17-2-2020 Πρόσκληση κατάθεσης δικαιολογητικών ΤΕ & ΔΕ (1ΓΤ & 2ΓΔ).

20200217 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕ ΔΕ (1ΓΤ & 2ΓΔ) 23138_Ε1 6ΤΥ446ΜΤΛΗ-7ΩΚ 20200217 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕ (1ΓΤ) 20200217 ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΕ (2ΓΔ)

11-02-2020 Ανακοίνωση πινάκων μοριοδότησης για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση 2019-2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ Ή ΟΡΙΣΤ.ΤΟΠΟΘ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΩΡΙΣ ΑΙΤΗΣΗ