Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

Aγαπητοί γονείς,

Οι κανόνες στο σχολείο, έχουν σκοπό να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για μια αποτελεσματικότερη εκπαιδευτική διαδικασία. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκαν και σας κοινοποιούνται τα παρακάτω:

Η φοίτηση των μαθητών- Απουσίες

Σε περίπτωση απουσίας μαθητή ενημερώνεται έγκαιρα το σχολείο, το οποίο με τη σειρά του επικοινωνεί με την οικογένεια σε περίπτωση μη ενημέρωσης, ιδιαίτερα σε μακρόχρονη ή επαναλαμβανόμενη απουσία.

Η απουσία μιας(1) ημέρας δικαιολογείται από τον γονέα την ίδια ημέρα ή κατά την επάνοδο του μαθητή.

Οι απουσίες δύο (2) και περισσότερων ημερών δικαιολογούνται μόνο με ιατρική γνωμάτευση.

Αν ο μαθητής αποχωρήσει πριν τη λήξη των μαθημάτων, ο γονέας υπογράφει υπεύθυνη δήλωση πρόωρης αποχώρησης.

Η συμμετοχή στη Φυσική Αγωγή και στις αθλητικές δραστηριότητες εκτός τάξης  απαιτεί  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή(Α.Δ.Υ.Μ.). Αυτό προσκομίζεται στις Α΄ και Δ΄ τάξεις.

Άφιξη στο σχολείο

(περισσότερα…)

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

«Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων
Νηπιαγωγείων για το σχολικό έτος 2016-2017»

Για τον Προγραμματισμό λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ενιαίου
Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων για το
σχολικό έτος 2016-2017, οι Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι Διευθύνσεις
των Σχολικών Μονάδων θα ακολουθήσουν τα εξής:
Ι. Ενημερωτικές συναντήσεις
Οι Διευθύνσεις των Ενιαίου Τύπου Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των
Ολοήμερων Νηπιαγωγείων μπορούν να πραγματοποιήσουν ως τις 10-6-2016
συναντήσεις με τους συλλόγους γονέων/κηδεμόνων, με σκοπό την ενημέρωση των
γονέων/κηδεμόνων σε θέματα που αφορούν στο ρόλο και στη λειτουργία του Ολοήμερου
Προγράμματος, καθώς και στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου
Δημοτικού Σχολείου, όπως αυτό καθορίζεται στη με αριθμ. πρωτ.
Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 1324/11-05-2016, τ.Β΄) και στο Ωρολόγιο
Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου όπως αυτό καθορίζεται στη με αριθμ. πρωτ
Φ.32/190/81670/Γ1/20-07-2007 Υ.Α (ΦΕΚ 1420/2007,τ.Β΄). Στις συναντήσεις η
παρουσία του οικείου Σχολικού Συμβούλου θα συνεισφέρει στην ενημέρωσή τους και
στην επίλυση των όποιων προβλημάτων.
2
ΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος των 4/θεσιων
και άνω Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων :
Α. Στα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (με λειτουργικότητα από
4/θέσια και άνω) δύναται να συγκροτηθεί και να λειτουργήσει τμήμα/τμήματα
Ολοήμερου Προγράμματος με τις εξής προϋποθέσεις:
1. Η φοίτηση των μαθητών που εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα είναι
υποχρεωτική.
2. Στη συγκρότηση των τμημάτων του Ολοήμερου Προγράμματος λαμβάνεται
υπόψη η δηλωθείσα ώρα αποχώρησης των μαθητών, που αναγράφεται στη
σχετική υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων κατά την εγγραφή του.
3. Η δηλωθείσα ώρα ενδιάμεσης αποχώρησης παραμένει η ίδια, μέχρι τη λήξη του
διδακτικού έτους.
4. Ενδιάμεση αποχώρηση των μαθητών μπορεί να γίνεται μετά το τέλος της 2ης
ώρας του Ολοήμερου Προγράμματος (15.00), εφόσον έχει κατατεθεί σχετική
υπεύθυνη δήλωση των γονέων/κηδεμόνων.
5. Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος ισχύει και παραμένει το
ίδιο μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
6. Η αποχώρηση των μαθητών γίνεται με ευθύνη του εκάστοτε υπεύθυνου
λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, ο οποίος αποχωρεί μετά τη λήξη του
(16.00), ασχέτως αν ασκεί διδακτικά καθήκοντα στο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα.
7. Στη σύνταξη του Ωρολογίου Προγράμματος και στη στελέχωση, λαμβάνεται
υπόψη ο αριθμός των Ολοήμερων Τμημάτων που θα λειτουργούν έως το τέλος
του ωραρίου καθώς και οι σχετικές προβλέψεις της με αριθμ. πρωτ.
Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α (ΦΕΚ 1324/11-05-2016, τ.Β΄).
8. Στα σχολεία με λειτουργικότητα από 6/θέσια και άνω, ο ελάχιστος αριθμός για τη
λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος (1η, 2η ή 3η ώρα) είναι 14 φοιτώντες
μαθητές. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
α) οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας
σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας.
β) οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές
ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με
χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).
9. Για τα σχολεία που λειτουργούν ως 4/θέσια και 5/θέσια, ο ελάχιστος αριθμός
μαθητών για τη λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος ορίζεται στους 10
φοιτώντες μαθητές χωρίς την προϋπόθεση προσκόμισης βεβαίωσης
εργασίας.
10. Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμημάτων ολοήμερου,
οι Δ/ντές των σχολείων σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης, λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση των μαθητών
των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.
3
Β. Δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7:00-8:00) σε
σχολεία όπου διαπιστώνεται σχετική ανάγκη. Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής
έχουν μαθητές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο ολοήμερο
πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Ο ελάχιστος αριθμός για
τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής μαθητών είναι οι 7 μαθητές για
σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 μαθητές για σχολεία με
λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω. Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος
Πρόωρης Υποδοχής μαθητών γίνεται ύστερα από σχετική τεκμηριωμένη πρόταση του
Συλλόγου Διδασκόντων και θετική εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, με
απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Δ/ντή-Δ/ντριας της
σχολικής μονάδας, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση αναλυτική
κατάσταση μαθητών που συμμετέχουν καθημερινά στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
μαθητών, η οποία κοινοποιείται και στον οικείο Σχολικό Σύμβουλο. Ο χρόνος
απασχόλησης των μαθητών που συμμετέχουν στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:00-
8:00) εντάσσεται στην παιδαγωγική διαδικασία και θεωρείται ως διδακτική ώρα για τον
εκπαιδευτικό ο οποίος ορίζεται με σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων. Η
ημερήσια ευθύνη λειτουργίας του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (7:00-8:00)
δύναται να ανατίθεται στο σύνολο των εκπαιδευτικών για συμπλήρωση διδακτικού
ωραρίου.
Γ. Στην περίπτωση που αριθμός των φοιτώντων μαθητών στο/α ολοήμερο/α
τμήμα/τα καθώς και στο τμήμα Πρόωρης Υποδοχής κατά τη διάρκεια του διδακτικού
έτους δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις, τότε αναστέλλεται η λειτουργία του με
απόφαση του οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική
εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.
ΙΙΙ. Προϋποθέσεις για τη λειτουργία των Ολοήμερων Τμημάτων των
Νηπιαγωγείων:
Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-
δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους που θα πρέπει να κατατεθεί μαζί με την αίτηση
για εγγραφή στο νηπιαγωγείο.
1. Για τη λειτουργία του ολοήμερου τμήματος, ο ελάχιστος αριθμός φοιτώντων
νηπίων/προνηπίων είναι ο προβλεπόμενος από τις κείμενες διατάξεις (παρ. 1 του
άρθρου 35 του Ν. 4386/2016 με θέμα « Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 83/τ.Α’/11-05-2016). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο ελάχιστος
απαιτούμενος αριθμός φοιτώντων νηπίων/προνηπίων για τη λειτουργία
ολοήμερου τμήματος μπορεί να ορίζεται διαφορετικά με απόφαση του οικείου
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κατόπιν σχετικής τεκμηριωμένης
εισήγησης του οικείου Σχολικού Συμβούλου Προσχολικής Αγωγής και έγκρισης του
Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.
2. Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα του νηπιαγωγείου δύνανται να εγγράφονται:
4
α) τα νήπια/προνήπια των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας
σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας,
β) τα νήπια/προνήπια των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με
γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα
απεξάρτησης/φυλακισμένους).
3. Στη φάση του προγραμματισμού και συγκρότησης του/των τμημάτων ολοήμερου,
οι Προϊστάμενοι/ες των νηπιαγωγείων, σε συνεργασία με τον οικείο Διευθυντή
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνουν υπόψη κατά προτεραιότητα τη φοίτηση
των νηπίων/προνηπίων των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς.
4. Στα συστεγαζόμενα Νηπιαγωγεία, εφόσον ο αριθμός των εγγεγραμμένων
νηπίων/προνηπίων σε Ολοήμερο Τμήμα είναι μικρότερος από τον προβλεπόμενο,
συγκροτούνται κοινά τμήματα.
5. Δεν επιτρέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο
Πρόγραμμα. Το ωράριο λειτουργίας και η υποχρεωτικότητα της φοίτησης,
τηρούνται καθ΄ όλο το διδακτικό έτος
6. Στα νηπιαγωγεία όπου διαπιστώνεται η ανάγκη πρόωρης υποδοχής
νηπίων/προνηπίων δύναται να συγκροτείται τμήμα Πρόωρης Υποδοχής
νηπίων/προνηπίων (7:00-8:00). Στο τμήμα αυτό δικαίωμα συμμετοχής έχουν
νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο ολοήμερο
πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Ο ελάχιστος αριθμός για
τη λειτουργία του τμήματος Πρόωρης Υποδοχής νηπίων/προνηπίων είναι τα 7
νήπια/προνήπια. Η συγκρότηση και η λειτουργία τμήματος Πρόωρης Υποδοχής
γίνεται ύστερα από σχετική τεκμηριωμένη πρόταση του Συλλόγου Διδασκόντων
και θετική εισήγηση του αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου, με απόφαση του οικείου
Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και έγκριση του οικείου Περιφερειακού
Διευθυντή Εκπαίδευσης.
Εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα, με ευθύνη του/της Προϊσταμένου/νης
του νηπιαγωγείου, συντάσσεται και αποστέλλεται στην οικεία Διεύθυνση
αναλυτική κατάσταση των νηπίων/προνηπίων που συμμετέχουν καθημερινά στο
τμήμα της Πρόωρης Υποδοχής νηπίων/προνηπίων, η οποία κοινοποιείται και στον
οικείο Σχολικό Σύμβουλο.
7. Στην περίπτωση που ο αριθμός των φοιτώντων νηπίων/προνηπίων στο/α
ολοήμερο/α τμήμα/τα καθώς και στο τμήμα της Πρόωρης Υποδοχής
νηπίων/προνηπίων κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους δεν πληροί τις
παραπάνω προϋποθέσεις τότε αναστέλλεται η λειτουργία του με απόφαση του
οικείου Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύστερα από σχετική εισήγηση του
αρμόδιου Σχολικού Συμβούλου.
5
ΙV. Έντυπα και διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία του Ολοήμερου
Προγράμματος/Τμήματος
Οι μαθητές εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, κατόπιν σχετικής αίτησης-
δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Έως τις 21-06-2016 θα πρέπει να έχουν
κατατεθεί συμπληρωμένα από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών στην σχολική
μονάδα, που επιθυμούν να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, τα
παρακάτω έντυπα:
1. Για το Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
(Έντυπο: «ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
2. Για το Ολοήμερο Δημοτικό
(Έντυπο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ-ΑΙΤΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
Με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων των Δημοτικών Σχολείων και των
Νηπιαγωγείων θα πρέπει να δίνονται στους γονείς τα ανωτέρω έντυπα, τα οποία θα
πρέπει να είναι και αναρτημένα σε εμφανές σημείο του σχολείου. Επίσης, θα πρέπει να
είναι αναρτημένη σχετική ανακοίνωση για τις καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής
αίτησης εγγραφής μαθητή στο Ολοήμερο Πρόγραμμα ή σε Ολοήμερο Τμήμα.
Σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης αίτησης εγγραφής στο Ολοήμερο
Πρόγραμμα των σχολικών μονάδων, μετά τις 22 Ιουνίου 2016, απαιτείται η
γραπτή έγκριση του οικείου Διευθυντή Π.Ε. και μόνο για λόγους που κρίνονται
ιδιαίτερα σοβαροί.
Οι Διευθυντές/Προϊστάμενοι των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και των
Ολοήμερων Νηπιαγωγείων που θα λειτουργήσουν ως Ολοήμερα κατά το προσεχές
σχολικό έτος 2016-2017, θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν με τη λήξη
του διδακτικού έτους , στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ονομαστική
κατάσταση των εγγραφέντων μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα/Τμήμα, ανά τάξη
(διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο οικίας).
Οι Διευθυντές των Ολοήμερων Δημοτικών σχολείων θα πρέπει, επίσης, να
συμπληρώσουν και να υποβάλλουν με τη λήξη του διδακτικού έτους, στην οικεία
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης τους επισυναπτόμενους πίνακες Α1 και Α2. Τα
στοιχεία παραμένουν στην Διεύθυνση Π.Ε. έως ότου ζητηθούν από το ΥΠΠΕΘ.
Τα αναλυτικά στοιχεία για το σχολικό έτος 2016-17 όλων των Ολοήμερων
Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών-Νηπιαγωγείων) καταχωρούνται, με ευθύνη των
Διευθυντών/Προϊσταμένων τους, στα σχετικά πεδία του Πληροφοριακού Συστήματος
myschool μετά την ενεργοποίηση του νέου σχολικού έτους 2016-2017 σε αυτό (από τα
μέσα Ιουλίου 2016).
6
Παρακαλούνται τα Στελέχη της Εκπαίδευσης να προβούν στις απαραίτητες
ενέργειες, προκειμένου να επιτευχθεί ο έγκυρος και έγκαιρος προγραμματισμός των
Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2016-17.
Με ευθύνη των Διευθυντών/Προϊσταμένων να λάβουν ενυπόγραφα γνώση της
παρούσας εγκυκλίου όλοι οι εκπαιδευτικοί των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων
(Δημοτικών – Νηπιαγωγείων).
Συνημμένα: τρία (3) αρχεία:
ΑΙΤΗΣΗ– ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ –ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ,
ΑΙΤΗΣΗ– ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ–ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ EXCEL (ΠΙΝΑΚΕΣ Α1-Α2)
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΦΟΠΟΥΛ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ,ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΠΑΣΧΟΥΝ ΑΠΟ ΚΑΡΚΙΝΟ

ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ

Αγαπητοί μαθητές και εκπαιδευτικοί, επικοινωνούμε μαζί σας και σας καλούμε να

φιλοξενήσετε τον Ευτύχη μας. Ένα λούτρινο αρκούδο που μας έφερε για γνωριμία, ο σύλλογος

“ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ”.

Εμείς τον φιλοξενήσαμε σε διάφορες τάξεις του σχολείου μας,τον ντύσαμε με τα

χρώματα του ουράνιου τόξου- τα χρώματα της ελπίδας- του διαβάσαμε παραμύθια, τον

παίξαμε, του πλέξαμε μπλουζάκι και βραχιολάκι, του ζωγραφίσαμε, του φτιάξαμε αφίσες

και τέλος του γράψαμε τραγούδι, που με τη βοήθεια της καθηγήτριας της Μουσικής, το

μελοποιήσαμε και του το τραγουδήσαμε.

Εμείς κάναμε την αρχή. Χαρήκαμε τη παρέα του,τον αγαπήσαμε τον χαϊδέψαμε, γίναμε

φίλοι , του δώσαμε την ελπίδα μας. Όμως αφού φωτογραφηθήκαμε μαζί του για να τον έχουμε

πάντα , του δώσαμε και όσα λεφτά μαζέψαμε από το Παζάρι Αγάπης ,σκεφτήκαμε πως ίσως

κάποιοι από εσάς θα θέλατε να κάνετε τα ίδια και καλύτερα για τον Ευτύχη .Επειδή μας είπε

πως θέλει πολύ να γνωρίσει πολλά παιδάκια σαν κι εμάς γι’ αυτό…..

Επικοινωνήστε μαζί μας για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2821099075 ή στο mail:

dimagrok@sch.gr

..κι εμείς θα χαρούμε να σας τον γνωρίσουμε, αφήνοντας τον στα χεράκια σας για να τον

αγκαλιάσετε και να νιώσετε ότι κι εμείς, φιλοξενώντας τον στο χώρο σας, με αγάπη.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΑΓΡΟΚΗΠΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ-ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ-ΟΙ

ΜΑΘΗΤΕΣ

Στιγμιότυπα από τις δράσεις μας στον σύνδεσμο:www.youtube.com/watch?v=ST5blEKi-UU

Επίσης ακούστε, το τραγούδι που του γράψαμε και του το τραγουδήσαμε που είναι στην αρχή του άρθρου.

Περισσότερα από το ταξίδι στο σύνδεσμο: Ο Ευτύχης ταξιδεύει στο http://www.haniotika-nea.gr/o-eftichis-taxidevi-konta-sta-pedia/

Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας 2014 στο Πολυτεχνείο Κρήτης

Δελτίο Τύπου

Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας 2014

μια εμπειρία για μαθητές Δημοτικού στο Πολυτεχνείο Κρήτης

 

Το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2014, από τις 2 το μεσημέρι έως τις 8 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση «Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας 2014» στo Κτήριο Επιστημών στην Πολυτεχνειούπολη, στα Κουνουπιδιανά που απευθύνεται σε παιδιά Δημοτικού. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξωστρεφή δραστηριότητα του Πολυτεχνείου Κρήτης, κατά τη διάρκεια της οποίας, τα παιδιά, με την επίβλεψη έμπειρων συνεργατών και εθελοντών φοιτητών, θα εκτελέσουν πληθώρα πειραμάτων με εντυπωσιακά ή ακόμα και “μαγικά” αποτελέσματα, προκειμένου να κατανοήσουν βασικές αρχές Φυσικών Επιστημών. Παράλληλα θα μπορούν να παρακολουθήσουν επιδείξεις τεχνολογικών εφαρμογών με χρήση ερευνητικών προτύπων και εργαλείων του Πολυτεχνείου Κρήτης. ΄Οπως και τις προηγούμενες χρονιές θα λειτουργήσει έκθεση “Junior Επιστήμονες 2014” με ομαδικές επιστημονικές και τεχνολογικές εργασίες από μαθητές του Δημοτικών σχολείων του νομού μας.

 

Η προστιθέμενη αξία και εκπαιδευτική συμβολή της εκδήλωσης αυτής είναι ιδιαίτερα σημαντική, μιας και πρόκειται για μια διαδραστική εκπαιδευτική εμπειρία με γνώμονα το σεβασμό για τις φυσικές επιστήμες και τη μηχανική αλλά κυρίως την αγάπη μας για τα παιδιά. Οι διαδραστικές δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν θα υπηρετούν μία εποικοδομητική διδακτική προσέγγιση με στόχο την «ανακάλυψη» και “κατασκευή” νέας γνώσης αλλά και την καλλιέργεια ερευνητικής διάθεσης και στάσης.

 

Οι χώροι του Κτηρίου Επιστημών είναι διαμορφωμένοι κατά τρόπο που να διευκολύνεται η μετακίνηση των παιδιών ενώ και οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης έχουν λάβει ειδική μέριμνα για το σκοπό αυτό ώστε όλοι οι χώροι να είναι προσβάσιμοι. Επίσης, έχει προβλεφθεί ειδική ομάδα εθελοντών που θα βοηθήσει τα παιδιά  που το επιθυμούν και τους συνοδούς τους καθʼ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης.

 

Τα Περίπτερα Επιστήμης & Τεχνολογίας όπου τα παιδιά θα μετατρέπονται σε μικρούς επιστήμονες χωρίζονται θεματικά στα κάτωθι:

 

 

 • Τα ζουζούνια                                                                

(Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας &

Εργαστήριο Βιοχημικής Μηχανικής & Περιβαλλοντικής Βιοτεχνολογίας)

 • Ερευνητές των φυτών

(Πάρκο Διάσωσης Χλωρίδας και Πανίδας)

 • Φυσικά…Φυσική

(Εργαστήριο Δομής της Ύλης και Φυσικής Λέιζερ &

Ομάδα Κβαντικής Οπτικής και Κβαντικής Πληροφορίας)

 • Πειραματική Φυσική στην καθημερινή ζωή

(Εργαστήριο Πειραματικής Φυσικής)

 • Λάμψη στο σκοτάδι

(Εργαστήριο Υδατικής Χημείας)

 • Πειράματα Χημείας

(Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Οργανικής Χημείας)

 • Ενέργεια – Περιβάλλον – Υπολογιστικά Μαθηματικά

(Εργαστήριο Γεωστατιστικής)

 • Η Γη με τα μάτια της Τεχνολογίας

(Εργαστήριο Γεωδαισίας και Πληροφορικής των Γεωεπιστημών –

Μονάδα Χωρικών Πληροφοριακών Συστημάτων)

 • Αυτόνομα Ρομποτικά Οχήματα και Σκάφη

(Εργαστήριο Ευφυών Συστημάτων και Ρομποτικής)

 • Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα Χαμηλής Κατανάλωσης-Μηδενικών Ρύπων

(Διατμηματικό  Εργαστήριο Εργαλειομηχανών)

 • Ρομποτική Αρχιτεκτονική

(Εργαστήριο Μεταβαλλόμενης Αρχιτεκτονικής,

Κινητικών Συστημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων)

 • Εκπαιδότοποι

(Εργαστήριο Μεταβαλλόμενης Αρχιτεκτονικής,

Κινητικών Συστημάτων και Ευφυών Περιβαλλόντων)

 • Ψηφιακό Θέατρο Σκιών 

(Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων)

 • Τρισδιάστατη Εικονική Πραγματικότητα

(Εργαστήριο Διανεμημένων Πληροφοριακών Συστημάτων και Εφαρμογών Πολυμέσων )

 • Τα ραδιόφωνα του μέλλοντος

(Eργαστήριο Τηλεπικοινωνιών)

 • Μπόμπ ο Μάστορας

(Εργαστήριο Μικροεπεξεργαστών και Υλικού )

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

 

Οργανωτική Επιτροπή  Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας 2014

Τηλέφωνα:  28210-37761  &  28210-37331

e-mail:   STday2014@isc.tuc.gr

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

                   « Ενημέρωση για τη σχολική Παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2014».

 

Σχετικά με την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου 2014 σας ενημερώνουνε ότι:

1.  Θα παρελάσουν όλα τα σχολεία των πρώην Καλλικρατικών Δήμων που υπάγονται στο Δήμο Χανίων.

 2. Το κάθε σχολείο θα παρελάσει με την Σημαία και τους παραστάτες, με ένα (1) Διμοιρίτη (αγόρι ή κορίτσι) και αυστηρά με ένα (1) Μεικτό Τμήμα αγοριών-κοριτσιών των 32 ατόμων δηλαδή 8 τετράδες. Αυτό γίνεται για λόγους εξοικονόμησης χρόνου. Όσα σχολεία διαθέτουν «κρουστά-τύμπανα» μπορούν να παρελάσουν κανονικά. Σε αυτό το σημείο σας υπενθυμίζουμε ότι, η χρήση των «κρουστών-τυμπάνων», επιτρέπεται 100μ. πριν και μετά από την εξέδρα των επισήμων.

 3. Απαραίτητη η συνεργασία με τους καθηγητές Φυσικής Αγωγής για την ομοιόμορφη και ευπρεπή παρουσία των μαθητών-μαθητριών του σχολείου μας ώστε να μην εμφανιστούν φαινόμενα προκλητικών και ακραίων εμφανίσεων.

 4. Η καθηγήτρια Φ.Α. που  θα συνοδεύει τα σχολικά τμήματα, θα βρίσκεται στα αριστερά των τμημάτων που θα συνοδεύει.

 5. Η Νομοθεσία σχετικά με τις παρελάσεις βρίσκεται  στη διεύθυνση http://www.fa3.gr/nomothesia_2/nomoth_fa/10_epilogi_simeoforou.htm.

6. Η σειρά με την οποία θα παρελάσουν τα τμήματα, δημόσια και ιδιωτικά,  των  Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων είναι:

 

Δημόσια Δημοτικά Σχολεία ( Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση )

 

1ο Δ.Σ.- 2ο Δ.Σ.- 3ο Δ.Σ. – 4ο Δ.Σ – 5ο Δ.Σ.- 6ο Δ.Σ. – 7ο Δ.Σ.- 8ο Δ.Σ. – 9ο Δ.Σ.- 10ο Δ.Σ.- 11ο Δ.Σ. – 12ο Δ.Σ.- 13ο Δ.Σ.- 14ο Δ.Σ.- 15ο Δ.Σ. – 16ο Δ.Σ.- 17ο Δ.Σ.- 18ο Δ.Σ. – 19ο Δ.Σ. – 1ο Δ.Σ. Κουνουπιδιανών – 2ο Δ.Σ. Κουνουπιδιανών – 1ο Δ.Σ. Σούδας – 2ο Δ.Σ Σούδας  – Δ.Σ. Ναυστάθμου –  Δ.Σ Αγροκηπίου – Δ.Σ. Τσικαλαριών – Δ.Σ. Νεροκούρου – Δ.Σ. Χρυσοπηγής – 1ο Δ.Σ. Μουρνιών  – 1ο Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας – 2ο Δ.Σ. Νέας Κυδωνίας –  Δ.Σ. Αγ. Μαρίνας

 

Ιδιωτικά Δημοτικά Σχολεία

 

Δ.Σ. Μαυρομματάκη – Δ.Σ. Θεοδωροπούλου

 

Δημόσια και Ιδιωτικά Γυμνάσια και Λύκεια

( Δευτεροβάθμια  Εκπαίδευση )

 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΧΑΝΙΩΝ  ( Εργαστήρι  Ειδικής  Επαγγελματικής  Εκπαίδευσης

 

Κατάρτισης ) – Ειδικό Γυμνάσιο Χανίων – 1ο  Γυμνάσιο  –  2ο Γυμνάσιο  –

 

3ο Γυμνάσιο  –  4ο  Γυμνάσιο – 5ο Γυμνάσιο  –  6ο Γυμνάσιο  –  7ο Γυμνάσιο  –

 

Γυμνάσιο  Κουνουπιδιανών  –  Γυμνάσιο Σούδας – 1ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου –

 

2ο Γυμνάσιο Ελ. Βενιζέλου – Γυμνάσιο Νέας Κυδωνίας – Μουσικό Σχολείο Χανίων  – 

 

Εσπερινό Γυμνάσιο & Λύκειο  Xανίων – Εκκλησιαστικό  Γυμνάσιο &  Λύκειο  Κρήτης – Ιδιωτικό  Γυμνάσιο & Λύκειο Θεοδωροπούλου  – 1ο  Γενικό Λύκειο Χανίων  – 2ο Γενικό Λύκειο Χανίων – 3ο Γενικό  Λύκειο Χανίων – 4ο Γενικό Λύκειο Χανίων – Γενικό Λύκειο Ακρωτηρίου  –  Γενικό Λύκειο Σούδας –   Γενικό Λύκειο Ελ. Βενιζέλου –  Γενικό Λύκειο Νέας Κυδωνίας –  1ο  ΕΠΑ.Λ. Χανίων –  2ο ΕΠΑ.Λ. Χανίων  –  ΕΠΑ.Λ. Ακρωτηρίου – ΕΠΑ.Λ. Ελ. Βενιζέλου & Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Χανίων – ΕΠΑ.Σ. Χανίων.

 

 

 

 

Ο  Δ/ντής της Δ/θμιας Εκπ/σης  Ν. Χανίων

 

 

 

MSc Mανούσος Ν. Μαραγκάκης

Διοίκησης Επιχειρήσεων

 

 

«Παιδαγωγική Θεάτρου και Εκπαιδευτική Ηγεσία μέσω Ομάδας Αυτομόρφωσης-Κοινότητας Μάθησης/Πρακτικής»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ‘ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ  & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ’

σε συνεργασία με το ΔΗΠΕΘΕΚ και το Δήμο Χανίων

Χανιά Οκτώβρης 2014

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΕΜΙΕΡΑ …

«Παιδαγωγική Θεάτρου και Εκπαιδευτική Ηγεσία μέσω Ομάδας Αυτομόρφωσης-Κοινότητας Μάθησης/Πρακτικής»

Φέτος το ΕΔΕΕΚ και το Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΤΔΕ-Ινστιτούτο εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης) για τρίτη χρονιά στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συμμετοχική Εκπαιδευτική Ηγεσία»  μαζί με το ΔΗΠΕΘΕΚ και το Δήμο Χανίων συνεχίζουν εθελοντικά τον αγώνα σε επίπεδο σχεδιασμού και επιμόρφωσης κι επιχειρούν να ανταποκριθούν στο αίτημα για διασύνδεση-επικοινωνία, μοίρασμα και αλληλεπίδραση των διευθυντών-υποδιευθυντών και των μάχιμων εκπαιδευτικών του τόπου …

Προχωράμε και πάλι, μαζί να ανακαλύψουμε περισσότερα για την τέχνη της διοικητικής επιστήμης αλλά και για την εμψύχωση του ανθρώπινου δυναμικού και τη βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου μεταγνωστικά «διά» της τέχνης» …

Όσοι διευθυντές-υποδιευθυντές και μάχιμοι εκπαιδευτικοί το επιθυμείτε ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ να ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΕΓΚΑΙΡΩΣ ΣΤΟ Γ ΚΥΚΛΟ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (στη Γραμματεία του ΕΔΕΕΚ: info@cretaadulteduc.gr, και xterezaki@yahoo.gr  μέχρι την Τετάρτη 08 Οκτωβρίου) ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 στις 18.00-21.00 στο 13 Δ. Σχολείο Χανίων.

Απαραίτητα: το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα, το όνομα του σχολείου, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας.

Οι θέσεις στον τρίτο επιμορφωτικό κύκλο είναι εικοσιτέσσερις (24) και θα καλυφθούν ως εξής:

α/ πρώτα, από τους αποφοιτήσαντες διευθυντές (Χανίων και Ρεθύμνου) των Α, Β κύκλων, ή του Β κύκλου, ή και του Α κύκλου μόνο (βλ. *Προϋποθέσεις)

β/ στη συνέχεια, από υποδιευθυντές σχολικών μονάδων των οποίων οι διευθυντές έχουν θητεύσει στο Πρόγραμμα, κι εν συνεχεία από υποδιευθυντές που απλά το επιθυμούν  (βλ. *Προϋποθέσεις)

γ/ καταληκτικά, από μάχιμους εκπαιδευτικούς (έως 2 ανά σχολική μονάδα) υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετέχουν μαζί με τον/την υποδιευθυντή/τρια ή τον διευθυντή/τρια του σχολείου τους  (βλ. *Προϋποθέσεις)

*Προϋποθέσεις Εγγραφής!

Προτεραιότητα κατά την εγγραφή στο Γ Κύκλο του Προγράμματος θα δοθεί στις σχολικές μονάδες που θα συμμετέχουν με τρία άτομα (3 θέσεις συμμετεχόντων)-διακριτοί ρόλοι (διευθυντής-υποδιευθυντής-μάχιμος εκπαιδευτικός).

Στην περίπτωση όπου η σχολική μονάδα εκπροσωπείται από τον/την  υποδιευθυντή/τρια αντί του διευθυντή τότε η σχολική μονάδα συμμετέχει με δύο ακόμη μάχιμους εκπαιδευτικούς (1 συν 2).

Στην περίπτωση που η σχολική μονάδα εκπροσωπείται από ήδη επιμορφωμένο στο Πρόγραμμα  διευθυντή η εγγραφή του μπορεί να ολοκληρωθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα συμμετάσχει μαζί με ένα ακόμη άτομο, τουλάχιστον (υποδιευθυντή ή μάχιμο εκπαιδευτικό) (1 συν 1 …τουλάχιστον)

 

Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του τρίτου κύκλου δομείται σε δύο βασικούς πυλώνες που και οι δύο εξυπηρετούν το σκεπτικό της Μετασχηματιστικής-Παιδαγωγικής-Συμμετοχικής Ηγεσίας στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Ο πρώτος, αφορά στην ‘Τέχνη της Παιδαγωγικής Θεάτρου’ [εργασία σε ομάδες, η τέχνη (ήχος-χρώμα-κίνηση και ρόλος) στην εκπαίδευση] και ο δεύτερος στην ‘Παιδαγωγική Ηγεσία στην  Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης’. Και οι δύο συνδιαλέγονται μεταξύ τους με τρόπο ώστε να αναδεικνύονται πολύτεχνα και πολύτροπα οι κομβικές έννοιες «στρατηγικός σχεδιασμός», «επίλυση σύγκρουσης», «λήψη απόφασης», «επιμερισμός έργου», «ανάληψη πρωτοβουλίας-σχέδιο δράσης» με τρόπο αλληλένδετο κι αναπόσπαστο. Οι συμμετέχοντες (διευθυντές-υποδιευθυντές μάχιμοι εκπαιδευτικοί) στο πλαίσιο «Από την ανάγνωση στην πρεμιέρα» εξοικειώνονται στα ακόλουθα:

 • Δημιουργία μιας ολόκληρης παράσταση από την αρχή ως το τέλος
 • Πρόβες-Αναγνώσεις
 • Ανάλυση έργου
 • Σκηνοθετικό concept
 • Διδασκαλία ρόλων
 • Διδασκαλία σκηνών
 • Mise en scene
 • Φωτισμός
 • Συνεργασία με τους ‘υπόλοιπους συντελεστές’: σκηνογράφο, ενδυματολόγο, μουσικό, χορογράφο, μακιγιέρ κ.ά.
 • Παρουσίαση

 

Με την ολοκλήρωση του ετήσιου Προγράμματος στους συμμετέχοντες θα δοθούν ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Με την ευχή το νέο αυτό πλαίσιο να αποτελέσει δυναμικό πεδίο συνάντησης και περαιτέρω ανησυχίας-προβληματικής, αλλά και χώρο έμπνευσης-δημιουργίας … ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ!

 

 

Ο επιστημονικός υπεύθυνος του Προγράμματος:

Αναστασιάδης Παναγιώτης, Αναπλ. Καθηγητής  Αεξ ΑΕ,  ΠΤΔΕ-Παν/μίου Κρήτης

 

Η Συντονίστρια του Προγράμματος

Δρ. Χρύσα Τερεζάκη, Συντονίστρια ΕΔΕΕΚ

Εκμίσθωση Κυλικείου Δημοτικού Σχολείου Αγροκηπίου

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
  ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ     Χανιά      18  / 09  / 2014
  ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α’/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ     Α.Π. 590
  Κριάρη 40, Χανιά, Τ.Κ. 73135, 1ος όροφος    
  Πληρ.: Γραμματεία Σχολικής Επιτροπής

Πρωτ/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων

   
  Τηλ.: 2821341772, Fax: 2821341786    
  e-mail: schepitropi1@chania.gr    
       

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

 

 

Δημόσιο Πλειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση του Κυλικείου της Σχολικής Κοινότητας «Δημοτικό Σχολείο Αγροκηπίου / 1ου Νηπιαγωγείο Αγροκηπίου».

 

Ο Διαγωνισμός και η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στα Γραφεία της Σχολικής Επιτροπής Α’/Θμιας Εκπ/σης Δ. Χανίων (Χανιά – Κριάρη 40 – 1ος όροφος) στις  17  Οκτωβρίου 2014  ημέρα Παρασκευή  και από ώρα 11:00 πμ έως 12:00 μμ (ώρα λήξης προσφορών) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού.

 

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και η Διακήρυξη, στο τηλέφωνο 2821341772, αρμόδιο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων καθώς και στο website του Δήμου Χανίων www.chania.gr.

 

 

 

 

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής

Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων

ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ