Σχεδιασμός υλοποίησης Εργαστηριών Δραστηριοτήτων

δΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Ο κύριος προσανατολισμός των δράσεων των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων είναι η καλλιέργεια της ομαδοσυνεργατικής, δημιουργικής και κριτικά αναστοχαζόμενης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Επιδιωκόμενος στόχος είναι η καλλιέργεια και ενίσχυση ήπιων δεξιοτήτων – επικοινωνία, ενσυναίσθηση, περιβαλλοντική συνείδηση, ψηφιακή πολιτειότητα – που θα αποτελούν εφόδια ζωής για το μελλοντικό ενεργό πολίτη.

Συγκεκριμένα δεξιότητες που αποσκοπεί το Σχολείο να καλλιεργήσει είναι:

 • Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα).
 • Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας).
 • Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, Υπευθυνότητα).
 • Δεξιότητες της τεχνολογίας (Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα)
 • Πλάγια σκέψη (Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη), Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές.

Η σταθερότητα της δημοκρατίας στις κοινωνίες του 21ου αιώνα έχει ανάγκη από μαθητές ευέλικτους και ευπροσάρμοστους στις συνεχείς μεταβαλλόμενες συνθήκες οι οποίοι θα έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες δεξιότητες μέσα από το εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό κλίμα του σχολείου που επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε.

 • Το πρόγραμμα των εργαστηρίων δεξιοτήτων θα υλοποιηθεί και στις 6 τάξεις του σχολείου μας με υπεύθυνο συντονιστή τον εκπαιδευτικό ΠΕ70 κάθε τμήματος ο οποίος θα συνεργάζεται και με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.(ΠΕ08,ΠΕ86,ΠΕ….) . Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων ανατίθενται ανά τάξη στους εκπαιδευτικούς:
 • Α1 τάξη κ. Τέφου Πηνελόπη ΠΕ70 (δασκάλα της τάξης) και Παντελάκης Μανώλης ΠΕ 07 ο οποίος συμπληρώνει ωράριο.
 • Α2 τάξη κ. Λαγουδάκη Βασιλένα ΠΕ70 (δασκάλα της τάξης) και Παντελάκης Μανώλης ΠΕ07  ο οποίος συμπληρώνει ωράριο.
 • Β1 τάξη κ. Λαδάκη Μαρία ΠΕ70 (δασκάλα της τάξης) και Μαρτσάκη Αναστασία ΠΕ70 η οποία συμπληρώνει ωράριο.
 • Β2 τάξη κ. Νικολακάκη Μαρία ΠΕ70 (δασκάλα της τάξης) και Μαρτσάκη Αναστασία ΠΕ70 η οποία συμπληρώνει ωράριο.
 • Γ1 τάξη κ. Μουζουράκη Βασιλική ΠΕ70 (δασκάλα της τάξης)
 • Γ2 τάξη κ. Σκουρού Βασιλική ΠΕ70 (δασκάλα ολοήμερου, η οποία συμπληρώνει το ωράριό της στη Γ2 τάξη)
 • Δ1 τάξη κ. Ξυλικάκη Χρύσα ΠΕ70 (δασκάλα της τάξης)
 • Δ2 τάξη κ. Λιναράκη Δέσποινα ΠΕ70 (δάσκαλος της τάξης)
 • Ε1 τάξη κ. Δασκαλάκης Ιωάννης ΠΕ70 (δασκάλα της τάξης)
 • Ε2 τάξη κ. Ορφανουδάκη Αγγελική ΠΕ70 (δάσκάλο της τάξης)
 • ΣΤ1 τάξη κ. Σεργάκη Ελένη ΠΕ70 (δασκάλα ολοήμερου,  η οποία συμπληρώνει το ωράριό της στη ΣΤ1 τάξη)
 • ΣΤ2 τάξη κ. Γεωργίου Ιωάννης ΠΕ70 (δασκάλα της τάξης)

 

Θα υπάρχει συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. Ιδιαίτερη θα είναι η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών που κινούνται στην ίδια θεματική, προσαρμόζοντας ωστόσο ο καθένας τις δραστηριότητες στις ανάγκες της τάξης του και στις προσωπικές του επιλογές.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α1

 1. Φροντίζω το περιβάλλον

Α΄ τάξη-Α1 τμήμα

Υποθεματική: Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά

Α1 Τίτλος: Κύκλος νερού Τρέχει, τρέχει , τρέχει, το νερό.

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Επικοινωνία, συνεργασία, ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον, απόκτηση στάσεων και δημιουργική σκέψη.

 

 1. Ζω καλύτερα-ευ ζην

Α τάξη-Α1 τμήμα

Υποθεματική: Υγεία: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια

Α1  Τίτλος: Τον ΚΟΚ αγαπώ, με ασφάλεια κυκλοφορώ!

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Να αποκτήσουν οδική συνείδηση, να καλλιεργήσουν το ένστικτο αυτοπροστασίας. Να αναγνωρίσουν την ύπαρξη  την τήρηση και αναγκαιότητα των κανόνων κυκλοφορίας. Να μάθουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των πεζών.

 

 1. Ενδιαφέρομαι και ενεργώ-Κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Α τάξη-Α1 τμήμα

Υποθεματική: Ανθρωπινά δικαιώματα

Α1 Τίτλος: Ας γνωριστούμε ξανά!

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  Επίτευξη ομαδικού πνεύματος συνεργασίας και επικοινωνίας μέσα από την αναγκαιότητα συνάντησης- επαφής με τους άλλους. Αποδοχή της διαφορετικότητας –αλληλοσεβασμός.

 

 1. Δημιουργώ και καινοτομώ-δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία

Α Τάξη-Α1 τμήμα

Υποθεματική: steam

Α1 Τίτλος : Η γη γυρίζει

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα :Απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων, υπολογιστική   σκέψη, στρατηγική μάθησης και επίλυσης προβλήματος. Δημιουργική σκέψη και έκφραση.

 

 

                                                        ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Α2

1.Φροντίζω το περιβάλλον

Υποθεματική : Οικολογία – Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά

Τίτλος: «Νερο-ιστορίες»

 

Προσδοκώμενα    μαθησιακά   αποτελέσματα: Να γνωρίσουν οι μαθητές το νερό ως φυσικό στοιχείο του περιβάλλοντος και να ανακαλύψουν την αξία του στην ανθρώπινη ζωή»

 

2.Ζω καλύτερα-ευ ζην

Υποθεματική: Υγεία: Διατροφή- Αυτομέριμνα, Οδική Ασφάλεια

Τίτλος: «Στο δρόμο με τον κύριο Κ.Ο.Κ.»

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τις βασικές αρχές οδικής ασφάλειας και κυκλοφοριακής αγωγής.

 

3.Ενδιαφέρομαι και ενεργώ –  κοινωνική συναίσθηση και ευθύνη

Υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα

Τίτλος: «Το μικρό εγώ…. Είμαι εγώ»

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Να διαπραγματευτούν την έννοια του εαυτού, της αυτοαξίας και της μοναδικότητας του ατόμου.

 

4.Δημιουργώ και καινοτομώ – Δημιουργική σκέψη και πρωτοβουλία

Υποθεματική: STEM

Τίτλος: «Μικροί μετεωρολόγοι»

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Να κατανοήσουν τις καιρικές μεταβολές μέσω της δημιουργικής χρήσης των ψηφιακών τεχνολογιών

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Β ΤΑΞΗΣ

Β1 ΚΑΙ Β2 ΤΜΗΜΑΤΑ

1.ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική: ΨΥΧΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΛΗΨΗ

Τίτλος : «Εγώ και οι συμμαθητές μου»

 

Σκοπιμότητα του προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι οι μαθητές να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο και να δημιουργήσουν μία «δυνατή σχέση», να «ανακαλύψουν» τον εαυτό τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους, να αποδεχτούν την εμφάνισή τους και τη διαφορετικότητά τους, να «ανακαλύψουν» την οικογένειά τους και να γνωρίσουν το σχολείο τους, την τάξη τους , τους συμμαθητές τους και να αναπτύξουν υγιείς σχέσεις μεταξύ τους.

 

 1. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική: ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ – ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Τίτλος : «Σεισμός – και τώρα τι κάνω;»

 

Σκοπιμότητα του προγράμματος: Το πρόγραμμα στοχεύει στο να αποκτήσουν οι μαθητές γνώσεις προετοιμασίας πριν την εκδήλωση ενός σεισμού, κατά την διάρκεια και μετά την εκδήλωσή του.

 

 1.   ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

     Yποθεματική: ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ – ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΙΣΗ

Τίτλος : « Νοιάζομαι και Δρω»

 

Σκοπιμότητα του προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι να καλλιεργήσει τον   εθελοντισμό και την αλληλεγγύη στους μαθητές, να γίνουν συνειδητοποιημένοι και ενεργοί πολίτες και να μάθουν να προσφέρουν στο κοινωνικό σύνολο χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής.

 

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

     Υποθεματική: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΑΓΩΓΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ- ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ   ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

      Τίτλος : « Στην τσέπη….χαρτζιλίκι»

 

Σκοπιμότητα του προγράμματος: Σκοπός του προγράμματος είναι να εισάγει τους μαθητές σε απλές οικονομικές έννοιες τις οποίες συναντούν στην καθημερινότητά τους και να μάθουν να διαχειρίζονται με υπευθυνότητα το «χαρτζιλίκι» τους.

 

                                                 ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Γ ΤΑΞΗΣ

Γ1 ΚΑΙ Γ2 ΤΜΗΜΑΤΑ

 

 1. Δημιουργώ & καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη & Πρωτοβουλία

Υποθεματική: Οικονομικός προγραμματισμός

Τίτλος: Στη τσέπη χαρτζιλίκι

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Να γνωρίσουν οι μαθητές διαφορετικές μεθόδους πληρωμής, να αντιληφθούν την έννοια του εισοδήματος και τις πηγές του και να συνειδητοποιήσουν τις έννοιες “δανείζομαι”, “επιστρέφω”, “ξοδεύω με σύνεση”.

 

 1. Ζω καλύτερα – Ευ ζην

Υποθεματική: Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση- Αυτομέριμνα – Πρόληψη

Τίτλος: Τα κόκκινα παπούτσια

 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Να ανακαλύψουν και να εξοικειωθούν οι μαθητές με ζητήματα που αφορούν τη σεξουαλικότητα, την εικόνα του σώματος, της ταυτότητας του φύλου, των διαπροσωπικών σχέσεων και των σχέσεων εμπιστοσύνης και οικειότητας.

 

 1. Φροντίζω το περιβάλλον

     Υποθεματική : Παγκόσμια και τοπική Πολιτιστική  κληρονομιά

 Τίτλος: «Το νερό με νερό»

Προσδοκώμενα    μαθησιακά         αποτελέσματα:

 • Να κατανοήσουν ότι το νερό είναι ένα φυσικός πόρος ζωτικά σημαντικός για την ποιότητα της ζωής μας, μη ανεξάντλητος και όχι ίσα κατανεμημένος στον κόσμο.
 • Να έρθουν σε επαφή με   βασικές έννοιες του νερού.
 • Να αναγνωρίζουν τα προβλήματα που προκύπτουν από την ανθρώπινη δραστηριότητα.
 • Να δημιουργούν συνεργατικά.

 

4 .Ενδιαφέρομαι και ενεργώ

Υποθεματική: Συμπερίληψη:  αλληλοσεβασμός- διαφορετικότητα

Τίτλος: «Όλοι μαζί στη σχολική ζωή»

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Στη διαμόρφωση ενός κλίματος συνεργασίας   και επικοινωνίας στην τάξη  για την αντιμετώπιση καταστάσεων.
 • Να αναγνωρίσουν τα συναισθήματα  των άλλων.
 • Η ειρηνική συμβίωση στα πλαίσια της ομάδας.

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Δ ΤΑΞΗΣ

 

       Δ1 ΚΑΙ Δ2  ΤΜΗΜΑΤΑ

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : Λιναράκη Δέσποινα – Ξυλικάκη Χρυσούλα

α ́ δίμηνο

1.ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Υποθεματική :Οικολογία- Παγκόσμια και τοπική φυσική κληρονομιά.

Τίτλος : Ανακυκλωσώστε

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα :

Καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης και κλίματος συνεργασίας.

Αλλαγή στάσης απέναντι στη φύση.

 

β ́δίμηνο

 1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ

Υποθεματική : Διατροφή – Αυτομέριμνα, Οδηγική ασφάλεια

Τίτλος : Ασφαλώς κυκλοφορώ τη ζωή μου αγαπώ

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Να μάθουν τα παιδιά πώς να συμπεριφέρονται ως πεζοί , επιβάτες και οδηγοί οχημάτων

 

γ ́δίμηνο

3.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ

Υποθεματική: Ανθρώπινα δικαιώματα

Τίτλος : Όλοι μαζί στη σχολική ζωή

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:

Διαμόρφωση κλίματος συνεργασίας μέσα στην τάξη για την αντιμετώπιση καταστάσεων που

δημιουργούν ένταση και απειλούν τη συνοχή της ομάδας.

 

δ ́δίμηνο

4.ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ

Υποθεματική : stem – επαιδευτική ρομποτική

Τίτλος : Κουκλοπαίζουμε με παραμύθια.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα :

Να δημιουργήσουν, να πειραματιστούν και να συνεργαστούν παίζοντας με κούκλες και παραμύθια.

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Ε ΤΑΞΗΣ

Ε1 ΚΑΙ Ε2 ΤΜΗΜΑΤΑ

 1. Φροντίζω το περιβάλλον

Υποθεματική ενότητα : Φυσικές καταστροφές ,Πολιτική προστασία

Τίτλος :   Ο εφιάλτης της πλημμύρας

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  Στόχοι μας είναι οι μαθητές να γίνουν ικανοί να επικοινωνούν  και να συνεργάζονται, αποκτήσουν κριτική σκέψη, ψηφιακή μάθηση, παραγωγική μάθηση, καθώς και δεξιότητες ζωής (ενσυναίσθηση, πολιτειότητα, υπευθυνότητα) αλλά και δεξιότητες του νου,όπως η πλάγια σκέψη, η στρατηγική σκέψη, η επίλυση προβλήματος,  κατασκευές, παιχνίδια).

 

 1. Ζω καλύτερα – Ευ Ζην

Υποθεματική :  Ψυχική και συναισθηματική Υγεία – Πρόληψη

Τίτλος :    Θετική Σκέψη-Ευτυχισμένη ζωή

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: Οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες ζωής ( δεξιότητες της κοινωνικής ζωής , ενσυναίσθηση και ευαισθησία ) , ανάπτυξη στρατηγικών για υγιή έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων.

 

 1. Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και ευθύνη

Υποθεματική :  Εθελοντισμός, διαμεσολάβηση

Τίτλος:  Μεγαλώνοντας με αξίες

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  Οι μαθητές να μπορούν να επικοινωνούν και να συνεργάζονται  να αποκτήσουν αξίες και στάσεις,να αποκτήσουν υπευθυνότητα, κριτική σκέψη, ενσυναίσθηση , σεβασμό στη διαφορετικότητα.

 

 

 1. Δημιουργώ και Καινοτομώ –Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Υποθεματική :  STEM –Εκπαιδευτική Ρομποτική

Τίτλος:   Ηλεκτρική ενέργεια : Από την παραγωγή στην κατανάλωση

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα:  Οι μαθητές να αναπτύξουν δεξιότητες μάθησης του 21ου αιώνα (4cs) , κριτική σκέψη, επικοινωνία , συνεργασία, δημιουργικότητα, ψηφιακή μάθηση καθώς και δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (αυτομέριμνα, κοινωνικές δεξιότητες , υπευθυνότητα).

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤ1

1.ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ –ΕΥΖΗΝ

Yποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου-σεξουαλική διαπαιδαγώγηση

Τίτλος: «Το σώμα μου: ένα θαύμα που αγαπώ, φροντίζω και προστατεύω»

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Α) Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα: Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία

Β)Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής: Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία

Γ)Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης: Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων, Ασφάλεια στο διαδίκτυο

Δ)Δεξιότητες του νου: Στρατηγική ΣκέψηΜελέτη Περιπτώσεων

ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ:

 • Να εξοικειωθούν σταδιακά με τις αλλαγές του σώματός τους μέσα στο χρόνο ως φυσιολογική εξέλιξη και να γίνει η αποδοχή τους με χαρά
 • Να εξασκηθούν στην ενσυναίσθηση
 • Να ενημερωθούν τα παιδιά και να ενδυναμώσουν ώστε να προστατεύουν τον εαυτό τους από τη σεξουαλική θυματοποίηση και τη βία
 • Να αναζητήσουν βοήθεια από τους ενήλικες που εμπιστεύονται
 • Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και αυτονομία όσον αφορά την ασφάλειά τους
 • Να διακρίνουν τον εκφοβισμό και κυρίως τον διαδικτυακό εκφοβισμό

 

 1. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Yποθεματική: Παγκόσμια και τοπική πολιτιστική κληρονομιά

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤ1:

«Ο δικός μας Μίκης, φάρος της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς των Χανίων, λιθαράκι της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς»

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Α) Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα: Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, ευαισθησία στις καλές τέχνες

Β)Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής: ευκαιρίες συμμετοχής σε εμπειρίες για την απόκτηση νέων ιδεών και δεξιοτήτων κοινωνική ευημερία

Γ)Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης:  Δεξιότητες Διαχείρισης των Μέσων ,Αναζήτηση και αξιολόγηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, οργάνωση εκδηλώσεων

Δ)Δεξιότητες του νου:Ερχόμενοι σε άμεση επαφή με την πολιτιστική κληρονομιά ή αναλύοντάς την, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν γνώσεις, διανοητικές δεξιότητες κι ένα ευρύτερο φάσμα ικανοτήτων σε θέματα όπως η διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς

ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ:

 • να έρθουν σε επαφή με τον σπουδαίο καλλιτέχνη Μίκη Θεοδωράκη
 • να γνωρίσουν το σπουδαίο έργο του
 • να αναγνωρίσουν στο πρόσωπό του τον πολιτιστικό πλούτο του τόπου μας
 • να αναλαμβάνουν την ευθύνη για την προστασία, τη συντήρηση και τη μεταφορά της κληρονομιάς αυτής στις μελλοντικές γενιές
 • να ευαισθητοποιηθούν καλλιτεχνικά και μουσικά

 

 1. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ –ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ&ΕΥΘΥΝΗ

Yποθεματική: Συμπερίληψη: Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤ1:

«Το σχολείο τηςσυμπερίληψης:η αναπηρία ως αφορμή»

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Α. Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής ( κοινωνικές δεξιότητες, ενσυναίσθηση και ευαισθησία)

Β. Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (χρήση ψηφιακών μέσων)

Γ. Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (ενσυναίσθηση και ευαισθησία)

ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ:

 • να αναγνωρίσουν ότι αν και όλοι είμαστε διαφορετικοί, είμαστε όλοι ίσοι
 • να μπουν στη θέση του άλλου
 • να γνωρίσουν τις αναπηρίες και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • να βιώσουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 • να εκφράσουν συναισθήματα
 • να διακρίνουν τις έννοιες της ισότητας των ευκαιριών, της ισότιμης ευκαιρίας
 • να διακρίνουν τις έννοιες της συμπερίληψης, της ένταξης, του αποκλεισμού και του διαχωρισμού
 • να προτείνουν αλλαγές στο σχολείο

 

 

 1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣΚΕΨΗ&ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ

 

Yποθεματική:Αγωγή σταδιοδρομίας-Γνωριμία με τα επαγγέλματα

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤ1:

«Η ύφανση της προσωπικής ταυτότητας, η επιλογή τουεπαγγέλματόςμου»

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ:

Α) Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα: Κριτική, δημιουργική σκέψη, επικοινωνία, συνεργασία, προσαρμοστικότητα

Β)Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής: συνεργασία και δημιουργικότητα

Γ)Δεξιότητες της τεχνολογίας, της μηχανικής και της επιστήμης: τεχνολογικός και πληροφορικός γραμματισμός,  ρουτίνες σκέψης

  Δ)Δεξιότητες του νου: διανοητικές δεξιότητες, απόκτηση κριτηρίων για επιλογή επαγγέλματος

 

ΣΤΟΧΟΙ-ΠΡΟΣΔΟΚΟΜΕΝΑ:

 • γνώση των απαιτήσεων και των προσόντων που χρειάζεται για την εξάσκηση κάποιων επαγγελμάτων, των πλεονεκτημάτων και  σκέψης, ρουτίνες σκέψης, συνεργασία.
 • δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας.
 • γνώση και κριτική κατανόηση των αιτιών που οδήγησαν στην εξαφάνιση κάποιων επαγγελμάτων.

 

 

ΣΧΕΔΙΑ ΔΡΑΣΗΣ ΣΤ2

 1. Ζω καλύτερα-ευ ζην

Στ2 τάξη

Υποθεματική: Γνωρίζω το σώμα μου – Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

Τίτλος: Γνωρίζω και προστατεύω το σώμα μου, κατανοώ τις αλλαγές του

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: να γνωρίσουν οι μαθητές τα βασικά όργανα του σώματός τους και τις λειτουργίες τους, την ταυτότητα του φύλου τους, σε τι διαφέρει το αγόρι από το κορίτσι, την αποδοχή της διαφορετικότητας, την φροντίδα και την προστασία του σώματός τους.

 

 

 1. Φροντίζω το περιβάλλον

Στ2τάξη

Υποθεματική:  Παγκόσμια και τοπική Φυσική κληρονομιά

Τίτλος: Λίμνη της Αγιάς

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: να αποκτήσουν οι μαθητές επίγνωση και ευαισθησία γύρω από τα περιβαλλοντικά ζητήματα, να γνωρίσουν τη βιοποικιλότητα της λίμνης, την σπουδαιότητά της, τα προβλήματά της και να προτείνουν λύσεις.

 

 1. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

Στ2 τάξη

Υποθεματική: Συμπερίληψη, Αλληλοσεβασμός, διαφορετικότητα

Τίτλος: Μιλώ, γράφω, ζω

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: να γνωρίσουν οι μαθητές καλύτερα τον εαυτό τους και τους άλλους, αυτά που τους συνδέουν και αυτά που τους κάνουν διαφορετικούς, την αυτοεκτίμηση τον σεβασμό και την υπευθυνότητα.

 

 1. Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

Στ2 τάξη

Υποθεματική: Επιχειρηματικότητα- Αγωγή Σταδιοδρομίας- Γνωριμία με επαγγέλματα

Τίτλος: Νέοι άνθρωποι, νέα επαγγέλματα.

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: να γνωρίσουν οι μαθητές συγκεκριμένα νέα επαγγέλματα, τις απαιτήσεις τους και την προσφορά τους στο κοινωνικό σύνολο καθώς και τα προσόντα και τις δεξιότητες που απαιτούνται για την άσκησή τους.

 

Εκτιμώμενος χρόνος υλοποίησης: 10/4 – 10/6

Α. να ορίσει τον εκπαιδευτικό που θα είναι ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ, καθώς να καταγράψει

τους εκπαιδευτικούς που θα αποτελέσουν την  ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ  ΟΜΑΔΑ»

Β.  να προβεί σύμφωνα στον Προγραμματισμό της Δράσης

 

Οι παραπάνω δράσεις των αντίστοιχων θεματικών ενοτήτων προκύπτουν από τους Παγκόσμιους Δείκτες Αειφόρου Ανάπτυξης (περιβάλλον, ευ ζην, ασφάλεια, κοινωνία των πολιτών, σύγχρονη τεχνολογία και επιχειρηματικότητα)

 • Για το σχεδιασμό και την εφαρμογή των δράσεων των Εργαστηριών Δεξιοτήτων θα αναζητηθούν συνεργασίες με τοπικούς φορείς της Αυτοδιοίκησης, του Τεχνικού Επιμελητηρίου, της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης, της Λαϊκής Βιβλιοθήκης, της εφορείας Αρχαιοτήτων, του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, του Κέντρο Περιβαλλοντικής αγωγής, των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων της πόλης αλλά και η συνεργασία με όμορες σχολικές μονάδες .
 • Οι δράσεις των Εργαστηρίων δεξιοτήτων θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του σχολείου ενώ με την ολοκλήρωση κάθε θεματικού κύκλου θα οργανώνεται ενδοσχολική παρουσίαση μεταξύ των μαθητών και μαθητριών και των εκπαιδευτικών όλων των τάξεων. Σκοπός είναι κάποιες από τις δράσεις να συμπεριληφθούν στις δράσεις υλοποίησης και διάχυσης του προγράμματος ΕRASMUS+ ΚΑ201 με τίτλο: «A Bridge Between Emotional Learning and Technology».
 • Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Διασφάλιση της έκθεσης των μαθητών/τριων στον ιό covid-19 καθώς και η τήρηση των απαραίτητων μέτρων προστασίας και διάδοσης του κορωνοϊού σύμφωνα με τα πρωτόκολλα υγιεινής του ΕΟΔΥ και των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.
 • Το Σχέδιο Δράσης του Σχολείου για την εφαρμογή των Εργαστηρίων Δραστηριοτήτων θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου: http://agrokipioblogspot.com/ όπου και θα γίνεται και η διάχυση του έργου.
 • Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η

Διασφάλιση της έκθεσης των μαθητών/τριων στον ιό covid-19 καθώς και η τήρηση των

απαραίτητων μέτρων προστασίας για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού σύμφωνα                     με τα πρωτόκολλα υγιεινής του ΕΟΔΥ και των Υπουργείων Υγείας και Εσωτερικών.