header image

Άρθρα σχετικά με Χωρίς κατηγορία

Αγαπητοί γονείς,

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές μαθητών/τριών στην Πρώτη (Α΄) τάξη για το σχολικό έτος 2020-2021 πραγματοποιούνται από 15 έως 29 Μαΐου του 2020.

Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ

1. Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα, στην οποία θα δηλώνονται τα παρακάτω έξι (6) στοιχεία:
1. επώνυμο μαθητή/τριας
2. όνομα μαθητή/τριας
3. όνομα πατέρα
4. όνομα μητέρας
5. ημερομηνία γέννησης
6. διεύθυνση κατοικίας

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΔΗΛΩΣΗ

2. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

3. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

ΑΔΥΜ(1)

4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. έγγραφο Δ.Ε.Η., Ο.Τ.Ε., Ε.Υ.Δ.ΑΠ. ή μισθωτήριο Συμβόλαιο).

5. Βεβαίωση φοίτησης νηπιαγωγείου.

6. Στοιχεία επικοινωνίας μαθητή/ήτριας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝ Α ΔΗΜ

Β. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΛΟΗΜΕΡΟ-ΑΙΤΗΣΗ

 

κάτω από: Χωρίς κατηγορία

https://www.youtube.com/watch?v=9373CIFOtRA

 

κάτω από: Χωρίς κατηγορία

κάτω από: Χωρίς κατηγορία

Ο σύλλογος διδασκόντων ανταποκρινόμενος στις εξελίξεις και στην αναστολή λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών για την ανάσχεση της μετάδοσης του κορωνοιού πραγματοποίησε σήμερα τηλεδιάσκεψη για την οργάνωση της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.

Τηλεδιάσκεψη διδασκόντων

κάτω από: Χωρίς κατηγορία

Η εξ αποστάσεως διδασκαλία συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία. Ξεκινάμε ένα μεγάλο εγχείρημα, για την επιτυχία του οποίου είναι καίρια η συμβολή όλων μας.

Η διαδικασία υλοποιείται είτε με σύγχρονη είτε με ασύγχρονη μέθοδο διδασκαλίας :

Σύγχρονη ( τηλεκπαίδευση) , μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας οι μαθητές παρακολουθούν ζωντανά την απευθείας διδασκαλία. Η διαδικτυακή πλατφόρμα που θα χρησιμοποιηθεί είναι Cisco Webex Meetings για τη χρήση της οποίας δεν απαιτείται κάποια εγγραφή ή σύνδεση. Αύριο θα πραγματοποιηθεί η πρώτη τηλεδιάσκεψη για τους μαθητές Ε’-Στ’ τάξης 1:00-1:30 μ.μ και για τους μαθητές Α’, ´ôκαι Δ’ τάξης 1:30-2:00μ.μ. 

Ασύγχρονη, ώστε ο μαθητής να συνεργάζεται με τον εκπαιδευτικό σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία δημιουργίας υλικού. Η πλατφόρμα που θα χρησιμοποιήσουμε είναι η Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η- τάξη)https://eclass.sch.gr/

κάτω από: Χωρίς κατηγορία

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την
επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως
εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο
επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο
επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και
γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία
για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις
κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της
εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων
για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με
φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ
αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας
και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου,
κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί
τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής
πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η
ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους.
Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι
μέσω εφαρμογής).
Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά
δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα
προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα
προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών,
συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων,
διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη
και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο
επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το
Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά
εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς
εμπορικής προώθησης. Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας
άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές,
διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η
συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του.
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας
δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε
στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας cst@minedu.gov.gr).

κάτω από: Χωρίς κατηγορία

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε δέκα συμβουλές για μια επιτυχημένη τηλεδιάσκεψη. Μελετήστε προσεκτικά για να καταφέρουμε όλοι να επικοινωνήσουμε με επιτυχία!

https://read.bookcreator.com/GzDpomxtsRZiDAYUZIIJOvZle833/Ok1u_1DWTTqFM6RSenkO3g?fbclid=IwAR1AtMH0npoTs8w-0ARDFUDGoFqJsf7jxWWZkdEokQYLIIKasvoSY-5DpbY

Πηγή: Πανεπιστήμιο Κρήτης

κάτω από: Χωρίς κατηγορία

Το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο παρέχει υπηρεσίες και στους μαθητές.

Μέσα από τα παρακάτω κείμενα ενημερωθείτε για τον τρόπο απόκτησης μαθητικού λογαριασμού στο ΠΣΔ και για τους όρους χρήσης του.

https://register.sch.gr/students/help/?fbclid=IwAR1vRZLGtpEVfVD0p7knFiGM1Jd5ZLTb_EsQfX5_ditPDNQYsYYdMAtv9iQ

κάτω από: Χωρίς κατηγορία

Οι μαθητές του σχολείου μας, αφού παρακολούθησαν ενημερωτικό βίντεο, στη συνέχεια έγινε συζήτηση σχετική με το ευαίσθητο αυτό θέμα και κατέληξαν με βιωματικό και παιγνιώδη τρόπο στη δημιουργία σύννεφου λέξεων  με σχετικές έννοιες και όρους.

κάτω από: Χωρίς κατηγορία

Οι μαθητές του σχολείου μας την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 βγήκαν στην αυλή  και χόρεψαν το γαϊτανάκι. Έμαθαν την παράδοση διασκεδάζοντας. Η ημέρα έκλεισε με το σπάσιμο της πινιάτας, η οποία είχε κατασκευαστεί από τα ίδια τα παιδιά. Την προηγούμενη εβδομάδα, είχε προηγηθεί το έθιμο της Τσικνοπέμπτης.

κάτω από: Χωρίς κατηγορία

Παλιότερα Άρθρα »

Κατηγορίες