Φ.10.3_3.817_17-05-2024. Τοπ. σε Οργ. θέση (Οριστ. – Βελτ.) 2024

Α. Πίν. Οργ. Τοπ. Εκπ. Γεν. Παιδείας (17-5-2024)

Β. Πίν. Οργ. Τοπ. Εκπ. Ειδ. Αγ. (17-5-2024)

1. Αναμ. Πίν. Ονομ. Χαρ. Υπερ. 2024 – 2025 Γεν. Παιδ. (17-05-2024) – 3η κ’ 4η Ομ

2. Αναμ. Πίν. Οργ. Κεν. – Πλεον. Γεν. Παιδ. (17-05-2024)

3. Αναμ. Πίν. Οργ. Κεν. – Πλεον. Σ.Μ.Ε.Α.Ε. (17-05-2024)