Φ.41.1_7.017_22-09-2022, Μερ. κ’ Ολ. Διαθέσεις Ε.Κ. 2022-2023 (1η Φάση)