27-5-2019 Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 4ΕΑ/2019 και 5ΕΑ/2019 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ.

20190524 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘ.ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕ ΔΕ ΨΕΕ14653ΠΣ-Τ3Λ 20190524 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ 4ΕA ΤΕ 20190524 ΕΙΔΙΚΗ ΕΝΤΥΠΗ ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΠΕΘ 5ΕΑ ΔΕ