Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ)

Προδιαγραφές – Αρχιτεκτονική Σ.Ε.Π.Ε.ΗΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

10/10/2016 Ψηφιακός Εξοπλισμός Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  166924/ΓΔ4

Χρήση Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ – Γ2/64885/21-6-2002

Λειτουργία εργαστηρίου Πληροφορικής Ενιαίου Λυκείου Γ2/5942/9-12-1999

Χρήση παλαιού εξοπλισμού εργαστηρίων Πληροφορικής Γ7/41291/5-5-2004