ακούσουμε και την άλλη άποψη και οι εκπαιδευτικοί να
αναλάβουν τη διερεύνηση και τη διευθέτηση του θέματος, αν υπάρχει διαφορά με άλλο παιδί.
Τα αρνητικά σχόλια προς το σχολείο, έστω και άθελά μας, βλάπτουν και το παιδί μας. Η
αντιμετώπιση και η επίλυση κάθε προβλήματος, μπορεί να προκύψει, μόνο μετά από τη
συνεργασία των γονέων/κηδεμόνων με το σχολείο και σε καμία περίπτωση οι γονείς δεν έχουν τη
δικαιοδοσία επιβολής οποιαδήποτε ποινής ή επίπληξης προς άλλα παιδιά είτε στο χώρο του
σχολείου είτε εκτός αυτού.
Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων αποτελεί τη συλλογική έκφραση της άποψης των
Γονέων και Κηδεμόνων των μαθητών. Το σχολείο χρειάζεται και επιδιώκει τη συνεργασία του
Συλλόγου για την προαγωγή του σχολικού έργου. Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο
ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και
του Διευθυντή του κάθε σχολείου. Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των
ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στον σχολικό χώρο
επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών, του Διευθυντή και του Συλλόγου
Γονέων και Κηδεμόνων.
Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι

καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές

συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων
αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του. Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα
στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.
 Ποιότητα του σχολικού χώρου
Ένας από τους στόχους του Σχολείου πρέπει να είναι η καλλιέργεια της αίσθησης της
ευθύνης στους μαθητές/ στις μαθήτριες σε ό,τι αφορά την ποιότητα του σχολικού χώρου. Καθαροί
και συντηρημένοι χώροι αιθουσών, εργαστηρίων, του αύλειου χώρου, της σχολικής περιουσίας,
κ.λπ. διαμορφώνουν τον περιβάλλοντα χώρο μέσα στον οποίο είναι δυνατόν να καλλιεργηθεί η
ψυχή του παιδιού. Φθορές, ζημιές και κακή χρήση της περιουσίας του Σχολείου αποδυναμώνουν
τις εκπαιδευτικές δυνατότητές του και παιδαγωγικά εθίζουν τον μαθητή/τη μαθήτρια στην
αντίληψη της απαξίωσης της δημόσιας περιουσίας.
Μαθητής/Μαθήτρια που προκαλεί φθορά στην περιουσία του Σχολείου, ελέγχεται για τη
συμπεριφορά αυτή και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.
Ο κοινά συμφωνημένος Κανονισμός βασίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία και στις
σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές αρχές. Η τήρησή του από όλους τους παράγοντες του
Σχολείου (μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, άλλο επιστημονικό προσωπικό, γονείς/κηδεμόνες,
βοηθητικό προσωπικό) με αμοιβαίο σεβασμό στον διακριτό θεσμικό ρόλο τους αποτελεί
προϋπόθεση της εύρυθμης λειτουργίας του σχολείου και είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο μπορεί
το Σχολείο να οικοδομήσει για να πετύχει τους στόχους και το όραμά του.
Θέματα που ανακύπτουν και δεν προβλέπονται από τον Κανονισμό, αντιμετωπίζονται
κατά περίπτωση από τον Διευθυντή/την Διευθύντρια και τον Σύλλογο Διδασκόντων, σύμφωνα με
τις αρχές της παιδαγωγικής επιστήμης και την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία, σε πνεύμα
συνεργασίας με όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας.
Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών και μαθητριών ενημερώνονται ηλεκτρονικά σχετικά με τον
κανονισμό του σχολείου.
Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών του Σχολείου

CC BY 4.0 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 2021-2022 από 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ διατίθεται με άδεια χρήσης Creative Commons Αναφορά δημιουργού4.0.