25-4-2019 Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο της αριθμ. 3ΕA/2019 Προκήρυξης του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019).

20190425 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΥΠΠΕΘ (ΨΛΠΡ4653ΠΣ-0ΟΣ) 20190425 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ

12-4-2019 Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό 423 εκπαιδευτικών εγγεγραμμένων στον πίνακα επιτυχόντων του ΑΣΕΠ 2008.

2019-04-12_Πρόσκληση_423_Μον._Διορισμών_άρ._73_ν._4589-2019_Με_αίτηση_ΩΡΤΤ4653ΠΣ-ΩΨ8 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 15 Απριλίου μέχρι και 18 Απριλίου 2019. Επισημαίνεται ότι οι αιτήσεις θα καταχωρηθούν ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα: https://anaplirotes.sch.gr/

11-4-2019 Μεταθέσεις των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ79.01 & ΠΕ91 σε Μουσικά, Καλλιτεχνικά Σχολεία και από περιοχή σε περιοχή.

ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΜΟΥΣΙΚΑ 2019_686Ο4653ΠΣ-Ζ2Ρ ΥΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2019_6ΣΗΙ4653ΠΣ-ΖΣΣ Υ.Α. ΓΕΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΠΕ79.01.-ΠΕ08-ΠΕ91-9Ω764653ΠΣ-ΗΓ3

11-4-2019 Υποβολή ενστάσεων και αιτήσεων αμοιβαίων μεταθέσεων.

Σε συνέχεια της υπ΄αριθμ. 56993/Ε2/10-4-2019 Υ.Α. μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. κλάδων/ειδικοτήτων ΠΕ08, ΠΕ79.01 και ΠΕ91 σας γνωρίζουμε ότι η προθεσμία υποβολής ενστάσεων και αιτήσεων αμοιβαίας μετάθεσης για τους εν λόγω κλάδους είναι μέχρι και τις 25/4/2019.

1-4-2019 Έντυπο αμοιβαίων μεταθέσεων.

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ Οι αιτήσεις για αμοιβαία μετάθεση υποβάλλονται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ανακοίνωση των μεταθέσεων, δηλ. μέχρι και 15/4/2019. Ως προς τις προϋποθέσεις των αμοιβαίων μεταθέσεων ισχύουν τα αναγραφόμενα στην υπ’ αριθμ. 186398/Ε2/2-11-2018 εγκύκλιο, μέρος τρίτο, κεφάλαιο Β’.

1-4-2019 Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δ.Ε. έτους 2019.

ΨΒ5Ψ4653ΠΣ-10Ψ ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ 6ΖΠΥ4653ΠΣ-5Κ3_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΜΟΥΣΙΚΑ 63ΓΔ4653ΠΣ-ΨΒΗ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ 2019 Ω8ΘΛ4653ΠΣ-0ΧΥ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΑ Ω8264653ΠΣ-ΗΛΔ_ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΕΣΥ – ΣΜΕΑΕ 2019