09-01-2015 Πίνακας αντικειμενικών μορίων μετά και την ενσωμάτωση των μορίων ψηφοφορίας κατά φθίνουσα σειρά και ανά Διεύθυνση των υποψηφίων Διευθυντών Δ/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

Πίνακας μορίων υποψηφίων Διευθυντών Διεύθυνσεων Δ/θμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας μετά τη μυστική ψηφοφορία Πηγή: Περιφερειακή Διεύθυνση Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπ. Στερεάς Ελλάδας

23-12-2015 Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στερεάς Ελλάδας

9373.23-12-2015 ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ Μόρια Υποψηφίων Διευθυντών Δ/θμιας Εκπ. Στερεάς Ελλάδας (ανακοινοποίηση) Για περισσότερα δείτε το Δικτυακό Τόπο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπ. Στερεάς Ελλάδας