16-10-2015 Τελικοί πίνακες για την επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Δ.Δ.Ε. Εύβοιας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ_ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΩΝ Δ.Δ.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Πίνακες Μορίων Δ/ντων Σχολικών Μονάδων ΔΙ.Δ.Ε Εύβοιας με αποτελέσματα ψηφοφορίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ Υποψήφιων Δντων ανά σχολική μονάδα-Αποτελέσματα ψηφοφορίας-ΔΙΔΕ-Εύβοιας ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ-Υποψήφιοι Δντές ανά σχολική μονάδα-Αποτελέσματα ψηφοφορίας-ΔΙΔΕ_Εύβοιας